Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • ANALIZA FINANSOWA I INWESTYCJE - KONCENTRACJA NA CFA POZIOM I - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Analiza finansowa i inwestycje - koncentracja na CFA® poziom I (Financial Analysis and Investments: concentration on CFA® – level I), organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do osób przygotowujących się do egzaminu w programie CFA® (Chartered Financial Analyst®)[1] oraz osób zatrudnionych w instytucjach związanych z finansami, zarządzaniem i inwestycjami (takimi jak: banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe). Adresatami mogą być także osoby posiadające doświadczenie w finansach np. maklerzy czy doradcy inwestycyjni, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i kompetencji.  Studia można traktować jako kurs CFA (kurs na egzamin CFA). Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Aby zostać słuchaczem studiów nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, jednakże są one szczególnie kierowane do osób posiadające doświadczenie w finansach, np. maklerzy, doradcy inwestycyjni, doradcy klienta, pracownicy banków, audytorzy, biegli rewidenci, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i kompetencji, a także absolwenci kierunków ekonomicznych, finansowych, zarządzania, matematycznych, nauk ścisłych, prawa. 

  Dowiedz się więcej

 • ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny
  Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w tym zakresie.
  Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania rodziny oraz uregulowań dotyczących pieczy zastępczej, psychologii rozwojowej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
  Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny w tym w praktyczne umiejętności diagnozowania środowiska rodziny wieloproblemowej oraz opracowania i realizacji planu pomocy rodzinie na poziomie socjalnym, społecznym, wychowawczym, zawodowym.
  Zajęcia warsztatowe przyczynią się do zwiększenia kompetencji słuchaczy w zakresie udzielania pomocy i wsparcia poszczególnym członkom rodziny, motywowania rodziny do współpracy i zmiany trudnej sytuacji, negocjacji i mediacji w rodzinie, prowadzenia edukacji rodzin z zakresu ról społecznych, zachowań prozdrowotnych, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, budowania sieci wsparcia dla rodziny w środowisku lokalnym.
  Słuchacze zostaną także wyposażeni w praktyczne umiejętności prowadzenia pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych. Integralną częścią programu studiów będą praktyki zawodowe realizowane w instytucjach prowadzących pracę socjalną z rodziną.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, przydatna jest wiedza z zakresu nauk społecznych. Studia przeznaczone są dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny.

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Audyt i kontrola wewnętrzna
  Celem studiów podyplomowych jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowaną wiedzę i umiejętności przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich roli  we współczesnej, rozwijającej się organizacji. Uczestnictwo w Studiach da możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, usprawniania operacyjnego organizacji, tworzenia oraz analizy funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w instytucjach działających w sektorze prywatnym jak i publicznym. 
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Audyt i kontola wewnętrzna wymagane są ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku.

 • COACHING I MENTORING ORGANIZACYJNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring organizacyjny
  Studia rozwijają zarówno indywidualne kompetencje słuchaczy niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów rozwojowych w organizacjach biznesowych.
  Słuchacze zostają gruntownie przygotowani do wspierania rozwoju kadr biznesu, szczegółowo poznają specyfikę coachingu i mentoringu, zakres ich stosowania i możliwości, przechodzą warsztat projektowania narzędzi, prowadzenia sesji, wdrażania projektów rozwojowych.
  Integralną częścią programu są dwa moduły oparte o metodykę CoachWiseTM zaprojektowaną na potrzeby biznesu. CoachWise Coaching EssentialsTM to moduł akredytowany w International Coach Federation (ICF) natomiast CoachWise Mentoring EssentialsTM opiera się na standardach edukacyjnych European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz International Mentoring Associacion (IAM).
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring organizacyjny wymagane są ukończone studia wyższe.

 • DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej
  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą różnych perspektyw ujmowania rodziny oraz dzieci i młodzieży, problemów występujących w rodzinach, zagrożeń na jakie narażone są dzieci i młodzież, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych, regulacji prawnych dotyczących rodziny i dzieci, prawnych aspektów funkcjonowania rodziny i dziecka, uregulowań dotyczących opieki zastępczej.
  Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę dotyczącą metod i technik diagnozowania społecznego, diagnostyki wychowawczej oraz metodyki projektowej. Zajęcia warsztatowe przyczynią sie do zwiększenia kompetencji w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów. Integralną częścią programu studiów będą hospitacje instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz opracowanie projektu socjalnego.
  W toku studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności kluczowe dla pracowników socjalnych pracujących w ośrodkach wspierania rodziny niewydolnych wychowawczo, a także w zakresie tworzenia i inicjowania działań wspierających dzieci i rodziny.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej wymagane są ukończone studia wyższe.

