Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Kierunek BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie finansów (w szczególności z obszaru instytucji finansowych), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku, mając gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu finansów, jednocześnie będą w stanie rozumieć technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie.

  Studia na kierunku BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE prowadzone są we współpracy z Partnerami Merytorycznymi: mBank SA i Accenture Sp. z o.o. – wiodącymi podmiotami w sektorze bankowym i konsultingu (z obszaru biznesu i technologii). Studia pierwszego stopnia na kierunku bankowość i finanse cyfrowe mają profil praktyczny – dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bankowość 4.0
  • It w finansach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Finanse cyfrowe
  • It w finansach ii

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bankowość i finanse brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Matematyka lub informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, geografia, fizyka, historia, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych.

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów, przy czym ustala się następujące mnożniki ocen z dyplomu:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku: Bankowość i finanse cyfrowe: mnożnik 3,
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich na kierunkach ekonomicznych i/lub informatycznych: mnożnik 2
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich na kierunkach z obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych: mnożnik 1.

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonometria i analityka danych

  EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH jest nowoczesnym kierunkiem studiów ekonomicznych łączącym wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki oraz informatyki. Kierunek kształci absolwentów gotowych do pracy w atrakcyjnych zawodach analityków danych w bankach i instytucjach finansowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach podejmowania decyzji, firmach konsultingowych i outsourcingowych, agencjach marketingowych i ośrodkach przetwarzania informacji.

  Absolwent kierunku EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH uzyskuje szeroką wiedzę pozwalającą na rozumienie złożonych procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie. Poznaje unikalne metody i narzędzia ilościowe służące do podejmowania decyzji w skali przedsiębiorstw, branż i całych gospodarek przy wykorzystaniu rozbudowanego warsztatu technik informatycznych. Absolwent EKONOMETRII I ANALITYKI DANYCH potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktycznych analizach procesów gospodarczych i w ich prognozowaniu.

  Uruchamiana po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020 EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH jest kierunkiem autorskim, zaprojektowanym przez pracowników Instytutu Ekonometrii UŁ oraz Instytutu Statystyki i Demografii UŁ, uwzględniającym ich wieloletnie doświadczenia nabywane w trakcie zajęć prowadzonych na kierunkach Informatyka i ekonometria oraz Analityka gospodarcza.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonometria i analityka danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język angielski, geografia, informatyka

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia
  Studia I stopnia

  Studenci kierunku EKONOMIA nie uczą się wypełniania formularzy do urzędu skarbowego ani druków do ZUS-u. Ekonomia jest nauką, która pozwala zrozumieć zachowania i wybory zarówno w skali makro jak i mikro. W trakcie studiów studenci nauczą się odpowiadać na pytania o przyczyny i konsekwencje działań podejmowanych przez nich samych, przedsiębiorców i polityków. Uczą się abstrakcyjnego i krytycznego myślenia, tak aby samodzielnie potrafili rozwiązywać problemy i poszukiwać odpowiedzi na powyższe pytania.

  Studia na kierunku EKONOMIA umożliwią zdobycie odpowiedniego przygotowania do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym.  Absolwenci znają najnowsze trendy oraz mechanizmy gospodarki światowej i są przygotowani, aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.

  Program studiów na kierunku EKONOMIA składa się z modułów przedmiotów ekonomicznych, a także z przedmiotów pozaekonomicznych, niezbędnych do zrozumienia zagadnień z zakresu ekonomii. W ramach kierunku przewidziano również moduły przedmiotów do wyboru oraz moduły specjalnościowe.

  Studia II stopnia
  Studia drugiego stopnia na kierunku EKONOMIA pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej oraz umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej oraz podejmowania decyzji.
  Program studiów składa się z modułów przedmiotów ekonomicznych, a także przedmiotów pozaekonomicznych istotnych z punktu widzenia zrozumienia zagadnień ekonomicznych. Studenci pozyskują pogłębioną wiedzę z zakresu teorii ekonomii, praktyki życia gospodarczego oraz metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach nad gospodarką. Ukończenie studiów na tym kierunku zapewnia wiedzę i kompetencje pozwalające znaleźć ciekawe zatrudnienie niemal w każdej instytucji i sferze życia społecznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kierowanie małą i średnią firmą
  • Kreowanie kompetencji menedżerskich
  • Metody ilościowe w biznesie i ekonomii
  • Rynek kapitałowy
  • Ekobiznes

