Uniwersytet Warszawski

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Bednarska 2/4,

00-310 Warszawa

Tel: (22) 55 20 294, (22) 55 23 915

wdib(at)uw.edu.pl

http://wdib.uw.edu.pl

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Uniwersytet Warszawski

Bednarska 2/4,

00-310 Warszawa

Tel: (22) 55 20 294, (22) 55 23 915

wdib(at)uw.edu.pl

http://wdib.uw.edu.pl

 • ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów architektura przestrzeni informacyjnych

  Program studiów uwzględnia grupy przedmiotów obieralnych, które pozwalają studentowi na pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w obszarach kluczowych dla kierunku. Są to moduły związane zarówno z zastosowaniem nowoczesnych technologii do projektowania serwisów www, analizy i wizualizacji informacji, jak również z badaniami użytkowników i instytucji informacji.

  Duży nacisk został położony na wiedzę i umiejętności związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w przetwarzaniu i prezentowaniu informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie średniej ocen z toku studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz punktów uzyskanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów dziennikarstwo i medioznawstwo
  Studia I stopnia
  Studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 6 semestrów. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego licencjata wynosi 180. Jest on przyporządkowany do następujących dziedzin i dyscyplin
  • dziedziny – Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina sztuki
  • dyscypliny – historia, językoznawstwo, informatyk a techniczna i telekomunikacja, nauk o komunikacji społecznej i mediach , sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo jest nauka o komunikacji społecznej i mediach.

  Studia II stopnia

  Studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 4 semestry. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego magistra wynosi 120. Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo jest nauka o komunikacji społecznej i mediach.

  Podstawą programu kształcenia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, Problemy prawne mediów, reklamy i public relations, Psychologia mediów, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, Ekonomika mediów, Metody badań medioznawczych, Media lokalne i środowiskowe, Pragmatyka językowa, Semiotyka mediów, Analiza medialnych dyskursów kulturowych, Rynki medialne, PR w Internecie i mediach społecznościowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
  • Public relations i marketing medialny

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
  • Public relations i marketing medialny
  • Dokumentalistyka. reportaż. film tv

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
  • Public relations i marketing medialny

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny z dyplomu, egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawieniem portfolio zawierającego dorobek kandydata.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów informacja naukowa i bliotekoznawstwo

  Studia I stopnia

  Celem studiów I stopnia (licencjackich) jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nauki o informacji (bibliologii i informatologii), którzy posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu tworzenia, wyszukiwania, organizacji oraz udostępniania zasobów informacyjnych za pomocą narzędzi różnego typu (zwłaszcza cyfrowych).

  Podczas zajęć studenci poznają sposoby i techniki korzystania z informacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym projektowania i wykorzystania systemów informacyjnych. Poznają także specjalistyczne narzędzia umożliwiające dostęp do informacji oraz jej rzetelnej oceny.

  Nabywają wiedzę z zakresu wykorzystania zintegrowanych systemów bibliotecznych, multiwyszukiwarek naukowych, oprogramowania służącego tworzeniu bibliotek, archiwów i repozytoriów cyfrowych, metadanych dokumentów, ewolucji formy książki, prasy elektronicznej oraz innych problemów związanych z działalnością szeroko rozumianych instytucji informacji.

  Zdobywają umiejętność badania użytkowników informacji, w różnych perspektywach: czytelnika, uczestnika wydarzeń kulturalnych, klienta usług informacyjnych, mieszkańca - członka społeczności lokalnej. W efekcie poznania prezentowanych zagadnień i uzyskanych kompetencji absolwenci mają możliwość aktywnego uczestniczenia w pracach instytucji działających na potrzeby organizacji społeczności lokalnych, budowania sieci komunikacji i współpracy lokalnych podmiotów, a także stymulowania i aktywizacji mieszkańców.

  Studia II stopnia

  Studia II stopnia na kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” przygotowują do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach związanych z nauką, edukacją, kulturą, gospodarką, administracja itd. - wszędzie tam, gdzie dokonuje się zarządzanie zróżnicowanymi zasobami informacji, projektowaniem i realizacją usług informacyjnych, szeroko rozumianym pośrednictwem między użytkownikiem (odbiorcą, czytelnikiem) a źródłami wiedzy i obiektami kultury.

  Absolwenci posiadają kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w bibliotekach i placówkach informacyjnych, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z realizowaniem usług informacyjnych lub udziałem w rynku wydawniczym i księgarskim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów logistyka i administrowanie w mediach

  Studia skierowane są̨ do osób zainteresowanych dziennikarstwem, zapleczem organizacyjnym i technologicznym mediów. Mają przygotować specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, potrafiących rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem tzw. Nowych Mediów, a wśród nich internetu, wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych. W szczególności chodzi o wiedzę w zakresie ekonomiki mediów, zarządzania mediami, reklamy i marketingu oraz zastosowań technologii informacyjnych w mediach.

  Kierunek Logistyka i administrowanie w mediach przygotowuje studentów do zarządzania mediami za pomocą metod i technik inżynierskich. W szczególności uczymy posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzaniem: koszty, finanse, kapitał, kadry.

  Podstawą programu kształcenia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach, takie jak: Matematyka, Podstawy prawa, IT (informatyka), Fizyka, Ekonomia, Zarządzanie, Statystyka, Inżynieria systemów i analizy systemowej, Technologie informacyjne mediów, Ekonomika transportu, Finanse i rachunkowość, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektami internetowymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka i marketing w mediach
  • Zarządzanie i technologie mediów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka i marketing w mediach
  • Zarządzanie i technologie mediów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka i administrowanie w mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja obejmuje dwa etapy: 1/ Punkty za ocenę na dyplomie studiów wyższych (z wagą 30%); 2/ Punkty za egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru (z wagą 70%).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów publikowanie współczesne
  Studia na kierunku „Publikowanie współczesne” są odpowiedzią na wyzwania stojące przed pracownikami systemu wydawniczego. Wynikają one z dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii cyfrowych.
  Studia mają na celu przygotowanie absolwentów pod względem merytorycznym i organizacyjnym do wykonywania cenionych na nowoczesnym rynku pracy profesji związanych z gwałtownie rozwijającym się rynkiem wydawniczym oraz - w szerszym ujęciu - tworzeniem i upowszechnianiem informacji.
  Współczesna praktyka edytorska wymaga nowych umiejętności i specjalizacji związanych z funkcjonowaniem i kreowaniem rynku książki, od tworzenia publikacji różnego typu tradycyjnych i cyfrowych, przez ich dystrybucję i przechowywanie, po propagowanie i kształtowanie czytelnictwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku publikowanie współczesne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny z dyplomu i egzaminu pisemnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE BIG DATĄ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów zarządzanie big datą

  Studia stacjonarne II stopnia „Zarządzanie Big Data” mają charakter praktyczny, spełniający oczekiwania świata nauki i biznesu. Kierunek łączy nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe, przekazując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii.

  Zajęcia na kierunku prowadzone będą w trzech modułach:

  • identyfikacji oraz gromadzenia źródeł informacji i ich klasyfikacji;
  • przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych;
  • ekonomii i statystyki.

  Walorem studiów jest przekazywana studentom wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie zagadnień informatycznych i ekonomicznych, a także identyfikacji źródeł, ich klasyfikacji i typologii oraz sposobów wyszukiwania, gromadzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi, w tym służących do monitoringu i automatycznego tworzenia archiwów treści pochodzących z mediów społecznościowych.

  Ścisła współpraca z instytucjami na co dzień zajmującymi się gromadzeniem, organizacją, przetwarzaniem i analizą dużych zasobów danych zapewnia możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach działających w obszarze IT, w tym także w ramach spółki „Centrum Rafinacji Informacji” działającej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny z dyplomu oraz egzaminu pisemnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Opinie (8)

Kazik Ocena odpowiedz

Uniwersytet Warszawski to furtka do pracy w Mcdonalds

karolina Ocena odpowiedz

Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia w kraju i nauka tutaj sprawia bardzo wiele satysfakcji

szymon Ocena odpowiedz

Uniwersytet Warszawski to nowoczesna uczelnia, oferująca nowoczesne kierunki i specjalności. Dlatego chciałem tutaj studiować.

oliwia Ocena odpowiedz

Sprawdzona, pewna informacja to skarb, cenniejszy niż złoto. Uczę się badać, sprawdzać, analizować. To bardzo ciekawy temat. A mogę się tego uczyć za sprawą studiów na Uniwersytecie Warszawskim, najlepszej polskiej szkole wyższej.

Damian Ocena odpowiedz

Jeśli interesuje kogoś świat mediów i wszystkiego, co się z nimi wiąże, to studia na Uniwersytecie Warszawskim będą spełnieniem marzeń i najlepszą drogą to osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych

Dagna Ocena odpowiedz

Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym każdy zainteresowany wiedzą, otrzyma ją w szerokim zakresie. Wystarczy spojrzeć na ilość proponowanych kierunków. Na tej uczelni poznasz każdą dziedzinę.

studentka Ocena odpowiedz

Specjalność public relations i marketing medialny jak najbardziej godny polecenia. Zajęcia praktyczne zarówno z praktykami, jak i pracownikami akademickimi. Na plus!

stude Ocena odpowiedz

Nudne zajęcia, metody nauczania kiepskie, malo praktyki sama teoria, wykładowcy starzy i bez werwy (z wyjątkami)