 • JOGA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
  Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania emocjami i tworzenia proefektywnościowej kultury emocjonalnej w organizacjach. Studia mają nie tylko dostarczać specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych ale także wypracować świadomość roli i odpowiedzialności pracownika i kierownika współczesnych organizacji (korporacji).
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Joga i zarządzanie emocjami w biznesie wymagane są ukończone studia wyższe.

 • METODY WSPIERANIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - COACHING ŻYCIOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy
  Studia podyplomowe ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i doskonalenie umiejętności interpersonalnych u osób nastawionych na własny rozwój osobisty. Głównym celem kształcenia jest przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu życiowego opierającej się na mechanizmach i rozwiązaniach socjologicznych i psycho-społecznych. Studia mają także na celu propagowanie idei life coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami przyjętymi dla tej specjalizacji.
  Nacisk położony jest na przekazanie specjalistycznej wiedzy, wypracowanie umiejętności związanych z pracą z ludźmi i wykreowanie postawy pro-aktywnej, wspierającej realizację życiowych celów i ambicji. Kształcenie w tym zakresie daje więc zarówno możliwość pozyskania nowoczesnych narzędzi przydatnych w praktyce zawodowej, jak i we własnym życiu. Integralną częścią programu jest szkolenie oparte na modelu Transforming CommunicationTM, warsztatu kreowania przestrzeni współpracy i porozumienia.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

 • PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji
  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom unikatowej, interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rewitalizacji oraz praktyczne przygotowanie do realizacji i koordynowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI - WYCENA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rynek nieruchomości - wycena
  Program studiów podyplomowych przygotowuje do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Spełnia wymogi minimum programowego dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, ( Dz.U. 2014 poz. 826).
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rynek nieruchomości - wycena wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

 • SKUTECZNY KIEROWNIK SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Skuteczny kierownik sektora publicznego, organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do kadry kierowniczej sektora publicznego, zainteresowanej rozwojem swoich szeroko rozumianych kompetencji zawodowych związanych ze specyfiką pracy wykonywanej w tychże organizacjach, będącej absolwentami studiów  pierwszego lub drugiego stopnia a także dedykowane są osobom, które pretendują do stanowisk kierowniczych.

  Dowiedz się więcej

 • SKUTECZNY PRACOWNIK SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Skuteczny pracownik sektora publicznego, organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do pracowników sektora publicznego, będących absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia,  zainteresowanych rozwojem swoich szeroko rozumianych kompetencji zawodowych związanych ze specyfiką pracy wykonywanej w tychże organizacjach.

  Dowiedz się więcej

 • UWAŻNOŚĆ W EDUKACJI. ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OPARTYCH NA UWAŻNOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem uważności (mindfulness) zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Skierowane są do nauczycieli wszystkich stopni nauczania, pedagogów, psychologów, trenerów interpersonalnych i socjologów chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę, jak również do wszystkich osób pracujących lub planujących pracę edukacyjną z dziećmi lub młodzieżą. Nie jest wymagane doświadczenie w zakresie treningu Mindfulness, wszystkiego nauczysz się na studiach.

  Dowiedz się więcej

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne
  Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania wszelkich czynności przewidzianych do zrealizowania zarówno w fazie przygotowania jak i prowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, tak od strony zamawiających jak i wykonawców (oferentów). Program obejmuje problematykę wszystkich rynków zamówień publicznych, tzn. rynku dostaw, usług oraz robót budowlanych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ostatnią ustawą nowelizacyjną oraz praktycznych konsekwencji tych zmian. Tematyka studiów obejmuje wszystkie rozwiązania systemu zamówień publicznych, które w stanie prawnym po ostatniej nowelizacji ustawy, wynikają zarówno z ustawy P.z.p. jak i rozporządzeń wykonawczych oraz aktów prawnych funkcjonalnie związanych z tą ustawą.
  Program studiów przewiduje m. in.  ośmiogodzinne warsztaty informatyczne, których celem jest zapoznanie słuchaczy z informatycznymi rozwiązaniami stosowanymi w systemie zamówień publicznych w tym z problematyką stosowania podpisu elektronicznego, aukcji i licytacji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów oraz przygotowanie do wejścia w życie pełnej elektronizacji systemu zamówień publicznych. Zajęcia prowadzone będą przez starannie dobraną kadrę składająca się z pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, kadry kierowniczej Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych wykładowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku i wymagania odbiorców formułowane w środowisku zawodowym związanym z rynkiem nieruchomości. Program ten kieruje się ku oczekiwanemu przez zainteresowanych nowoczesnemu podejściu do pracy i zastosowaniu innowacyjnych narzędzi, takich jak facility services i facility management. Atutem studiów jest duży udział w programie przedmiotów o charakterze praktycznym. Uzupełnieniem i podsumowaniem poszczególnych bloków tematycznych są zajęcia o charakterze case study doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych zagadnień. Studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomości objęte zostały patronatem „Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych”.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PRZEZ UWAŻNOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Zarządzanie przez uważność adresowane są do managerów każdego szczebla zarządzania, liderów zespołów, specjalistów i koordynatorów, konsultantów, trenerów zarządzania, właścicieli firm czy działalności jednoosobowych, coachów i mentorów, absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji związanych z obszarem uważności zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (31)