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kierowanie małą i średnią firmą
  • Kreowanie kompetencji menedżerskich
  • Rynek kapitałowy
  • Gospodarka cyrkularna
  • Zaawansowana analiza ekonomiczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kierowanie małą i średnią firmą
  • Kreowanie kompetencji menedżerskich
  • Metody ilościowe w biznesie i ekonomii
  • Rynek kapitałowy
  • Ekobiznes

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kierowanie małą i średnią firmą
  • Kreowanie kompetencji menedżerskich
  • Rynek kapitałowy
  • Gospodarka cyrkularna
  • Zaawansowana analiza ekonomiczna

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs dyplomów,w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.
   

 • EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia studia w języku angielskim

  The three-year undergraduate program in ECONOMICS at the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz is intended to provide students with tools that will allow them to describe and analyze economic and social reality.

  Those who have ever wondered about the following issues…

  – Should health insurance be mandatory?

  – Which pension funds are more reliable: public or private?

  – Will you soon be able to pay with bitcoins for access to Spotify and Apple Music?

  – Why are some branded clothes in Poland several times more expensive than in the US?

  – Will debt relief really help the poorest African countries get out of the poverty trap?

  – Why is Venezuela, which has one of the largest oil reserves in the world, also one of the poorest countries in the world today?

  – Will the rapid technological progress and automation of production soon lead to a situation in which most people who are currently working will be unemployed?

  – If I run my own company after graduation, should I invest in advertising or focus more on introducing new products?

  should choose studies in ECONOMICS at the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz.

  Undergraduate students in ECONOMICS do not learn how to fill out forms for the tax office or the Social Insurance Institution. Economics is a science that allows them to understand behaviors and choices, both at the micro and macro-level. During the program, students will learn to answer questions about the causes and consequences of actions taken by themselves, entrepreneurs and politicians. They learn abstract and critical thinking so that they can solve problems themselves and seek answers to the above questions.

  Studies in ECONOMICS will enable you to get the proper preparation for active participation in business life. Graduates know the latest trends and mechanisms of the global economy and are prepared to meet the requirements of the modern labor market.

  The program of studies in the field of Economics consists of modules of economic subjects, as well as non-economic subjects, necessary to understand the economic issues. We also offer modules for elective courses and specialization modules.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Quantitative methods in business and economics
  • Eco-business
  • International business

  Studia II stopnia stacjonarne

  • International business
  • The circular economy
  • Advanced economic analysis

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia studia w języku angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia studia w języku angielskim jest złożenie wymaganych dokumentów.

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i biznes międzynarodowy
  Interesuje Cię skąd się biorą pieniądze w gospodarce światowej i jak nimi zarządzać? Jesteś ciekawy jak działają przedsiębiorstwa międzynarodowe i jak prowadzić biznes? Chciałbyś w przyszłości być specjalistą finansowym lub praktykiem biznesowym? Pasjonuje Cię inwestowanie środków na międzynarodowych rynkach finansowych? Interesuje Cię praca w firmach inwestycyjnych, consultingowych, bankach, korporacjach transnarodowych?  Jeśli tak, wybierz FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY – jedyny taki kierunek w Polsce.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Finanse międzynarodowe
  • Biznes międzynarodowy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Finanse międzynarodowe
  • Biznes międzynarodowy

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i biznes międzynarodowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia
   

   


  Studia II stopnia
   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i biznes międzynarodowy jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i rachunkowość

  Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ kształci specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych. Studenci pozyskują wiedzę oraz umiejętności  z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych, strategii podatkowych, finansowych aspektów restrukturyzacji gospodarki, organizacji i finansowania instytucji publicznych i niedochodowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, procesów integracji w sektorze finansowym, ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

  Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę o profilach proponowanych na kierunku finanse i rachunkowość jest duże i będzie rosło w miarę umacniania się mechanizmów gospodarki rynkowej. Zawarte w programie studiów przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności oraz wykreowanie postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy. W odpowiedzi na rosnący popyt w poszczególnych sferach finansów, na kierunku tworzone są nowe specjalności, starannie dopasowane do oczekiwań rynku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka rynku finansowego i ubezpieczeniowego
  • Audyt i kontrola wewnętrzna
  • Bankowość
  • Decyzje finansowe
  • Inwestycje kapitałowe
  • Strategie podatkowe
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Audyt finansowy
  • Finanse i rachunkowość msp (małych i średnich przedsiębiorstw)
  • Finanse korporacji
  • Instytucje i produkty finansowe
  • Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bankowość
  • Decyzje finansowe
  • Strategie podatkowe
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Finanse i rachunkowość msp (małych i średnich przedsiębiorstw)
  • Finanse korporacji
  • Instytucje i produkty finansowe
  • Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna

  Studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA o profilu praktycznym koncentrują się na badaniu wzajemnych zależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Studia adresowane są do osób, chcących zmieniać swoje otoczenie, mieć wpływ na kształt przestrzeni regionu, miasta i wsi. Program studiów  łączy analityczne podejście z praktyczną nauką wpływania na otoczenie zgodnie z najnowszymi trendami.

  Głównym celem kształcenia jest dostarczanie gospodarce specjalistów o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego. Proponowane zajęcia mają również na celu wykreowanie umiejętności praktycznych, będą prowadzone w warunkach właściwych dla działalności zawodowych w obszarze Gospodarki przestrzennej. Studenci zdobędą kompetencje w zakresie prowadzenia analiz i rozwiązywania problemów w systemie człowiek-gospodarka-środowisko.

  Kierunek otrzymał ocenę wyróżniającą PKA w roku 2017 w kategorii Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inteligentne miasto i region
  • Menadżer w sektorze publicznym
  • Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
  • Zarządzanie zintegrowane

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 • INFORMATYKA EKONOMICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka ekonomiczna

  Kierunek INFORMATYKA EKONOMICZNA o profilu praktycznym powstał w celu dopasowania programu kształcenia studentów do potrzeb rynku pracy w zakresie specjalistów IT. Absolwenci kierunku wyróżniają się doskonałym przygotowaniem w zakresie  programowania i zarządzania systemami informatycznymi. Pracują m.in. jako specjaliści sieciowi (projektujący, wdrażający, konserwujący, administrujący sieciami komputerowymi, np. administratorzy systemów baz danych). W trakcie studiów zdobywają następujące umiejętności:

  • programowanie;
  • znajomość metodologii Agile w zarządzaniu projektami;
  • testowanie oprogramowania, zarządzanie projektem;
  • zdolności analityczne oraz szereg tzw. kompetencji miękkich: nastawienie na rozwój techniczny, troska o jakość wykonywanej pracy, chęć uczenia się, umiejętność współpracy oraz zorganizowania własnej pracy i czasu, orientacja na cele.

  Kierunek INFORMATYKA EKONOMICZNA jest utworzony z myślą o ludziach otwartych i pragnących poszerzać swoje horyzonty. Jest to kierunek o charakterze innowacyjnym i zgodnym z zapotrzebowaniem gospodarki na absolwentów z obszaru IT.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bazy danych
  • Programowanie aplikacji biznesowych
  • Analityka systemów informatycznych

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka ekonomiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, fizyka, WOS
   

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka i ekonometria

  INFORMATYKA I EKONOMETRIA jest nowoczesnym kierunkiem studiów ekonomicznych, zorientowanym na kształcenie kompetentnych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Kierunek uzyskał ocenę wyróżniającą od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Kierunek INFORMATYKA I EKONOMETRIA łączy w procesie kształcenia osiągnięcia trzech dyscyplin: ekonomii, matematyki i informatyki. Umożliwia absolwentowi:

  • uzyskanie szerokiej wiedzy na temat procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie;
  • poznanie unikalnych narzędzi ilościowych służących do podejmowania decyzji;
  • zdobycie umiejętności stosowania tych narzędzi przy wykorzystaniu bogatego warsztatu technik informatycznych.

  Absolwent INFORMATYKI I EKONOMETRII potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzą w praktycznych analizach procesów gospodarczych i ich prognozowaniu. Posiada także szerokie umiejętności i kompetencje z informatyki ekonomicznej (szczególnie w zakresie projektowania, programowania, wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi w biznesie).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka gospodarcza
  • Informatyka

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Chcesz poznać mechanizmy funkcjonowania rynku nieruchomości i rynków inwestycyjnych? Interesują Cię powiązania pomiędzy sektorem nieruchomości a rynkiem finansowym i gospodarką? Z nami zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające stać się specjalistą w tym zakresie. Zapraszamy przyszłych doradców inwestycyjnych i rynków nieruchomości, zarządców i pośredników oraz analityków inwestycyjnych.

