ul. Konstytucji 3 Maja 65

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel.:(44) 724 97 20

fax:(44) 724 97 20

e-mail:filiaul@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

ul. Konstytucji 3 Maja 65

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel.:(44) 724 97 20

fax:(44) 724 97 20

e-mail:filiaul@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania.
  Absolwent studiów administracyjnych potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji. Potrafi analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych oraz wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć pracę w:
  • administracji samorządowej i rządowej,
  • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
  • firmach doradczych i konsultingowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej,
  • instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej, czy pozyskiwaniem funduszy europejskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   

  Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej I stopnia. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 • LEŚNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku LEŚNICTWO dają możliwość kontynuowania i rozwijania pasji przyrodniczych. Poza przedmiotami ogólnymi, dużą część programu studiów stanowią przedmioty przyrodnicze. W połączeniu z przedmiotami zawodowymi, przygotowującymi do pracy leśnika daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w leśnictwie, ale również w ochronie środowiska, ochronie przyrody. Znaczną część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe realizowane w nadleśnictwach przez leśników praktyków. W ramach programu studiów organizowane są również kilkudniowe kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju (np. Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska). Studenci mogą również aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania w Kole Naukowym Leśników uczestnicząc w obozach naukowych oraz w Kole Polskiego Towarzystwa Leśnego, którego działalność oparta jest na Statucie PTL. Jest to idealny kierunek dla tych, którzy chcą pogodzić swoje zainteresowania i pasje przyrodnicze z pracą zawodową.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub matematyka
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, matematyka, geografia

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Turystyka i rekreacja
  Kierunek Turystyka i rekreacja ma charakter interdyscyplinarny. Program kierunku odwołuje się w znaczącej części do organizacji turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji w odniesieniu do przestrzeni geograficznej. Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne, podstawowe badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną, w tym prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka, dynamiki tych relacji oraz ich wpływu na zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej, zróżnicowanej terytorialnie. Zgodność z krajowymi ramami kwalifikacji ustalona jest dla obszaru kształcenia nauk przyrodniczych (obszar dominujący) i obszaru nauk społecznych (obszar uzupełniający).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  Na podstawie złożenie wymaganych dokumentów.

  Wszyscy kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną. Wymagana jest ocena z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby bez oceny z wychowania fizycznego muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy posiadające adnotacje „zdolny/a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku Zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów oraz na temat metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Wydział Zarządzania oferuje pomoc studentom przy odbyciu obowiązkowych praktyk zawodowych przy ścisłej współpracy z przedstawicielami biznesu. Absolwenci tego kierunku w zależności od ukończonej specjalności będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. baz danych i sieci komputerowych, projektant baz danych, analityk systemowy, specjalista ds. rozwoju aplikacji komputerowych, specjalista ds. zarządzania, specjalista ds. doskonalenia organizacji, doradca, konsultant, specjalista ds. planowania strategicznego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: