Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel.: 261 83-90-57

e-mail: dziekanat.wig@wat.edu.pl

http://www.wig.wat.edu.pl/

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel.: 261 83-90-57

e-mail: dziekanat.wig@wat.edu.pl

http://www.wig.wat.edu.pl/

 

 • BUDOWA DRÓG I MOSTÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów budowa dróg i mostów

  Budowa dróg i mostów jest kierunkiem studiów o charakterze praktycznego zastosowania wiedzy podczas procesu budowy i utrzymania elementów sieci komunikacyjnej kraju, z uwzględnieniem infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej oraz wodnej śródlądowej. Wiedza przekazywana w ramach kierunku będzie dotyczyła problematyki związanej z projektowaniem i utrzymaniem elementów infrastruktury komunikacyjnej, która towarzyszy budowie i eksploatacji sieci komunikacyjnej kraju z uwzględnieniem analizy możliwych ulepszeń istniejących rozwiązań projektowo – technologicznych. 

  Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

  Absolwenci przygotowani będą do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:

  • projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych jej towarzyszących;
  • kierowania robotami budowlanymi;
  • zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury, w tym za pomocą BIM (Building Information Modeling);
  • optymalnego planowania robót remontowych i modernizacyjnych dla minimalizacji z nimi związanych utrudnień;
  • doboru zasobów ludzkich, maszyn i technologii do obsługi elementów infrastruktury komunikacyjnej posługując się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;
  • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
  • budowania modeli infrastruktury komunikacyjnej dla BIM;
  • wykonywania przestrzennych analiz przepustowości sieci drogowej;
  • proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie infrastruktury oraz transportu na poziomie operacyjnym i taktycznym;
  • właściwego interpretowania, szczegółowego analizowania i oceny stanu technicznego elementów sieci komunikacyjnej kraju w celu zapewnienia jej niezawodności;
  • modelowanie numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny, język polski.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów budownictwo

  W programach studiów znajdują się zajęcia, które umożliwiają studentom uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie budownictwa ogólnego. 

  Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe. Absolwenci stają się certyfikowanymi inżynierami lub magistrami inżynierami zgodnie z europejską akredytacją posiadaną przez Wydział. Certyfikat ułatwia start zawodowy na europejskim rynku pracy.
  Absolwenci przygotowani będą m.in. do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:
  • projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego;
  • procesów technologicznych i organizacji prac budowlanych oraz zarządzania w budownictwie;
  • rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich;
  • pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w wykonawstwie, projektowaniu i służbach nadzoru budowlanego;
  • technologii wytwarzania i doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie, kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych;
  • prawa budowlanego;
  • realizacji prac budowlanych przy zachowaniu wymogów prawnych i społecznych związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz sposobów zapobiegania jego degradacji wynikającej z przebiegu procesów budowlanych i eksploatacji budowli.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny, język polski.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów budownictwo

  Kierunek wojskowy budownictwo prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich. Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych.

  Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. W czasie nauki istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

  Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowi podstawę do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Inżynieria wojskowa
  • Infrastruktura wojskowa

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny, język polski.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, informatyka.


  Pod uwagę brany jest także wynik z egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów geodezja i kartografia

  Kierunek wojskowy geodezja i kartografia prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich, natomiast studia cywilne w formie  studiów I i II stopnia. Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi.

  W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Poza tym przyszły student tego kierunku powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności techniczne i matematyczne.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Geoinformatyka
  • Rozpoznanie obrazowe
  • Meteorologia
  • Rozpoznanie satelitarne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny, język polski.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: fizyka, geografia, informatyka.


  Pod uwagę brany jest także wynik z egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 • GEODEZJA I KATASTER

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów geodezja i kataster

  W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geografią i gospodarką przestrzenną, architekturą i urbanistyką, inżynierią środowiska, naukami o Ziemi i środowisku oraz informatyką. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie i w przestrzeni oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych. Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

  Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • wykorzystywania metod matematycznych w naukach o Ziemi;
  • wykonywania projektów z wykorzystaniem programów CAD;
  • korzystania z programów specjalistycznych do prac geodezyjnych oraz użytkowania sieci i systemów teletechnicznych;
  • posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii;
  • organizowania i wykonywania prac związanych z geodezyjnymi pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu;
  • wykonywania prac geodezyjnych na etapach planowania i realizacji inwestycji;
  • zakładania i prowadzenia katastru;
  • wykonywania wyceny nieruchomości;
  • udziału w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja inżynieryjna
  • Kataster i wycena nieruchomości

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja inżynieryjna
  • Kataster i wycena nieruchomości

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny, język polski.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: fizyka, geografia, informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 • GEOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów geoinformatyka

  Kierunek geoinformatyka jest nowoczesnym kierunkiem studiów o charakterze praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu pozyskiwania, integracji, przetwarzania i wizualizacji geodanych z uwzględnieniem wiedzy oraz umiejętności wymaganych do automatyzacji procesu ich przetwarzania. Zakres przekazywanej wiedzy na kierunku obejmuje nie tylko zasady przetwarzania geodanych, ale również uwzględnia umiejętności modelowania danych 3D i ich pozyskiwania w procesie prowadzenia elementarnych pomiarów geodezyjnych.

  Ponadto wychodząc naprzeciw nowym potrzebom w zakresie wykorzystania geodanych w społeczeństwie, program studiów obejmuje budowę systemów informatycznych jak geoportale tematyczne z uwzględnieniem zasad ich modelowania. Program nowego kierunku obejmuje również zagadnienia dotyczące wykorzystania zbiorów big data w uczeniu maszynowym.

  Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

  Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • wykorzystania języków programowania do przetwarzania danych geoprzestrzennych;
  • zarządzania procesem pozyskiwania i przetwarzania geodanych, a także ich użycia w technologii BIM (Building Information Modeling);
  • posługiwania się nowoczesnymi modelami 3D oraz systemami bazodanowymi gromadzącymi dane przestrzenne i nieprzestrzenne;
  • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
  • tworzenia oprogramowania w zakresie obsługi i gromadzenia danych geoprzestrzennych;
  • tworzenia portali internetowych i geoportali tematycznych;
  • uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji na podstawie zaawansowanych analiz geodanych;
  • modelowania numerycznego i symulacji procesów o charakterze geoprzestrzennym, na podstawie algorytmów uczenia maszynowego;
  • projektowania, wykonawstwa elementarnych pomiarów geodezyjnych przy użyciu powszechnych narzędzi i metod pomiarowych, a także ich analizy i oceny pod względem dokładności.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny, język polski.

  Przedmioty dodatkowe:
  fizyka lub informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 • INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów inżynieria geoprzestrzenna

  W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geodezją i kartografią, architekturą i urbanistyką, informatyką oraz geografią. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania geodanych  teledetekcyjnych i fotogrametrycznych), które wykorzystywane są w Bazach Danych Obiektów Topograficznych, Systemach Informacji Geograficznej, Systemach Informacji Rzecznej (RIS) oraz do tworzenia Numerycznych Modeli Terenu i jego Pokrycia, ortofotomap oraz do modelowania informacji o budynkach (BIM). Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

  Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • projektowania współczesnych systemów geoinformacyjnych;
  • opracowania aplikacji w środowiskach: Python, MATLAB, C++ itp.;
  • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z dronów (BSP);
  • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z systemów satelitarnych;
  • pozyskiwania i opracowania danych w postaci chmur punktów z systemów skanowania laserowego;
  • budowania modeli 3D miast i pojedynczych obiektów;

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny, język polski.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: fizyka, geografia, informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Kacper Ocena odpowiedz

Ciekawe zajęcia, dużo praktyki co się ceni.