• EUROPEISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Europeistyka
  Europeistyka (ang. European Studies) to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. Odejście od ukierunkowania na jedną dziedzinę nauki jest jedynym sposobem na poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę dotyczącą zarówno dziedzictwa kulturowego Europy, jak i także współczesnych procesów cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych i społecznych, wynikających z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich oraz wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych generowanych przez instytucje Unii Europejskiej. Szeroka oferta zajęć praktycznych, realizowana w urzędach administracji, instytucjach społecznych i kulturalnych, stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie: funkcjonowania instytucji prowadzących działalność społeczną, kulturową, medialną i promocyjno-reklamową; sztuki negocjacji i komunikacji społecznej; przygotowania projektów badawczych i użytkowych; analizy danych; obsługi projektów; zdobywania funduszy zewnętrznych; korzystania z technologii informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brana jest pod uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka jest złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
   

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Filozofia
  Absolwent filozofii jest przygotowany do podjęcia pracy wymagającej specjalistycznej wiedzy filozoficznej (np. jako nauczyciel filozofii lub etyki – po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich) oraz w innych zawodach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy wymagających krytycznego myślenia, trafnego postrzegania rzeczywistości społecznej i gospodarczej, sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, współpracy w zespole, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz znajomości języków obcych. Studia filozoficzne pierwszego stopnia zapewniają uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu propedeutyki filozofii, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej oraz logiki, psychologii i socjologii. Absolwent dysponuje również wiedzą szczegółową w zakresie ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii umysłu, filozofii człowieka i filozofii religii. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST). Absolwent posiada określone sprawności intelektualne: podstawową umiejętność formułowania, analizy i rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy, współpracy w zespole, prowadzenia dyskusji, logicznego rozumowania. Wykazuje się kreatywnością, jest komunikatywny, otwarty na nowe idee a zarazem krytyczny. Studia filozoficzne służą poszerzeniu horyzontów intelektualnych i budowaniu racjonalnego obrazu świata. Ułatwiają odnalezienie się na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się runku pracy i przygotowują do pełnienia rozmaitych ról społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie filozofii lub innej dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych. Możliwość studiowania kierunku Filozofia 35+, dedykowanego osobom aktywnym zawodowo, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie, godząc pracę z nauką (zajęcia tylko popołudniami).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brana jest po uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
   

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Kognitywistyka
  Studia kształcą specjalistów poszukiwanych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, opartym na szerokim dostępie do informacji i nowoczesnych środków komunikacji. Dostarczają wielorakich kompetencji, obejmujących takie dziedziny jak filozofia umysłu, logika, językoznawstwo, psychologia, biologia, informatyka i sztuczna inteligencja. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystywane np. w treningach twórczego myślenia, szkoleniach w zakresie komunikacji osobowej i społecznej, w kształtowaniu postaw odbiorców komunikatów (PR, agencje reklamowe, mass-media), przy pracy na stanowiskach wymagających zaawansowanych umiejętności informatycznych, także tam, gdzie wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego. Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim przez światowej sławy uczonych. Absolwent studiów kognitywistycznych w UMCS otrzymuje ogólne przygotowanie w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji, w tym szczegółową wiedzę w takich dziedzinach jak: filozofia umysłu, teoria poznania i komunikacji, językoznawstwo poznawcze i semiotyka, psychologia poznawcza i neuronauka oraz informatyka i sztuczna inteligencja. Przedmiotom obowiązkowym towarzyszy oferta wykładów fakultatywnych, dzięki którym student ukierunkowuje swoje wykształcenie zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami, zdobywając bardziej szczegółową wiedzę w zakresie grup przedmiotów wymienionych wyżej. Wiedza ogólna absolwenta obejmuje znajomość różnych podejść do umysłu człowieka jako systemu poznawczego i systemu przetwarzania informacji, dzięki niej potrafi dokonywać opisu umysłu na pojęciowym, psychologicznym, neurologicznym oraz obliczeniowym poziomie. W szczególności absolwent potrafi wyróżniać, opisywać i analizować procesy poznawcze jak spostrzeganie, uwaga, pamięć, wyobraźnia, język i zdolności komunikacyjne, rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie, wie także, jak mózg umożliwia realizację tych procesów i czynności. Absolwent dysponuje również wiedzą dotyczącą zasad gromadzenia, przetwarzania i prze-kazywania informacji przez umysł (oraz mózg), a także przez różne systemy techniczne, głównie komputerowe. Potrafi, co za tym idzie, analizować człowieka jako system wymieniający informacje z innymi ludźmi, maszynami i środowiskiem. Rozległość i zróżnicowanie kognitywistyki wymaga od studenta zaprojektowania programu swoich studiów i form nauczania, tak by czynnie włączał się on w proces kształcenia. Jest więc przygotowany do samodzielnego i aktywnego poszukiwania wiedzy, selekcji dostępnych informacji oraz ich twórczego wykorzystania. Absolwent posiada również wiedzę o metodach prowadzenia badań naukowych, w szcze-gólności o metodach formułowania hipotez, ich testowania i oceniania w obrębie dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki. Student kognitywistyki poznaje podstawowe struktury językowe i sposób powiązania języka z innymi systemami poznawczymi: spostrzegania, pamięci, układu ruchu. Zdobywa wiedzę obejmująca wpływ języka na kształtowanie obrazu świata i działań podejmowanych w środowisku podmiotu poznającego. Poza teoretyczną wiedzą studiujący kognitywistykę zdobywa również umiejętności praktyczne związane z posługiwaniem się językiem. Zdobywa umiejętności analizy i krytycznej oceny wypowiedzi językowych, w tym argumentacji i perswazji. Potrafi zidentyfikować założenia, kroki w rozumowaniu oraz konkluzje stosowane w licznych praktykach językowych. Logika, metodologia nauki i przedmioty z zakresu sztucznej inteligencji dostarczają mu wiedzy i umiejętności niezbędnych do analizy sytuacji problemowych. Dzięki temu umie wyróżniać kluczowe elementy danej sytuacji poznawczo-praktycznej (inżynieria ontologiczna) oraz projektować reprezentacje wiedzy, a także możliwe rozwiązania sytuacji problemowych. Wiedza i umiejętności z zakresu psychologii poznawczej i teorii komunikacji są wykorzystywane przez niego w formułowaniu wypowiedzi i innych przekazów tak, by kształtować przekonania i postawy potencjalnego ich odbiorcy (co umożliwi mu prowadzenie m.in. treningów twórczego myślenia, szkoleń w zakresie komunikacji osobowej i społecznej oraz podjęcie pracy w public relations czy agencjach reklamowych). Powiązanie psychologii poznania z neuronauką pozwala mu podjąć się praktycznych zadań w dziedzinie masowej komunikacji, reklamy i neuro-marketingu.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kognitywistyka jest średnia ocen ze studiów wyższych. 

   

  Dowiedz się więcej

 • KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Kreatywność społeczna
  Studia na nowatorskim kierunku „kreatywność społeczna” są adresowane do osób, które na podstawie interdyscyplinarnej wiedzy humanistyczno-społecznej (z zakresu wybranych dyscyplin filozofii, psychologii i socjologii), chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności i kompetencje, które są wysoko cenione we współczesnych społeczeństwach demokratycznych oraz na współczesnym rynku pracy – takie jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność. Absolwenci nabędą interdyscyplinarną wiedzę, kompetencje i umiejętności obejmujące między innymi:
  • znajomość mechanizmów  funkcjonowania różnych obszarów kultury i sfery publicznej;
  • interdyscyplinarną wiedzę na temat prawidłowości określających funkcjonowanie człowieka jako istoty jednostkowej i społecznej;
  • wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których wspiera się sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne;
  • zasad skutecznego działania;
  • interdyscyplinarną wiedzę na temat różnych teorii kreatywności;
  • zdolność podejmowania działań skutecznych i  efektywnych;
  • umiejętność kreatywnego myślenia i działania w różnych obszarach życia społecznego;
  • zdolność samodzielnej analizy sytuacji problemowych;
  • umiejętność praktycznego wykorzystania nauk humanistycznych i społecznych w analizie, modelowaniu i ukierunkowywaniu potrzeb indywidualnych i społecznych;
  • zdolność aktywnej współpracy w zespołach kreatywnych;
  • wiedzę na temat różnych sposobów praktycznego wykorzystania logiki oraz innych rodzajów argumentacji oraz umiejętności w zakresie ich praktycznego stosowania;
  • umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego;
  • doświadczenie praktyczne nabyte w trakcie zajęć warsztatowych;
  • doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie miesięcznych praktyk odbywanych w różnych instytucjach publicznych i kulturalnych.
  Absolwenci będą przygotowani do uszczegółowienia oraz uzupełnienia swych kompetencji na wybranych studiach drugiego stopnia, w szczegółowych dyscyplinach humanistycznych i społecznych (takich np. jak: politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, psychologia społeczna, socjologia życia publicznego itp.).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kreatywność społeczna brana jest po uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Socjologia
  Absolwent studiów socjologicznych może podejmować prace w różnych instytucjach życia społecznego, zarówno w sektorze prywatnym (ośrodki badan rynkowych, badania opinii publicznej), publicznym (administracja rządową, samorządową), jak i w tzw. trzecim sektorze (organizacje pozarządowe) oraz pełnić zróżnicowane role zawodowe, eksperckie, specjalistyczne i kierownicze na różnych szczeblach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Socjolog jest chętnie zatrudniany m. in., jako:
  • pracownik działów personalnych (human resources)
  • pracownik ośrodków badania opinii społecznej
  • pracownik instytucji pomocy społecznej
  • pracownik administracji rządowej i samorządowej
  • animator kultury
  • specjalista ds. public relations

  Możliwość studiowania kierunku Socjologia 40+, dedykowanego osobom aktywnym zawodowo, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie, godząc pracę z nauką (zajęcia tylko popołudniami).

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brana jest po uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 
   

 • ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH (KIERUNEK PRAKTYCZNY) Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie w politykach publicznych
  Zarządzanie w politykach publicznych (ang. public policies) to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, który jest już prowadzony w licznych ośrodkach akademickich na świecie. Zakres przedmiotowy obejmuje wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji samorządowej i państwowej. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Wraz z rozwojem nowoczesnego zarządzania szczegółowymi politykami i strategiami widać rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na kadrę posiadającą kompetencje niezbędne do sprawnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w prywatnych, publicznych i społecznych organizacjach współdziałających z administracją publiczną. Celem studiów na tym kierunku jest pogłębienie wiedzy o uwarunkowaniach stanowienia danych polityk, określenie ich głównych podmiotów oraz sposobów ich funkcjonowania oraz efektów działań publicznych podejmowanych w danych politykach. Istotna także będzie znajomość ekonomicznego, społecznego, to znaczy regionalnego i kulturowego, kontekstu tych działań. Studia te przygotowują do pracy wszędzie tam, gdzie tworzy się, wdraża i nadzoruje strategie: miejskie, metropolitalne, wiejskie, regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki problemów rozwojowych regionów Polski Wschodniej. Moduły fakultatywne:
  • Polityka gospodarcza,
  • Polityka regionalna,
  • Polityka zdrowotna,
  • Polityka kulturalna i edukacyjna,
  • Migracje i polityka migracyjna UE.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych brana jest po uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (5)

Paulina Ocena

UMCS to uczelnia, która gwarantuje odbycie ciekawych praktyk, na przykład w Urzędzie Marszałkowskim, albo Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, czyli w miejscach idealnych dla ludzi, którzy tak jak ja studiują Zarządzanie w politykach publicznych.

witek Ocena

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie to jedna z najważniejszych polskich uczelni i studia tutaj to ogromny prestiż. Dyplom uzyskany na tej uczelni to paszport do kariery

milena Ocena

Kreatywność społeczna to kierunek dla tych, którzy chcą osiągać szczyty w swoich karierach. Wszystkie zajęcia, w których uczestniczymy to składniki przepisu na sukces

martyna Ocena

Poznawanie działań naszych umysłów to niezwykle fascynujące zajęcie. Jeżeli chcecie wiedzieć jak pracuje mózg, to koniecznie musicie wybrać studia na UMCS ? najfajniejszej uczelni w kraju.

Łukasz Ocena

Studia filozoficzne na UMCS to nowatorskie, oryginalne podejście do tej dyscypliny. Filozofia to konkretne umiejętności i kompetencje, które świetnie przydają się na rynku pracy, niemal w każdej branży