student olek Ocena

Organizacja? Dramat.. plany pojawiały się bardzo późno i nanoszone były dodatkowe zmiany na nich na ostatnią chwilę. Prace oddane na ostatni dzwonek( zdawane w czerwcu) bez możliwości poprawki we wrześniu, ostatniego września bez żadnej dyskusji bo po prostu tak profesorowi się podobało mam poprawić wszystko jeszcze raz choć zaliczyłem sesje ale programu komputerowego nie bo nie chciał sprawdzać bo inni nie zaliczyli sesji to grupa musi w całości od nowa ,żenada jakie mamy potraktowanie studenta na tej uczelni student nie ma żadnych praw ścierka od podłogi jest bardziej szanowana jak student gdzie jest dziekan czy nic nie widzi jak można tak dołować ludzi ta uczelnia powinna być dokładnie przestudiowana przez dobre media oczywiście studenci się nie wypowiedza bo się boją ale dziennikarze maja swoje sposoby gorąco polecam ciekawy temat dużo brudu

studentkaeksoc Ocena

Organizacja? Dramat.. plany pojawiały się bardzo późno i nanoszone były dodatkowe zmiany na nich na ostatnią chwilę. Poprawki organizowane studentom ZAOCZNYM zdarzały się często w tygodniu, rozumiem że jak ktoś nie zaliczył czegoś to jego problem, ale skoro już wybrany jest taki tryb studiów to powinno się to w pierwszej kolejności uwzględnić, niestety nie każdy miał tą łatwość wziąć wolne w pracy.. :) Większości prowadzących jakby nic się nie chciało, to nawet nie była próba przekazania nam wiedzy tylko męczarnia, mam wrażenie że dla obu stron. Dużą część materiału trzeba było przyswajać samemu i to zrozumiałe przy akurat studiach niestacjonarnych. Jednak nie rozumiem kompletnie po co nam wykłady w sytuacjach gdzie wiedza jest na slajdach, czytanych bez jakichkolwiek emocji, brak zainteresowania ze strony prowadzących by nam zawarte na nich informacje dobrze przekazać. Są oczywiście i plusy, na niektóre ćwiczenia, np z ekonomii czy informatyki aż chciało się chodzić, trzeba było się przyłożyć ale po prowadzących również było widać duże zaangażowanie w wykonywaną pracę. Wydział ogólnie bardzo ładny, zadbany, można tu także poznać dużo sympatycznych osób. Wady jednak w moim przypadku przesądziły o rezygnacji, drugi raz gdybym myślała nad studiami i bardziej zastanowiłabym się nad wydziałem zarządzania gdzie słyszałam dużo wiele lepszych opinii o studiowanym przeze mnie kierunku.

absolwent96 Ocena

Organizacja to tragedia. Załatwić coś w dziekanacie lub u wykładowców to tylko i wyłącznie łaska i nie łaska. Plany zajęć pojawiają się trzy dni przed zajęciami z okienkami po 2-3h (byłem na jednym z głównych kierunków wydziału). Student stoi tu na drugim miejscu, zaraz po pracownikach wydziału. Poziom nauczania jest nierówny, są przedmioty gdzie naprawdę dużo się dowiedziałem i były dla mnie pożyteczne, ale mogę je policzyć na palcach jednej ręki. Większość to po prostu czytanie z prezentacji (którą i tak dostawaliśmy na maila) a potem test abcd na który i tak się nie uczyło bo niemal każdy ściągał i strzelał. Były przedmioty, na których byłem dosłownie raz na wykładzie, widziałem że wykładowca czyta z prezentacji jednostajnym głosem tekst więc nie przychodziłem więcej bo i po co skoro ten sam efekt dostanę czytając wikipedię. Widać było, że to przykry obowiązek a nie chęć przekazania wiedzy. Następnie często nie przeczytałem na temat tych wykładów ani słowa (skoro nawet wykładowca uważa że to aż tak nudne żeby przekazywać to w ten sposób, to ja tym bardziiej), a potem szedłem na egzamin i dostawałem 4 bo coś tam wiedziałem, coś tam strzeliłem a coś tam ktoś podpowiedział. Większość mojej wiedzy wyniosłem z tych kilku przedmiotów, jednak to za mało żebym mógł ocenić poziom jako dobry. Poza tym dużo wykładowców zachowuje się jak święte krowy, odwołanie konsultacji, na których miała być poprawa 10 minut po ich rozpoczęciu? Żadne zaskoczenie. Nie przychodzenie na pierwsze 3 zajęcia w roku ze względu na urlop / inne obowiązki służbowe, a następnie obowiązkowe odrabianie tych zajęć w jakiś dzień o 18? No zdażyło się. Więcej niż raz. Wyrzucenie z zajęć za brak poprawnej odpowiedzi / brak kalkulatora na zajęciach, a następnie wpisanie nieobecności i obowiązek odrabiania zajęć na konsultacjach (bez obecności nie można było podejść do egzaminu)? Mi się nie zdażyło bo zawsze wiedziałem i miałem kalkulator, ale osobom w mojej grupie tak. Promotor nie przyjmuje wersji elektronicznej pracy i trzeba mu ją zanosić za każdym razem drukowaną? Promotorowi tak wygodniej więc nie ma gadania, a za te około 560 kartek druku (policzyłem) to płać sam. Pomijając już ekologię. Przykładów mógłbym wymieniać jeszcze więcej. Żeby nie było, że wylewam tu swoje żale, zaliczyłem wszystko, nie powtarzałem roku chociaż zdarzył mi się jeden warunek. Po prostu widzę jak funkcjonuje ten wydział i chciałem przed tym przestrzec innych, żeby swój wybór podejmowali świadomie. Jeżeli komuś nie przeszkadzają trudności organizacyjne, traktowanie z góry, mocno przeciętny poziom i dziwne akcje, to w porządku, bo wydział ma też parę swoich zalet np można poznać dużą ilość ciekawych ludzi ze względu na wielkość wydziału i paradoksalnie właśnie przez dziwne sytuacje i trudności organizacyjne, bo trzeba często komunikować się z innymi, którzy mieli podobny problem, przez co chcąc nie chcąc poznaje się sporo osób. Wydział jest też całkiem ładny i funkcjonalny, są ławki, sporo automatów, darmowa woda w kubeczkach, pufy do siedzenia, bufety mają jedzenie na dobrym, bufetowym poziomie za małe pieniądze. Do minusów zaliczyłbym też brak miejsc parkingowych na wydziale i wokół wydziału (chociaż nie jest to już wina samej uczelni, nie wyczarują więcej miejsca). Często jedyną opcją jest parkomat ulicę, dwie ulice dalej (chyba że przyjeżdża się na 8 na zajęcia, wtedy są jeszcze miejsca na parkingu). Osobną sprawą jest to, że na parkingu często zdarzają się porysowania samochodów, zastawianie ich że nie da się wyjechać itp, ale nie będę się już zgłębiał w ten temat. Dziwi mnie spora ilość tak do bólu poprawnych komentarzy na temat uczelni, często brzmiących jak slogany reklamowe a nie opinia użytkownika, no ale komentarz może zostawić każdy bez logowania, więc chyba wiadomo skąd pochodzi część opinii. Sam zastanawiam się czy wybrałbym drugi raz uczelnię, jeśli już to tylko ze wzglęu na ludzi, których tam poznałem.

k Ocena

?

Wiktoria Ocena

Socjologia zawsze była moim numerem jeden, dlatego też cieszę się, że studiując na Uniwersytecie Łódzkim nie można się nudzić, tylko rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać.

maciek Ocena

Wiele osób na pewno mogłoby się pogubić w temacie rynku finansowego; alokacje kapitału, barometr koniunktury...trochę tego jest. Ale właśnie dlatego, że nie jest to specjalnie prosta sprawa, jest ona tak ciekawa i fascynująca. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim wprowadzają w interesujący świat, który mnie naprawdę bardzo pochłonął i nie wyobrażam sobie studiowania na innym kierunku.

monika Ocena

Rewitalizacja miast to świetny pomysł na studia, zwłaszcza w takim mieście jak Łódź, które nabiera kolorów i w którym, mówiąc ogólnie, rewitalizacja to bardzo ważne słowo. Jestem zachwycona tym kierunkiem, bo już niedługo będę mogła dołączyć do tego procesu i upiększać swoje miasto.?

