ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel.: 261 83-90-57

e-mail: dziekanat.wig@wat.edu.pl

http://www.wig.wat.edu.pl/

 

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel.: 261 83-90-57

e-mail: dziekanat.wig@wat.edu.pl

http://www.wig.wat.edu.pl/

 

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek budownictwo

  Kierunek wojskowy budownictwo prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich, natomiast studia cywilne w formie  studiów I i II stopnia. Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. W czasie nauki istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

  Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowi podstawę do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Budownictwo komunikacyjne
  • Budownictwo ogólne

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Inżynieria wojskowa
  • Infrastruktura obronna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Budownictwo komunikacyjne
  • Budownictwo ogólne

   


  Studia jednolite magisterskie
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka/fizyka z astronomią  – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   
   

  Studia I stopnia - cywilne
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka/fizyka z astronomią  – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku budownictwo jest konkurs dyplomów.
   

   

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek geodezja i kartografia

  Kierunek wojskowy geodezja i kartografia prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich, natomiast studia cywilne w formie  studiów I i II stopnia. Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi. W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Poza tym przyszły student tego kierunku powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności techniczne i matematyczne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Geoinformatyka
  • Rozpoznanie obrazowe
  • Meteorologia

   


  Studia jednolite magisterskie - wojskowe
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka/fizyka z astronomią  – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   

 • GEODEZJA I KATASTER Stopień: I II REKRUTACJA

  W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geografią i gospodarką przestrzenną, architekturą i urbanistyką, inżynierią środowiska, naukami o Ziemi i środowisku oraz informatyką. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie i w przestrzeni oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych. Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

  Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • wykorzystywania metod matematycznych w naukach o Ziemi;
  • wykonywania projektów z wykorzystaniem programów CAD;
  • korzystania z programów specjalistycznych do prac geodezyjnych oraz użytkowania sieci i systemów teletechnicznych;
  • posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii;
  • organizowania i wykonywania prac związanych z geodezyjnymi pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu;
  • wykonywania prac geodezyjnych na etapach planowania i realizacji inwestycji;
  • zakładania i prowadzenia katastru;
  • wykonywania wyceny nieruchomości;
  • udziału w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej
  • Pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej

   


  Studia I stopnia - cywilne
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kataster brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka/fizyka z astronomią  – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kataster jest konkurs dyplomów.
   

   

 • INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY Stopień: I REKRUTACJA

  Studenci uzyskają wiedzę z zakresu transportu lądowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego oraz zasad ich łączenia poprzez centra przeładunkowe i logistyczne. W programie studiów znajdują się zagadnienia związane m. in. z:

  • modelowaniem zarządzania elementami infrastruktury komunikacyjnej;
  • analizą i oceną procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych towarzyszących transportowi;
  • budową maszyn, urządzeń i pojazdów używanych w transporcie multimodalnym.

  Absolwenci przygotowani będą do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:

  • projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych;
  • kierowania robotami budowlanymi;
  • opracowania optymalnego sposobu transportowania towarów i surowców różnego rodzaju środkami transportu w zależności od dostępnych sieci transportowych;
  • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
  • wykonywania zaawansowanych przestrzennych analiz urbanistycznych;
  • modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej;
  • projektowania i wytwarzania pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w transporcie multimodalnym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia - cywilne
   

  W procesie rekrutacji na studia cywilne I stopnia na kierunku Infrastruktura komunikacyjna i transport multimedialny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka/fizyka z astronomią – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geodezją i kartografią, architekturą i urbanistyką, informatyką oraz geografią. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania geodanych  teledetekcyjnych i fotogrametrycznych), które wykorzystywane są w Bazach Danych Obiektów Topograficznych, Systemach Informacji Geograficznej, Systemach Informacji Rzecznej (RIS) oraz do tworzenia Numerycznych Modeli Terenu i jego Pokrycia, ortofotomap oraz do modelowania informacji o budynkach (BIM). Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

  Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • projektowania współczesnych systemów geoinformacyjnych;
  • opracowania aplikacji w środowiskach: Python, MATLAB, C++ itp.;
  • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z dronów (BSP);
  • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z systemów satelitarnych;
  • pozyskiwania i opracowania danych w postaci chmur punktów z systemów skanowania laserowego;
  • budowania modeli 3D miast i pojedynczych obiektów;

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia - cywilne
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria geoprzestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka/ fizyka i astronomia  – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria geoprzestrzenna jest konkurs dyplomów.
   

   

Opinie (1)

Kacper Ocena

Ciekawe zajęcia, dużo praktyki co się ceni.