• SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów socjologia

  Socjologia bada, czym jest społeczeństwo i jak ono działa. Przygląda się temu, jak się zmienia i poszukuje sposobów, według których można je przekształcać. Przedmiotem zainteresowań socjologii są zatem wszelkie relacje pomiędzy jednostkami i grupami, wszystko to, co je umożliwia oraz co jest ich konsekwencją, między innymi: konflikty i więzi, wzory działania, instytucje i organizacje, zmiany zachodzące w społeczeństwie i świadomość jego członków. Na studiach socjologicznych pokazujemy, jak zadawać pytania o świat społeczny i jak szukać na nie odpowiedzi. Uczymy korzystać z narzędzi, za pomocą których można poznawać i zmieniać społeczeństwo w całej jego różnorodności.

  Do wyboru w trakcie studiów jest jeden z trzech modułów tematycznych:

  • Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie. Przykładowe przedmioty: nowoczesne formy marketingu, antropologia organizacji, społeczna odpowiedzialność biznesu, różnice kulturowe w biznesie.
  • Kultura i media. Przykładowe przedmioty: współczesne badania kultury, socjologia kultury popularnej, socjologia internetu, gender studies.

  Wybrane przedmioty

  • Współczesne społeczeństwo polskie
  • Procesy grupowe
  • Metody badań ilościowych i jakościowych
  • Statystyka społeczna
  • Antropologia kulturowa
  • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
  • Poza przedmiotami obowiązkowymi i modułami tematycznymi, osoby studiujące kształtują samodzielnie swój program studiów wybierając przedmioty z szerokiej oferty fakultetów i socjologii szczegółowych (np. socjologia kultury, socjologia młodzieży, socjologia władzy i polityki, socjologia zamieszkiwania)

  Kompetencje absolwenta

  • Znajomość współczesnych pojęć i koncepcji stosowanych do opisu rzeczywistości społecznej.
  • Przeprowadzenie rzetelnych badań i diagnoz procesów społecznych.
  • Animowanie działań wprowadzających pozytywne zmiany w rzeczywistości społecznej.
  • Wrażliwość i wyobraźnia społeczna.
  • Krytyczne spojrzenie na rzeczywistość społeczną.
  • Tolerancja i szacunek wobec różnorodności społecznej.

  Perspektywy zawodowe

  • Badania rynku i opinii publicznej
  • Instytucje kultury
  • Organizacje pozarządowe, urzędy, organizacje społecznej
  • Marketing i zarządzanie kreatywne
  • Media
  • Praca naukowa i badawcza

  Studia I stopnia

  Dlaczego warto studiować?

  Program studiów socjologicznych jest elastyczny i skonstruowany tak, by z jednej strony wyposażyć w kluczową wiedzę o społeczeństwie i szerokie kompetencje do badania i działania społecznego, z drugiej zaś – pozwolić każdemu ze studentów znaleźć własną ścieżkę zainteresowań socjologicznych. Dlatego też już od I semestru zaczyna się pole do wyboru, obejmujące przez całe studia kilkanaście przedmiotów o charakterze monograficznym (jako wykłady fakultatywne i socjologie szczegółowe, obejmujące pełny przekrój zainteresowań współczesnej socjologii, od subkultur młodzieżowych po socjologię starości, od emocji po podróżowanie) i dwa zestawy przedmiotów składających się na moduły tematyczne obejmujące takie zagadnienia jak:

  • Kultura i media
  • Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie

  Studia zamyka złożenie pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

  Praca po studiach

  Absolwentki i absolwenci socjologii są przygotowani do pracy w podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i organizacjach non-profit. Mogą realizować swoją karierę zawodową m.in. w badaniach rynkowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, marketingu, mediach. Niezależnie od wybranych w czasie studiów przedmiotów potrafią zaprojektować badanie rzeczywistości społecznej, zgromadzić informacje, przygotować prezentację wyników uwzględniając specyfikę adresatów, zdając sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Są też przygotowani do pracy zespołowej.

  Studia II stopnia

  Dlaczego warto studiować?

  Socjologia magisterska pozwala niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia na poznanie niuansów socjologicznego myślenia o świecie społecznym. Promotorzy pracy magisterskiej są wybierani z grona doświadczonej kadry naukowców. Ważnym elementem jest również bogaty wybór fakultetów (m.in.: socjologia pamięci, socjologia wizualna i badania wizualne, socjologia mody, historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie, socjologia dobrobytu).

  W czasie rekrutacji, w zależności od ukończonego kierunku studiów, można wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • Socjologia relacji: dedykowana absolwentom socjologii. Pozwala na pogłębienie kompetencji socjologicznych i nauczenie się ich stosowania w kontekście relacji organizacyjnych (nie tylko w przedsiębiorstwach). Przykładowe przedmioty: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Employment branding, Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych, Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach ilościowych.
  • Socjologia ogólna: dedykowana absolwentom niesocjologicznych kierunków studiów. Pozwala na nauczenie się socjologicznego spojrzenia na rzeczywistość i wzbogacenia wcześniejszych kompetencji o narzędzia i teorie typowe dla socjologii. Przykładowe przedmioty: Warsztat wyobraźni socjologicznej, Metody badań socjologicznych, Techniki analizy danych ilościowych, Techniki analizy danych jakościowych.

  Wybrane przedmioty

  • Globalne problemy społeczne
  • Zróżnicowanie społeczne
  • Dylematy współczesnej socjologii
  • Eksploracja danych zastanych
  • Poza przedmiotami obowiązkowymi i modułami tematycznymi, osoby studiujące kształtują samodzielnie swój program studiów wybierając przedmioty z szerokiej oferty fakultetów wydziałowych.

  Praca po studiach

  Absolwentki i absolwenci studiów magisterskich socjologii posiadają wiedzę specjalistyczną i kompetencje umożliwiające efektywne funkcjonowanie w różnych rolach społecznych, w szczególności badacza społecznego i organizatora życia społecznego. Są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji życia zbiorowego: w podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i organizacjach non-profit. Mogą realizować swoją karierę zawodową m.in.: w badaniach rynkowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, marketingu, mediach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Socjologia ogólna (dla absolwentów kierunków niesocjologicznych)
  • Socjologia relacji (dla osób kontynuujących studia socjologiczne)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Socjologia, specjalność socjologia ogólna: wymogi kwalifikacyjne - dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) innych kierunków niż kierunek socjologia lub kierunek z efektami uczenia się przyporządkowanymi w minimum 80% do nauk socjologicznych – ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Socjologia, specjalność socjologia relacji: wymogi kwalifikacyjne – dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) kierunku socjologia lub innych kierunków z efektami uczenia się przyporządkowanymi w minimum 80% do nauk socjologicznych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów praca socjalna

  Praca socjalna to kierunek przygotowujący do profesjonalnej pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jest obszarem stosowania wiedzy w działaniu, wskazując jak za pomocą metod i technik, pomagać ludziom w problemach życiowych, rozwijać ich aktywność i samodzielność oraz poprawiać jakość życia. Ukazuje, jak działać na rzecz społeczności lokalnych, tworzyć instytucje wspierające oraz koordynować działania pomocowe. Praca socjalna jest interdyscyplinarna, korzysta z takich dyscyplin naukowych jak: socjologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, prawo i innych z dziedziny nauk społecznych. Studia łączą teorię z jej twórczym zastosowaniem.

  Po studiach uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu ważnego społecznie i dającego szansę zatrudnienia w różnych rodzajach instytucji świadczących pomoc osobom, rodzinom, grupom, społecznościom wymagającym wsparcia.

  Wybrane przedmioty

  • Socjologia problemów społecznych
  • Psychologia rozwoju człowieka, psychopatologia, terapia rodzinna
  • Pedagogika specjalna
  • Teorie i metody pracy socjalnej
  • Zajęcia praktyczne w placówkach
  • Poza przedmiotami obowiązkowymi osoby studiujące kształtują samodzielnie swój program studiów wybierając przedmioty
   z szerokiej oferty fakultetów (np. małżeństwo w ujęciu socjologicznym, fotografia i zmiana społeczna, socjologia młodzieży, socjologia dzieciństwa)

  Kompetencje absolwenta

  • Aplikowanie wiedzy akademickiej do twórczej, praktycznej działalności pomocowej.
  • Stosowanie metod i technik pracy socjalnej, ukierunkowanych na pracę z jednostką, rodziną, grupą, społecznością lokalną.
  • Projektowanie innowacyjnych działań na rzecz innych.
  • Konstruowanie projektów socjalnych, programów i strategii pomocy i rozwiązywania problemów społecznych, programów profilaktyki społecznej.
  • Podejmowanie interwencji kryzysowych.
  • Kompetencje do pełnienia zróżnicowanych ról w ramach wykonywanego zawodu (np. animator pomocy społecznej; organizator polityki lokalnej, inicjator sieci wsparcia społecznego).

  Perspektywy zawodowe

  Praca we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej, zarówno w sektorze publicznym (administracja rządowa
  i samorządowa), jak i w trzecim sektorze (organizacje pozarządowe), na przykład:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze,
  • szpitale, hospicja, ośrodki leczenia uzależnień,
  • instytucje resocjalizacyjne (np. zakłady poprawcze, zakłady karne).

  Studia I stopnia

  Dlaczego warto studiować?

