Uniwersytet Warszawski

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Bednarska 2/4,

00-310 Warszawa

Tel: (22) 55 20 294, (22) 55 23 915

wdib(at)uw.edu.pl

http://wdib.uw.edu.pl

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Uniwersytet Warszawski

Bednarska 2/4,

00-310 Warszawa

Tel: (22) 55 20 294, (22) 55 23 915

wdib(at)uw.edu.pl

http://wdib.uw.edu.pl

 • ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Żyjemy w świecie technologii cyfrowych, zapewniających nieustanny dostęp do coraz większej ilości informacji. Bogactwo to staje się jednak prawdziwym problemem, gdy wraz ze wzrostem ilości informacji rośnie też jej nieuporządkowanie. Architektura informacji jest odpowiedzią na to wyzwanie nowoczesności. Dzięki tej dyscyplinie możliwe staje się porządkowanie informacyjnego chaosu. Wybierając prowadzone przez nas studia zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania systemów i usług informacyjnych, analizy ich funkcjonalności, badania potrzeb, kompetencji i zachowań informacyjnych użytkowników czy projektowania i analizy działalności informacyjnej w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach. Dzięki temu zyskasz dobrą orientację w kontekstach współczesnych przemian społecznych i gospodarczych. Niezwykle istotną rolę w tych przemianach odgrywają umiejętności związane z odpowiednim przetwarzaniem, analizą oraz prezentacją informacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia  sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Dziennikarstwo i medioznawstwo
  Po ukończeniu studiów student posiada wiedzę:
  • o różnych strukturach i instytucjach medialnych w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
  • o strukturach, instytucjach i procesach społecznych w społeczeństwach demokracji liberalnej
  • o typach, sposobach i efektach komunikacji społecznej
  • o instytucjach prawnych i relacjach zachodzących między nimi w państwach demokratycznych
  • o aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie systemu medialnego
  • na temat najbardziej wpływowych prądów filozoficznych
  • o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujących funkcjonowanie wolnego rynku na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
  • o gatunkach i typach wypowiedzi dziennikarskich
  • o dystynktywnych cechach różnych systemów medialnych na świecie
  • o historycznie uwarunkowanych przemianach struktur, instytucji oraz procesów społecznych wpływających na współczesne demokracje liberalne
  • o dyskursie i narracjach o charakterze informatywnym i perswazyjnym
  • na temat historii rozwoju myśli medioznawczej
  • na temat różnych metod i technik badawczych dedykowanych przekazom i instytucjom medialnym
  • na temat struktury i funkcji opinii publicznej oraz sposobów jej badania
  Student po ukończeniu umie:
  • identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi zarządzać
  • rozróżnić poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, jakie między nimi zachodzą i trendy, które je przemieniają
  • scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi
  • rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym, wreszcie masowym
  • analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego
  • rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości
  • porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy historyczne
  • budować skuteczny komunikat perswazyjny
  • rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich repertuar technik i metod badawczych
  • tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne
  Student po ukończeniu studiów:
  • jest gotowy do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych, stanowiących personel mediów masowych oraz alternatywnych
  • potrafi współtworzyć różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów medialnych, przekazów przez nie kreowanych oraz rezonansu, jaki mogą one wywoływać wśród odbiorców - w swoich audytoriach
  • potrafi w szybki i skuteczny sposób zaadaptować się do nowej sytuacji, grupy społecznej, w której przyjdzie mu pracować
  • zna normy i przestrzega zasad kodeksów praktyki dziennikarskiej, marketingowej oraz PR-owskiej
  • ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo jest ocena na dyplomie studiów wyższych, wynik egzaminu pisemnego jednokrotnego wyboru oraz rozmowa kwalifikacyjna z przedstawieniem portfolio.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa powinien umieć poruszać się w społeczeństwie informacyjnym. Ma też pełnić w nim rolę sprawnego pośrednika pomiędzy zasobami informacji (oraz wiedzy, technologii) a podmiotami je tworzącymi. Nasz absolwent ma uporządkowaną podstawową wiedzę z bibliologii i informatologii. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informację pochodzącą z różnych źródeł, zarówno dla potrzeb własnych jak i innych odbiorców. Potrafi rozpoznać różne typy obiektów i instytucji informacyjnych, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla studiowanej dyscypliny metod badawczych. Posiada umiejętności przygotowania prac pisemnych w języku polskim i obcym. Jest przygotowany do pracy w szeroko pojętych instytucjach kultury i edukacji, w bibliotekach, biznesie, administracji, ochronie zdrowia, placówkach naukowych i badawczo- rozwojowych. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i odpowiedzialności za zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego oraz kulturowego zjednoczonej Europy.
  Studia kończą się egzaminem dyplomowym po wcześniejszym przedstawieniu i zaakceptowaniu przez promotora i sprawdzeniu w systemie plagiat pracy licencjackiej. Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
  Wymagania rekruacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia na podstawie sumy średniej ocen z toku studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz punktów (maksymalnie 10) uzyskanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą poruszane zagadnienia (na podstawie listy lektur) z zakresu podstaw wiedzy o bibliologii i informatologii, tj. książce, bibliotece, bibliografii i informacji.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Logistyka i administrowanie w mediach
  Absolwenci logistyki mediów posiadać będą wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę, konieczną do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzę do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie.
  Absolwenci logistyki mediów zdobędą umiejętności w zakresie: zarządzania firmą medialną, bezpieczeństwem firmy, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej. Absolwenci zdobędą także umiejętności związane logistyką marketingu mediów (ekonomika mediów, reklama i marketing w sieci i ich znaczenie, usługi komercyjne, społeczna odpowiedzialność mediów) oraz z technologiami informacyjnymi mediów (zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstw medialnych, takich jak: rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, projekty internetowe oraz usługi mobilne w mediach).
  Dodatkowe kompetencje, które uzyska absolwent logistyki mediów, dotyczyć będą zagadnień koncentrujących się na praktycznych aspektach uregulowań prawnych związanych z logistyką, kwestiami human resources, bezpieczeństwem nowych projektów medialnych, ich promocją, społeczną rolą w otoczeniu zewnętrznym, badaniem skuteczności oddziaływania tych mediów na otoczenie zewnętrzne, public relations w Internecie czy nowoczesnymi strategiami marketingowymi w Internecie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka, filozofia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów, wynik egzaminu wielokrotnego wyboru.

  Dowiedz się więcej

 • POLITYKA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM Stopień: II REKRUTACJA

  Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym to wspólna propozycja nowego kierunku studiów magisterskich dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

  Jest to kierunek wyjątkowy w skali uczelni, regionu jak i całego kraju. Łączy w sobie treści humanistyczne, społeczne i ścisłe związane z dziedzictwem, kładąc nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi (np. GIS, analizy Big Data, digitalizacji) i metod nauczania (np. design thinking). Skierowane są one do wszystkich pasjonatów szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Studenci poznają zagadnienia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o dziedzictwie, formami i możliwościami jego ochrony, promocji i udostępniania.

  Program zajęć dostarcza słuchaczom zarówno treści teoretycznych, niezbędnych do zrozumienia omawianych kwestii, jak i przekazuje praktyczną wiedzę i umiejętności, które student z łatwością będzie mógł wykorzystać w swojej dalszej karierze zawodowej. Zróżnicowane, przez co atrakcyjne, będą również formy kształcenia: od tradycyjnych wykładów i ćwiczeń, przez konwersatoria, po zajęcia warsztatowo-projektowe, zajęcia terenowe i gry miejskie.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polityka zarządzania dziedzictwem kulturowym jest ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku „Publikowanie współczesne” są odpowiedzią na wyzwania stojące przed pracownikami systemu wydawniczego. Wynikają one z dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii cyfrowych. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów pod względem merytorycznym i organizacyjnym do wykonywania cenionych na nowoczesnym rynku pracy profesji związanych z gwałtownie rozwijającym się rynkiem wydawniczym oraz - w szerszym ujęciu - tworzeniem i upowszechnianiem informacji. Współczesna praktyka edytorska wymaga nowych umiejętności i specjalizacji związanych z funkcjonowaniem i kreowaniem rynku książki, od tworzenia publikacji różnego typu tradycyjnych i cyfrowych, przez ich dystrybucję i przechowywanie, po propagowanie i kształtowanie czytelnictwa.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Publikowanie współczesne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE BIG DATĄ Stopień: II REKRUTACJA

  tudia stacjonarne II stopnia Zarządzanie Big Data mają charakter praktyczny, spełniający oczekiwania świata nauki i biznesu. Kierunek łączy nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe, przekazując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii.

  Zajęcia na kierunku prowadzone będą w trzech modułach:

  • identyfikacji oraz gromadzenia źródeł informacji i ich klasyfikacji;
  • przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych;
  • ekonomii i statystyki.

  Walorem studiów jest przekazywana studentom wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie zagadnień informatycznych i ekonomicznych, a także identyfikacji źródeł, ich klasyfikacji i typologii oraz sposobów wyszukiwania, gromadzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi, w tym służących do monitoringu i automatycznego tworzenia archiwów treści pochodzących z mediów społecznościowych.

  Ścisła współpraca z instytucjami na co dzień zajmującymi się gromadzeniem, organizacją, przetwarzaniem i analizą dużych zasobów danych zapewnia możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach działających w obszarze IT, w tym także w ramach spółki „Centrum Rafinacji Informacji” działającej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie big datą jest wynik egzaminu pisemnego.

  Dowiedz się więcej

Opinie (7)

karolina Ocena

Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia w kraju i nauka tutaj sprawia bardzo wiele satysfakcji

szymon Ocena

Uniwersytet Warszawski to nowoczesna uczelnia, oferująca nowoczesne kierunki i specjalności. Dlatego chciałem tutaj studiować.

oliwia Ocena

Sprawdzona, pewna informacja to skarb, cenniejszy niż złoto. Uczę się badać, sprawdzać, analizować. To bardzo ciekawy temat. A mogę się tego uczyć za sprawą studiów na Uniwersytecie Warszawskim, najlepszej polskiej szkole wyższej.

Damian Ocena

Jeśli interesuje kogoś świat mediów i wszystkiego, co się z nimi wiąże, to studia na Uniwersytecie Warszawskim będą spełnieniem marzeń i najlepszą drogą to osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych

Dagna Ocena

Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym każdy zainteresowany wiedzą, otrzyma ją w szerokim zakresie. Wystarczy spojrzeć na ilość proponowanych kierunków. Na tej uczelni poznasz każdą dziedzinę.

studentka Ocena

Specjalność public relations i marketing medialny jak najbardziej godny polecenia. Zajęcia praktyczne zarówno z praktykami, jak i pracownikami akademickimi. Na plus!

stude Ocena

Nudne zajęcia, metody nauczania kiepskie, malo praktyki sama teoria, wykładowcy starzy i bez werwy (z wyjątkami)