Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Bankowość i finanse cyfrowe powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie finansów (w szczególności z obszaru instytucji finansowych), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku, mając gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu finansów, jednocześnie będą w stanie rozumieć technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie. 

  Studia na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe prowadzone są we współpracy z Partnerami Merytorycznymi: mBank SA i Accenture Sp. z o.o. – wiodącymi podmiotami w sektorze bankowym i konsultingu (z obszaru biznesu i technologii). Studia pierwszego stopnia na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe mają profil praktyczny – dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bankowość i finanse brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Matematyka lub informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, geografia, fizyka, historia, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych.

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów, przy czym ustala się następujące mnożniki ocen z dyplomu:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku: Bankowość i finanse cyfrowe: mnożnik 3,
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich na kierunkach ekonomicznych i/lub informatycznych: mnożnik 2
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich na kierunkach z obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych: mnożnik 1.

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia studia w języku angielskim
  EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH jest kierunkiem studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków danych i systemów ekonomicznych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do badania procesów gospodarczych, zarówno o charakterze mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów a przede wszystkim z metod ilościowych. Potrafi wykorzystywać tę wiedzę do analizy i prognozowania zjawisk na różnych szczeblach zarządzania.

  Absolwent EKONOMETRII I ANALITYKI DANYCH jest dobrze przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach na takich stanowiskach, na których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Może z powodzeniem pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub pracować jako członek większego zespołu analitycznego (np. w dużej firmie komercyjnej, urzędzie publicznym lub firmie konsultingowej). Jest przygotowany do gromadzenia i przetwarzania danych dostępnych w systemach  informatycznych firmy, bądź w źródłach zewnętrznych, dokonuje ich analiz i tworzy raporty. Dzięki studiom na kierunku EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH absolwent nabywa umiejętności pracy w zespole oraz komunikowania się z bliższym i dalszym otoczeniem. Wykazuje pogłębione zainteresowanie problemami ekonomiczno-społecznymi dowolnego szczebla gospodarki (od mikro- do makroekonomicznych) i ma poczucie odpowiedzialności za działania własne oraz zespołów, w których pracuje.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonometria i analityka danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język angielski, geografia, informatyka

 • EKONOMIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia
  Studia I stopnia
  Studia pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, która umożliwia zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej.Zdobywane podczas studiów na kierunku EKONOMIA wiedza i umiejętności odwołują się do dorobku naukowego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych: ekonomii jako fundamentalnej dla tego kierunku oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak: finanse, nauki o zarządzaniu, prawo, socjologia.
  Studia II stopnia
  Studia drugiego stopnia na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej oraz umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej oraz podejmowania decyzji. Studia zapewniają wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne przede wszystkim dla osób, które zamierzają pracować na różnych stanowiskach w gospodarce, w szczególności dla menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw. Ale ukończenie studiów na tym kierunku zapewnia wiedzę i kompetencje pozwalające znaleźć ciekawe zatrudnienie niemal w każdej instytucji i sferze życia społecznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs dyplomów,w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.
   

 • EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia studia w języku angielskim

  Bachelor in Economics is an undergraduate program taught fully in English at the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz. The program gives students thorough knowledge of economics, allowing them to understand the mechanisms behind contemporary economies and to gain skills necessary to solve problems that can be encountered in everyday business practice. Knowledge and skills gained by students draw on scholarship from a broad range of social sciences: economics - which constitutes the core of the program - and several related disciplines, such as finance, management, law, sociology.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia studia w języku angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia studia w języku angielskim jest złożenie wymaganych dokumentów.

