• ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania - skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, które ukończyły studia wyższe i chcą poszerzyć zdobytą dotychczas wiedzę, mają szansę awansu zawodowego lub chciałyby w przyszłości zmienić pracę. Dlatego też uczestnikami studiów są zarówno pracownicy administracji różnych szczebli, jak również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a także absolwenci studiów wyższych, którzy nie podjęli jeszcze pracy zawodowej

  Absolwent posiada wiedzę w zakresie podstawowych gałęzi prawa w tym prawa administracyjnego, gospodarczego, prawa pracy. Potrafi samodzielnie dotrzeć do interesujących go uregulowań prawnych, posiada umiejętności posługiwania się przepisami i interpretowania ich. Zna zasady pracy w organach administracji i innych instytucjach państwowych i niepaństwowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza technicznych, osób chcących przygotować się do pracy w służbie BHP, pracowników firm świadczących usługi w zakresie BHP, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy a także osób, które pragną specjalizować się w tej dziedzinie.

  Absolwent studiów podyplomowych w myśl paragrafu 4 ust. 2. pkt.2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2467 i 2468) uzyska uprawnienia starszego inspektora ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BROKER INNOWACJI - SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI NAUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacz studiów podyplomowych nabędzie wiedzę z zakresu przedsiębiorczości akademickiej. Pozna czym jest know-how i ocena słuszności zastosowania danego pomysłu/odkrycia/badania/wdrożenia w biznesie – proof concept. Zrozumie jak istotny w pracy brokera jest networking, budowanie sieci kontaktów i powiązań między uczelniami wyższymi czy ośrodkami badawczymi a biznesem.

  Słuchacz pozna istotę zarządzania innowacyjnością i rozwojem, a także różnice między pracami przedwdrożeniowymi, wdrożeniowymi i badawczo-rozwojowymi. Tym samym nabędzie umiejętności zarządzania procesem transferu wiedzy i technologii i pozyskiwania na ten cel środków finansowych.

  Pozna istotę analizy rynkowej i patentowej zapotrzebowania na badania naukowe. Zdobędzie wiedzę z obszaru ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, a także w zakresie jej wyceny. Pozna ścieżki komercjalizacji. Słuchacz zrozumie jak niezwykle istotna jest znajomość procedur związanych z realizacją zamówień publicznych w komercjalizacji B+R. Zdobędzie również wiedzę w zakresie zarządzania projektem i rozliczania grantów, dzięki czemu będzie mógł umiejętnie i kompleksowo pokierować procesem zarządzania komercjalizacją.

  Zrozumie pojęcie zleconych usług badawczych, a także potrzebę ich odpowiedniej promocji. Nabędzie umiejętności związane z budową portfolio dla badań naukowych. Pozna istotę warsztatu pracy brokera innowacji – specjalisty ds. komercjalizacji nauki, szczególnie w oparciu o dobre praktyki i laboratorium innowacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BUSINESS PSYCHOLOGY (PSYCHOLOGIA BIZNESU) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z psychologii biznesu to: 180 godzin lekcyjnych w formie spotkań weekendowych, w tym 157 godzin ćwiczeń i warsztatów; 14 przedmiotów (między innymi: negocjacje w biznesie, efektywność osobista i zarządzanie sobą w czasie, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, praktyczne aspekty przywództwa i zarządzania zespołem, budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników, coaching, mentoring i doradztwo jako metody pracy z pracownikiem, konflikt i zarządzanie konfliktem.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji coachingu zarówno z klientem indywidualnym, jak i z zespołem. Studia są pomyślane w ten sposób, by z jednej strony dostarczyć podstawową wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu, a jednocześnie skupić się na praktyce projektowania i realizowania coachingu indywidualnego i zespołowego.

  Słuchacz będzie rozumiał filozofię i istotę coachingu, będzie potrafił stosować techniki i narzędzia wykorzystywane w rożnych rodzajach coachingu.

  Program studiów jest skonstruowany jako proces własnego rozwoju. Stwarza możliwość praktycznych ćwiczeń i superwizji, czyli wcielenia się w rolę coacha i przeprowadzenia sesji pod okiem trenera. Zajęcia mają w 80% formę warsztatową. Słuchacz uczy się prowadzić sesje coachingowe, doświadcza procesu coachingu z perspektywy coacha i klienta.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EKONOMIA I ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów będzie posiadał bardzo szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, oprócz wiedzy teoretycznej, nabędzie lub udoskonali umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

  Ogólne cele kształcenia:

  • zdobycie elementarnej wiedzy ekonomicznej, w tym zwłaszcza z zagadnień o charakterze mikro- i makroekonomicznym,
  • uzyskanie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami,
  • zrozumienie aktualnych zjawisk gospodarczych zachodzących w Polsce i Unii Europejskiej, a także procesów globalizacyjnych.

  Typowe miejsca zatrudnienia:

  • przedsiębiorstwa przemysłowe,
  • banki i pozostałe instytucje finansowe,
  • urzędy publiczne,
  • własny biznes.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ETYKA I FILOZOFIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia z etyki i filozofii – dzięki spełnieniu wymogów w zakresie przygotowania dydaktycznego i praktyk zawodowych – zapewniają absolwentom kwalifikacje do nauczania etyki w szkołach ponadpodstawowych (w przypadku osób posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania „pierwszego” przedmiotu). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie filozofii i etyki posiada wiedzę w zakresie klasycznych i współczesnych koncepcji filozoficznych i etycznych, a także podstawowych zagadnień tych dyscyplin w ujęciu systematycznym.

  Zna istotę poznania naukowego i uświadamia sobie cechy krytycznego, racjonalnego myślenia; ma świadomość możliwości i wagi stosowania rozstrzygnięć filozoficznych i etycznych w praktyce społecznej, a zwłaszcza w obszarze swojej działalności zawodowej. Wykazuje gotowość do aktywnego działania zarówno na rzecz rozwoju własnego, jak i dobra społecznego. Ukończenie studiów podyplomowych z etyki i filozofii pogłębia umiejętności komunikacyjne ich absolwenta, a w szczególności umożliwia mu inicjowanie i uczestniczenie w dyskusji prowadzonej w sposób rzeczowy, uporządkowany i bezstronny.

  Studia doskonalą umiejętności w zakresie tych rodzajów działalności, w których kluczowe jest z jednej strony kreatywne, samodzielne, niekonwencjonalne myślenie i rozwiązywanie problemów, a z drugiej – zachowywanie wysokich standardów etycznych. Przygotowują zatem do pełnienia różnorodnych funkcji i zadań między innymi w takich obszarach, jak dziennikarstwo, publicystyka, działalność prospołeczna, w tym w organizacjach pozarządowych i fundacjach, działalność polityczna i samorządowa, reklama, public relations.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Finanse publiczne w praktyce skierowane są do osób pracujących lub planujących podjąć pracę w wydziałach finansowych administracji publicznej (urzędy miejskie, starostwa, urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, itp. I ich jednostki organizacyjne).

  Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent posiada wiedzę z zakresu finansów publicznych, procesów ich gromadzenia, wydatkowania i procedur towarzyszącym tym czynnością. Posiada kwalifikacje pozwalające na planowanie budżetu, jego realizację, kontrolę i sprawozdanie z jego wykonania. Czynności te umie powiązać z innymi procesami zachodzącymi w sektorze finansów publicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • GEOGRAFIA 2.0 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu geografii wzbogaconą o wiedzę ogólną z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a także nauk społecznych. Posiada umiejętność wykorzystania najnowszych technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach geograficznych, w tym metod GIS. Wykorzystanie tych narzędzi pozwala absolwentowi na zbieranie i analizę informacji o środowisku geograficznym, a także jego kompleksową ocenę.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE. PRAKTYKA I TEORIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Kadry i płace. Praktyka i teoria. – skierowane są do wszystkich zainteresowanych osób, które ukończyły studia wyższe i chcą stać się specjalistami ds. kadr i płac.

  Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent posiada wiedzę z zakresu prawa pracy, czasu pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada kwalifikacje pozwalające na samodzielne prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KULTURA POPULARNA W EDUKACJI SZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Proponowane studia podyplomowe stanowią kompleksowe wprowadzenie w problematykę szeroko pojętej kultury popularnej obejmującej literaturę, kino, gry video, a także istotne zjawiska społeczne. Obecnie programy nauczania na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym nie są w stanie nadążyć za szybkimi zmianami charakterystycznymi dla kultury współczesnej. Stąd postępujący rozdźwięk miedzy treściami, z którymi uczniowie obcują w szkole, a tymi wybieranymi przez nich w czasie wolnym. Stanowi to niebagatelne wyzwanie edukacyjne. Studia podyplomowe służyć mają rozwiązaniu tego problemu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LITERATURA W UŻYCIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent to osoba, która zyskuje nowe perspektywy zawodowe; zdobywa wiedzę i umiejętności ułatwiające prowadzenie lekcji języka polskiego; poszerzyła swoje kompetencje literackie, kulturowe oraz dydaktyczne.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • MARKETING INTERNETOWY I E-BIZNES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kształcenie w zakresie najnowszych technik marketingowych wykorzystywanych w sieci, jak również zapoznanie z charakterystyką prowadzenia biznesu internetowego. Studia są skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie i chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje we wskazanych wyżej obszarach. Słuchaczami mogą być osoby zarówno niezajmujące się marketingiem, jak i specjaliści od marketingu tradycyjnego.

  Studia polecane są osobom chcącym pracować w:

  • przedsiębiorstwach internetowych,
  • dziale marketingu dowolnej firmy,
  • firmach z branży e-commerce,
  • agencjach reklamowych, interaktywnych, PR oraz w domach mediowych,
  • portalach internetowych,
  • firmach z branży telekomunikacyjnej.

  Warto podkreślić, że powszechność internetu oraz jego rosnące znaczenie powodują, że wiedza, umiejętności oraz kompetencje zdobyte na studiach można wykorzystywać także w innego rodzaju firmach oraz pracując na różnorodnych stanowiskach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Metodyka i metodologia pracy socjalnej” są studiami kwalifikacyjnymi, tj. dającymi uprawnienia zawodowe do pracy w instytucjach pomocy społecznej (m.in. na stanowisku pracownika socjalnego).

  Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w placówkach pomocy społecznej tj.: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych, placówkach opiekuńczo wychowawczych, domach pomocy społecznej, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych realizujących zadania w obszarze pomocy społecznej i aktywizacji środowiskowej. Uzyskanie formalnych kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny jest zgodne z art. 116 ust 1, pkt 4) ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia wszechstronnie przygotowują do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej. Ich ukończenie uprawnia do nauczania języka polskiego: cudzoziemców w Polsce oraz poza jej granicami, dzieci z doświadczeniem migracyjnym ( w tym reemigrantów)uczących się w polskiej szkole, dzieci polonijnych skupionych w różnego typu placówkach edukacyjnych za granicą oraz Polaków mieszkających na Wschodzie.

  Po spełnieniu stosownych warunków absolwent studiów podyplomowych może również zostać lektorem języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich. Dyplom ukończenia studiów umożliwia ponadto zostanie egzaminatorem w ośrodkach certyfikowania języka polskiego jako obcego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • POLITYKA MIEJSKA I ZARZĄDZANIE CENTRAMI MIAST - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia wszechstronnie przygotowują do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej. Ich ukończenie uprawnia do nauczania języka polskiego: cudzoziemców w Polsce oraz poza jej granicami, dzieci z doświadczeniem migracyjnym ( w tym reemigrantów)uczących się w polskiej szkole, dzieci polonijnych skupionych w różnego typu placówkach edukacyjnych za granicą oraz Polaków mieszkających na Wschodzie.

  Po spełnieniu stosownych warunków absolwent studiów podyplomowych może również zostać lektorem języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich. Dyplom ukończenia studiów umożliwia ponadto zostanie egzaminatorem w ośrodkach certyfikowania języka polskiego jako obcego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO I ZARZĄDZANIE W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat prawa oraz zarządzania w sporcie ze szczególnym uwzględnieniem prawa sportowego, medycyny, oraz nauk o zarządzaniu. Przeznaczone są one dla szerokiego kręgu słuchaczy, dla których z perspektywy profesjonalnej i osobistej istotne jest zdobycie wiedzy na temat szeroko pojętego sportu, oraz praw które nim rządzą.

  Studia są skierowane w szczególności do działaczy klubów, związków sportowych, przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządowej którzy w swej pracy zawodowej spotykają się z problemami sportu, zawodników którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat sportu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje do pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przegotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje do pracy nauczyciela przedmiotu nauczanego lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przegotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • REWITALIZACJA SPOŁECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent wysokiej klasy specjalista odpowiedzialny za przygotowanie i wdrażanie programów z zakresu rewitalizacji społecznej. Gotowy do pełnienia roli organizatora procesów rewitalizacji społecznej w społecznościach lokalnych.

  Ma wiedzę i umiejętności z zakresu problemów występujących w miastach i sposobów ich rozwiązywania, dynamiki procesów społecznych, różnorodności kulturowej, diagnozowania lokalnych problemów i sytuacji kryzysowych, komunikacji społecznej, aktywizacji interesariuszy, pracy ze zróżnicowanymi grupami społecznymi (dzieci i młodzież, osób dorosłych, seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby z deficytami), a także formalnych, prawnych i finansowych aspektów realizowania programów rewitalizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA POLONISTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia o charakterze kwalifikacyjnym, skierowane do absolwentów wyższych uczelni, którzy legitymują się dyplomem wyższych studiów magisterskich filologicznych lub innych kierunków humanistycznych i społecznych oraz uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Ukończenie studiów gwarantuje uzyskanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uprawnień do nauczania języka polskiego. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i ponadpodstawowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych, po zdaniu egzaminu certyfikującego, będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia treningu zastępowania agresji w placówkach dla dorosłych i młodzieży.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE DOSTĘPNOŚCIĄ - SPECJALISTA DS. DOSTĘPNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce, umożliwiające zdobycie kwalifikacji w zakresie zarządzania dostępnością w sferze publicznej, zwłaszcza w obszarze dostosowania przestrzeni publicznej do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami – osób zależnych. Przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. dostępności.

  Wymóg wprowadzenia takiego stanowiska od września 2020 r. do każdej jednostki rządowej, samorządowej, i tych o charakterze publicznym nakłada Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Słuchacze studiów podyplomowych to eksperci w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla osób zależnych oraz grup ze szczególnymi potrzebami. Posiadają wiedzę z zakresu ekonomii dostępności, problemów demograficznych oraz prawno-administracyjnych aspektów zarządzania dostępnością w Polsce.

  Są kompetentni, aby realizować program rządowy Dostępność Plus, mają wiedzę na temat jego zakresu, budżetu oraz wskaźników kontekstowych. Są świadomi tego, jak fundusze europejskie, dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020, pomagają zarządzać dostępnością, m.in. poprzez wsparcie innowacji społecznych – innowacji na rzecz dostępności czy poprzez wykorzystanie trybu inwestycyjnego w postaci partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studium przygotowuje do pracy w charakterze menadżera kultury i organizatora imprez kulturalnych. 

  Kształci umiejętności organizowania i zarządzania instytucjami kultury, pozyskiwania funduszy dodatkowych, konstruowania budżetów, zarządzania projektami, pozyskiwania sponsorów, współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, działań marketingowych, budowania pozytywnego wizerunku instytucji, promocji i reklamy.

  Absolwenci mogą podjąć pracę w bibliotekach, teatrach, kinach, muzeach, galeriach sztuki, agencjach artystycznych, urzędach samorządowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W toku tych studiów zdobywa się specjalistyczną wiedzę odnośnie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych zdarzeń kryzysowych. Ponadto w ramach kierunku wdrażane są treści z zakresu szacowania ryzyka czy logistyki bezpieczeństwa. Absolwent studiów podyplomowych posiadać będzie interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności dotyczące klasyfikowania zjawisk hydrologicznych, meteorologicznych i geologicznych w aspekcie potrzeb zarządzania kryzysowego, oceny ich przestrzennego występowania oraz intensywności.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE OBSZARAMI WIEJSKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów wykorzystujących innowacyjne narzędzia do zarządzania rozwojem obszarów wiejskich. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będą oni przygotowani do podjęcia pracy w administracji samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych działających na obszarach wiejskich.

  Studia przygotowują do pełnienia roli lidera lokalnej społeczności wiejskiej. Pozwalają na zdobycie wiedzy o podstawach zarzadzania strategicznego, sposobach pomiaru rozwoju lokalnego oraz założeniach polityki wiejskiej Unii Europejskiej.

  Uczestnicząc w zajęciach, słuchacze dowiedzą się także, jak określać potencjał obszaru wiejskiego oraz budować strategię rozwoju, która go wykorzysta. Ponadto poznają zewnętrzne źródła finansowania inicjatyw stymulujących rozwój wiejskich społeczności.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)