  Studia pierwszego stopnia na kierunku INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości przestrzeni.

  Studia drugiego stopnia na kierunku INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy z zakresu prawnych, ekonomicznych i przestrzennych uwarunkowań podejmowania decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem specyfiki procesów deweloperskich. Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne dla przygotowania analiz rynku nieruchomości dla potrzeb podejmowania decyzji inwestycyjnych przez deweloperów i inwestorów, wyceny, zarządzania, obrotu i szeroko rozumianego doradztwa na rynku nieruchomości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inwestycje i nieruchomości brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inwestycje i nieruchomości jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
  Kierunek LOGISTYKA uwzględnia dorobek naukowy dyscyplin funkcjonujących w dziedzinach ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Dostarcza on wiedzy uwzględniającej wieloaspektowy charakter sektora Transportu-Spedycji-Logistyki. Studenci poznają też sposoby zastosowania narzędzi informatycznych w procesie wspomagania i optymalizacji decyzji logistycznych ukierunkowanych na projektowanie i organizowanie przepływu usług logistycznych w ramach łańcucha dostaw.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
  • Logistyka w przedsiębiorstwie
  • Logistyka transgraniczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka w przedsiębiorstwie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

 • LOGISTYKA W GOSPODARCE Stopień: II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka w gospodarce

  W ramach studiów na kierunku LOGISTYKA W GOSPODARCE przekazywana jest wiedza zorientowana na prezentację ekonomicznych fundamentów logistyki w kontekście zmian zachodzących w gospodarce i jej ogniwach z wykorzystaniem metod ilościowo-jakościowych, służących rozwiązywaniu złożonych problemów logistycznych.

  Student poznaje zagadnienia zarządzania podmiotami gospodarczymi zarówno w ujęciu globalnym, jak i szczegółowym. Istotna grupa przedmiotów opiera się na zaawansowanych metodach ilościowych, mających zastosowanie w rozwiązywaniu problemów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Praca socjalna
  Studenci kierunku PRACA SOCJALNA rozwijają wiedzę, umiejętności i postawy przeciwdziałające powstawaniu oraz  skutkom wykluczenia społecznego jednostek, grup i społeczności lokalnych. W trakcie studiów łączymy teorię socjologiczną z praktyką integracji społecznej. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach w administracji publicznej, służbach społecznych i w ramach organizacji trzeciego sektora.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rewitalizacja społeczna
  • Zarządzanie pomocą w cyklu życia
  • Asystentura rodzinna i praca z rodziną
  • Integracja społeczna trwale wykluczonych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rewitalizacja społeczna
  • Zarządzanie pomocą w cyklu życia
  • Asystentura rodzinna i praca z rodziną
  • Integracja społeczna trwale wykluczonych

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   

   

  Studia II stopnia
   

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 • REWITALIZACJA MIAST Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  Rewitalizacja i odnowa miast staje się coraz poważniejszym wyzwaniem współczesnych społeczeństw. Procesy te wymagają kompleksowych, zintegrowanych i wielkoskalowych działań w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzennej. Jeżeli efekty takich działań mają być trwałe, ci którzy je wprowadzają muszą posiadać wiedzę i umiejętności o interdyscyplinarnym charakterze. Kierunek REWITALIZACJA MIAST jest unikatowym wyjściem naprzeciw potrzebom rynku pracy i nowych wyzwań przed jakimi stają władze samorządowe miast Polski.

  Kierunek REWITALIZACJA MIAST jest oryginalnym, jedynym w kraju programem kształcenia specjalistów na poziomie studiów magisterskich stworzonym przy współudziale Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Zarządzania, Wydziału Nauk o Wychowaniu, Wydziału Nauk Geograficznych oraz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiskowej Politechniki Łódzkiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Moduł partycypacyjno-społeczny
  • Moduł architektoniczno-techniczny
  • Moduł ekonomiczno-gospodarczy

   


  Studia II stopnia

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Rewitalizacja miast musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego.

  Podstawą przyjęcia będzie ocena z całości studiów potwierdzona wpisem na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • RYNEK FINANSOWY - DORADZTWO INWESTYCYJNE Stopień: II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne

  Studia drugiego stopnia na kierunku RYNEK FINANSOWY- DORADZTWO INWESTYCYJNE  pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania i wzajemnych zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw.