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i biznes międzynarodowy
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i biznes międzynarodowy prowadzone są z uwzględnieniem bieżących tendencji i zmian zachodzących w gospodarce światowej, w tym szczególnie procesów globalizacji rynków finansowych i integracji gospodarczo-walutowej. Podczas studiów przekazywana jest wiedza wpisująca się w nurt najnowszego dorobku naukowego zarówno krajowego, jak i światowego. Studia wzbogacone są o szereg zajęć o charakterze praktycznym - nacisk położony jest na aktywne formy zajęć (learning by doing), podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności przydatne w karierze zawodowej.
  Kierunek kształci przyszłych specjalistów dla rynku finansowego i biznesu międzynarodowego. Posiadają oni szeroką wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Znają specyfikę i zasady funkcjonowania korporacji transnarodowych, w tym ich rolę na rynku finansowym i w procesie inwestycyjnym. Dysponują bardzo konkretnymi umiejętnościami pozwalającymi im sprawnie funkcjonować w w/w obszarach. Spośród innych kierunków ekonomicznych kierunek Finanse międzynarodowe wyróżnia wyraźne położenie nacisku na kształcenie w zakresie tematycznym finansów i inwestycji w wymiarze międzynarodowym. Absolwent kierunku Finanse międzynarodowe jest wyposażony w unikatowe i wysoce pożądane umiejętności, które pozwolą mu nie tylko odnaleźć się na krajowym, ale także międzynarodowym rynku pracy (np. honorowany powszechnie za granicą prestiżowy certyfikat Thomson Reuters Eikon Certification – do egzaminu przygotowują unikatowe zajęcia Akademia Thomson Reuters).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i biznes międzynarodowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia
   

   


  Studia II stopnia
   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i biznes międzynarodowy jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i rachunkowość

  Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ prowadzony jest przez Instytut Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Kształci specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych. Studenci pozyskują wiedzę oraz umiejętności  z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych, strategii podatkowych, finansowych aspektów restrukturyzacji gospodarki, organizacji i finansowania instytucji publicznych i niedochodowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, procesów integracji w sektorze finansowym, ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

  Zapotrzebowanie na wysoko wy­kwalifikowaną kadrę o profilach propo­nowanych na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ jest duże i będzie rosło w miarę umacniania się mechanizmów gospodarki rynkowej. Zawarte w programie studiów przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności oraz wykreowanie postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy. W odpowiedzi na rosnący popyt w poszczególnych sferach finansów, na kierunku tworzone są nowe specjalności, starannie dopasowane do oczekiwań rynku.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia umożliwiają zdobycie umiejętności wszechstronnej oceny zjawisk i decyzji gospodarczych, projektowania rozwoju zrównoważonego, wykorzystywania innowacyjnych metod i narzędzi gospodarowania przestrzenią.
  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na różnych stanowiskach, między innymi w jednostkach administracji rządowej (także centralnej) i samorządowej (gmin, powiatów, województw), przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego, firmach doradczo-konsultacyjnych, różnych podmiotach otoczenia biznesu oraz instytucjach zajmujących się współpracą regionalną - także w wymiarze europejskim, w instytucjach i agendach UE.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 • INFORMATYKA EKONOMICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka ekonomiczna
  Studia dostarczają szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych głównie w systemach ekonomicznych oraz społecznych. Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym.
  Absolwent studiów informatycznych posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z dziedziny przetwarzania informacji przy wykorzystaniu środków, narzędzi i metod techniki komputerowej. Zasadniczy zakres kompetencji absolwenta tego kierunku będzie obejmował: profesjonalne przeprowadzenie analizy istniejącego systemu informacyjnego, poprawne wykonanie projektu informatycznego, jego oprogramowanie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi programistycznych, wdrożenie do eksploatacji upgrading. Absolwent Informatyki uzyska również kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania. Dzięki temu będzie dobrze rozumiał język ekonomiczny i zagadnienia gospodarcze. Zdobędzie możliwość atrakcyjnego zatrudnienia w charakterze specjalisty od szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej – czyli wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na informatyków jest największe.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka ekonomiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
   

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka i ekonometria
  To kierunek studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Program studiów przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy związanej z badaniem procesów gospodarczych, zarówno o charakterze mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. 
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, (a także różnych metod ilościowych) i potrafi ją wykorzystać do analizy oraz prognozowania zjawisk na różnych szczeblach zarządzania. Wiedza z informatyki użytkowej może być wykorzystana do projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent tego kierunku powinien być dobrze przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz instytucjach na takich stanowiskach, na których jest wymagane stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia na kierunku INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości przestrzeni.

