Aleja Armii Ludowej 16

00-637 Warszawa

tel. +48 22 825-59-37, +48 22 234-65-95

fax. +48 22 825-88-99

e-mail:  dziekanat@il.pw.edu.pl

http://www.il.pw.edu.pl

Aleja Armii Ludowej 16

00-637 Warszawa

tel. +48 22 825-59-37, +48 22 234-65-95

fax. +48 22 825-88-99

e-mail:  dziekanat@il.pw.edu.pl

http://www.il.pw.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W BUDOWNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę na poziomie zaawansowanym niezbędną do bezpiecznego planowania i organizowania robót budowlanych, określania zagrożeń, podejmowania działań zapobiegawczych oraz minimalizujących skutki wypadków na budowie, koordynowania robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (w skrócie BHP) oraz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi na rzecz poprawy bezpieczeństwa na placu budowy.  Wiedza i umiejętności absolwenta tej specjalności są związane z następującymi dziedzinami dotyczącymi każdego z tych podsystemów:

  • Bezpieczne planowanie i organizowanie robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, właściwe sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w skrócie BiOZ) oraz projektowanie zagospodarowania placu budowy;
  • Rozwiązywanie problemów związanych z planowaniem, organizowaniem oraz koordynowaniem zarówno typowych, jak i nietypowych robót budowlanych, przy szczególnym uwzględnieniu aspektów BHP;
  • Analiza czynników ryzyka związanych z poszczególnymi robotami budowlanymi;
  • Odpowiedni dobór materiałów, maszyn oraz rozwiązań technologicznych, mający na celu minimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników;
  • Projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjno-budowlanych (project management), obejmujących studia i analizy przedinwestycyjne (feasibility study), dobór i organizację uczestników procesu, inwestorski nadzór techniczny przy szczególnym uwzględnieniu aspektów BHP;
  • Wykorzystanie aspektów miękkich w skutecznym zarządzaniu kadrą, mające na celu możliwe ograniczenie zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych.
  • Zastosowanie Modelowania Informacji o Budynku (BIM) w celu optymalizacji prac związanych z planowaniem realizacji inwestycji pod kątem BHP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Budownictwo infrastrukturalne
  Studia będą uzupełniały wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje w zakresie budownictwa infrastrukturalnego.
  Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru budownictwa infrastrukturalnego:
  • Analiza ryzyka oraz warunki kontraktowe
  • Przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz realizacji
  • Roboty ziemne w realizacji robót drogowych
  • Wykonywanie robót drogowych
  • Systemy eksploatacji dróg oraz aspekty środowiskowe
  • Wybór konstrukcji nośnej
  • Technologie robót mostowych
  • Systemy eksploatacji mostów
  • Wybrane zasady realizacji robót branżowych
  • Rozliczenie robót budowlanych w projektach infrastrukturalnych

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Eksploatacja i utrzymanie dróg
  Studia Podyplomowe Eksploatacja i Utrzymanie Dróg organizowane są przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
  Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich. W szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.
  Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką eksploatacji i utrzymania dróg,  inżynierią materiałów drogowych oraz technologią nawierzchni. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTERDYSCYPLINARNY BIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy - architektów, konstruktorów budowlanych, projektantów instalacji, chcących wykorzystywać technologię BIM zarówno w projektowaniu wielobranżowym, jak i w trakcie realizacji inwestycji z pomocą narzędzi i procesów BIM.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W BUDOWNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Psychologia zarządzania projektami w budownictwie
  Studia Podyplomowe organizowane są przez Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Absolwent studiów podyplomowych uzyska wiedzę na poziomie zaawansowanym do zarządzania funkcjonowaniem przedsiębiorstw budowlanych, obejmującym zarządzanie firmą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy, związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi w budownictwie z uwzględnieniem następujących aspektów:
  • psychologia ogólna,
  • psychologia organizacji i pracy,
  • przywództwo w warunkach zmian,
  • psychologiczne podstawy motywacji i motywowania do pracy,
  • zarządzanie stresem,
  • techniki rozwoju zawodowego,
  • zarządzanie ryzykiem w budownictwie,
  • etyka i profesjonalizm w budownictwie,
  • podstawowe umiejętności psychologiczne,
  • techniki negocjacyjne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomoe na kierunku Technologia budowy dróg
  Studia Podyplomowe Technologia Budowy Dróg organizowane są przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
  Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu technologii budowy dróg, technologii materiałów drogowych, projektowania konstrukcji nawierzchni, przepisów prawnych w realizacji i odbiorze robót. Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką inżynierii materiałów drogowych oraz technologii nawierzchni.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFRASTRUKTURALNYMI W BUDOWNICTWIE KOLEJOWYM - STUDIA PODYPLOMOE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym
  O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. Studium przeznaczone jest dla osób dążących do podwyższenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych. Szczególnie przy braku wykształcenia kierunkowego lub braku doświadczenia w pracy przy zagadnieniach kolejowych czy zarządzania projektami.
  Adresatami studium są absolwenci studiów kierunku budownictwo, architektura, transport, inżynieria środowiska, kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych. Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu dróg szynowych, ich modernizacji oraz zarządzania projektami i planowania inwestycji w budownictwie kolejowym. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej i komunikacji z otoczeniem. 
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z przygotowaniem, projektowaniem, realizacją i zarządzaniem projektami z zakresu modernizacji dróg szynowych.
  Program kształcenia studiów podyplomowych obejmuje między innymi następujące moduły kształcenia:
  • Konstrukcja nawierzchni kolejowej na modernizowanych liniach kolejowych
  • Konstrukcja podtorza kolejowego na modernizowanych liniach kolejowych
  • Układ geometryczny torów na modernizowanych liniach kolejowych
  • Podstawy technologii robót modernizacyjnych infrastruktury torowej
  • Modernizacja kolejowych obiektów inżynieryjnych
  • Podstawy modernizacji infrastruktury trakcyjnej na liniach kolejowych
  • Podstawy modernizacji urządzeń sterowania ruchem pociągów (SRK)
  • Interoperacyjność kolei w Unii Europejskiej
  • Przepisy prawne związane z projektowaniem infrastruktury kolejowej
  • Przetargi
  • Zarządzanie potencjałem ludzkim w budownictwie
  • Ryzyka kontraktowe w budownictwie
  • Kosztorysowanie i harmonogramowanie w budownictwie
  • Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
  Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w budownictwie
  Studia (XI edycja w roku 2017) uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym.
  Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, w tym:
  • Podstawy ekonomii w budownictwie
  • Prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno-budowlanej
  • Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie
  • Marketing w budownictwie
  • Zarządzanie potencjałem ludzkim
  • Zarządzanie finansami w działalności gospodarczej budownictwa
  • Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
  • Przetargi na usługi budowlane
  • Negocjowanie i zawieranie kontraktów
  • Przygotowanie procesów realizacji budowy
  • Sterowanie przebiegiem realizacji budowy
  • Bezpieczeństwo pracy w budownictwie

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Opinie (0)