Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

 • ADMINISTROWANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Administrowanie w systemie ochrony zdrowia skierowane są do przedsiębiorców działających lub zamierzających podejmować działalność w sektorze usług medycznych. Umożliwiają one również osobom poszukującym zatrudnienia m.in. w administracji rządowej i samorządowej, podmiotach leczniczych, podmiotach prywatnych działających w sektorze usług medycznych i branży farmaceutycznej, zdobycie kwalifikacji cenionych przez pracodawców sektora ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA ARCHITEKTA WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Akademia architekta wnętrz to unikalny projekt powstały po to by wzmacniać kompetencje zawodowe architektów wnętrz, architektów, projektantów i dekoratorów. To studia realizowane w oparciu o nowe podejście do sposobu kształcenia, zbudowane na modelu warsztatowym, uwzględniające zarówno aspekty projektowe jak i wiedzę psychologiczną. To budowanie rangi zawodu architekta wnętrz i kształcenie realizowane w oparciu o wiedzę praktyczną. Zajęcia prowadzone są przez osoby o dużym doświadczeniu zawodowym i uznaniu w środowisku naukowym, psychologów, architektów wnętrz, ekspertów z branży medialnej, praktyków z kreatywnym podejściem do powierzonych im zadań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To unikalne w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menedżerów, początkujących szefów oraz przyszłych adeptów sztuki skutecznego zarządzania ludźmi. Wyróżnia je m.in.: koncentracja na kluczowych dla menedżera umiejętnościach miękkich (np. rekrutacji, motywowania czy coachingu) oraz rozwój inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej słuchaczy. Ważną klamrę „Akademii Menedżera” stanowi przekazanie słuchaczom kompleksowego raportu kompetencyjnego (Master Person Analysis) oraz indywidualny „personal branding” (warsztat pozycjonowania swoich kompetencji na rynku pracy).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA PROJEKTOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia projektowania to kolejna, po Akademii architekta wnętrz, autorska koncepcja studiów podyplomowych, wpisująca się w szeroko rozumiany kontekst zawodu architekta wnętrz. Projekt ten powstał by dać możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności zarówno w sferze projektowej, jak i w sferze plastycznej, a także by wzmocnić kompetencje zawodowe.

  Kształcenie prowadzone jest w oparciu o praktyczne aspekty wykonywania zawodu i zbudowane jest na modelu warsztatowym zgodnie z metodą kształcenia learning by doing, a także relacji one to one teaching. Zajęcia prowadzone są przez osoby o dużym doświadczeniu zawodowym i uznaniu w środowisku naukowym, architektów wnętrz, architektów, ekspertów z branży kreatywnej, praktyków z twórczym podejściem do powierzonych im zadań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych na stanowisku Audytora Wewnętrznego w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach. W trakcie trwania studiów Słuchacze zapoznają się z wiedzą i standardami z zakresu organizowania i prowadzenia audytu wewnętrznego dla potrzeb zarówno jednostek administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw. Studia mają przygotować słuchaczy do prowadzenia audytu oraz monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele:

  Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.

  Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów  organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BUSINESS ENGLISH (JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących ugruntować i poszerzyć swoje kompetencje językowe w zakresie specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny biznesu na poziomie zaawansowanym. Program studiów kładzie nacisk na integrację praktycznych umiejętności w zakresie Business English. Zajęcia przygotowywane są w ścisłej współpracy lektorów specjalizujących się w języku biznesu ze specjalistami w dziedzinie Księgowości, Finansów, Zarządzania, Marketingu i Praw.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FRONTEND DEVELOPER Z ANGULAR - PROGRAMOWANIE NOWOCZESNYCH APLIKACJI WEBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technologiami internetowymi. Studia te pozwolą zdobyć bardzo praktyczne umiejętności na temat budowania i rozwijania nowoczesnych aplikacji internetowych po stronie klienta (frontend development).

  Charakter studiów jest bardzo praktyczny – jest oparty o tworzenie projektów IT (w formie aplikacji webowych). Duży nacisk w programie nauczania położono na naukę z wykorzystaniem najnowszej wersji Angulara – popularnego frameworka frontendowego od Google’a.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HANDEL ZAGRANICZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób pracujących w biurach handlu zagranicznego, komórkach eksportu lub prowadzących własną działalność gospodarczą oraz dla osób nieposiadających doświadczenia w tej dziedzinie.

  Celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy z wybranymi zagadnieniami handlu zagranicznego. Kierunek ten umożliwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego w zmienionych po akcesji Polski do UE warunkach otoczenia makroekonomicznego. Pozwoli również na dostosowanie przedsiębiorstw do nowych realiów gospodarczych i umożliwi zapoznanie z praktycznymi aspektami działalności eksportowej i importowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości.

  Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresaci studiów:

  Pracownicy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorzy wewnętrzni.

  Forma prowadzenia zajęć:

  wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy.

  Cele studiów:

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę finansów publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU I WIZERUNKU MIAST I OBSZARÓW KONCENTRACJI OSADNICZEJ - STUDIA PODYPLOMOWEJ

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla służb administracji państwowej i samorządowej oraz dla osób, których praca zawodowa jest lub będzie związana z kształtowaniem przestrzeni krajobrazowej miast i ośrodków osadniczych. Dwusemestralny zakres programu kształcenia obejmuje podstawowe zagadnienia związane z warsztatem projektanta, metodologią planowania, aktualnym oprzyrządowaniem formalno – prawnym i procedurami w zakresie gospodarowania przestrzenią oraz ochroną i przekształcaniem krajobrazu w realiach właściwości kompozycji i struktury funkcjonalno przestrzennej zespołów i jednostek osadniczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym, uprawniające do pracy w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I RYZYKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI
  Prezesi Zarządu i Właściciele firm, Dyrektorzy i Kierownicy Działów Zarządzania Jakością, Dyrektorzy i Kierownicy Działów Zarządzania Ryzykiem, Dyrektorzy i Kierownicy Działów, Pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, Specjaliści ds. zarządzania jakością, Specjaliści ds. zarządzania ryzykiem, Specjaliści ds. optymalizacji procesów, a także wszystkie osoby które chciałyby podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzania ryzykiem i w przyszłości aplikować na stanowiska menadżerskie.

  Pierwsze w Polsce studia podyplomowe przygotowujące jednocześnie do pełnienia funkcji dyrektora ds. zarządzania jakością i dyrektora ds. zarządzania ryzykiem w umiejętny sposób integrujące zarządzanie jakością i zarządzanie ryzykiem – organizowane we współpracy z DEKRA POLSKA, AKADEMIĄ BIAŁEGO KRUKA i IMPACTIS.

   Program studiów został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia osób, które z pasją projektują, wdrażają i zarządzają systemami jakości oraz na co dzień monitorują ryzyko, projektują i wdrażają działania minimalizujące jego wpływ na działalność organizacji o różnorodnym potencjalne – od małych przez średnie do firm o strukturze korporacyjnej.

  Praktyczne ukierunkowanie studiów posiada odzwierciedlenie w 98 godzinach warsztatów zawierających realne case study oparte na sytuacjach, z którymi na co dzień mierzą się osoby zarządzające jakością i ryzykiem w firmach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA Z ELEMENTAMI TYFLOLOGOPEDII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone dla osób, które posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach pomagisterskich studiów logopedycznych; specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich lub uzyskały stopień magistra logopedii. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu. Neurologopeda ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA OCHRONY PORZĄDKU PUBLICZNEGO - FUNKCJONOWANIE STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przewidziane są dla kadry kierowniczej Straży Miejskich i Gminnych. Ich celem jest przygotowanie średniej i wyższej kadry Straży do wykonywania zadań ustawowych oraz kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi przy realizacji tych zadań. Z jednej strony, studia mają przedstawić i objaśnić zgodnie z aktualnym stanem wiedzy zjawiska, do walki z którymi Straż jest powołana, z drugiej zaś strony mają pokazać instrumentarium, którym przy realizacji swych zadań ma się posługiwać i reglamentację prawną tych działań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEŁNOMOCNIK DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać funkcję pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, a także osób zajmujących zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT, problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości.
  W szczególności studia skierowane są do:
  • pełnomocników ds. cyberbezpieczeństwa,
  • audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w studiowanym zakresie,
  • administratorów danych osobowych,
  • absolwentów szkół wyższych,
  • pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie wiadomości z prawa zamówień publicznych w ujęciu kompleksowym, zwłaszcza z zakresu gospodarki publicznej i prawnego ustroju jednostek zamawiających, finansów publicznych, prawa przedsiębiorców, zasad i procedur udzielania zamówień, problematyki konstruowania i wykonywania umów o zamówienia publiczne oraz dochodzenia roszczeń majątkowych z nich wynikających.

  Studia adresowane są do wszystkich osób które ukończyły studia II stopnia bądź studia jednolite magisterskie; oferta skierowana w szczególności osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w sektorach: zdrowia, bezpieczeństwa i obronności oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZEKŁAD AUDIOWIZUALNY I MEDIA BEZ BARIER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia “Przekład audiowizualny i media bez barier” są kierowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich, w szczególności jednak będą stanowić doskonałe uzupełnienie studiów filologicznych i językowych, kulturoznawczych, filmo- i medioznawczych, teatrologii, historii sztuki oraz innych pokrewnych.

  Proponowane studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu tłumacza (specjalizacja: tłumaczenia audiowizualne), audiodeskryptora i twórcy napisów dla niesłyszących. Absolwenci kierunku będą posiadali zarówno wiedzę teoretyczną niezbędną w pracy tłumacza w sektorze sztuki i audiowizualnym w ogóle, jak i praktyczne umiejętności w zakresie przekładu list dialogowych, transkreacji piosenki filmowej/musicalowej, przygotowania dubbingu oraz wersji lektorskiej, lokalizacji gier. Będą też potrafili dostosować audiowizualne wytwory kultury do potrzeb odbiorców z dysfunkcją wzroku i/lub słuchu, co umożliwi im zatrudnienie nie tylko w przemyśle filmowym czy telewizji, ale też w instytucjach i organizacjach związanych ze sztuką i kulturą oraz ich dostępnością.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHO-LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Psycho-logopedia jest przygotowanie do udzielania pomocy terapeutycznej osobom z zaburzeniami mowy i komunikacji w psychologicznym aspekcie ich funkcjonowania. Będzie to między innymi pomoc w znoszeniu barier psychologicznych utrudniających zastosowanie logopedycznych technik terapeutycznych lub wzmacnianie ich skuteczności oraz stabilizacji osiągniętych zmian.
  Oddziaływanie to będzie miało szczególne znaczenie w zaburzeniach mowy i komunikacji, których powstanie i/lub natężenie związane jest ściśle ze sferą psychiczną tj. towarzyszącą reakcją emocjonalną, czy przyjmowaną wobec nich postawą. Studia z zakresu psychologopedii będą przygotowywały do udzielania pomocy indywidualnej i grupowej, w tym także w formie grup wsparcia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pierwsze w Polsce studia podyplomowe o takim profilu realizowane przy współpracy z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAiMP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.

  Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE REJESTRACJI STANU CYWILNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Potrzeba uruchomienia studiów podyplomowych o takim profilu wynika z wymogów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej z dnia 19 września 2008 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1121). Ustawą tą zmieniona została ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego w ten sposób, iż po art. 6 dodano art. 6a:

  ,,Art. 6a. 1. Na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego może być zatrudniona inna osoba, która:
  1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
  3) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  5) ukończyła:
  a) studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub
  b) podyplomowe studia administracyjne; (…)”

  Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej wymogu określonego w dodanym art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, nie stosuje się przez 6 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w stosunku do osób, które są zatrudnione na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli do 30 października 2014 r.).

  Powyższe oznacza, iż urzędujący kierownicy USC i ich zastępcy chcąc zachować stanowiska muszą uzupełnić wykształcenie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pierwsze w Polsce studia podyplomowe łączące systemy zarządzania jakością z klinicznymi standardami jakości dla szpitali i POZ, prowadzone we współpracy ze Specjalistycznym Szpitalem im. Stefana Żeromskiego w Krakowie i jednostką certyfikacyjną Noble Cert. Uczestnicy studiów zapoznają się z metodyką skutecznej integracji tych dwóch standardów, która prowadzi do efektywnego zarządzania jakością czyniąc spójnym poziom strategiczny i operacyjny funkcjonowania jednostki medycznej. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wizytatorów oceniających jednostki medyczne pod względem realizacji wymagań określonych w standardach akredytacyjnych Ministra Zdrowia, praktyków zarządzających od wielu lat systemami jakości w jednostkach medycznych, audytorów wiodących posiadających bogate doświadczenie w certyfikacji systemu zarządzania jakością wg standardów normy ISO 9001: 2015 w branży medycznej oraz prawników, trenerów rozwoju osobistego, coachów i mentorów.

  Program studiów został tak opracowany, aby „podróż” poprzez poszczególne arkana wiedzy wciągała uczestników w wymiar praktycznego doświadczenia zarządzania jakością w jednostce medycznej. Szczególnie zauważalne jest to w procentowym stosunku wykładów do zajęć praktycznych, który realizuje metodykę 50/50 tj. 50% wykładów i 50% zajęć praktycznych. Dodatkowym atutem wymiaru praktycznego studiów są warsztaty prowadzone na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, które swym zakresem obejmują: audyt wewnętrzny, analizę przyczynowo – skutkową zdarzeń niepożądanych oraz projektowanie procesów medycznych z uwzględnieniem metodyki oceny ich skuteczności. Część teoretyczna studiów uzupełniana jest warsztatami praktycznymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TAKTYKA PRZESŁUCHANIA I WYKORZYSTANIA BADAŃ POLIGRAFICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia podyplomowe "Taktyka przesłuchania i wykorzystania badań poligraficznych" skierowane są do prawników - praktyków, oficerów śledczych, prywatnych detektywów oraz biegłych sądowych - poligraferów, realizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Badań Poligraficznych.

  Korzyści:

  • zdobycie pogłębionych informacji dotyczących sposobów i technik prowadzenia przesłuchań na potrzeby procesu karnego.
  • nabycie umiejętności prowadzenia przesłuchania wedle jasno określonej procedury, w zależności od okoliczności danej sprawy, a przede wszystkim od statusu procesowego osoby przesłuchiwanej, jak i jej zdolności do odtwarzania zapamiętanej rzeczywistości.
  • znajomość narzędzi analitycznych umożliwiających oszacowanie jakości i wiarygodności zeznań/wyjaśnień/ustnych opinii biegłych.
  • zdobycie rozszerzonej wiedzy na temat instrumentalnych i nieinstrumentalnych metod detekcji kłamstwa zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.
  • wykształcenie możliwości poznawczych w zakresie badań poligraficznych i ekspertyz w tym zakresie: umiejętność formułowania postanowienia o powołanie biegłego, umiejętność oceny ekspertyzy poligraficznej lub innej dotyczącej detekcji kłamstwa.
  • zdobycie wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej i sądowej oraz psychiatrii sądowej, w zakresie istotnym dla efektywności postępowania karnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TESTER AUTOMATYZUJĄCY W SELENIUM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technikami testowania i automatyzacji testów. Studia te zorientowane są na pozyskanie bardzo praktycznych umiejętności dotyczące tworzenia, rozwijania i utrzymania testów automatycznych (skryptów testowych).

  Charakter studiów jest warsztatowy – zajęcia prowadzone są w formie warsztatów podczas których z wykorzystaniem scenariuszy testowych, środowisk testowych tworzone są programy testujące (skrypty) z wykorzystaniem języka programowania Java oraz Python. Nauka skupiona jest głównie na tworzenie testów automatycznych z wykorzystaniem Selenium Webdriver, Appium oraz Cypress od podstaw zatem i pozwala wejść w rozwój umiejętności w tym obszarze.

  Studia obejmują również zagadnienia samego tworzenia środowiska testowego, testowania baz danych, programowania (w tym programowania obiektowego od podstaw), elementów CI/CD czy testowania serwisów REST.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSLATING NON-LITERARY TEXTS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem światowego rynku usług tłumaczeniowych. Program studiów odpowiada potrzebom rynku tłumaczeniowego w Polsce i został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie branżowe koordynatora.

  Studia są adresowane zarówno do osób wchodzących w branżę tłumaczeń, jak i osób już w niej funkcjonujących, tj. do studentów i absolwentów kierunków filologicznych, w szczególności specjalizujących się w dziedzinie translatoryki. Mile widziani będą również studenci i absolwenci innych kierunków i specjalności (np. inżynierowie, lekarze czy prawnicy), którzy wiążą swoje plany rozwoju z wykonywanie tłumaczeniem tekstów pochodzących z ich branży.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYKORZYSTYWANIE METOD ŚLEDCZYCH W AUDYCIE I KONTROLI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia audytów śledczych, w szczególności pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo tym obszarem audytu w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Studia są również pomocne dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BHP - ORGANIZACJA I DYDAKTYKA SZKOLEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – organizacja i dydaktyka szkoleń są adresowane do osób chcących zdobyć niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu związanego z pracą w służbie BHP na stanowisku starszego inspektora BHP, do właścicieli i zarządzających firmami, którzy z mocy prawa odpowiadają za bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz osób chcących nabyć przygotowanie dydaktyczne uprawniające do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem realizowanych studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania projektami w organizacjach oraz rozwój umiejętności umożliwiających efektywny udział w zespole projektowym i kierowanie nim. Celem dodatkowym jest zapoznanie i nabycie umiejętności obsługi narzędzi wykorzystywanych w pracach z projektami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZDROWIE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pracujesz w jednostkach ochrony zdrowia (podstawowa opieka zdrowotna, szpitale, gabinety, państwowa inspekcja sanitarna szczebla wojewódzkiego i powiatowego) i chcesz podnieść swoje kompetencje w zakresie prowadzenia lub zarządzania placówką medyczną, kierowania zespołem ludzi? Pragniesz być na bieżąco w zakresie wiedzy i perspektyw w szybko zmieniającym się otoczeniu systemu ochrony zdrowia? Interdyscyplinarne studia podyplomowe Zdrowie Publiczne są dla Ciebie!!!! Nasze studia ukazują, na czym polega rola zdrowia publicznego na różnych szczeblach systemu ochrony zdrowia. Ukończenie studiów podyplomowych Zdrowie Publiczne, w połączeniu z bieżącą Państwa pracą zawodową, umożliwi pełniejsze zrozumienie zmian, jakie mają miejsce oraz pomoże w trafnym podejmowaniu decyzji w swoim środowisku pracy. Charakter prowadzonych zajęć będzie stwarzał możliwość tworzenia platformy wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy wykładowcą a słuchaczem oraz pomiędzy słuchaczami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Opinie (0)