  Studia drugiego stopnia na kierunku INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy z zakresu prawnych, ekonomicznych i przestrzennych uwarunkowań podejmowania decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem specyfiki procesów deweloperskich. Absolwenci potrafią rozpoznać i analizować procesy zachodzące na rynkach nieruchomości, wyjaśnić ich przyczyny, mechanizm zmian, skalę i konsekwencje. Absolwenci kierunku posiadają umiejętności niezbędne dla przygotowania analiz rynku nieruchomości dla potrzeb: podejmowania decyzji inwestycyjnych przez deweloperów i inwestorów, wyceny, zarządzania, obrotu i szeroko rozumianego doradztwa na rynku nieruchomości.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inwestycje i nieruchomości brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inwestycje i nieruchomości jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
  To studia, które są połączeniem wiedzy z zakresu ekonomii z praktyczną umiejętnością zarządzania, organizowania i realizowania działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych.
  Absolwent kierunku jest specjalistą ds. logistyki, ma gruntowną wiedzę z ekonomii i zarządzania, posiada umiejętność organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych. Zna zasady funkcjonowania systemów logistycznych zarówno od strony teorii funkcjonowania systemów i projektowania procesów, jak również praktyki gospodarczej. Potrafi zaplanować działania w zakresie logistyki na każdym szczeblu: od zorganizowania zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu produkcyjnego, aż do procesu dystrybucji. Zdobyta wiedza ma bardzo praktyczne i szerokie zastosowanie, o czym świadczy duża ilość zajęć prowadzonych w laboratoriach komputerowych. Dotyczy to zarówno przedmiotów związanych z badaniami operacyjnymi, jak też zagadnień skupionych na obiegu informacji, które towarzyszą przepływom towarów. Absolwent potrafi doskonale wykorzystać narzędzia informatyczne stosowane w systemach logistycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

 • LOGISTYKA W GOSPODARCE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka w gospodarce
  Treści programowe na studiach II stopnia uwzględniają wieloaspektowy charakter logistyki. Koncentrują się na problemach zarządzania podmiotami gospodarczymi zarówno w ujęciu globalnym, jak też w odniesieniu do zagadnień typowych dla logistyki oraz zagadnień szczegółowych, jak zarządzanie projektem, kapitałem czy wartością przedsiębiorstwa.  Program porusza kwestie dotyczące inwestycji, marketingu, ubezpieczeń, spedycji w ujęciu międzynarodowym oraz specyfiki logistyki miejskiej. Kształcenie odbywa się przy zastosowaniu  zaawansowanych metod ilościowych wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów logistycznych za pomocą narzędzi informatycznych.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Polityka społeczna
  Absolwent jest przygotowany do realizowania zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych, a także pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Wiedza z zakresu nauk politycznych i społecznych pozwoli absolwentowi na rozpoznanie i analizę zjawisk życia społecznego oraz podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji. Natomiast wiedza z zakresu nauk prawnych pozwoli na zastosowanie rozwiązań prawnych do zagadnień tematycznie związanych z rynkiem pracy i ubezpieczeń społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia
   

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Praca socjalna
  To kierunek studiów, który kształci pracowników socjalnych. Studia pomagają zdobyć umiejętności dokonywania diagnoz sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych.
  Absolwent umie rozwiązywać problemy w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, m.in. wtedy, gdy występuje nieudolność w funkcjonowaniu jednostki i środowisku społecznym z powodu ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, narkomanii, alkoholizmie, przestępczości, migracji, uchodźctwa etc. Absolwent jest przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także pracy w palcówkach opiekuńczo-społecznych, z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach i placówkach wsparcia, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz licznych organizacjach pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem i diagnozowaniem wyżej wymienionych problemów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   

   

  Studia II stopnia
   

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 • REWITALIZACJA MIAST Stopień: II REKRUTACJA

  Rewitalizacja i odnowa miast staje się coraz poważniejszym wyzwaniem współczesnych społeczeństw. Procesy te wymagają kompleksowych, zintegrowanych i wielkoskalowych działań w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzennej. Jeżeli efekty takich działań mają być trwałe, ci którzy je wprowadzają muszą posiadać wiedzę i umiejętności o interdyscyplinarnym charakterze. Takiej wiedzy i umiejętności nie oferują dotychczasowe programy nauczania. Kierunek Rewitalizacja miast jest unikatowym wyjściem naprzeciw potrzebom rynku pracy i nowych wyzwań przed jakimi stają władze samorządowe miast Polski. Powstające obecnie programy rewitalizacji powinny być kompleksowe, skoordynowane, nastawione na rozwiązywanie faktycznych problemów technicznych, społecznych, edukacyjno-wychowawczych, przestrzennych,  gospodarczych jak również ogólnie urbanistycznych, do których dotychczas ograniczano zdziałania rewitalizacyjne. Realizowane powinny być przez kompetentnych specjalistów i wskazywać działania wykonalne w określonym horyzoncie czasowym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Rewitalizacja miast musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego.

  Podstawą przyjęcia będzie ocena z całości studiów potwierdzona wpisem na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • RYNEK FINANSOWY - DORADZTWO INWESTYCYJNE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne
  Studia drugiego stopnia na kierunku RYNEK FINANSOWY pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   

  Studia II stopnia
   
  1. Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) lub magisterskich (lub równorzędnych) z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinach : ekonomia, finanse oraz nauki o zarzadzaniu i dziedziny nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka na specjalnościach matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa (lub podobne). W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w stosunku do przyjętego limitu kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Rynek finansowy, prowadzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
  2. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów wskazanych w punkcie 1, przyjmowani są absolwenci studiów licencjackich (lub równorzędnych) lub magisterskich (lub równorzędnych) z pozostałych dziedzin nauki, na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia dotyczące rynków finansowych oraz metod analizy tych rynków. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy przejdą rozmowę kwalifikacyjną z wynikiem pozytywny, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym od wszystkich osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia kierunek RYNEK FINANSOWY – DORADZTWO INWESTYCYJNE  wymagane są kompetencje absolwentów studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość lub Rynek finansowy, prowadzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Jeśli kandydat nie posiada ww. kompetencji lub nie uzyskał  ich w wyniku procesu formalnego kształcenia, może podjąć studia pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć  nieobjętych planem studiów.

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Socjologia
  Studia obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuje profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. 
  Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzonej o podstawy nauk społecznych. Potrafi projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych, umie również interpretować uzyskane wyniki badań. Absolwent potrafi wykorzystać teoretyczny dorobek socjologii, a także analizować materiał empiryczny, odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i oceniać krytycznie programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   

   

  Studia II stopnia
   

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Opinie (31)

student olek Ocena

Organizacja? Dramat.. plany pojawiały się bardzo późno i nanoszone były dodatkowe zmiany na nich na ostatnią chwilę. Prace oddane na ostatni dzwonek( zdawane w czerwcu) bez możliwości poprawki we wrześniu, ostatniego września bez żadnej dyskusji bo po prostu tak profesorowi się podobało mam poprawić wszystko jeszcze raz choć zaliczyłem sesje ale programu komputerowego nie bo nie chciał sprawdzać bo inni nie zaliczyli sesji to grupa musi w całości od nowa ,żenada jakie mamy potraktowanie studenta na tej uczelni student nie ma żadnych praw ścierka od podłogi jest bardziej szanowana jak student gdzie jest dziekan czy nic nie widzi jak można tak dołować ludzi ta uczelnia powinna być dokładnie przestudiowana przez dobre media oczywiście studenci się nie wypowiedza bo się boją ale dziennikarze maja swoje sposoby gorąco polecam ciekawy temat dużo brudu

studentkaeksoc Ocena

Organizacja? Dramat.. plany pojawiały się bardzo późno i nanoszone były dodatkowe zmiany na nich na ostatnią chwilę. Poprawki organizowane studentom ZAOCZNYM zdarzały się często w tygodniu, rozumiem że jak ktoś nie zaliczył czegoś to jego problem, ale skoro już wybrany jest taki tryb studiów to powinno się to w pierwszej kolejności uwzględnić, niestety nie każdy miał tą łatwość wziąć wolne w pracy.. :) Większości prowadzących jakby nic się nie chciało, to nawet nie była próba przekazania nam wiedzy tylko męczarnia, mam wrażenie że dla obu stron. Dużą część materiału trzeba było przyswajać samemu i to zrozumiałe przy akurat studiach niestacjonarnych. Jednak nie rozumiem kompletnie po co nam wykłady w sytuacjach gdzie wiedza jest na slajdach, czytanych bez jakichkolwiek emocji, brak zainteresowania ze strony prowadzących by nam zawarte na nich informacje dobrze przekazać. Są oczywiście i plusy, na niektóre ćwiczenia, np z ekonomii czy informatyki aż chciało się chodzić, trzeba było się przyłożyć ale po prowadzących również było widać duże zaangażowanie w wykonywaną pracę. Wydział ogólnie bardzo ładny, zadbany, można tu także poznać dużo sympatycznych osób. Wady jednak w moim przypadku przesądziły o rezygnacji, drugi raz gdybym myślała nad studiami i bardziej zastanowiłabym się nad wydziałem zarządzania gdzie słyszałam dużo wiele lepszych opinii o studiowanym przeze mnie kierunku.

absolwent96 Ocena

Organizacja to tragedia. Załatwić coś w dziekanacie lub u wykładowców to tylko i wyłącznie łaska i nie łaska. Plany zajęć pojawiają się trzy dni przed zajęciami z okienkami po 2-3h (byłem na jednym z głównych kierunków wydziału). Student stoi tu na drugim miejscu, zaraz po pracownikach wydziału. Poziom nauczania jest nierówny, są przedmioty gdzie naprawdę dużo się dowiedziałem i były dla mnie pożyteczne, ale mogę je policzyć na palcach jednej ręki. Większość to po prostu czytanie z prezentacji (którą i tak dostawaliśmy na maila) a potem test abcd na który i tak się nie uczyło bo niemal każdy ściągał i strzelał. Były przedmioty, na których byłem dosłownie raz na wykładzie, widziałem że wykładowca czyta z prezentacji jednostajnym głosem tekst więc nie przychodziłem więcej bo i po co skoro ten sam efekt dostanę czytając wikipedię. Widać było, że to przykry obowiązek a nie chęć przekazania wiedzy. Następnie często nie przeczytałem na temat tych wykładów ani słowa (skoro nawet wykładowca uważa że to aż tak nudne żeby przekazywać to w ten sposób, to ja tym bardziiej), a potem szedłem na egzamin i dostawałem 4 bo coś tam wiedziałem, coś tam strzeliłem a coś tam ktoś podpowiedział. Większość mojej wiedzy wyniosłem z tych kilku przedmiotów, jednak to za mało żebym mógł ocenić poziom jako dobry. Poza tym dużo wykładowców zachowuje się jak święte krowy, odwołanie konsultacji, na których miała być poprawa 10 minut po ich rozpoczęciu? Żadne zaskoczenie. Nie przychodzenie na pierwsze 3 zajęcia w roku ze względu na urlop / inne obowiązki służbowe, a następnie obowiązkowe odrabianie tych zajęć w jakiś dzień o 18? No zdażyło się. Więcej niż raz. Wyrzucenie z zajęć za brak poprawnej odpowiedzi / brak kalkulatora na zajęciach, a następnie wpisanie nieobecności i obowiązek odrabiania zajęć na konsultacjach (bez obecności nie można było podejść do egzaminu)? Mi się nie zdażyło bo zawsze wiedziałem i miałem kalkulator, ale osobom w mojej grupie tak. Promotor nie przyjmuje wersji elektronicznej pracy i trzeba mu ją zanosić za każdym razem drukowaną? Promotorowi tak wygodniej więc nie ma gadania, a za te około 560 kartek druku (policzyłem) to płać sam. Pomijając już ekologię. Przykładów mógłbym wymieniać jeszcze więcej. Żeby nie było, że wylewam tu swoje żale, zaliczyłem wszystko, nie powtarzałem roku chociaż zdarzył mi się jeden warunek. Po prostu widzę jak funkcjonuje ten wydział i chciałem przed tym przestrzec innych, żeby swój wybór podejmowali świadomie. Jeżeli komuś nie przeszkadzają trudności organizacyjne, traktowanie z góry, mocno przeciętny poziom i dziwne akcje, to w porządku, bo wydział ma też parę swoich zalet np można poznać dużą ilość ciekawych ludzi ze względu na wielkość wydziału i paradoksalnie właśnie przez dziwne sytuacje i trudności organizacyjne, bo trzeba często komunikować się z innymi, którzy mieli podobny problem, przez co chcąc nie chcąc poznaje się sporo osób. Wydział jest też całkiem ładny i funkcjonalny, są ławki, sporo automatów, darmowa woda w kubeczkach, pufy do siedzenia, bufety mają jedzenie na dobrym, bufetowym poziomie za małe pieniądze. Do minusów zaliczyłbym też brak miejsc parkingowych na wydziale i wokół wydziału (chociaż nie jest to już wina samej uczelni, nie wyczarują więcej miejsca). Często jedyną opcją jest parkomat ulicę, dwie ulice dalej (chyba że przyjeżdża się na 8 na zajęcia, wtedy są jeszcze miejsca na parkingu). Osobną sprawą jest to, że na parkingu często zdarzają się porysowania samochodów, zastawianie ich że nie da się wyjechać itp, ale nie będę się już zgłębiał w ten temat. Dziwi mnie spora ilość tak do bólu poprawnych komentarzy na temat uczelni, często brzmiących jak slogany reklamowe a nie opinia użytkownika, no ale komentarz może zostawić każdy bez logowania, więc chyba wiadomo skąd pochodzi część opinii. Sam zastanawiam się czy wybrałbym drugi raz uczelnię, jeśli już to tylko ze wzglęu na ludzi, których tam poznałem.

k Ocena

?

Wiktoria Ocena

Socjologia zawsze była moim numerem jeden, dlatego też cieszę się, że studiując na Uniwersytecie Łódzkim nie można się nudzić, tylko rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać.

maciek Ocena

Wiele osób na pewno mogłoby się pogubić w temacie rynku finansowego; alokacje kapitału, barometr koniunktury...trochę tego jest. Ale właśnie dlatego, że nie jest to specjalnie prosta sprawa, jest ona tak ciekawa i fascynująca. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim wprowadzają w interesujący świat, który mnie naprawdę bardzo pochłonął i nie wyobrażam sobie studiowania na innym kierunku.

monika Ocena

Rewitalizacja miast to świetny pomysł na studia, zwłaszcza w takim mieście jak Łódź, które nabiera kolorów i w którym, mówiąc ogólnie, rewitalizacja to bardzo ważne słowo. Jestem zachwycona tym kierunkiem, bo już niedługo będę mogła dołączyć do tego procesu i upiększać swoje miasto.?

Julka Ocena

Praca socjalna to nie jest łatwy kierunek i nie każdy posiada predyspozycje, aby studiować, a potem pracować w zawodzie. Podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują wszystko, by stać się profesjonalistą, specjalistą w swojej dziedzinie i wykonywać ten niełatwy, ale jakże ważny i potrzebny zawód.

Artur Ocena

Dla mnie najważniejsze jest to, aby wiedzę przekazywali praktycy, mający doświadczenie w dyscyplinie, w której się poruszają i w którą wprowadzają studentów. Właśnie tak wygląda to na Uniwersytecie Łódzkim. Studenci mają pewność, że są świetnie przygotowani do rozpoczęcia drogi zawodowej.

mariusz Ocena

Logistyka to coraz ważniejsza dyscyplina. A skoro staje się coraz ważniejsza, to należy stać się specjalistą, by poradzić sobie na rynku, który będzie stawał się coraz bardziej wymagający.

martyna Ocena

Na Uniwersytecie Łódzkim zdobywa się wiedzę, dzięki której zawsze będzie się krok do przodu w swoim obszarze zawodowym. To powinno być najlepszą rekomendacją tej uczelni.

tomek Ocena

Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają wiele zalet, ale najważniejsza dla mnie jest taka, że łączą w sobie różne zagadnienia i dyscypliny, przez co zdobywana przeze mnie wiedza jest znacznie bogatsza. Jako absolwent opuszczę uczelnię z większą pewnością siebie i większą szansą na dobrą i ciekawą pracę.

Robert Ocena

Gospodarka przestrzenna coraz mocniej dochodzi do głosu i ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że rozwój miasta i regionu zależy od wielu aspektów. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną.

Maciek Ocena

Wybrałem studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo tylko na tej uczelni znalazłem kierunek Finanse międzynarodowe. Wiem, że wiedza, którą tutaj zdobędę będzie stanowić moją przewagę na rynku pracy.

Justyna Ocena

Każdemu mieszkańcowi powinno zależeć na tym, aby jego miasto się rozwijało; rozwijało się poprawnie, dbając o wiele aspektów związanych z mieszkańcami, gospodarką i środowiskiem. Posiadając wiedzę zdobytą na Uniwersytecie Łódzkim będę wiedziała w którą stronę taki rozwój powinien iść.

Tomek Ocena

Ekonomia to bardzo złożona nauka, dlatego żeby poradzić sobie na tych studiach należy interesować się różnymi dziedzinami; od socjologii po politykę. Dlatego wybrałem studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim bo w przyszłości chciałbym realnie istnieć w polskiej gospodarce.

Wojtek Ocena

Umiejętności, które nabywa się studiując Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim niedługo staną się fundamentem pracy w obszarze finansów; będą, po prostu, niezbędne. Dlatego polecam ten kierunek wszystkim, którzy chcą zrobić krok w przyszłość i dzięki swojej wiedzy wyjść przed szereg.

Igor Ocena

Analityka gospodarcza to kierunek idealny dla tych, którzy chcieliby zaistnieć na rynku finansowym. Nie jest to łatwa sprawa, ale od czego jest wykształcenie i możliwość porozmawiania z tymi, którzy są doświadczeni w tej dziedzinie. Nigdy nie zawiodłem się na tych studiach, nigdy nie zawiodłem się na tej uczelni, zatem każdemu polecam Uniwersytet Łódzki.

Anna Ocena

Mat co Ty bredzisz? Wydzial super. Lepszy niz SGH !

Radek.W Ocena

Super uczelnia i wydzial. Polecam! Pozdrawiam profesora Tadeusza Janusza !

Up Ocena

Polecam

Adam Ocena

Serdecznie polecam! Po tym wydziale można dostać bardzo dobrze płatną pracę :)

Miśka Ocena

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Miśka Ocena

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Paulina Ocena

Bardzo różnorodne kierunki. Można się rozwinąć. Jest sporo dobrych profesorow i doktorów

studentka Ocena

bardzo wysoki poziom, super wykładowcy , znajomości na całe życie

ab Ocena

wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

Olka Ocena

Bardzo wysoki poziom

Mat Ocena

okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

rich bitch Ocena

Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

absolwent Ocena

najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie