• PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów praca socjalna

  Cel studiów

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Ponadto absolwent jest wyposażony w umiejętności pracy jako asystent rodziny i organizator pomocy instytucjonalnej.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Asystent rodziny
  • Organizator pomocy instytucjonalnej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
  • Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
  • Organizator usług społecznych
  • Koordynator pomocy postpenitencjarnej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Asystent rodziny
  • Organizator pomocy instytucjonalnej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
  • Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
  • Organizator usług społecznych
  • Koordynator pomocy postpenitencjarnej

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów: przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia (licencjackich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie kryzysowe

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie kryzysowe o profilu ogólnoakademickim rozumie i potrafi uzupełniać swoją wiedzę w zakresie szerokorozumianych nauk o polityce oraz funkcjonowaniu współczesnej administracji w Polsce. Nadto jest wyposażony w wiedzę z zakresu teoretycznych oraz pedagogicznych aspektów, które związane są z bezpieczeństwem, mechanizmami zarządzania kryzysowego oraz podejmowaniem interwencji kryzysowej.

  Absolwent w trakcie studiów potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w realizacji własnej ścieżki zawodowej. Jego przedmiotowe kompetencje obejmują zagadnienia ze stosunków międzynarodowych i polityki społecznej. Absolwent ma wiedzę na temat rodzajów i istoty zagrożeń, ich skutków dla człowieka oraz środowiska w którym on funkcjonuje. Ponadto zna algorytmy postępowania w sytuacji pojawienia się sytuacji kryzysowej.

  Absolwent studiów posiada wiedzę za zakresu projektowania oddziaływań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji ryzyka pojawiania się różnych kryzysów. Absolwent dysponuje umiejętnościami rozpoznawania zagrożenia oraz planowania, organizacji i realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Potrafi rozpoznać zagrożenia oraz prowadzić diagnozę osób zagrożonych lub znajdujących się w kryzysie.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie z elementami interwencji kryzysowej
  • Zarządzanie kryzysowe w służbach mundurowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie z elementami interwencji kryzysowej
  • Zarządzanie kryzysowe w służbach mundurowych

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie ochroną środowiska

  Wiedza.

  Absolwent posiada pogłębioną wiedzę w zakresie nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Potrafi przedstawić rozwiązania problemów technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych.

  Rozumie i analizuje procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym założenia polityki ekologicznej. Posiada usystematyzowaną wiedzę w zakresie alternatywnych źródeł energii pod kątem możliwości ich wykorzystania, zasobów i oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

  Umiejętności.

  Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej,kierowania zespołami wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się fachową literaturą oraz interpretowania przepisów prawnych w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent wyjaśnia procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności prowadzenia wybranych prac laboratoryjnych.

  Potrafi dobrać i zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania umożliwiające zastosowanie alternatywnych źródeł energii w wybranych gałęziach przemysłu i w gospodarstwach domowych. Ocenia wpływ wybranych gałęzi przemysłu na środowisko i dobiera technologie minimalizujące antropopresję. Posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie zarządzania ochroną środowiska w języku polskim i obcym na poziomie B2+.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich (kryterium rozstrzygające: przy jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie w służbach społecznych

  Cel studiów

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w: organach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji świadczącej, to jest: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także jednostkach wykonujących administracyjne zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia (ZUS, KRUS, NFZ).

  Ponadto, absolwent ma kwalifikacje pozwalające na pracę we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia, publicznych i prywatnych, w zakresie obsługi administracyjnej i formalnej. Może podejmować pracę doradczą w instytucjach świadczących kompleksowe wsparcie na rzecz osób nieporadnych i niesamodzielnych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Asystentura medyczna
  • Ubezpieczenia społeczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Aktywizacja i readaptacja społeczna
  • Zarządzanie kryzysem w rodzinie
  • Zarządzanie kryzysowe i profilaktyka społeczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Asystentura medyczna
  • Ubezpieczenia społeczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Aktywizacja i readaptacja społeczna
  • Zarządzanie kryzysem w rodzinie
  • Zarządzanie kryzysowe i profilaktyka społeczna

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów: przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (licencjackich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Student pierwszego rocznika tego kierunku studiów Ocena odpowiedz

Kierunek studiów przyjemny, łatwy, nie trudno przejść z roku na rok i ukończyć studia. Niestety nudny, ponieważ ma za dużo kursów związanych z kierunkiem praca socjalna.