• ART & DESIGN

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów art & design

  Absolwent studiów magisterskich kierunku Art & Design otrzymuje tytuł magistra. Jest wszechstronnie wykształconym artystą zdolnym do podjęcia samodzielnej pracy twórczej w zakresie – zależnie od wybranej specjalności ART lub DESIGN - sztuk pięknych lub sztuk projektowych. Posiada wiedzę w obszarze szeroko rozumianej kultury wizualnej, ze szczególnym pogłębieniem znajomości teorii sztuki, jej historii i współczesnych kierunków rozwoju. Absolwent posiada umiejętność swobodnego wykorzystywania różnych technik i technologii w obszarze wybranej dyscypliny.

  Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na swobodne poruszanie się i pracę zawodową w obszarze nowych mediów. Jest przygotowany do pracy indywidualnej, a także zespołowej w instytucjach kultury oraz w podmiotach rynkowych związanych z twórczością artystyczną i projektową. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu prawa autorskiego. Rozumie uwarunkowania współczesnego rynku sztuki, mechanizmy reklamy i promocji działań artystycznych. Zna język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Art
  • Design

  STUDIA II STOPNIA

  Przegląd prac (portfolio) i rozmowa kwalifikacyjna dotycząca własnego projektu artystyczno-badawczego kandydata

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DESIGN

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów design

  Absolwent kierunku Design posiada wiedzę z zakresu sztuk projektowych (design- wzornictwo-projektowanie produktu- projektowanie przestrzeni) i artystycznych (działania wizualne) oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Warsztatowo i artystycznie przygotowany jest zarówno do podjęcia samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy w zespołach projektowych.

  Posiada umiejętności i specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania z uwzględnieniem aktualnych tendencji w duchu projektowania uniwersalnego, w tym projektowania dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto jest również przygotowany do pracy innowacyjnej i badawczej tak, by tworzyć projekty podejmujące problemy współczesności. W pracy będzie z powodzeniem stosował założenia projektowania zrównoważonego, z uwzględnieniem potrzeb użytkownika, środowiska i społeczeństwa.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: ETAP I: Portfolio + rozmowa kwalifikacyjna, ETAP II: Zadanie projektowe.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • DIGITAL DESIGN

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów digital design

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności projektowania aplikacji cyfrowych i utworów o charakterze samodzielnego dzieła, funkcjonujących w środowisku: Internetu, urządzeń elektronicznych (stacjonarnych i mobilnych) lub w przestrzeni fizycznej (np. instalacje i obiekty interaktywne). 

  Jest przygotowany do samodzielnej pracy projektowej w zakresie tworzenia multimedialnego przekazu, we własnych realizacjach wykorzystuje język i narzędzia nowych mediów w aspektach: estetycznym, informacyjnym, komunikacyjnym, użytkowym i kreacyjnym. Absolwent jest autorem utworów o charakterze interaktywnym. Absolwent jest zdolny do stworzenia koncepcji i wykonania działających aplikacji i utworów. 

  Zna wybrane tendencje rozwoju technik komputerowych i informacyjnych oraz nowych form edycji i prezentacji obrazów elektronicznych i wykorzystuje je w swoich realizacjach. Absolwent świadomie wykorzystuje w swojej pracy grafikę wektorową, rastrową, grafikę 2D i 3D, animację, fotografię i wideo cyfrowe. Absolwent jest przygotowany do projektowania aplikacji i utworów o charakterze użytkowym, naukowym, edukacyjnym, informacyjnym, lub będących eksperymentem artystycznym. W swych działaniach wykazuje się inwencją i kreatywnością.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  I etap: Rozmowa kwalifikacyjna II etap: Egzamin praktyczny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów grafika

  W ramach studiów łączących tradycję z nowoczesnością kierunek Grafika oferuje naukę klasycznych warsztatowych technik graficznych: litografii, linorytu, technik metalowych, sitodruku oraz współczesnych technik cyfrowych: grafiki cyfrowej, projektowania graficznego oraz podstaw multimediów. Ponadto na kierunku można rozwijać zdolności kreacyjne i sprawność warsztatową w dziedzinie: ilustracji, grafiki edytorskiej,rysunku, fotografii oraz filmu animowanego. Grafika oferuje również szeroki zakres wiedzy teoretycznej dotyczącej historii sztuki, grafiki warsztatowej, fotografii, dizajnu oraz wprowadza w zasady autopromocji.

  Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studia zapewniają zdobycie wiedzy ogólnohumanistycznej kształtującej świadomość twórczą i kompetencje zawodowe.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  etap I – przegląd prac kandydata tzw. teczki. etap II – rozmowa kwalifikacyjna online.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • KOMUNIKACJA WIZUALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji wizualnej, a przez to przygotowanie do praktyki twórczego projektowania zorientowanego na przekaz treści w obszarach: projektowanie identyfikacji wizualnych, projektowanie publikacji, projektowanie informacji, projektowanie interfejsów ekranowych, projektowanie opakowań i prezentacji produktów.

  Zagadnienia studiów koncentrują się wokół projektowania dwuwymiarowego (2D) szczególnie w aspektach: estetycznym i komunikacyjnym. Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy i świadomości twórczej, a także przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej, oraz umożliwienie im rozpoczęcia studiów drugiego stopnia.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Etap I – egzamin praktyczny w formie zdalnej Etap II – rozmowa kwalifikacyjna w formie zdalnej

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • STUDIA NAD WIZUALNOŚCIĄ - VISUAL STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów studia nad wizualnością - visual studies

  Studia nad wizualnością – Visual Studies to nowy kierunek studiów, którego celem jest zapoznanie osób studiujących z uporządkowaną, interdyscyplinarną refleksją nad obrazem w ujęciu estetycznym (historia sztuki), technologicznym (medioznawstwo), kulturoznawczym (kultura wizualna) i filozoficznym (warunki i metody możliwości interpretacji dzieła sztuki).

  Jednym z celów kształcenia na kierunku Studia nad wizualnością – Visual Studies jest przekazanie osobom studiującym umiejętności analizy i interpretacji dzieł zaliczanych do kanonu sztuki polskiej i europejskiej. Zaproponowane przez nas badania nad obrazem zostaną jednak usytuowane w szerszym kontekście badań nad całościową sferą, w której rodzą się wciąż nowe obrazy wzrokowe i dźwiękowe otaczające współczesnego człowieka.

  Studia nad wizualnością tym różnią się od tradycyjnie uprawianej historii sztuki, że kładą nacisk na kulturowo uwarunkowane teorie i praktyki widzenia oraz poszerzają obszar zainteresowań historii sztuki o design, film, teatr, nowe media i kulturę popularną. Obszary badawcze studiów nad wizualnością mogą być odkrywane zarówno w ramach krytycznych badań nad historycznymi praktykami patrzenia i obrazowania, jak i w badaniach nad współczesnością.

  W ramach kierunku kształcimy umiejętność tworzenia tekstów krytycznych i naukowych oraz umiejętność posługiwania się narzędziami badań wizualnych jak film i fotografia. Umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi badań wizualnych będzie kształcona w ramach warsztatów prowadzonych przez wybitnych artystów związanych z Instytutem Sztuki i Designu UP.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • SZTUKA I MEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów sztuka i media

  Cel studiów

  Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe. Zdobyte umiejętności budowania dzieła interdyscyplinarnego stają się równocześnie narzędziami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie zawodowe w wybranych sektorach rynku pracy takich jak:

  • produkcja filmu i dźwięku na potrzeby mediów;
  • fotografia użytkowa; cyfrowa, reporterska, dokumentacyjna, wydawnicza;
  • grafika projektowa/edytorska/ilustracja; strony www, wydawnictwa.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: rozmowa kwalifikacyjna, przegląd prac.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • SZTUKA WSPÓŁCZESNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów sztuka współczesna

  W programie kierunku kładziemy nacisk na połączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki współczesnej i kultury. Kierunek sztuka współczesna wyróżnia podejście interdyscyplinarne – studenci uczestniczą w zajęciach z historii i teorii sztuki, filozofii, muzeologii oraz nauk o kulturze.

  W progranmie uwzględnione zostały zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczna wiedza dotycząca funkcjonowania instytucji oraz organizowania wydarzeń artystycznych, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych, dokumentowania oraz promowania wydarzeń. Dlatego część przedmiotów ma formę warsztatową, a część zajęć prowadzą praktycy, często odbywać się one będą w naturalnym środowisku prezentacji sztuki – w galeriach i muzeach.

  Kierunek sztuka współczesna wpisuje się w misję uniwersytetu poprzez szczególne dbanie o jakość kształcenia, zapewnienie studentom i absolwentom dobrego przygotowania do funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach prowadzonych zajęć studenci poznają wiedzę z szerokiego wachlarza różnych nauk humanistycznych, w tym szczególnie historii sztuki, filozofii, socjologii, a także nauk prawnych oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

  Ważnym elementem programu studiów będą zajęcia z historii krytyki artystycznej, a także intensywne zajęcia warsztatowe poświęcone pisaniu tekstów o sztuce. Zapotrzebowanie na osoby biegle poruszające się w świecie sztuki, a także posiadające rozległą wiedzę humanistyczną stale rośnie w kontekście wzrastającej liczby instytucji: muzeów i galerii sztuki współczesnej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: ranking ocen na dyplomie licencjackim lub magisterskim oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

XYZ Ocena odpowiedz

Polecam