• ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Analityka medyczna
  Stu­dia na kie­run­ku analityka medyczna pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy o diagnostyce laboratoryjnej oraz dają przy­go­to­wanie teoretycz­ne i prak­tycz­ne do wy­ko­nywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Stu­den­ci zdobywają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk far­ma­ceu­tycz­nych, medycz­nych, bio­logicz­nych, chemicz­nych i społecz­nych. Absolwenci kierunku analityka medyczna są przygotowani do pracy w:
  • w medycznych laboratoriach diagnostycznych,
  • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne,
  • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska,
  • urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), a ponadto – podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia
  • chemii (w przypadku, gdy kandydat wybrał jako przedmiot obowiązkowy biologię) lub biologii (w przypadku, gdy kandydat wybrał jako przedmiot obowiązkowy chemię) lub fizyki lub fizyki z astronomią lub matematyki - jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Biotechnologia medyczna
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia medyczna posiada ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk podstawowych: matematyki, fizyki, biofizyki i chemii. Rozumie i potrafi wykorzystywać narzędzia matematyczne oraz zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii medycznej, biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Potrafi definiować i scharakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym zarówno w odniesieniu do organizmu człowieka, jak i w odniesieniu do roślin i zwierząt. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii. W szerokim zakresie rozumie i potrafi wykorzystywać techniczne i technologiczne aspekty biotechnologii. Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania firm biotechnologicznych we współczesnych warunkach prawno-ekonomicznych. Absolwent studiów licencjackich kierunku biotechnologia medyczna jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i  technologii. Umiejętnie planuje i rozwiązuje zadania o charakterze interdyscyplinarnym wymagające współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Posługuje się metodami inżynierii genetycznej, biologii i diagnostyki molekularnej. Posiada umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów. Potrafi korzystać z informacji naukowych, źródeł bibliotecznych i internetowych oraz podstawowych programów bioinformatycznych. Zyskuje również kompetencje do pracy przy technologiach związanych z zastosowaniem inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów oraz  komórek organizmów wyższych, do przeprowadzania procesów biosyntezy, do izolacji i oczyszczania bioproduktów, do ich szczegółowej analizy i diagnostyki. Absolwent ponadto zdobywa kompetencje do pracy w zespole, rozumie potrzebę samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz  jest  przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia, biotechnologia medyczna, biologia w specjalności biotechnologia oraz średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia. 

  Dowiedz się więcej

   

 • FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Farmacja
  Stu­dia na kie­run­ku far­ma­cja pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy o le­ku oraz dają przy­go­to­wanie teoretycz­ne i prak­tycz­ne do wy­ko­nywania za­wodu far­ma­ceu­ty. Stu­den­ci zdobywają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk far­ma­ceu­tycz­nych, medycz­nych, bio­logicz­nych, chemicz­nych i społecz­nych. Sz­czegółowy za­kres obo­wiązków za­wodowych far­ma­ceu­ty wy­nika ze specyfi­ki miej­sca pra­cy (tworze­nie re­cep­tur nowych leków, na­dzo­ro­wanie pro­duk­cji medyka­mentów, pro­wadze­nie ana­liz w labo­rato­riach i sz­pitalach). Absolwenci są przygotowani do pracy w:
  • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
  • przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
  • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
  • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
  • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
  • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
  • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia
  • chemii (w przypadka, gdy kandydat wybral jako przedmiot obowiązkowy biologię) lub biologii (w przypadku, gdy kandydat wybral jako przedmiot obowiązkowy chemię) lub fizyki lub fizyki z astronomią lub matematyki - jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Kosmetologia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia będzie posiadał wiedzę ogólną w zakresie nauk o zdrowiu oraz szczegółową w zakresie kosmetologii.  Na poszczególnych etapach kształcenia nauka na tym kierunku studiów obejmuje także zagadnienia z zakresu: estetyki, promocji zdrowia, fizjoterapii i masażu, chemii kosmetyków, receptury kosmetycznej, organizacji gabinetu kosmetycznego, zarządzania i marketingu w kosmetologii, etyki zawodowej. Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku kosmetologia jest wykształcenie specjalistów, którzy: 
  • posiadają szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzę pozwalającą na wykonywanie zabiegów kosmetycznych m.in. zabiegów rewitalizacji skóry, zabiegów opóźniających procesy starzenia oraz upiększania i korygowania skóry,
  • dokonują perfekcyjnego doboru kosmetyków oraz wskazują ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną,
  • profesjonalnie posługują się aparaturą fizykalną stosowaną w zabiegach kosmetycznych. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia oraz średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia. 

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (7)

123df Ocena

dno i wodorosty...

anonim Ocena

zmarnowane lata poświęcone na tą uczelnie , wszystko od początku do końca nie tak jak powinno być

studentkapierwszegoroku Ocena

Poprawka od "studentkapierwszegoroku" - daję 2 gwiazdki a nie 5 XD

Studentkapierwszegoroku Ocena

Uczelnia dla osób o stalowych nerwach i chętnych poświęcić większość swojego cennego czasu na naukę. Niestety dużo nauki, mnóstwo kolokwiów. Prawie jak na lekarskim.

Studentka Ocena

Jeżeli ktoś planuje studiować kosmetologię, to na pewno nie polecę tej uczelni - zmarnowane 3 lata życia :(

Anonim Ocena

Polecam

Studentka Ocena

Jeżeli chcecie sobie zmarniwać najlepsze lata życia, zapraszamy