Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

 • ANALITYKA GOSPODARCZA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Analityka gospodarcza
  W ramach kierunku kształceni będą specjaliści, których kompetencje obejmować będą zarówno umiejętności monitorowania i optymalizacji procesów biznesowych na podstawie analizy danych wewnętrznych, jak i monitorowania i prognozowania zjawisk w sferze otoczenia przedsiębiorstwa (analiza i interpretacja danych makroekonomicznych oraz danych na szczeblu branżowym).
  Absolwent studiów Analityka gospodarcza będzie mógł z powodzeniem pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub pracować jako członek większego zespołu analitycznego (np. w dużej firmie komercyjnej, urzędzie publicznym lub instytucji konsultingowej). Będzie przygotowany do gromadzenia i przetwarzania danych dostępnych w systemie informatycznym firmy, bądź w źródłach zewnętrznych, w celu dokonania analiz i tworzenia raportów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka
   

 • BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Bankowość i finanse cyfrowe powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie finansów (w szczególności z obszaru instytucji finansowych), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku, mając gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu finansów, jednocześnie będą w stanie rozumieć technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie. 

  Studia na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe prowadzone są we współpracy z Partnerami Merytorycznymi: mBank SA i Accenture Sp. z o.o. – wiodącymi podmiotami w sektorze bankowym i konsultingu (z obszaru biznesu i technologii). Studia pierwszego stopnia na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe mają profil praktyczny – dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bankowość i finanse brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Matematyka lub informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, geografia, fizyka, historia, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bankowość i finanse jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku dużej ilośći kandydatów konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS Stopień: II REKRUTACJA

  Studia drugiego stopnia na kierunku ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, umożliwiają lepsze zrozumienie mechanizmów ekonomicznych zachodzących w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, a także wzbogacają wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ilościowych służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych. Zawarte w programie studiów przedmioty dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności, przydatnych zwłaszcza w działalności w wielokulturowym otoczeniu międzynarodowym. Studia umożliwiają także wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w międzynarodowym środowisku pracy. Studia kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje, pozwalające na odgrywanie aktywnej roli w życiu społecznym i gospodarczym zgodnie z zasadami etyki biznesu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Economics  and Interantional Business jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • EKOMIASTO Stopień: I REKRUTACJA

  Ideą kierunku EKOMIASTO jest połączenie ekonomicznego i ekologicznego myślenia o mieście. Kształcimy specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, potrafiących tworzyć wizje i plany ich rozwoju oraz decydować o ich przyszłości. EKOMIASTO łączy zagadnienia z zakresu ekonomii, funkcjonowania społeczności miejskich, zagospodarowania przestrzeni oraz ekologii i ochrony środowiska miejskiego. Jest  to nowy kierunek studiów prowadzony wspólnie przez dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Na pierwszym roku studenci zostaną wyposażeni w wiedzę podstawową (kompetencje bazowe) podzieloną na 4 moduły: Ekonomia i socjologia miasta, Ekologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie, Człowiek w mieście. Na drugim roku studenci uczyć się będą jak integrować wiedzę – uczestniczyć będą w modułach pozwalających zrozumieć i uchwycić powiązania między ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania miasta tj.: Planowanie rozwoju miast, Adaptacja miast do zmian klimatu, Zintegrowany rozwój miasta, oraz Systemy infrastruktury i monitoringTrzeci rok to profesjonalizacja kształcenia – studenci poprzez wybór jednej z dwóch pracowni specjalistycznych jednocześnie będą pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać kompetencje specjalistyczne. Studia na kierunku EKOMIASTO zakładają dużą liczbę zajęć o charakterze aktywnym, zajęć z udziałem praktyków oraz zajęć terenowych. Kierunek  powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez sektor publiczny zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju miast. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Koncentrują się na kształceniu wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania miastami.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekomiasto brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, biologia, WOS, informatyka
  • Dwa dowolne wybrane przedmioty maturalne 

