Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ×

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30,

85-064 Bydgoszcz

tel. +48 52 341 91 00

http://www.ukw.edu.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Dolna granica jest oczywiście związana z faktem ukończenia szkoły średniej. Górnej granicy wiekowej nie ma.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

1. Deklaracja o podjęciu studiów, pobierz
2. Kwestionariusz osobowy/Podanie, wydrukowany z konta kandydata
3. Świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub kserokoopia) wydane przez: szkołę średnią (dotyczy kandydatów ze „starą maturą”), Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dotyczy kandydatów z „nową maturą”), International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie (dotyczy kandydatów z międzynarodową maturą).lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa dojrzałości
4. Fotografie w formie papierowej (1 na studia stacjonarne, 1 na studia niestacjonarne), podpisane imieniem i nazwiskiem. WAŻNE: Zdjęcia trzeba zabezpieczyć przed zagubieniem! Prosimy o wkładanie zdjęć do kopert lub przytwierdzenie ich spinaczem.
5. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką (17 zł).
WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to również jesteś zwolniony z opłaty za legitymację (17 zł), przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
6. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok na kierunku wychowanie fizyczne wymagana jest umiejętność pływania. (pobierz). Kandydaci składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (pobierz) oraz o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studióww trakcie studiów (pobierz).

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Po otrzymaniu wstępnej kwalifikacji na listę studentów odpowiednia informacji pojawi się na koncie kandydata.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie, mogą być wysłane pocztą do Działu Rekrutacji lub dostarczone przez inna osobę, legitymującą się pełnomocnictwem kandydata.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Mogą być, ale to tylko generowanie zbędnych kosztów. Wszystkie dokumenty mogą być potwierdzone przez komisję rekrutacyjną, podczas składania kompletu dokumentów.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

tak.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Należy postępować zgodnie z komunikatem na koncie kandydata.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Od rekrutacji na rok 2019/2020 już nie. 

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Jeżeli kandydat zaznaczy, że jest laureatem olimpiady i będzie ona zgodna z uchwałą dot. przyjęć laureatów i olimpijczyków to ma gwarantowany indeks.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Nie ma czegoś takiego jak progi punktowe. Listy przyjętych studentów są tworzone na podstawie rankingu punktów stworzonego zgodnie z uchwalą rekrutacyjną, w oparciu o limit kandydatów na dany kierunek.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Taki komunikat pojawi się na koncie kandydata zgodnie z harmonogramem. 

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie ma znaczenia.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie zawsze. Po uzyskaniu kwalifikacji należy poczekać na decyzję o przyjęciu. Może się tak zdarzyć, że kandydat zostanie zakwalifikowany, ale po zakończeniu rekrutacji zostanie podjęta o nieuruchomieniu kierunku z powodu braku odpowiedniej liczby chętnych. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Na koncie kandydata zostanie podany numer konta, na którą trzeba wnieść te opłatę. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

Imię i nazwisko kandydata.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji., który znajduje się na stronie www.rekrutacja.ukw.edu.pl.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Aplikacja na studia nie zostanie rozpatrzona.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Może być dokonany z dowolnego konta.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Listę przedmiotów branych pod uwagę określają zasady rekrutacji na dany kierunek. 

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Jedynymi obowiązkowymi przedmiotami są te, które są wymagane do zdania matury, tj. język polski, matematyka, język obcy. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Na dowolną ilość, ale należy wnieść opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek, na który składana jest aplikacja. 

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Za zgodą dziekana/kierownika jednostki prowadzącej. 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zgodnie z terminem podany w harmonogramie uczelni. Brak zdjęcia w tym terminie może skutkować wydawaniem legitymacji w późniejszym terminie. 

Wasze pytania:

Ile kosztują takie kierunki jak Logistyka, a także grafika komputerowa Studia stacjonarne I stopnia (dla obcokrajowców)+
Pytanie od: Denys

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

fti poznań

  • Zasady rekrutacji

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2023/2024

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - kierunki studiów

Grupa kierunku

Grupa kierunku - podyplomowe

Archiwum

Opinie (4)

Luc Ocena odpowiedz

Miłe wspomnienia!

Grzegorz Ocena odpowiedz

Jestem absolwentem tej uczelni. Mile wspominam.

student administracji Ocena odpowiedz

Nigdy nie żałowałam, że wybrałam taki kierunek i taką specjalność. Niektórzy dziwili się, że kobieta idzie na ?Bezpieczeństwo publiczne?, ale mnie zawsze to interesowało. Po studiach widzę siebie w prokuraturze, albo policji. Najważniejsze, że mam szansę spełnić swoje marzenia zawodowe dzięki dobremu wykształceniu

student Ocena odpowiedz

polecam