  Program studiów jest skomponowany z przedmiotów wybranych w oparciu o wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące licencjonowanego zawodu „doradca inwestycyjny”. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy i oczekiwania przyszłych absolwentów dotyczące możliwości zatrudnienia, program studiów kładzie szczególny nacisk na aplikacyjność oferowanej wiedzy. Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów  dadzą absolwentowi kierunku rynek finansowy- doradztwo inwestycyjne   szansę na zdobycie praktycznych umiejętności i wykreowanie postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   
   

  Studia II stopnia
   
  1. Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) lub magisterskich (lub równorzędnych) z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinach : ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu i dziedziny nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka na specjalnościach matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa (lub podobne). W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w stosunku do przyjętego limitu kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Rynek finansowy, prowadzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
  2. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów wskazanych w punkcie 1, przyjmowani są absolwenci studiów licencjackich (lub równorzędnych) lub magisterskich (lub równorzędnych) z pozostałych dziedzin nauki, na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia dotyczące rynków finansowych oraz metod analizy tych rynków. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy przejdą rozmowę kwalifikacyjną z wynikiem pozytywny, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym od wszystkich osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia kierunek Rynek finansowy wymagane są kompetencje absolwentów studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość lub Rynek finansowy, prowadzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Jeśli kandydat nie posiada ww.  kompetencji lub nie uzyskał  ich w wyniku procesu formalnego kształcenia, może podjąć studia pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć  nieobjętych planem studiów.

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Socjologia
  SOCJOLOGIA to nauka dla łowców zjawisk społecznych. Ci, którzy lubią patrzeć z bliska, mogą poznać tajniki relacji rodzinnych i miłosnych. Ci, którzy wolą spoglądać z lotu ptaka, będą badać narody, ruchy społeczne i grupy interesu. Bez względu na zainteresowania, socjolodzy mają wspólny cel – tropić problemy społeczne i skutecznie je rozwiązywać. Studia socjologiczne łączą teoretyczne podejście z praktycznym zastosowaniem w przygotowaniu do pracy m.in. analityka społecznego, badacza rynku, czy specjalisty HR.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Jednostka i kultura współczesna. problemy tożsamości, komunikacji i rozumienia
  • Komunikacja społeczna – teoria i badania
  • Kultura, sztuka, kultura medialna
  • Skąd się biorą dewianci? zachowania dewiacyjne a poczucie bezpieczeństwa w perspektywie społeczno-kulturowej i metodologicznej
  • Socjologia organizacji i zarządzania
  • Społeczne problemy polityki
  • Szanse i zagrożenia społeczne dla jednostek i zbiorowości w zmieniającym się świecie
  • Metodologiczno-badawczy

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   

   

  Studia II stopnia
   

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Opinie (30)

Radek z Pruszkowa Ocena

To wspaniały Wydział. Dzięki niemu jestem dziś mgr ekonomii ! I realizuje teraz marzenia zawodowe

Kamil Ocena

Polecam ten wydział każdemu, kto jest ambitny i chce coś w życiu osiągnąć. Jest sporo kół naukowych, w których można rozwijać swoje zainteresowania. Profesorowie, doktorzy i prowadzący zajęcia są zawsze dobrze przygotowani do zajęć, odnoszą się z szacunkiem do studentów, są wyrozumiali. Komunikacja z prowadzącymi i z dziekanatem przebiega bezproblemowo. Podczas pandemii wydział z organizacją studiów również poradził sobię bardzo dobrze. Z każdą osobą prowadzącą zajęcia nie było problemów z komunikacją, zajęcia odbywały się o czasie, na wysłane wiadomości zawsze otrzymywałem odpowiedź. Polecam :)

k Ocena

?

Wiktoria Ocena

Socjologia zawsze była moim numerem jeden, dlatego też cieszę się, że studiując na Uniwersytecie Łódzkim nie można się nudzić, tylko rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać.

maciek Ocena

Wiele osób na pewno mogłoby się pogubić w temacie rynku finansowego; alokacje kapitału, barometr koniunktury...trochę tego jest. Ale właśnie dlatego, że nie jest to specjalnie prosta sprawa, jest ona tak ciekawa i fascynująca. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim wprowadzają w interesujący świat, który mnie naprawdę bardzo pochłonął i nie wyobrażam sobie studiowania na innym kierunku.

monika Ocena

Rewitalizacja miast to świetny pomysł na studia, zwłaszcza w takim mieście jak Łódź, które nabiera kolorów i w którym, mówiąc ogólnie, rewitalizacja to bardzo ważne słowo. Jestem zachwycona tym kierunkiem, bo już niedługo będę mogła dołączyć do tego procesu i upiększać swoje miasto.?