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia
  Studia I stopnia
  Studia pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, która umożliwia zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej.Zdobywane podczas studiów na kierunku EKONOMIA wiedza i umiejętności odwołują się do dorobku naukowego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych: ekonomii jako fundamentalnej dla tego kierunku oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak: finanse, nauki o zarządzaniu, prawo, socjologia.
  Studia II stopnia
  Studia drugiego stopnia na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej oraz umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej oraz podejmowania decyzji. Studia zapewniają wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne przede wszystkim dla osób, które zamierzają pracować na różnych stanowiskach w gospodarce, w szczególności dla menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw. Ale ukończenie studiów na tym kierunku zapewnia wiedzę i kompetencje pozwalające znaleźć ciekawe zatrudnienie niemal w każdej instytucji i sferze życia społecznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs dyplomów.
   

 • EKONOMIA EKOBIZNES Stopień: I REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA EKOBIZNES na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii oraz ekonomiki ochrony środowiska, a także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej.

  ATUTY KIERUNKU:

  • kierunek EKONOMIA EKOBIZNES jest odpowiedzią na wizję rozwoju Polski i Unii Europejskiej do 2020 roku, zgodnie z którą istnieje pilna potrzeba kształcenia na wysokim poziomie i zatrudniania ekonomistów specjalizujących się w problematyce ekonomiki ochrony środowiska, przygotowanych do działalności we współczesnej globalnej gospodarce ukierunkowanej na zielony wzrost gospodarczy,
  • wiedza w zakresie zrównoważonego rozwoju i technologii środowiskowych w połączeniu ze studiami w zakresie ekonomii daje unikatowy profil absolwenta i podstawę rozwoju kariery w nowej i poszukiwanej profesji ekonomisty ochrony środowiska,
  • kompetencje niezbędne do wykorzystania zrównoważonych technologii, ekoinnowacji oraz systemów zarządzania środowiskowego, które przyczyniają się do minimalizowania negatywnego wpływu oddziaływania gospodarki na środowisko decydują o szczególnych walorach absolwenta tej specjalności na rynku pracy przez swe ogromne znaczenie dla realizacji priorytetów rozwoju UE do 2020 i duży potencjał przyszłościowy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, biologia, chemia

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA EKOBIZNES W JĘZYKU ANGIELSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia ekobiznes

  Kierunek EKONOMIA EKOBIZNES powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie ekonomii ochrony środowiska, przygotowanych zarówno w zakresie teorii, jak i umiejętności i kompetencji praktycznych do działalności we współczesnej gospodarce - inteligentniejszej i bardziej przyjaznej środowisku, ukierunkowanej m.in. na zrównoważony rozwój, wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, technologii środowiskowych oraz innowacji ekologicznych, w szczególności w zielonych sektorach gospodarki.

  Głównym celem studiów na kierunku EKONOMIA EKOBIZNES jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii ochrony środowiska umożliwiające wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, a także podjęcie pracy w podmiotach i organizacjach funkcjonujących w szeroko rozumianym środowisku biznesowym, w tym w szczególności w zielonych sektorach gospodarki. Ponadto, celem studiów jest przygotowanie absolwenta do bycia aktywnym obywatelem w społeczeństwie, otwartego na postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia ekobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, biologia, chemia, informatyka
   

 • EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia miasta zrównoważonego
  Studia na kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego uczą nowoczesnych sposobów zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Są to studia praktyczne, co oznacza że ponad 60% zajęć odbywa się przy współudziale praktyków, najczęściej poza salami dydaktycznymi – w urzędach, przedsiębiorstwach miejskich i organizacjach działających na rzecz miasta, w miejscach gdzie tworzona i realizowana jest polityka miejska. 
  Program kształcenia kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, integruje treści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Kształcimy w sposób nowoczesny, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne (blended learning). W procesie kształcenia dominują aktywne formy zajęć dydaktycznych (prace projektowe, ćwiczenia symulacyjne, konwersatoria, ćwiczenia terenowe). Przedmioty ułożone są w moduły tematyczne, co ułatwia studentom przyswajanie i integrację wiedzy oraz zdobywanie umiejętności praktycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka
   

 • EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia w języku angielskim

  Bachelor in Economics is an undergraduate program taught fully in English at the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz. The program gives students thorough knowledge of economics, allowing them to understand the mechanisms behind contemporary economies and to gain skills necessary to solve problems that can be encountered in everyday business practice. Knowledge and skills gained by students draw on scholarship from a broad range of social sciences: economics - which constitutes the core of the program - and several related disciplines, such as finance, management, law, sociology.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia w języku angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i rachunkowość

  Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ prowadzony jest przez Instytut Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Kształci specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych. Studenci pozyskują wiedzę oraz umiejętności  z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych, strategii podatkowych, finansowych aspektów restrukturyzacji gospodarki, organizacji i finansowania instytucji publicznych i niedochodowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, procesów integracji w sektorze finansowym, ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

  Zapotrzebowanie na wysoko wy­kwalifikowaną kadrę o profilach propo­nowanych na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ jest duże i będzie rosło w miarę umacniania się mechanizmów gospodarki rynkowej. Zawarte w programie studiów przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności oraz wykreowanie postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy. W odpowiedzi na rosnący popyt w poszczególnych sferach finansów, na kierunku tworzone są nowe specjalności, starannie dopasowane do oczekiwań rynku.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest konkurs dyplomów.
   

 • FINANSE MIĘDZYNARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Finanse międzynarodowe
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse międzynarodowe prowadzone są z uwzględnieniem bieżących tendencji i zmian zachodzących w gospodarce światowej, w tym szczególnie procesów globalizacji rynków finansowych i integracji gospodarczo-walutowej. Podczas studiów przekazywana jest wiedza wpisująca się w nurt najnowszego dorobku naukowego zarówno krajowego, jak i światowego. Studia wzbogacone są o szereg zajęć o charakterze praktycznym - nacisk położony jest na aktywne formy zajęć (learning by doing), podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności przydatne w karierze zawodowej.
  Kierunek kształci przyszłych specjalistów dla rynku finansowego i biznesu międzynarodowego. Posiadają oni szeroką wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Znają specyfikę i zasady funkcjonowania korporacji transnarodowych, w tym ich rolę na rynku finansowym i w procesie inwestycyjnym. Dysponują bardzo konkretnymi umiejętnościami pozwalającymi im sprawnie funkcjonować w w/w obszarach. Spośród innych kierunków ekonomicznych kierunek Finanse międzynarodowe wyróżnia wyraźne położenie nacisku na kształcenie w zakresie tematycznym finansów i inwestycji w wymiarze międzynarodowym. Absolwent kierunku Finanse międzynarodowe jest wyposażony w unikatowe i wysoce pożądane umiejętności, które pozwolą mu nie tylko odnaleźć się na krajowym, ale także międzynarodowym rynku pracy (np. honorowany powszechnie za granicą prestiżowy certyfikat Thomson Reuters Eikon Certification – do egzaminu przygotowują unikatowe zajęcia Akademia Thomson Reuters).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia
   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia umożliwiają zdobycie umiejętności wszechstronnej oceny zjawisk i decyzji gospodarczych, projektowania rozwoju zrównoważonego, wykorzystywania innowacyjnych metod i narzędzi gospodarowania przestrzenią.
  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na różnych stanowiskach, między innymi w jednostkach administracji rządowej (także centralnej) i samorządowej (gmin, powiatów, województw), przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego, firmach doradczo-konsultacyjnych, różnych podmiotach otoczenia biznesu oraz instytucjach zajmujących się współpracą regionalną - także w wymiarze europejskim, w instytucjach i agendach UE.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest konkurs dyplomów.
   

 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
  Studia dostarczają szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych głównie w systemach ekonomicznych oraz społecznych. Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym.
  Absolwent studiów informatycznych posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z dziedziny przetwarzania informacji przy wykorzystaniu środków, narzędzi i metod techniki komputerowej. Zasadniczy zakres kompetencji absolwenta tego kierunku będzie obejmował: profesjonalne przeprowadzenie analizy istniejącego systemu informacyjnego, poprawne wykonanie projektu informatycznego, jego oprogramowanie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi programistycznych, wdrożenie do eksploatacji upgrading. Absolwent Informatyki uzyska również kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania. Dzięki temu będzie dobrze rozumiał język ekonomiczny i zagadnienia gospodarcze. Zdobędzie możliwość atrakcyjnego zatrudnienia w charakterze specjalisty od szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej – czyli wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na informatyków jest największe.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
   

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka i ekonometria
  To kierunek studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Program studiów przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy związanej z badaniem procesów gospodarczych, zarówno o charakterze mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. 
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, (a także różnych metod ilościowych) i potrafi ją wykorzystać do analizy oraz prognozowania zjawisk na różnych szczeblach zarządzania. Wiedza z informatyki użytkowej może być wykorzystana do projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent tego kierunku powinien być dobrze przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz instytucjach na takich stanowiskach, na których jest wymagane stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, fizyka, geografia, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest konkurs dyplomów.
   

 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia na kierunku INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości przestrzeni.

  Studia drugiego stopnia na kierunku INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy z zakresu prawnych, ekonomicznych i przestrzennych uwarunkowań podejmowania decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem specyfiki procesów deweloperskich. Absolwenci potrafią rozpoznać i analizować procesy zachodzące na rynkach nieruchomości, wyjaśnić ich przyczyny, mechanizm zmian, skalę i konsekwencje. Absolwenci kierunku posiadają umiejętności niezbędne dla przygotowania analiz rynku nieruchomości dla potrzeb: podejmowania decyzji inwestycyjnych przez deweloperów i inwestorów, wyceny, zarządzania, obrotu i szeroko rozumianego doradztwa na rynku nieruchomości.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inwestycje i nieruchomości brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Drugi przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inwestycje i nieruchomości jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
  To studia, które są połączeniem wiedzy z zakresu ekonomii z praktyczną umiejętnością zarządzania, organizowania i realizowania działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych.
  Absolwent kierunku jest specjalistą ds. logistyki, ma gruntowną wiedzę z ekonomii i zarządzania, posiada umiejętność organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych. Zna zasady funkcjonowania systemów logistycznych zarówno od strony teorii funkcjonowania systemów i projektowania procesów, jak również praktyki gospodarczej. Potrafi zaplanować działania w zakresie logistyki na każdym szczeblu: od zorganizowania zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu produkcyjnego, aż do procesu dystrybucji. Zdobyta wiedza ma bardzo praktyczne i szerokie zastosowanie, o czym świadczy duża ilość zajęć prowadzonych w laboratoriach komputerowych. Dotyczy to zarówno przedmiotów związanych z badaniami operacyjnymi, jak też zagadnień skupionych na obiegu informacji, które towarzyszą przepływom towarów. Absolwent potrafi doskonale wykorzystać narzędzia informatyczne stosowane w systemach logistycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest konkurs dyplomów.
   

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Studia przygotowują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych, w firmach zagranicznych inwestujących w Polsce oraz w instytucjach funkcjonujących na arenie międzynarodowej.
  Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz innych dyscyplin uzupełniających, dzięki czemu zyskuje określone umiejętności praktyczne pozwalające mu podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych i analitycznych, oraz menedżerskich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynku międzynarodowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest konkurs dyplomów.
   

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Polityka społeczna
  Absolwent jest przygotowany do realizowania zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych, a także pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Wiedza z zakresu nauk politycznych i społecznych pozwoli absolwentowi na rozpoznanie i analizę zjawisk życia społecznego oraz podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji. Natomiast wiedza z zakresu nauk prawnych pozwoli na zastosowanie rozwiązań prawnych do zagadnień tematycznie związanych z rynkiem pracy i ubezpieczeń społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polityka społeczna jest konkurs dyplomów.
   

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Praca socjalna
  To kierunek studiów, który kształci pracowników socjalnych. Studia pomagają zdobyć umiejętności dokonywania diagnoz sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych.
  Absolwent umie rozwiązywać problemy w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, m.in. wtedy, gdy występuje nieudolność w funkcjonowaniu jednostki i środowisku społecznym z powodu ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, narkomanii, alkoholizmie, przestępczości, migracji, uchodźctwa etc. Absolwent jest przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także pracy w palcówkach opiekuńczo-społecznych, z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach i placówkach wsparcia, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz licznych organizacjach pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem i diagnozowaniem wyżej wymienionych problemów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest konkurs dyplomów.
   

 • REWITALIZACJA MIAST Stopień: II REKRUTACJA

  Rewitalizacja i odnowa miast staje się coraz poważniejszym wyzwaniem współczesnych społeczeństw. Procesy te wymagają kompleksowych, zintegrowanych i wielkoskalowych działań w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzennej. Jeżeli efekty takich działań mają być trwałe, ci którzy je wprowadzają muszą posiadać wiedzę i umiejętności o interdyscyplinarnym charakterze. Takiej wiedzy i umiejętności nie oferują dotychczasowe programy nauczania. Kierunek Rewitalizacja miast jest unikatowym wyjściem naprzeciw potrzebom rynku pracy i nowych wyzwań przed jakimi stają władze samorządowe miast Polski. Powstające obecnie programy rewitalizacji powinny być kompleksowe, skoordynowane, nastawione na rozwiązywanie faktycznych problemów technicznych, społecznych, edukacyjno-wychowawczych, przestrzennych,  gospodarczych jak również ogólnie urbanistycznych, do których dotychczas ograniczano zdziałania rewitalizacyjne. Realizowane powinny być przez kompetentnych specjalistów i wskazywać działania wykonalne w określonym horyzoncie czasowym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rewitalizacja miast jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • RYNEK FINANSOWY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Rynek finansowy
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Rynek finansowy pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych i prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rynek finansowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rynek finansowy jest konkurs dyplomów.
   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Socjologia
  Studia obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuje profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. 
  Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzonej o podstawy nauk społecznych. Potrafi projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych, umie również interpretować uzyskane wyniki badań. Absolwent potrafi wykorzystać teoretyczny dorobek socjologii, a także analizować materiał empiryczny, odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i oceniać krytycznie programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest konkurs dyplomów.
   

Opinie (28)

k Ocena

?

Wiktoria Ocena

Socjologia zawsze była moim numerem jeden, dlatego też cieszę się, że studiując na Uniwersytecie Łódzkim nie można się nudzić, tylko rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać.

maciek Ocena

Wiele osób na pewno mogłoby się pogubić w temacie rynku finansowego; alokacje kapitału, barometr koniunktury...trochę tego jest. Ale właśnie dlatego, że nie jest to specjalnie prosta sprawa, jest ona tak ciekawa i fascynująca. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim wprowadzają w interesujący świat, który mnie naprawdę bardzo pochłonął i nie wyobrażam sobie studiowania na innym kierunku.

monika Ocena

Rewitalizacja miast to świetny pomysł na studia, zwłaszcza w takim mieście jak Łódź, które nabiera kolorów i w którym, mówiąc ogólnie, rewitalizacja to bardzo ważne słowo. Jestem zachwycona tym kierunkiem, bo już niedługo będę mogła dołączyć do tego procesu i upiększać swoje miasto.?

Julka Ocena

Praca socjalna to nie jest łatwy kierunek i nie każdy posiada predyspozycje, aby studiować, a potem pracować w zawodzie. Podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują wszystko, by stać się profesjonalistą, specjalistą w swojej dziedzinie i wykonywać ten niełatwy, ale jakże ważny i potrzebny zawód.

