Wydziały i kierunki

Uniwersytet Śląski w Katowicach ×

ul. Bankowa 12, pok. 10 

40-007 Katowice 

czynne: poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30 

tel. 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 17 70, 32 359 16 22 

tel. kom.: +48 667 771 009 

e-mail: rekrutacja@us.edu.pl

 

Kierunki studiów - Uniwersytet Śląski w Katowicach: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Śląski w Katowicach: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Śląski w Katowicach: znaleziono ×

Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do przyjęcia na studia i złoży w terminie komplet wymaganych dokumentów zostanie przyjęta na studia - bez względu na wiek.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Komplet dokumentów kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie:
•	kopię świadectwa dojrzałości, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu; 
•	podanie — ankietę osobową — o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) i podpisane przez kandydata; 
•	aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz tożsamą fotografię w formie elektronicznej; 
•	zaświadczenie lekarskie – w przypadku, gdy jednostka rekrutująca wymaga takiego zaświadczenia;
•	inne dokumenty wymagane na studia, zgodne z określonymi na te studia szczegółowymi warunkami naboru;
•	upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku, gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę do dziekanatu kierunku na wydziale. (wzór upoważnienia zamieszczony jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego)

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty może złożyć w imieniu kandydata upoważniona osoba (wzór upoważnienia zamieszczony jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego)

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Żadne dokumenty nie muszą być poświadczane notarialnie.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty może złożyć w imieniu kandydata upoważniona osoba (wzór upoważnienia zamieszczony jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego).

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Osoby na listach rezerwowych nie składają dokumentów na studia do czasu, gdy w systemie IRK pojawi się status „zakwalifikowany do przyjęcia”. Może to nastąpić wyłącznie w przypadku nie złożenia dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia - tym samym limit przyjęć na dany kierunek studiów nie został w całości wykorzystany. Na niewykorzystane miejsca komisja rekrutacyjna wszczyna procedurę kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Nie ma takiej potrzeby. Wyniki pobierane są z Krajowego Rejestru Matur. W przypadku braku zgody na ich pobranie należy wgrać skan świadectwa dojrzałości na swoje konto rejestracyjne IRK (Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia kandydat wyraża przed maturą, przy wypełnianiu „DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM …”).

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Na wybranych kierunkach studiów (zwłaszcza filologia ) — TAK.
Przed rejestracją do systemu IRK, kandydat powinien zapoznać się z kryterium kwalifikacji na dany kierunek studiów. 

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z wykazem olimpiad i konkursów dostępnych na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Zgodnie z przyjętymi kryteriami kwalifikacji - żaden z kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nie wprowadził ograniczenia w postaci wymaganych progów punktowych.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja o zakwalifikowaniu / przyjęciu na studia pojawia się na indywidualnym koncie kandydata w systemie internetowej rekrutacji IRK oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w terminie określonym w terminarzu rekrutacyjnym.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Kolejność zgłoszeń (rejestracji w systemie IRK) nie ma znaczenia.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

NIE. Aby kandydat „zakwalifikowany do przyjęcia” otrzymał status „przyjęty” powinien w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, złożyć wymagane dokumenty i dokonać wpisu na listę studentów.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
1)	zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK,
2)	wniosła opłatę rekrutacyjną,
3)	posiada dokument, stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia,
4)	spełnia inne warunki określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki lub specjalności studiów.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Każdy kandydat otrzymuje indywidualny 26 cyfrowy numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Wpłaty można dokonać wykorzystując druk przelewu wygenerowany dla kandydata albo dokonać opłaty przez internet.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Przelew powinien być zatytułowany „opłata rekrutacyjna”.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej jest ostatni dzień rejestracji na dany kierunek studiów.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Ostatni dzień rejestracji na dany kierunek studiów jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty. Opłata wniesiona po terminie powoduje nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranym kierunku.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może być wykonany z dowolnego konta (nie musi to być konto kandydata). Najważniejsze, aby opłata została uiszczona na właściwy numer konta - wygenerowany indywidualnie dla kandydata przez system elektronicznej rejestracji.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Przedmioty brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym uzależnione są od ustalonych kryteriów kwalifikacji na wybranym kierunku studiów. Przed rejestracją do systemu IRK, kandydat powinien zapoznać się z kryterium kwalifikacji na dany kierunek studiów.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie dyskwalifikuje. Jednakże, jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu lub poziomu wskazanego w kryterium kwalifikacji, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskuje zerową liczbę punktów z tego przedmiotu lub poziomu. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat może się ubiegać o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków. Warunkiem jest dokonanie elektronicznej rejestracji, zapisanie się na wybrane kierunki oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej na każdy z tych kierunków.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Przeniesienie na inny kierunek lub specjalność studiów w ramach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru studiów. Decyzje podejmuje dziekan wydziału.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia wgrywa na swoje konto w IRK zdjęcie w formacie jpg, wymiary 400x500 pikseli. Podanie — ankieta osobowa — o przyjęcie na studia jest drukowane z konta kandydata wraz ze zdjęciem.

Wasze pytania:

Dzień dobry! Nazywam się Hanna Arakelian i mieszam na Białorusi. W następnym roku będę absolwentkę liceum. Obecnie moja średnia ocen wynosi 8,9 , dlatego myślę że mogę powiedzieć iż jestem dobrą uczennicą. Aktywnie uczę się języka polskiego. Chciałabym studiować w Polsce na Państwa Uniwersytecie. Niestety sytuacja finansowa mojej rodziny nie pozwala mi liczyć na jej wsparcie. W związku z tym poproszę o informację na temat możliwości studiowania bez ponoszenia oplat za studia. (Mam na myśli, czy przwidyje Państwa Uniwersytet Śląski darmowe miejsca dla kandydatów którzy, uzyskają najwyższą ilość punktów) Bardzo poproszę o odpowiedź Z wyrazami szacunku, H. Arakelian+
Pytanie od: Hanna Arakelian

Dzień dobry. Wielu cudzoziemców jest uprawnionych do podejmowania studiów stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat. Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie: https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy/oplaty-za-studia/. Jednocześnie każdego roku Uniwersytet Śląski w Katowicach stara się nagrodzić najlepszych zagranicznych kandydatów na studia za ich dotychczasowe wyniki w nauce. Dla najlepszych kandydatów cudzoziemców Uniwersytet oferuje konkurs, w ramach którego można odbywać studia bez ponoszenia opłat. Serdecznie zachęcamy do dalszych sukcesów w nauce oraz do aplikowania na Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Co zrobić jak na ostatnim roku nie zda się jednego egzaminu w 2 terminie a wykładowca nie zgadza się na kolejny ostateczny termin i mówi że za rok może zdać warunkek+
Pytanie od: Pochopień Justyna

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe

 • Aktywności studenckie

 • Śląski Festiwal Nauki

 • Wsparcie studentów

 • Dla cudzoziemców

 • Studiuj po angielsku

 • Archiwum

Zasady rekrutacji

Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunki studiów

Aktywności studenckie

Archiwum

Opinie (10)

Janek Ocena

Uniwersytet Śląski to super uczelnia. Polecam wszystkim

Maria Ocena

Uniwersytet Śląski daje mnóstwo okazji do prowadzenia badań i poznania super ludzi w kołach naukowych. Czas studiów wspominam jako najlepszy w życiu.

Kamila Ocena

UŚ jest świetną uczelnia, osobiście studjuje na wydziale nauk społecznych który znajduje się zaraz pomiędzy rektoratem i CiNiBą czyli świetną biblioteką akademicką. Ja tutaj poczułam się świetnie, dużo wspaniałych ludzi i możliwości rozwoju.

Mateusz Ocena

Polecam szczególnie wydziały techniczne, świetni specjaliści prowadzący zajęcia, dobre przygotowanie do zawodu.

Kasia Ocena

Bardzo dobrze wspominam studia na UŚ, poznałam wiele cudownych ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt!

Alicja Ocena

Jestem studentką filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim i uważam, że to świetna uczelnia. Wykładowcy są bardzo pomocni, a Uniwersytet daje dużo możliwości zarówno w czasie studiów, jak i po ich ukończeniu. Studia pozwalają mi znacznie rozwinąć mój warsztat pisarski, ale też pogłębić wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Kierunek ma wiele przyszłościowych specjalizacji, osobiście wybrałam dyskurs publiczny i używam swoich umiejętności językowych także w praktyce - do analizy i tworzenia tekstów reklamowych. Sądzę, że nie ma lepszej uczelni dla pasjonatów literatury, a oferta specjalizacyjna pozwala znaleźć dużo ciekawych ścieżek kariery.

Mateusz Ocena

Studia na Uniwersytecie Śląskim to dla mnie rewelacyjnie spędzony czas i również co najważniejsze po obronie, wachlarz zawodowych możliwości.

Ola Ocena

Organizacja na tym Uniwersytecie to dno.

martyna Ocena

Studia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim to bardzo mocne zagłębienie się w tę dziedzinę i niemal rozbieranie jej na czynniki pierwsze. To fascynujące. Polecam

Kamil Ocena

Dla mnie ta uczelnia jest po prostu słaba.