Julka Ocena

Praca socjalna to nie jest łatwy kierunek i nie każdy posiada predyspozycje, aby studiować, a potem pracować w zawodzie. Podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują wszystko, by stać się profesjonalistą, specjalistą w swojej dziedzinie i wykonywać ten niełatwy, ale jakże ważny i potrzebny zawód.

Artur Ocena

Dla mnie najważniejsze jest to, aby wiedzę przekazywali praktycy, mający doświadczenie w dyscyplinie, w której się poruszają i w którą wprowadzają studentów. Właśnie tak wygląda to na Uniwersytecie Łódzkim. Studenci mają pewność, że są świetnie przygotowani do rozpoczęcia drogi zawodowej.

mariusz Ocena

Logistyka to coraz ważniejsza dyscyplina. A skoro staje się coraz ważniejsza, to należy stać się specjalistą, by poradzić sobie na rynku, który będzie stawał się coraz bardziej wymagający.

martyna Ocena

Na Uniwersytecie Łódzkim zdobywa się wiedzę, dzięki której zawsze będzie się krok do przodu w swoim obszarze zawodowym. To powinno być najlepszą rekomendacją tej uczelni.

tomek Ocena

Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają wiele zalet, ale najważniejsza dla mnie jest taka, że łączą w sobie różne zagadnienia i dyscypliny, przez co zdobywana przeze mnie wiedza jest znacznie bogatsza. Jako absolwent opuszczę uczelnię z większą pewnością siebie i większą szansą na dobrą i ciekawą pracę.

Robert Ocena

Gospodarka przestrzenna coraz mocniej dochodzi do głosu i ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że rozwój miasta i regionu zależy od wielu aspektów. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną.

Maciek Ocena

Wybrałem studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo tylko na tej uczelni znalazłem kierunek Finanse międzynarodowe. Wiem, że wiedza, którą tutaj zdobędę będzie stanowić moją przewagę na rynku pracy.

Justyna Ocena

Każdemu mieszkańcowi powinno zależeć na tym, aby jego miasto się rozwijało; rozwijało się poprawnie, dbając o wiele aspektów związanych z mieszkańcami, gospodarką i środowiskiem. Posiadając wiedzę zdobytą na Uniwersytecie Łódzkim będę wiedziała w którą stronę taki rozwój powinien iść.

Tomek Ocena

Ekonomia to bardzo złożona nauka, dlatego żeby poradzić sobie na tych studiach należy interesować się różnymi dziedzinami; od socjologii po politykę. Dlatego wybrałem studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim bo w przyszłości chciałbym realnie istnieć w polskiej gospodarce.

Wojtek Ocena

Umiejętności, które nabywa się studiując Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim niedługo staną się fundamentem pracy w obszarze finansów; będą, po prostu, niezbędne. Dlatego polecam ten kierunek wszystkim, którzy chcą zrobić krok w przyszłość i dzięki swojej wiedzy wyjść przed szereg.

Igor Ocena

Analityka gospodarcza to kierunek idealny dla tych, którzy chcieliby zaistnieć na rynku finansowym. Nie jest to łatwa sprawa, ale od czego jest wykształcenie i możliwość porozmawiania z tymi, którzy są doświadczeni w tej dziedzinie. Nigdy nie zawiodłem się na tych studiach, nigdy nie zawiodłem się na tej uczelni, zatem każdemu polecam Uniwersytet Łódzki.

Anna Ocena

Mat co Ty bredzisz? Wydzial super. Lepszy niz SGH !

Radek.W Ocena

Super uczelnia i wydzial. Polecam! Pozdrawiam profesora Tadeusza Janusza !

Up Ocena

Polecam

Adam Ocena

Serdecznie polecam! Po tym wydziale można dostać bardzo dobrze płatną pracę :)

Miśka Ocena

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Miśka Ocena

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Paulina Ocena

Bardzo różnorodne kierunki. Można się rozwinąć. Jest sporo dobrych profesorow i doktorów

studentka Ocena

bardzo wysoki poziom, super wykładowcy , znajomości na całe życie

ab Ocena

wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

Olka Ocena

Bardzo wysoki poziom

Mat Ocena

okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

rich bitch Ocena

Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

absolwent Ocena

najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie