Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

ul. Jedności 8

41-200 Sosnowiec

Tel. (+48 32) 364 1120, (+48 32) 364 1134

e-mail: sekretariat-farmacja@sum.edu.pl

https://sum.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-nauk-farmaceutycznych-w-sosnowcu

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jedności 8

41-200 Sosnowiec

Tel. (+48 32) 364 1120, (+48 32) 364 1134

e-mail: sekretariat-farmacja@sum.edu.pl

https://sum.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-nauk-farmaceutycznych-w-sosnowcu

 • ANALITYKA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Sosnowcu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów analityka medyczna

  Gdzie i jak są realizowane zajęcia:
  Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.
  Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

  Charakterystyka kierunku
  Stu­dia na kie­run­ku analityka medyczna pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy o diagnostyce laboratoryjnej oraz dają przy­go­to­wanie teoretycz­ne i prak­tycz­ne do wy­ko­nywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Stu­den­ci zdobywają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk far­ma­ceu­tycz­nych, medycz­nych, bio­logicz­nych, chemicz­nych i społecz­nych.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Sosnowcu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów biotechnologia medyczna

  Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

  Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

  Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

  Charakterystyka kierunku

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia medyczna posiada ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk podstawowych: matematyki, fizyki, biofizyki i chemii. Rozumie i potrafi wykorzystywać narzędzia matematyczne oraz zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii medycznej, biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Potrafi definiować i scharakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym zarówno w odniesieniu do organizmu człowieka, jak i w odniesieniu do roślin i zwierząt.

  Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii. W szerokim zakresie rozumie i potrafi wykorzystywać techniczne i technologiczne aspekty biotechnologii. Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania firm biotechnologicznych we współczesnych warunkach prawno-ekonomicznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia kandydatów odbywają się na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: biotechnologia, biotechnologia medyczna lub biologia w specjalności biotechnologia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA KOSMETYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Sosnowcu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów chemia kosmetyczna

  Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

  Zajęcia będą realizowane w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz w formie praktyk zawodowych.

  Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

  Charakterystyka kierunku:

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Chemia kosmetyczna posiada wiedzę zarówno
  z zakresu różnych działów chemii, technologii chemicznej, receptury kosmetyków, jak również biologii, mikrobiologii, toksykologii i nauk pokrewnych.

  Absolwent podczas studiów zdobywa wiedzę m.in. o surowcach stosowanych w produkcji kosmetyków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, w tym z użyciem metod in vitro, a także z zakresu recepturowania i kontroli jakości kosmetyków z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych i specjalistycznej aparatury. Największy nacisk położony jest na zdobycie przez studenta umiejętności wytwarzania produktów kosmetycznych oraz wiedzy na temat oddziaływania preparatów kosmetycznych na człowieka i środowisko.

  Absolwent kierunku Chemia kosmetyczna nabywa wiedzę na temat procesów produkcji kosmetyków, metod badań surowców i produktów kosmetycznych oraz zastosowania kosmetyków do pielęgnacji osobistej. Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie zarządzania poszczególnymi etapami procesu produkcji preparatów kosmetycznych oraz z zakresu projektowania tych procesów. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów absolwent kierunku Chemia kosmetyczna przygotowany jest do formułowania specyfikacji prostych zadań technologicznych odpowiednich dla przemysłu kosmetycznego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • FARMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5,5 roku 5,5 roku
  tytuł zawodowy: magister farmacji magister farmacji

  Studia w Sosnowcu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów farmacja

  Stu­dia na kie­run­ku far­ma­cja pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy o le­ku oraz dają przy­go­to­wanie teoretycz­ne i prak­tycz­ne do wy­ko­nywania za­wodu far­ma­ceu­ty. Stu­den­ci zdobywają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk far­ma­ceu­tycz­nych, medycz­nych, bio­logicz­nych, chemicz­nych i społecz­nych.

  Sz­czegółowy za­kres obo­wiązków za­wodowych far­ma­ceu­ty wy­nika ze specyfi­ki miej­sca pra­cy (tworze­nie re­cep­tur nowych leków, na­dzo­ro­wanie pro­duk­cji medyka­mentów, pro­wadze­nie ana­liz w labo­rato­riach i sz­pitalach).

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  biologia lub chemia oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • KOSMETOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Sosnowcu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów kosmetologia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia będzie posiadał wiedzę ogólną w zakresie nauk o zdrowiu oraz szczegółową w zakresie kosmetologii. 

  Na poszczególnych etapach kształcenia nauka na tym kierunku studiów obejmuje także zagadnienia z zakresu: estetyki, promocji zdrowia, fizjoterapii i masażu, chemii kosmetyków, receptury kosmetycznej, organizacji gabinetu kosmetycznego, zarządzania i marketingu w kosmetologii, etyki zawodowej.

  Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku kosmetologia jest wykształcenie specjalistów, którzy: 

  • posiadają szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzę pozwalającą na wykonywanie zabiegów kosmetycznych m.in. zabiegów rewitalizacji skóry, zabiegów opóźniających procesy starzenia oraz upiększania i korygowania skóry,
  • dokonują perfekcyjnego doboru kosmetyków oraz wskazują ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną,
  • profesjonalnie posługują się aparaturą fizykalną stosowaną w zabiegach kosmetycznych. 

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (29)

Lubosz Ocena odpowiedz

Zaangażowanie w różne organizacje i koła naukowe daje mi mnóstwo satysfakcji. To świetny sposób na zdobycie dodatkowych doświadczeń i umiejętności.

Alfo Ocena odpowiedz

komunikacja działa sprawnie, a dojazd jest wygodny. Naprawdę nie ma na co narzekać.

Alan Ocena odpowiedz

Uczelnia, która stawia na tradycje i jakość kadry pedagogicznej. To miejsce, gdzie można liczyć na wsparcie i profesjonalne podejście do każdego problemu czy wątpliwości studentów.

Basia Ocena odpowiedz

Jestem na drugim roku studiów tutaj, a moja siostra również kiedyś tutaj studiowała. Bardzo polecam tę uczelnię - świetni wykładowcy i doskonała organizacja!

Agata Ocena odpowiedz

Kończę drugi rok studiów i muszę przyznać, że to najlepsza decyzja w moim życiu. Uczelnia jest fantastyczna, a kadra dydaktyczna na najwyższym poziomie.

balbina Ocena odpowiedz

Uczelnia, która naprawdę dba o praktyczne umiejętności swoich studentów. Jestem pod wrażeniem

Morgan Ocena odpowiedz

Uczelnia jest dokładnie tym, czego szukałam - idealne miejsce na rozwój akademicki.

Sonia Ocena odpowiedz

Prowadzący są bardzo fajni, uczymy się wielu interesujących rzeczy, wszystko wypada na plus.

Hanka Ocena odpowiedz

Wykłady są ciekawe i nie monotonne, co sprawia, że nauka jest przyjemnością.

Pam Ocena odpowiedz

To dokładnie to, czego potrzebowałem. Mega poziom, świetna kadra i doskonała atmosfera na uczelni.

Dana Ocena odpowiedz

Współpraca uczelni z różnymi firmami daje nam możliwość uczestniczenia w wartościowych stażach i praktykach, co jest niezwykle pomocne.

Kama Ocena odpowiedz

Studia na tej uczelni przerosły moje oczekiwania, nauczanie jest naprawdę świetne.

Kasia Ocena odpowiedz

Dziekanat działa sprawnie i profesjonalnie, co znacznie ułatwia załatwianie wszelkich formalności.

denno Ocena odpowiedz

świetne miejsce do nauki z bardzo dobrą infrastrukturą. Warto złożyć tutaj papiery.

Witek Ocena odpowiedz

Uczelnia oferuje różnorodne formy aktywności pozalekcyjnych, takie jak warsztaty, seminaria i konferencje, które wzbogacają doświadczenie studenckie i umożliwiają rozwój osobisty.

Kecia Ocena odpowiedz

Uczelnia świetna! Poziom edukacji idealnie dopasowany do moich oczekiwań :)

Kamil Ocena odpowiedz

Infrastruktura na uczelni jest doskonale dostosowana do potrzeb studentów, zapewniając im dostęp do najnowocześniejszych narzędzi edukacyjnych.

Wika Ocena odpowiedz

Ciekawe projekty badawcze, w które można się zaangażować, rozwijają umiejętności praktyczne.

Wera Ocena odpowiedz

Zdecydowanie polecam tę uczelnię. Programy studiów są dostosowane do potrzeb rynku pracy, co daje pewność zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Nina Ocena odpowiedz

Atmosfera na uczelni jest bardzo przyjazna, a kadra dydaktyczna zawsze gotowa do pomocy. Czuję, że naprawdę dużo się tutaj ucze

Jarek Ocena odpowiedz

Mam dyplom ŚUM i po 5 latach studiowania polecam te uczelnie. Nie było łatwo, ale nauka nie jest łatwa dla każdego.

Anka Ocena odpowiedz

Polecam wydział.

Emma Ocena odpowiedz

Osobiście nic złego nie mogę napisać. Uważam, że Uniwersytet i Wydział ma wysoki poziom, dlatego jak ktoś chce to może wynieść dużo wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej.

Ania Ocena odpowiedz

Dla mnie najważniejsze jest to, aby wiedzę przekazywali praktycy, mający doświadczenie w dyscyplinie, w której się poruszają i w którą wprowadzają studentów. Moja ocena: 5 gwiazdek.

Monika Ocena odpowiedz

Farmacja zawsze była moim numerem jeden. Na SUM nie można się nudzić, tylko rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać.

Kamila Ocena odpowiedz

Polecam ten wydział każdemu, kto jest ambitny i chce coś w życiu osiągnąć. Jest tu sporo kół naukowych, w których można rozwijać swoje zainteresowania i uatrakcyjniać życie studenckie. Profesorowie, doktorzy i prowadzący zajęcia są zawsze dobrze przygotowani do zajęć, odnoszą się z szacunkiem do studentów, są wyrozumiali. Komunikacja z prowadzącymi i z dziekanatem przebiega bezproblemowo. Podczas pandemii wydział z organizacją studiów również poradził sobie bardzo dobrze. Z każdą osobą prowadzącą zajęcia nie było problemów z komunikacją, zajęcia odbywały się o czasie, na wysłane wiadomości zawsze otrzymywałem odpowiedź.

Jacek Ocena odpowiedz

Najlepsza uczelnia jaka znam.

Studentkapierwszegoroku Ocena odpowiedz

Uczelnia dla osób o stalowych nerwach i chętnych poświęcić większość swojego cennego czasu na naukę. Niestety dużo nauki, mnóstwo kolokwiów. Prawie jak na lekarskim.

Anonim Ocena odpowiedz

Polecam