ul. Konstytucji 3 Maja 65

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel.:(44) 724 97 20

fax:(44) 724 97 20

e-mail:filiaul@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

ul. Konstytucji 3 Maja 65

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel.:(44) 724 97 20

fax:(44) 724 97 20

e-mail:filiaul@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  ADMINISTRACJA jest kierunkiem umożliwiającym zdobycie wszechstronnej i rzetelnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych odnoszących się do procesów administrowania, przede wszystkim w szeroko ujętej administracji publicznej, jak również w sektorze pozarządowym (stowarzyszenia, fundacje), czy w przedsiębiorstwach.
  Program studiów kładzie duży nacisk na nabywanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, co pozwala na przygotowanie studenta do sprawnego poruszania się na aktualnym rynku pracy.
  Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w takie narzędzia, które pozwolą mu na analizowanie i prognozowanie procesów administrowania, a przez to zarządzanie tymi procesami, przeprowadzanie wykładni przepisów prawa i stosowanie tychże przepisów, sprawne porozumiewanie się na piśmie zgodnie z zasadami, jak również przyjmowanie różnorodnych ról w zespole pracowników szeroko rozumianej administracji.
  Studia są prowadzone w układzie semestralnym, w rozliczeniu rocznym. W toku studiów znajdują się zarówno zajęcia podstawowe – obowiązkowe, jak i przedmioty specjalnościowe oraz przedmioty  do wyboru. Blok przedmiotów praktycznych obejmuje ćwiczenia, konwersatoria oraz praktyki zawodowe (te ostatnie w łącznym wymiarze 6 miesięcy).
  Studenci odbywają praktyki w instytucjach administracji publicznej jak również w przedsiębiorstwach, o ile te ostatnie gwarantują osiągnięcie zakładanych dla praktyk na kierunku ADMINISTRACJA efektów uczenia się. Inną formą praktyk są spotkania z praktykami, do których studenci w odpowiedni sposób się przygotowują. Ćwiczenia i konwersatoria stosują metody, które pozwalają na kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w procesach administrowania.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja społeczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja społeczna

   


  Studia I stopnia
   

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   

  Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej I stopnia. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 • LEŚNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku LEŚNICTWO dają możliwość kontynuowania i rozwijania pasji przyrodniczych. Poza przedmiotami ogólnymi, dużą część programu studiów stanowią przedmioty przyrodnicze. W połączeniu z przedmiotami zawodowymi, przygotowującymi do pracy leśnika daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w leśnictwie, ale również w ochronie środowiska, ochronie przyrody czy terenów zieleni.

  Głównym celem studiów na kierunku LEŚNICTWO jest zdobycie przez studentów odpowiednich umiejętności praktycznych, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Dlatego też studia realizowane są w profilu praktycznym, gdzie znaczną część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe realizowane w nadleśnictwach przez leśników praktyków. W ramach programu studiów organizowane są również np.: kilkudniowe kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju (Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska, itp.).

  Studenci mogą również aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania w Kole Naukowym Leśników uczestnicząc w obozach naukowych oraz w Kole Polskiego Towarzystwa Leśnego, którego działalność oparta jest na Statucie PTL. Jest to idealny kierunek dla tych, którzy chcą pogodzić swoje zainteresowania i pasje przyrodnicze z pracą zawodową.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hodowla lasu
  • Urządzanie lasu
  • Ochrona lasu
  • Użytkowanie lasu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Hodowla lasu
  • Urządzanie lasu
  • Ochrona lasu
  • Użytkowanie lasu

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub matematyka
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, matematyka, geografia
   

   


  Studia II stopnia

   

  Od roku akademickiego 2012/2022 planowane jest otwarcie na kierunku LEŚNICTWO studiów II stopnia dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku LEŚNICTWO oraz inżynierskich i magistersko-inżynierskich w zakresie innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

  Wymagany będzie dyplom ukończenia studiów I stopnia z tytułem inżyniera kierunku LEŚNICTWO albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku, którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów. Jeżeli zbieżność będzie niepełna student będzie zobowiązany do uzupełnienia braków kompetencyjnych.

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Turystyka i rekreacja

  Są to jedyne studia o profilu praktycznym na Uniwersytecie Łódzkim kształcące na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA. Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł licencjata z Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów odbywają m.in. zajęcia z zakresu: turystyki, rekreacji, geografii turystycznej, krajoznawstwa, obsługi ruchu turystycznego i inne wymagane programem studiów.

  Studenci odbywają także szereg praktyk w instytucjach związanych z turystyką takich jak np. parki narodowe, muzea, biura podróży, hotele, urzędy samorządowe. Aby poszerzyć umiejętności studentów oferujemy także zajęcia z języka obcego oraz blok przedmiotów z zakresu informatyki i zajęcia z Wychowania Fizycznego.

  W trakcie studiów odbywają się także: obóz rekreacyjno-sportowy i ćwiczenia terenowe w formie dwóch wyjazdów krajowych oraz jednego zagranicznego. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA wyjeżdżają na terenie kraju nad Morze Bałtyckie, w Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie.

  W trakcie wyjazdów zagranicznych zwiedzają m.in. takie kraje jak Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Norwegia, Chorwacja, Malta czy Włochy. Wyjazdowe ćwiczenia pomagają zapoznać się z walorami turystycznymi i kulturą zwiedzanych regionów oraz ćwiczą umiejętności przewodnictwa i pilotażu. Relacje i zdjęcia z wyjazdów studentów naszego kierunku prezentowane są fanpage’u  https://www.facebook.com/turystykairekreacjaTM/

  W roku akademickim 2008/2009 uruchomiono na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim blok zajęć dydaktycznych przygotowujący studentów do zawodu instruktora  Fitness. Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA w Tomaszowskiej Filii jest jednym z niewielu kierunków studiów w kraju, który oferuje możliwość zdobycia tego typu uprawnień instruktorskich.

  Należy podkreślić, że uprawnienia te mają charakter międzynarodowy i w związku z tym umożliwiają także podjęcie pracy poza granicami Polski. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat w związku z uzyskaniem uprawnień instruktora Fitness, wszystkie zajęcia odbywają się w ramach programu studiów.

  Specjalność: MENADŻER SPORTU I REKREACJI

  To specjalizacja interdyscyplinarna z pogranicza zarządzania, marketingu, kultury fizycznej, psychologii i turystyki. Menadżer sportu i rekreacji to osoba, która planuje, zarządza, przygotowuje, realizuje i rozlicza funkcjonowanie klubów, ośrodków, stowarzyszeń i związków sportowych, a także imprez i zawodów sportowych. Podstawą skutecznej realizacji projektów przez menadżera sportu i rekreacji są liczne umiejętności i wiedza teoretyczna, które studenci będą zgłębiali podczas trzyletnich studiów licencjackich. Kluczowe przedmioty specjalizacyjne dotyczą planowania i projektowania imprez masowych, finansowania sportu i pozyskiwania sponsorów, budżetowania i rozliczania projektów, logistyki, podstaw animacji w rekreacji ruchowej, marketingu sieciowego i mediów społecznościach.

  Specjalność: TURYSTYKA BIZNESOWA

  Specjalność turystyka biznesowa odróżnia nas od innych kierunków na których kształceni są specjaliści z zakresu Turystyki i Rekreacji. Praca w Turystyce Biznesowej jest bez wątpienia najefektywniejszą i najbardziej niezwykłą w całej branży turystycznej. Uzyskiwane umiejętności i kursy zapewniają absolwentom dobrze płatną pracę od razu po ukończeniu studiów m. in. w charakterze pilota na imprezach turystyki biznesowej lub też instruktora fitness,  w licznie powstających fitness klubach w kraju i za granicą. W ramach studiów realizowany jest m.in. obóz zimowy na którym studenci doskonalą uprawianie sportów zimowych. Najzdolniejszym proponujemy pomoc w uzyskaniu uprawnień instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo.

  Specjalność: HOTELARSTWO I GASTRONOMIA

  Absolwenci podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zakładach hotelarskich i gastronomicznych. Zajęcia prowadzone są zarówno z przedmiotów zawodowych jak i z zakresu zarządzania obiektami hotelarskimi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menadżer sportu i rekreacji
  • Turystyka biznesowa
  • Hotelarstwo i gastronomia

   


  Studia I stopnia

  Na podstawie złożenie wymaganych dokumentów.

  Wszyscy kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną. Wymagana jest ocena z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby bez oceny z wychowania fizycznego muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy posiadające adnotacje „zdolny/a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku ZARZĄDZANIE umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy pozwalającej

  • pełnić funkcje menedżerskie na wyższych i średnich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem państwowym i prywatnym;
  • zarządzać logistyką w zakresie produkcji, magazynowania, dystrybucji oraz transportu i spedycji;
  • samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą;
  • wykorzystywać metody, instrumenty, techniki oraz narzędzia zarządzania organizacją komercyjną oraz niekomercyjną.

  Głównym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie działań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych mających na celu minimalizację kosztu i czasu realizacji wykonywanych przedsięwzięć. Podstawą studiowania jest poznanie nowoczesnych systemów informatycznych wykorzystywanych w organizacjach i procesach zarządzania.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami
  • Zarządzanie organizacjami publicznymi
  • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami
  • Zarządzanie organizacjami publicznymi
  • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

   


  Studia I stopnia
   

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Opinie (0)