Julka Ocena

Praca socjalna to nie jest łatwy kierunek i nie każdy posiada predyspozycje, aby studiować, a potem pracować w zawodzie. Podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują wszystko, by stać się profesjonalistą, specjalistą w swojej dziedzinie i wykonywać ten niełatwy, ale jakże ważny i potrzebny zawód.

Artur Ocena

Dla mnie najważniejsze jest to, aby wiedzę przekazywali praktycy, mający doświadczenie w dyscyplinie, w której się poruszają i w którą wprowadzają studentów. Właśnie tak wygląda to na Uniwersytecie Łódzkim. Studenci mają pewność, że są świetnie przygotowani do rozpoczęcia drogi zawodowej.

mariusz Ocena

Logistyka to coraz ważniejsza dyscyplina. A skoro staje się coraz ważniejsza, to należy stać się specjalistą, by poradzić sobie na rynku, który będzie stawał się coraz bardziej wymagający.

martyna Ocena

Na Uniwersytecie Łódzkim zdobywa się wiedzę, dzięki której zawsze będzie się krok do przodu w swoim obszarze zawodowym. To powinno być najlepszą rekomendacją tej uczelni.

tomek Ocena

Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają wiele zalet, ale najważniejsza dla mnie jest taka, że łączą w sobie różne zagadnienia i dyscypliny, przez co zdobywana przeze mnie wiedza jest znacznie bogatsza. Jako absolwent opuszczę uczelnię z większą pewnością siebie i większą szansą na dobrą i ciekawą pracę.

Robert Ocena

Gospodarka przestrzenna coraz mocniej dochodzi do głosu i ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że rozwój miasta i regionu zależy od wielu aspektów. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną.

Maciek Ocena

Wybrałem studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo tylko na tej uczelni znalazłem kierunek Finanse międzynarodowe. Wiem, że wiedza, którą tutaj zdobędę będzie stanowić moją przewagę na rynku pracy.

Justyna Ocena

Każdemu mieszkańcowi powinno zależeć na tym, aby jego miasto się rozwijało; rozwijało się poprawnie, dbając o wiele aspektów związanych z mieszkańcami, gospodarką i środowiskiem. Posiadając wiedzę zdobytą na Uniwersytecie Łódzkim będę wiedziała w którą stronę taki rozwój powinien iść.

Tomek Ocena

Ekonomia to bardzo złożona nauka, dlatego żeby poradzić sobie na tych studiach należy interesować się różnymi dziedzinami; od socjologii po politykę. Dlatego wybrałem studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim bo w przyszłości chciałbym realnie istnieć w polskiej gospodarce.

Wojtek Ocena

Umiejętności, które nabywa się studiując Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim niedługo staną się fundamentem pracy w obszarze finansów; będą, po prostu, niezbędne. Dlatego polecam ten kierunek wszystkim, którzy chcą zrobić krok w przyszłość i dzięki swojej wiedzy wyjść przed szereg.

Igor Ocena

Analityka gospodarcza to kierunek idealny dla tych, którzy chcieliby zaistnieć na rynku finansowym. Nie jest to łatwa sprawa, ale od czego jest wykształcenie i możliwość porozmawiania z tymi, którzy są doświadczeni w tej dziedzinie. Nigdy nie zawiodłem się na tych studiach, nigdy nie zawiodłem się na tej uczelni, zatem każdemu polecam Uniwersytet Łódzki.

Anna Ocena

Mat co Ty bredzisz? Wydzial super. Lepszy niz SGH !

Radek.W Ocena

Super uczelnia i wydzial. Polecam! Pozdrawiam profesora Tadeusza Janusza !

Up Ocena

Polecam

Adam Ocena

Serdecznie polecam! Po tym wydziale można dostać bardzo dobrze płatną pracę :)

Miśka Ocena

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Miśka Ocena

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Paulina Ocena

Bardzo różnorodne kierunki. Można się rozwinąć. Jest sporo dobrych profesorow i doktorów

studentka Ocena

bardzo wysoki poziom, super wykładowcy , znajomości na całe życie

ab Ocena

wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

Olka Ocena

Bardzo wysoki poziom

Mat Ocena

okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

rich bitch Ocena

Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

absolwent Ocena

najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie