Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel.: 261 83-90-57

e-mail: dziekanat.wig@wat.edu.pl

http://www.wig.wat.edu.pl/

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel.: 261 83-90-57

e-mail: dziekanat.wig@wat.edu.pl

http://www.wig.wat.edu.pl/

 

 • BUDOWA DRÓG I MOSTÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów budowa dróg i mostów

  Budowa dróg i mostów jest kierunkiem studiów o charakterze praktycznego zastosowania wiedzy podczas procesu budowy i utrzymania elementów sieci komunikacyjnej kraju, z uwzględnieniem infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej oraz wodnej śródlądowej. Wiedza przekazywana w ramach kierunku będzie dotyczyła problematyki związanej z projektowaniem i utrzymaniem elementów infrastruktury komunikacyjnej, która towarzyszy budowie i eksploatacji sieci komunikacyjnej kraju z uwzględnieniem analizy możliwych ulepszeń istniejących rozwiązań projektowo – technologicznych. 

  Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

  Absolwenci przygotowani będą do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:

  • projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych jej towarzyszących;
  • kierowania robotami budowlanymi;
  • zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury, w tym za pomocą BIM (Building Information Modeling);
  • optymalnego planowania robót remontowych i modernizacyjnych dla minimalizacji z nimi związanych utrudnień;
  • doboru zasobów ludzkich, maszyn i technologii do obsługi elementów infrastruktury komunikacyjnej posługując się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;
  • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
  • budowania modeli infrastruktury komunikacyjnej dla BIM;
  • wykonywania przestrzennych analiz przepustowości sieci drogowej;
  • proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie infrastruktury oraz transportu na poziomie operacyjnym i taktycznym;
  • właściwego interpretowania, szczegółowego analizowania i oceny stanu technicznego elementów sieci komunikacyjnej kraju w celu zapewnienia jej niezawodności;
  • modelowanie numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budowa dróg i mostów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język angielski, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów budownictwo

  W programach studiów znajdują się zajęcia, które umożliwiają studentom uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie budownictwa ogólnego. 

  Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe. Absolwenci stają się certyfikowanymi inżynierami lub magistrami inżynierami zgodnie z europejską akredytacją posiadaną przez Wydział. Certyfikat ułatwia start zawodowy na europejskim rynku pracy.
  Absolwenci przygotowani będą m.in. do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:
  • projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego;
  • procesów technologicznych i organizacji prac budowlanych oraz zarządzania w budownictwie;
  • rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich;
  • pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w wykonawstwie, projektowaniu i służbach nadzoru budowlanego;
  • technologii wytwarzania i doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie, kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych;
  • prawa budowlanego;
  • realizacji prac budowlanych przy zachowaniu wymogów prawnych i społecznych związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz sposobów zapobiegania jego degradacji wynikającej z przebiegu procesów budowlanych i eksploatacji budowli.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język angielski, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów budownictwo

  Kierunek wojskowy budownictwo prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich. Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych.

  Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. W czasie nauki istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

  Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowi podstawę do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Inżynieria wojskowa
  • Infrastruktura obronna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku budownictwo - studia wojskowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język angielski, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów geodezja i kartografia

  Kierunek wojskowy geodezja i kartografia prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich, natomiast studia cywilne w formie  studiów I i II stopnia. Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi.

  W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Poza tym przyszły student tego kierunku powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności techniczne i matematyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Geoinformatyka
  • Rozpoznanie obrazowe
  • Meteorologia

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, język angielski, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEODEZJA I KATASTER

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów geodezja i kataster

  W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geografią i gospodarką przestrzenną, architekturą i urbanistyką, inżynierią środowiska, naukami o Ziemi i środowisku oraz informatyką. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie i w przestrzeni oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych. Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

  Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • wykorzystywania metod matematycznych w naukach o Ziemi;
  • wykonywania projektów z wykorzystaniem programów CAD;
  • korzystania z programów specjalistycznych do prac geodezyjnych oraz użytkowania sieci i systemów teletechnicznych;
  • posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii;
  • organizowania i wykonywania prac związanych z geodezyjnymi pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu;
  • wykonywania prac geodezyjnych na etapach planowania i realizacji inwestycji;
  • zakładania i prowadzenia katastru;
  • wykonywania wyceny nieruchomości;
  • udziału w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja inżynieryjna
  • Kataster i wycena nieruchomości

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja inżynieryjna
  • Kataster i wycena nieruchomości

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kataster brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, język angielski, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów geoinformatyka

  Kierunek geoinformatyka jest nowoczesnym kierunkiem studiów o charakterze praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu pozyskiwania, integracji, przetwarzania i wizualizacji geodanych z uwzględnieniem wiedzy oraz umiejętności wymaganych do automatyzacji procesu ich przetwarzania. Zakres przekazywanej wiedzy na kierunku obejmuje nie tylko zasady przetwarzania geodanych, ale również uwzględnia umiejętności modelowania danych 3D i ich pozyskiwania w procesie prowadzenia elementarnych pomiarów geodezyjnych.

  Ponadto wychodząc naprzeciw nowym potrzebom w zakresie wykorzystania geodanych w społeczeństwie, program studiów obejmuje budowę systemów informatycznych jak geoportale tematyczne z uwzględnieniem zasad ich modelowania. Program nowego kierunku obejmuje również zagadnienia dotyczące wykorzystania zbiorów big data w uczeniu maszynowym.

  Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

  Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • wykorzystania języków programowania do przetwarzania danych geoprzestrzennych;
  • zarządzania procesem pozyskiwania i przetwarzania geodanych, a także ich użycia w technologii BIM (Building Information Modeling);
  • posługiwania się nowoczesnymi modelami 3D oraz systemami bazodanowymi gromadzącymi dane przestrzenne i nieprzestrzenne;
  • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
  • tworzenia oprogramowania w zakresie obsługi i gromadzenia danych geoprzestrzennych;
  • tworzenia portali internetowych i geoportali tematycznych;
  • uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji na podstawie zaawansowanych analiz geodanych;
  • modelowania numerycznego i symulacji procesów o charakterze geoprzestrzennym, na podstawie algorytmów uczenia maszynowego;
  • projektowania, wykonawstwa elementarnych pomiarów geodezyjnych przy użyciu powszechnych narzędzi i metod pomiarowych, a także ich analizy i oceny pod względem dokładności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, informatyka, język angielski, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów inżynieria geoprzestrzenna

  W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geodezją i kartografią, architekturą i urbanistyką, informatyką oraz geografią. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania geodanych  teledetekcyjnych i fotogrametrycznych), które wykorzystywane są w Bazach Danych Obiektów Topograficznych, Systemach Informacji Geograficznej, Systemach Informacji Rzecznej (RIS) oraz do tworzenia Numerycznych Modeli Terenu i jego Pokrycia, ortofotomap oraz do modelowania informacji o budynkach (BIM). Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

  Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • projektowania współczesnych systemów geoinformacyjnych;
  • opracowania aplikacji w środowiskach: Python, MATLAB, C++ itp.;
  • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z dronów (BSP);
  • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z systemów satelitarnych;
  • pozyskiwania i opracowania danych w postaci chmur punktów z systemów skanowania laserowego;
  • budowania modeli 3D miast i pojedynczych obiektów;

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria geoprzestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, język angielski, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Kacper Ocena odpowiedz

Ciekawe zajęcia, dużo praktyki co się ceni.