ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

tel. +48 22 593 50 10

e-mail: dwbis@sggw.pl

wbis.sggw.pl

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

tel. +48 22 593 50 10

e-mail: dwbis@sggw.pl

wbis.sggw.pl

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Architektura krajobrazu to interdyscyplinarny kierunek techniczno-przyrodniczo-artystyczny. Studia na kierunku architektura krajobrazu pozwalają na zdobycie umiejętności projektowania i urządzania przestrzeni publicznej oraz prywatnej, projektowania, planowania, i ochrony krajobrazu, a także zarządzania przestrzenią i krajobrazem.
  W programie studiów mieszczą się między innymi: STUDIA I STOPNIA: projektowanie obiektów architektury krajobrazu, rysunek i rzeźba, drzewoznawstwo, rośliny zielne, historia sztuki ogrodowej, matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, budowa obiektów architektury krajobrazu, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.
  STUDIA II STOPNIA: planowanie przestrzenne, projektowanie krajobrazu miasta, projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich, ochrona krajobrazu, inżynieria krajobrazu, historia i teoria kształtowania przestrzeni, metodologia badań, techniki cyfrowe, socjologia i psychologia środowiskowa.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub matematyka lub geografia

  Przeprowadzony zostanie także sprawdzian z rysunku odręcznego.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Budownictwo
  Studia mają charakter techniczny z elementami wiedzy przyrodniczej. Zakres wykładanej problematyki obejmuje:
  • budownictwo ogólne: projektowanie i realizację obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, rolnych oraz komunikacyjnych,
  • inżynierię hydrotechniczną: małe budowle wo- dne (budowle piętrzące, zapory ziemne, obwałowania),
  • techniczną infrastrukturę komunikacyjną (drogi, mosty) oraz place składowe, składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • organizację i zarządzanie przedsiębiorstwami budowlanymi.
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: matematyka, fizyka, geologia, hydraulika, mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, mechanika gruntów, fizyka budowli, materiały budowlane, podstawy projektowania konstrukcji, kierowanie procesem inwestycyjnym, budownictwo ogólne, ziemne i tunelowe, metalowe, żelbetowe, komunikacyjne, hydrotechniczne.
  STUDIA II STOPNIA: teoria sprężystości i plastyczności, mechanika skał i budownictwo podziemne, planowanie przestrzenne, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, budownictwo wodne, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi.
  Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno- -budowlanej, mostowej, drogowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjnej hydrotechnicznej i wyburzeniowej, a także w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub chemia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć, w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia kierunku budownictwo, w drugiej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) absolwenci innych kierunków

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria i gospodarka wodna
  Na tym kierunku kształceni są specjaliści w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej – począwszy od potrzeb związanych z ujęciami wody z zasobów podziemnych, zagospodarowaniem wody opadowej, budową zbiorników retencyjnych oraz towarzyszących im budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych, dostarczaniem czystej wody do odbiorców indywidualnych oraz na potrzeby gospodarcze i rolnicze, oczyszczaniem wody spływającej z powierzchni dróg oraz wykorzystanej gospodarczo, poprzez problematykę posadowienia budowli, odwodnień budowlanych, uszczelniania składowisk i magazynów, po tematykę związaną z zagospodarowaniem dolin rzecznych, ochroną przeciwpowodziową oraz ochroną naturalnych mokradeł i bagien.
  Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, a także do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
  W programie studiów I stopnia m.in.: hydrologia, meteorologia i klimatologia, gleboznawstwo i hydrologia gleb, chemia wody i gleby, hydraulika i hydrodynamika, mechanika budowli i wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, inżynieria rzeczna, konstrukcje żelbetowe i metalowe, fundamentowanie, inżynieria wodnomelioracyjna.
  W programie studiów II stopnia m.in.: planowanie robót inżynierskich, hydrotechniczne budowle ziemne, gospodarka wodna iściekowa wzakładach przemysłowych, betonowe konstrukcje hydrotechniczne, ocena stanu ekologicznego wód, adaptacja gospodarki wodnej do zmian klimatu, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna jest dyplom inżyniera studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria środowiska
  Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą, w szczególności związaną z procesami antropogenicznymi. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia techniczne, jak i te związane z ochroną środowiska.
  Zakres wykładanej problematyki obejmuje:
  • inżynierię sanitarną (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków),
  • inżynierię wodną (zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią),
  • systemy wodnogospodarcze, obieg wody w zlewni, wykorzystanie zasobów wodnych, systemy, urządzenia i zabiegi regulujące stosunki wodne w glebie, w tym systemy nawadniające,
  • zabiegi ochronne dla wód i gleb oraz rekultywację terenów zdegradowanych, bezpieczne składowanie, unieszkodliwianie, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów,
  • zmiany klimatyczne i ochronę atmosfery.
  Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, a także w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub chemia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Ochrona środowiska
  Studia umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu:
  • procesów fizykochemicznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym,
  • przyczyn i mechanizmów zagrożeń i degradacji poszczególnych elementów środowiska (atmosfery, litosfery, hydrosfery),
  • wpływu działalności technicznej, rolniczej i leśnej na środowisko,
  • technologii stosowanych w ochronie i rekultywacji środowiska,
  • instrumentów prawnych i ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska,
  • systemów informacji przestrzennej i innych technik komputerowych stosowanych w zarządzaniu środowiskiem.
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, zagrożenia i techniki ochrony atmosfery, mikrobiologia ogólna, ekologia ogólna, prawo i zarządzanie ochroną środowiska, zagrożenia i techniki ochrony pedosfery, zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, systemy informacji przestrzennej, monitoring i bioindykacja środowiska, renaturyzacja środowisk wodnych.
  STUDIA II STOPNIA: ekotoksykologia, przepływ zanieczyszczeń w środowisku, systemy wspomagania decyzji w ochronie środowiska, zarządzanie zasobami środowiska, modelowanie procesów środowiskowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest posiadanie dyplomu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Ocena

Wedlug mnie na kierunku Inzynieria Srodowiska za duzo nie potrzebnych przedmiotow

Ania Ocena

Najlepsza uczelnia świata! I nie psuje psychiki jak Politechnika chorymi profesorami :)