• "LIDER - KREOWANIE PRZYWÓDZTWA I ROZWOJU ZAWODOWEGO'' - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Są to podyplomowe studia doskonalące, realizowane w trybie niestacjonarnym.

  Słuchaczami studiów podyplomowych „Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego” mogą być osoby posiadające kwalifikacje z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych, humanistycznych, uzyskane co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

  Studia Podyplomowe „LIDER - kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego” są uruchamiane w celu doskonalenia pracowników na różnym szczeblu budowania swojej kariery zawodowej niezależnie od branży/dyscypliny naukowej, aby w umiejętny i profesjonalny sposób stali się LIDERAMI – czyli osobami potrafiącymi sprawnie zarządzać zespołem/grupą badawczą oraz budować swój autorytet, osobami które potrafią świadomie kreować swój wizerunek w rzeczywistości społecznej jak i w mediach społecznościowych, osobami które potrafią przeprowadzać mediacje i negocjacje (między współpracownikami i klientami), potrafią motywować pracowników z różnych kategorii wiekowych oraz samych siebie, potrafią zachowywać się zgodnie z zasadami savoir-vivre, etykiety i protokołu dyplomatycznego, potrafią zarządzać emocjami i stresem, potrafią zarządzać czasem, rozwiązywać sytuacje konfliktowe oraz zapobiegać konfliktom, potrafią przygotować profesjonalną prezentację multimedialną oraz wystąpienia publiczne (biznesowe, prasowe, konferencyjne etc.), potrafią umiejętnie wykorzystać techniki wymowy i emisji głosu, posiadają umiejętności godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, potrafią wykorzystać wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz mechanizmy perswazji i wywierania wpływu, potrafią także wykorzystać mechanizmy asertywności i manipulacji oraz posiadają umiejętność autoprezentacji i autopromocji oraz znają zasady i działanie Foundraisingu.

  Dowiedz się więcej

 • HISTORYCZNE STUDIA ŚLĄSKOZNAWCZE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia adresowane są do wszystkich miłośników Śląska, w tym także osób profesjonalnie wykorzystujących w swojej pracy tematykę śląskoznawczą, absolwentów studiów wyższych (bez względu na ukończony kierunek), chcących uzupełnić własną wiedzę z zakresu historii regionu. Dzięki możliwości bezpośredniego spotkania ze znanymi naukowcami-badaczami historii regionu będą mogli poznać najnowszy stan badań nad przeszłością Śląska i bezpośrednio skonfrontować swoje wyobrażenia z prezentowanymi przez naukowców efektami ich najnowszych badań. Program studiów przewiduje także organizację debat poświęconych głośnym i aktualnym tematom regionalnym; zwiedzanie śląskich placówek muzealnych pod opieką fachowców oraz spotkania poświęcone historii Śląska organizowane z zapraszanymi gośćmi spoza regionu. Celem części zajęć jest ponadto zapoznanie uczestników z najciekawszymi sielesianami dostępnymi w Bibliotece Śląskiej, Archiwum Państwowym w Katowicach oraz Archiwum oddziału IPN w Katowicach, a także wskazanie praktycznych możliwości prowadzenia badań genealogicznych przez zainteresowane osoby.

  Dowiedz się więcej

   

 • KWALIFIKACYJNE STUDIA COACHING STRATEGICZNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia praktyki w zakresie coachingu i life coachingu. Studia prowadzone w całości w języku polskim. Kadra naukowa to wykwalifikowani psychologowie, certyfikowani coachowie oraz filozofowie.

  Studia mają na celu przygotowanie do odpowiedzialnej i zgodnej ze standardami etyki pracy w obszarze coachingu.
  Dostarczają:
  1) zróżnicowanych narzędzi, metod i technik pracy coachingowej w oparciu o ćwiczenia praktyczne i samodzielnie prowadzone sesje (z superwizją),
  2) odpowiedniego treningu psychologicznego pod kątem specyfiki relacji coach – klient.
  3) elementów filozoficznej wiedzy o kwestiach sensu, tożsamości człowieka, wartości, zasad etycznych wraz ze wskazaniem zastosowań w coachingu.

  Adresatami studiów są:
  1) osoby, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie w zakresie filozofii lub socjologii,
  2) osoby posiadające tytuł magistra psychologii lub co najmniej licencjat z zakresu psychologii biznesu,
  3) lekarze specjalizujący się w zakresie psychiatrii,
  4) absolwenci innych kierunków humanistycznych lub społecznych posiadające dodatkowe wykształcenie podyplomowe w zakresie filozofii i etyki lub psychologii.

  Dowiedz się więcej

 • KWALIFIKACYJNE STUDIA HISTORYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W trakcie studiów studenci zostają zapoznani z pełnym wykładem historii od czasów starożytnych do współczesności oraz z podstawowymi informacjami na temat warsztatu historyka i dydaktyki tego przedmiotu. Dobór fachowych wykładowców (wyłącznie pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego) gwarantuje wysoki poziom zajęć merytorycznych, możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań historycznych oraz z nowinkami dydaktycznymi. Pozwala to nauczycielom innych przedmiotów niż historia, zdobyć wiedzę niezbędną do nauczania tego przedmiotu oraz uzyskać formalne uprawnienie do nauczania historii oraz historii i społeczeństwa w szkołach wszelkich typów i szczebli.

  Zajęcia odbywają się od października do czerwca, w piątki, w godzinach popołudniowych w budynku Wydziału Nauk Społecznych, Katowice, ulica Bankowa 11. 

  Dowiedz się więcej

 • KWALIFIKACYJNE STUDIA PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia uprawniają do nauczania przedmiotu zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów w szkołach różnego typu. W czasie studiów słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki nauczania, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, emisji głosu, prawa oświatowego i awansu zawodowego nauczyciela oraz etyki zawodowej. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz nauczycieli praktyków.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA "SPOŁECZEŃSTWO PROSUMENCKIE- PROSUMENCKA ENERGETYKA'' - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  „Społeczeństwo Prosumenckie -  Prosumencka Energetyka" to międzyobszarowe i doskonalące studia podyplomowe, realizowane w trybie niestacjonarnym.
  Słuchaczami studiów podyplomowych „Społeczeństwo Prosumenckie -  Prosumencka Energetyka" mogą być osoby posiadające kwalifikacje z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych, humanistycznych, nauk o ziemi, biologicznych, matematycznych, fizycznych,  chemicznych lub technicznych, uzyskane co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

  Podyplomowe studia „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” to innowacyjna oferta edukacyjna zakładająca połącznie kilku obszarów, tj.: ochrony środowiska, wzorców społecznych, uwarunkowań kulturowych, prawnych, ekonomicznych oraz rozwiązań technologicznych w interdyscyplinarny program studiów podyplomowych.

  Opracowany w ramach projektu innowacyjnych kierunków kształcenia program studiów z sukcesem zrealizowano pilotażowo w roku akademickim 2015/2016. Obecnie jest oferowany jako program udoskonalony przez wnioski z waloryzacji ilości i jakości zajęć kursowych. Sprawdzona kadra dydaktyczna tworzy interdyscyplinarny zespół specjalistów, który gwarantuje kompleksowe ujęcie tematów oferowanych w ramach trzech modułów i 17 kursów dydaktycznych oraz zajęć studyjnych. Studia łączą wiedzę akademicką z analizami praktycznymi i technicznymi instalacji OZE.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA FILOZOFII I FIZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przygotowanie merytoryczne, umożliwiające prowadzenie szkolnej edukacji z zakresu filozofii i etyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Studia spełniają wymagania studiów kwalifikacyjnych, dających uprawnienia do nauczania filozofii i etyki (ogólna liczba godzin: 350). Program studiów skonstruowany został w ten sposób, że szczególny nacisk położono na przedmioty dające ogólną orientację w filozofii oraz etyce. Mieszczą się tu zatem historia filozofii, etyka, logika oraz dydaktyka filozofii.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA HISTORII SZTUKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe Historii Sztuki adresowane są do:

  • absolwentów uczelni zainteresowanych pracą w muzealnictwie, galeriach sztuki, administracji lokalnej, służbach celnych, dziennikarstwie prasowym i telewizyjnym;
  • nauczycieli historii sztuki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach;
  • absolwentów studiów humanistycznych, pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu historii sztuki, muzealnictwa i ochrony dóbr kultury;
  • pracowników muzeów, antykwariatów i galerii artystycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI ETYCZNYCH. FIZYKA STOSOWANA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są adresowane do osób zainteresowanych:

  • wiedzą z zakresu etyki,
  • dylematami etycznymi i ich rozstrzyganiem w działalności gospodarczej, menadżerskiej, medycznej oraz służb publicznych,
  • tworzeniem projektów i kodeksów etycznych,
  • zagadnieniem społecznej odpowiedzialności firm,
  • audytem etycznym.

  Kompetencje etyczne pracowników podnoszą efektywność, ekonomiczność i wiarygodność działania przedsiębiorstw i instytucji.

  Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz praktyków.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Problematyka studiów dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem czyli analizy ekonomicznej, finansowej, podstaw prawa gospodarczego, marketingu, ewidencji księgowej, negocjacji, strategii i organizacji zarządzania przedsiębiorstwem. Kształcimy od 1992 roku.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie obejmują swoim zakresem wiedzę związaną z szeroko rozumianą nauką o społeczeństwie oraz  kształtują kompetencje i umiejętności działania w następujących subobszarach:

  • wychowania obywatelskiego
  • wychowania do życia w rodzinie
  • wychowania do aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

  Studia są skierowane głównie do środowiska nauczycielskiego, służą przygotowaniu i doskonaleniu nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do prowadzenia nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Studia te są kompatybilne z programem nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie i spełniają wymogi ministerialne.
  Studia mają charakter interdyscyplinarny.

  Dowiedz się więcej

Opinie (12)

dominik Ocena

Uniwersytet Śląski będzie najlepszym wyborem dla każdego, kto chciałby połączyć zainteresowania historią, podróżami, turystyką.

patrycja Ocena

Socjologia to był mój pomysł na życie od początku nauki w liceum. Wiedziałam, że tylko ten kierunek chcę studiować. A dlaczego wybrałam Uniwersytet Śląski? Bo to świetna uczelnia. Jedna z najlepszych w kraju

malwina Ocena

Studiowanie kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Śląskim to solidne przygotowanie do tego niełatwego, ale jakże potrzebnego zawodu. Zdobywamy tutaj wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które razem tworzą profesjonalny warsztat zawodowy

piotrek Ocena

Studiuję Politologię na Uniwersytecie Śląskim ze względu na interesujące specjalności. Dzięki nim można dowiedzieć się znacznie więcej niż na tym samym kierunku, ale innych uczelniach

basia Ocena

Ludzki mózg, ludzka psychika, zachowania i myśli to dla mnie najciekawsze rzeczy na świecie. Zawsze chciałam wiedzieć jak działa nasz mózg, jak wydobywają się emocje, uczucia. To coś fantastycznego. Wszystkim, którzy podobnie jak fascynują się drugim człowiekiem, polecam studia na Uniwersytecie Śląskim.

rafał Ocena

Historia sztuki to historia ludzi i całych cywilizacji. To również dokumentacja upływającego czasu i zmieniających się obyczajów, mentalności, a nawet wrażliwości

adam Ocena

Myślę, że każdy kandydat na studia historyczne dobrze wie, że nauka historii na Uniwersytecie Śląskim jest ciekawą przygodą. Wybrałem studia na tej uczelni tak naprawdę przez jeden przedmiot- Historia Śląska, bo od dawna jestem nim zafascynowany. A skąd przyjechałem? Z Płocka.

maciek Ocena

Filozofia na Uniwersytecie Śląskim to próba zatrzymania się na chwilę i zastanowienia się nad tym, co oferuje nam rzeczywistość. Jak ona wygląda, z czego jest stworzona, jak wpływa na nasze codzienne życie. Studia filozoficzne to możliwość zadawania pytań, których być może w innych warunkach nikt by nie zadał

przemek Ocena

Świat mediów interesował mnie od zawsze, więc wybór studiów dziennikarskich był, po prostu, oczywisty. Studia na Uniwersytecie Śląskim mają charakter praktyczny i na wszystkich zajęciach zdobywam kolejne umiejętności. Polecam wszystkim, którzy chcieliby związać swoje życie z mediami

Julka Ocena

Studia powinny przekazywać wiedzę nowoczesną, na której absolwent będzie mógł oprzeć swoją drogę zawodową. Właśnie tak to wygląda na Uniwersytecie Śląskim

bartek Ocena

Zawsze należy uczyć się od najlepszych i mieć wsparcie ze strony doświadczonych praktyków. Uniwersytet Śląski w zakresie Bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego współpracuje z Komendą Wojewódzką Policją, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli mamy możliwość uczenia się od ludzi, którzy są prawdziwymi fachowcami w swoich dziedzinach

Oskar Ocena

Super