  Studiowanie na kierunku praca socjalna (licencjat) przygotowuje do zawodu pracownika socjalnego, pozwala zrozumieć świat społeczny oraz uwarunkowania problemów społecznych. Studia uczą jak umiejętnie stosować metody i techniki pracy socjalnej, które są specjalistycznie ukierunkowane na pracę z jednostką, rodziną, grupą, społecznością lokalną. Szeroka wiedza przygotowuje do konstruowania i realizowania programów pomocowych, interwencji społecznych, projektów socjalnych, programów profilaktyki społecznej. Studia kończy złożenie pracy licencjackiej (autorskiego projektu socjalnego) oraz egzamin licencjacki.

  Na poziomie licencjackim atrakcyjny program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, realizowane w następujących blokach przedmiotowych:

  • Socjologicznych, np. mikro i makrosocjologia, socjologia problemów społecznych.
  • Psychologicznych, np. psychologia rozwoju człowieka, psychopatologia, terapia rodzinna.
  • Pedagogicznych, np. pedagogika społeczna, pedagogika specjalna.
  • Polityki, np. polityka społeczna i socjalna.
  • Pracy socjalnej, np. etyka pracy socjalnej, teoria i metody pracy socjalnej.
  • Zajęcia praktyczne poza uczelnią, w takich placówkach jak: instytucje opiekuńczo- wychowawcze, schronisko dla osób bezdomnych, ośrodek terapii uzależnień, ośrodek adopcyjny, ośrodek dla ofiar przemocy, zakład karny, świetlice socjoterapeutyczne, domy pomocy społecznej, itp., pozwala to zapoznać się z przyszłymi miejscami pracy.
  • Zajęcia fakultatywne, takie jak: małżeństwo w ujęciu socjologicznym, fotografia i zmiana społeczna, socjologia młodzieży, rzecznictwo praw człowieka, socjologia dzieciństwa socjologia zamieszkiwania.

  Praca po studiach

  Kończący studia są profesjonalnie przygotowani do roli zawodowej pracownika socjalnego.

  Kształcenie łączy teorię dotyczącą metod i technik pracy socjalnej z ich praktycznym zastosowaniem, co pozwala absolwentom swobodnie wejść na rynek pracy. Wypracowane na studiach kompetencje pozwalają na pełnienie ról: inicjatorów pomocy społecznej, koordynatorów działań społecznych, a także roli organizatora polityki lokalnej.

  Uzyskujący dyplom są przygotowani do pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i w trzecim sektorze (organizacje pozarządowe). Zawód pracownika socjalnego daje szansę na pracę w wybranych obszarach (np. ubóstwa, bezdomności, uzależnień, dysfunkcji, resocjalizacji, doświadczanej choroby, niepełnosprawności, wspomagania rozwoju, edukacji i wychowania), oraz z określonymi grupami osób (dziećmi, młodzieżą, osobami w podeszłym wieku).

  Studia II stopnia

  Dlaczego warto studiować?

  Studia magisterskie praca socjalna to unikalny kierunek, który przygotowuje do zawodowej roli pracownika socjalnego. Studia kształtują umiejętności stosowania wiedzy akademickiej do twórczej, praktycznej działalności zawodowej skoncentrowanej na roli badacza i diagnosty problemów społecznych, ewaluatora instytucji, autora projektów socjalnych, networkera, rzecznika, stratega i wielu innych, pozwalających na aktywne działanie na rzecz osób wymagających specjalistycznego wsparcia.

  Podczas studiów możliwy jest wybór ścieżki kształcenia w ramach modułów specjalnościowych:

  1. Projektowanie pracy socjalnej
  2. Organizacja usług socjalnych

  Możliwy jest także wybór promotora pracy magisterskiej spośród wykładowców realizujących badania empiryczne w różnych obszarach problemów społecznych i pracy socjalnej. Studia pozwalają na wszechstronny rozwój umiejętności cenionych na rynku pracy, które są zdobywane na Uczelni a także podczas praktyk w instytucjach pomocy społecznej. Daje to kompetencje do udzielania specjalistycznego wsparcia, projektowania innowacyjnych rozwiązań pomocowych i jednocześnie jest szansą na kontakt z potencjalnymi miejscami pracy.

  Praca po studiach

  Dzięki specjalistycznej wiedzy i kompetencjom, kończący studia są profesjonalnie przygotowani do zawodu. Potrafią stosować metody i techniki pracy socjalnej, diagnozować problemy, podejmować interwencje kryzysowe, projektować innowacyjne sposoby rozwiazywania problemów społecznych, opracowywać programy pomocy i działań profilaktycznych, uruchamiać superwizję i prowadzić ewaluację pracy socjalnej. Są przygotowani do organizowania usług społecznych i zarządzania nimi, potrafią podejmować role lidera i animatora społeczności lokalnej, organizować sieci wsparcia społecznego.

  Studia magisterskie na kierunku praca socjalna uprawniają do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej, w organizacjach społecznych zajmujących się problemami społecznymi i wzmacnianiem rozwoju społecznego, zarówno w sektorze publicznym jak i pozarządowym. Po ukończeniu studiów możliwa jest praca np. w: powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, hospicjach itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studiach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZAAWANSOWANE BADANIA SOCJOLOGICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów zaawansowane badania socjologiczne

  Czym są zaawansowane badania socjologiczne?

  Zaawansowane badania socjologiczne to studia drugiego stopnia dla absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych. Przygotowują one do profesjonalnej pracy w roli badacza społecznego, zarówno w obszarze działalności naukowej, jak i w firmach badawczych, instytucjach samorządowych czy organizacjach pozarządowych. Kierunek wyposaża w zaawansowane kompetencje dotyczące realizacji i koordynacji badań społecznych na wszystkich ich etapach. Uczy także pozyskiwania środków na badania i prezentowania ich wyników pod kątem oczekiwań różnych kategorii odbiorców.

  Kształcenie na kierunku jest silnie powiązane z prowadzonymi na Wydziale Socjologii badaniami naukowymi. Centralnym elementem programu studiów są zajęcia „Pracownia badawcza”. Są to realizowane w kilkuosobowych grupach, pod opieką pracowników naukowych, projekty badawcze, których tematyka jest zbieżna z zainteresowaniami osób studiujących.

  W ramach pracowni badawczych uczymy, jak przygotować badania społeczne, jak je zrealizować, dopierając do tego odpowiednie metody i technik badawcze, jak przenalizować zebrane dane i jak skutecznie rozpowszechniać pozyskane wyniki. Podbudową dla pracowni badawczych jest przedmiot „Teoria i metodologia nauk społecznych”, który w każdym z semestrów opisuje inny aspekt realizacji projektów badawczych, a także zapoznaje ze zróżnicowanymi podejściami do badań w ramach różnych dyscyplin nauk społecznych (np. psychologia, geografia społeczna).

  Co można zyskać dzięki naszym studiom?

  • Zrozumienie złożoności współczesnego świata społeczno-kulturowego i znajomość obszarów wymagających pogłębionych badań naukowych
  • Projektowanie i koordynowanie procesu badawczego na wszystkich etapach jego realizacji
  • Stosowanie zaawansowanych sposobów analiz jakościowych i ilościowych
  • Prezentowanie i wykorzystanie wyników badań w sposób dopasowany do oczekiwań różnych kategorii odbiorców
  • Wrażliwość na problemy społeczne, prowadzenie działalności badawczej w zgodzie z zasadami etyki

  Studia II stopnia

  Dlaczego warto studiować?

  Studia oferują daleką posuniętą indywidualizację kształcenia. Pracownie badawcze, realizowane w małych grupach projektowych, dają możliwość bliskiej współpracy pomiędzy prowadzącymi a osobami studiującymi. Kierunek daje także duże możliwości elastycznego kształtowania ścieżki kształcenia. Prócz przedmiotów obowiązkowych wybiera się samodzielnie przedmioty z puli warsztatów badawczych. To praktyczne zajęcia poświęcone szczegółowym aspektom badań społecznych, np.: Język programowania R, Technologie mobilne w badaniach społecznych, Prowadzenie badań z udziałem dzieci, Badania dla projektowania.

  Zajęcia na kierunku są prowadzone przez doświadczonych badaczy ilościowych i jakościowych. Stosujemy metody dydaktyczne oparte o nauczanie problemowe i research-based learning. W trakcie realizacji zajęć współpracujemy również z podmiotami z otoczenia społecznego, wsłuchując się w ten sposób w potrzeby i porady podmiotów pozaakademickich.

  Praca po studiach

  Absolwent_ka kierunku jest przygotowany_a do uczestnictwa w złożonych przedsięwzięciach i projektach z zakresu badań społecznych. Oznacza to, że może koordynować badania, przygotowywać ich realizację, realizować procesy zbierania i analizy danych, nadzorować sposoby ich wykorzystywania. Kierunek przygotowuje do takiej pracy w wielu obszarach, takich jak:

  • Firmy badawcze
  • Organizacje pozarządowe
  • Instytucje samorządowe
  • Uniwersytety i instytucje naukowe

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do prowadzenia naukowych badań społecznych (wyobraźnia, umiejętność analitycznego myślenia, zdolność interpretacji, planowania itd.). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą prezentowali wstępne pomysły na badania, które chcieliby w przyszłości realizować. Prezentacja powinna zawierać następujące elementy składowe: wskazanie obszaru tematycznego, analiza dotychczasowego stanu wiedzy dotyczącego tego obszaru, ze wskazaniem na luki w wiedzy, problematyka badawcza, dobór próby, proponowane do zastosowania metody i techniki badań i analiz, możliwości wykorzystania badań w obszarze naukowym i pozanaukowym. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 11 punktów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)