Artur Ocena

Dla mnie najważniejsze jest to, aby wiedzę przekazywali praktycy, mający doświadczenie w dyscyplinie, w której się poruszają i w którą wprowadzają studentów. Właśnie tak wygląda to na Uniwersytecie Łódzkim. Studenci mają pewność, że są świetnie przygotowani do rozpoczęcia drogi zawodowej.

mariusz Ocena

Logistyka to coraz ważniejsza dyscyplina. A skoro staje się coraz ważniejsza, to należy stać się specjalistą, by poradzić sobie na rynku, który będzie stawał się coraz bardziej wymagający.

martyna Ocena

Na Uniwersytecie Łódzkim zdobywa się wiedzę, dzięki której zawsze będzie się krok do przodu w swoim obszarze zawodowym. To powinno być najlepszą rekomendacją tej uczelni.

tomek Ocena

Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają wiele zalet, ale najważniejsza dla mnie jest taka, że łączą w sobie różne zagadnienia i dyscypliny, przez co zdobywana przeze mnie wiedza jest znacznie bogatsza. Jako absolwent opuszczę uczelnię z większą pewnością siebie i większą szansą na dobrą i ciekawą pracę.

Robert Ocena

Gospodarka przestrzenna coraz mocniej dochodzi do głosu i ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że rozwój miasta i regionu zależy od wielu aspektów. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną.

Maciek Ocena

Wybrałem studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo tylko na tej uczelni znalazłem kierunek Finanse międzynarodowe. Wiem, że wiedza, którą tutaj zdobędę będzie stanowić moją przewagę na rynku pracy.

Justyna Ocena

Każdemu mieszkańcowi powinno zależeć na tym, aby jego miasto się rozwijało; rozwijało się poprawnie, dbając o wiele aspektów związanych z mieszkańcami, gospodarką i środowiskiem. Posiadając wiedzę zdobytą na Uniwersytecie Łódzkim będę wiedziała w którą stronę taki rozwój powinien iść.

Tomek Ocena

Ekonomia to bardzo złożona nauka, dlatego żeby poradzić sobie na tych studiach należy interesować się różnymi dziedzinami; od socjologii po politykę. Dlatego wybrałem studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim bo w przyszłości chciałbym realnie istnieć w polskiej gospodarce.

Wojtek Ocena

Umiejętności, które nabywa się studiując Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim niedługo staną się fundamentem pracy w obszarze finansów; będą, po prostu, niezbędne. Dlatego polecam ten kierunek wszystkim, którzy chcą zrobić krok w przyszłość i dzięki swojej wiedzy wyjść przed szereg.

Igor Ocena

Analityka gospodarcza to kierunek idealny dla tych, którzy chcieliby zaistnieć na rynku finansowym. Nie jest to łatwa sprawa, ale od czego jest wykształcenie i możliwość porozmawiania z tymi, którzy są doświadczeni w tej dziedzinie. Nigdy nie zawiodłem się na tych studiach, nigdy nie zawiodłem się na tej uczelni, zatem każdemu polecam Uniwersytet Łódzki.

Anna Ocena

Mat co Ty bredzisz? Wydzial super. Lepszy niz SGH !

Radek.W Ocena

Super uczelnia i wydzial. Polecam! Pozdrawiam profesora Tadeusza Janusza !

Up Ocena

Polecam

Adam Ocena

Serdecznie polecam! Po tym wydziale można dostać bardzo dobrze płatną pracę :)

Miśka Ocena

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Miśka Ocena

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Paulina Ocena

Bardzo różnorodne kierunki. Można się rozwinąć. Jest sporo dobrych profesorow i doktorów

studentka Ocena

bardzo wysoki poziom, super wykładowcy , znajomości na całe życie

ab Ocena

wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

Olka Ocena

Bardzo wysoki poziom

Mat Ocena

okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

rich bitch Ocena

Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

absolwent Ocena

najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie