• GOSPODARKA ODPADAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Gospodarka odpadami jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej, a także praktycznej, koniecznej do wykonywania zadań specjalisty w zakresie gospodarki odpadami wrażliwego na zagadnienia ochrony środowiska.

  W ramach studiów, słuchacze oprócz szczegółowej wiedzy technicznej otrzymają szereg informacji natury prawnej i ekonomicznej. Słuchacze zapoznają się również z praktycznymi aspektami gospodarki odpadami występującymi zarówno w sektorze dużych jak i małych przedsiębiorstw oraz administracji różnych szczebli.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych „Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji” ma wiedzę z zakresu aktualnych rozwiązań technicznych i technologicznych sieci i urządzeń wod-kan, ustaw i rozporządzeń z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i osadowej oraz ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód.

  Absolwent kierunku potrafi bez problemu dokonać analizy zadania inżynieryjnego oraz analizy i oceny funkcjonowania obiektów, instalacji czy systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, a także posiada specjalistyczną wiedzę na tematy związane z prawem gospodarki wodno-ściekowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ZAOPATRZENIA W WODĘ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych będzie znał i rozumiał związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę, wzajemnymi zależnościami, konsekwencjami działań i zdarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem tych, mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo wody tj. zaprzestanie dostaw wody lub dostarczanie jej w sposób niezgodny ze standardami, pogorszenie jakości wody i ryzyko dla zdrowia ludzkiego wynikające z tych zdarzeń.

  Będzie rozumiał interdyscyplinarny charakter procesu zaopatrzenia w wodę, znał przepisy prawne, normy, wytyczne i zalecenia związane z bezpieczeństwem wody, zarządzaniem ryzykiem. Będzie znał uwarunkowania środowiskowe, organizacyjne, ekonomiczne, techniczno-technologiczne i zdrowotne w tym obszarze, potrafił identyfikować zagrożenia, analizować i oceniać ryzyko oraz tworzyć kompleksowe Plany Bezpieczeństwa Wody zgodne z zaleceniami WHO i normami.

  Będzie wiedział jakie dokumenty i dane gromadzić aby rzetelnie dokonywać ocen, jakie adekwatne środki kontroli zastosować w stosunku do konkretnych, zidentyfikowanych zagrożeń, jak prowadzić skuteczne monitorowanie, walidować, weryfikować i aktualizować system zarządzania ryzykiem.

  Posiądzie umiejętności, niezbędne do realizacji realizować nowe obowiązki nakładane na dostawców wody w całym łańcuchu od zlewni do kranu u konsumenta przez nowe przepisy prawne wprowadzone ustawą z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne i te, które zostaną w najbliższym czasie wprowadzone w związku z koniecznością implementowania rewizji DWD z 2015 roku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych „Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem” będzie miał wiedzę ogólną oraz szczegółową z zakresu wybranych zagadnień ochrony środowiska, konieczną do wykonywania zawodów związanych z inżynierią i ochroną środowiska.

  Studia inspirują do pogłębiania wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie przez całe życie, przygotowują do formułowania opinii oraz dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami. Absolwent studiów będzie znał zagadnienie zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, a w szczególności zanieczyszczeniem powietrza.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNĄ I OCHRONA WÓD - WODY: INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE (WIP) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie gospodarką wodną i ochrona wód – Wody: Interdyscyplinarne Podejście, zdobędzie wiedzę z zakresu prawnych aspektów gospodarki wodnej, w tym najważniejszych zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Pozna elementy prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym, metody zarządzania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych oraz metody zarządzania projektami i zasobami ludzkimi w gospodarce wodnej.

  Ponadto zrozumie znaczenie obiektów hydrotechnicznych dla gospodarki wodnej: podstawy ich budownictwa oraz eksploatacji. Nabędzie wiedzę z zakresu gromadzenia informacji za pomocą narzędzia informatycznego GIS, wykorzystywania i weryfikacji danych. Przyswoi również wiedzę z zakresu uwarunkowań środowiskowych w gospodarce wodnej.

  Dzięki zajęciom terenowym pozna m.in. aspekty renaturyzacji rzek na wybranych przykładach. Zdobyte informacje pozwolą na zrozumienie złożoności gospodarki wodnej, aktualnych problemów, z którymi mierzą się specjaliści zarządzający zasobami wodnymi, m. in. zjawiskami suszy i powodzi.

  Absolwent będzie potrafił poszukiwać nowoczesnych rozwiązań problemów środowiskowych poprzez określenie przyczyn zmian w środowisku i stosować je w praktyce. Ponadto będzie potrafił wystawić racjonalną ocenę/predykcję skutków ekologicznych/ekotoksykologicznych tych zmian. Będzie umiał projektować działania związane z rekultywacją i ochroną zasobów wód poprzez projektowanie obszarów małej i dużej retencji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

Bastian Ocena odpowiedz

Lepiej niż na politechnice krakowskiej... Wyższy poziom i ciężej

Tomasz Ocena odpowiedz

Energetyka na najwyzszym poziomie w Polsce.

Łukasz Ocena odpowiedz

Studiowałem energetykę na trzech uczelniach ( AGH,PK,POLSL), i najbardziej wszystkim polecam polsl. Zdecydowanie najwyższy poziom.

Kamil Ocena odpowiedz

Studiowałem tutaj energetykę i poziom jaki Wydział oferuje jest wystarczający, żeby w przyszłości poradzić sobie ze znalezieniem pracy

Norbert Ocena odpowiedz

Dobry, wysoki poziom nauczania. Polecam!