Uniwersytet Warszawski

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Bednarska 2/4,

00-310 Warszawa

Tel: (22) 55 20 294, (22) 55 23 915

wdib(at)uw.edu.pl

http://wdib.uw.edu.pl

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Uniwersytet Warszawski

Bednarska 2/4,

00-310 Warszawa

Tel: (22) 55 20 294, (22) 55 23 915

wdib(at)uw.edu.pl

http://wdib.uw.edu.pl

 • ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Architektura przestrzeni informacyjnych to zrównoważony program nauczania na temat zastosowania nowoczesnych technologii w tworzeniu i optymalizacji cyfrowych usług informacyjnych dla kultury, edukacji i biznesu.

  Treści programowe koncentrują się wokół czterech grup zagadnień: architektura informacji, zarządzanie informacją, użytkownicy informacji i instytucje informacji. 

  Program studiów uwzględnia grupy przedmiotów obieralnych, które pozwalają studentowi na pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w obszarach kluczowych dla kierunku. Są to moduły związane zarówno z zastosowaniem nowoczesnych technologii do projektowania serwisów www, analizy i wizualizacji informacji, jak również z badaniami użytkowników i instytucji informacji.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka

  Dodatkowo przeprowadzany jest egzamin wstępny.

  Dowiedz się więcej

   

 • DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Dziennikarstwo i medioznawstwo
  Studia I stopnia
  Studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 6 semestrów. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego licencjata wynosi 180. Jest on przyporządkowany do następujących dziedzin i dyscyplin
  • dziedziny – Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina sztuki
  • dyscypliny – historia, językoznawstwo, informatyk a techniczna i telekomunikacja, nauk o komunikacji społecznej i mediach , sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo jest nauka o komunikacji społecznej i mediach.

  Studia II stopnia

  Studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 4 semestry. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego magistra wynosi 120. Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo jest nauka o komunikacji społecznej i mediach.

  Podstawą programu kształcenia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, Problemy prawne mediów, reklamy i public relations, Psychologia mediów, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, Ekonomika mediów, Metody badań medioznawczych, Media lokalne i środowiskowe, Pragmatyka językowa, Semiotyka mediów, Analiza medialnych dyskursów kulturowych, Rynki medialne, PR w Internecie i mediach społecznościowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
  • Public relations i marketing medialny
  • Dokumentalistyka. reportaż. film tv

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
  • Public relations i marketing medialny

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
  • Public relations i marketing medialny

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo, na podstawie oceny z dyplomu, egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawieniem portfolio zawierającej dorobek kandydata.

  Dowiedz się więcej

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Celem studiów I stopnia (licencjackich) jest wykształcenie profesjonalistów w dziedzinie informacji (informatologów i bibliotekoznawców) tak, aby mogli realizować zadania związane z tworzeniem, zarządzaniem i korzystaniem z najnowocześniejszych, ale także tradycyjnych źródeł informacji.

  Kierunek studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo związany jest z naukami społecznymi, w programie pojawiają się również treści z nauk humanistycznych.

  Wiodącą dyscypliną studiów jest Nauka o komunikacji społecznej i mediach. Inne dyscypliny, które są reprezentowane w programie studiów to: Psychologia, Historia, Językoznawstwo, Filozofia, Literaturoznawstwo.

  Studia II stopnia

  Studia II stopnia na kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” przygotowują do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach związanych z nauką, edukacją, kulturą, gospodarką, administracja itd. - wszędzie tam, gdzie dokonuje się zarządzanie zróżnicowanymi zasobami informacji, projektowaniem i realizacją usług informacyjnych, szeroko rozumianym pośrednictwem między użytkownikiem (odbiorcą, czytelnikiem) a źródłami wiedzy i obiektami kultury.

  Absolwenci posiadają kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w bibliotekach i placówkach informacyjnych, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z realizowaniem usług informacyjnych lub udziałem w rynku wydawniczym i księgarskim.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekruacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia

  Dodatkowo zostanie przeprowadzony egzamin wstępny.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie sumy średniej ocen z toku studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz punktów (maksymalnie 10) uzyskanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą poruszane zagadnienia (na podstawie listy lektur) z zakresu podstaw wiedzy o bibliologii i informatologii, tj. książce, bibliotece, bibliografii i informacji.

  Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania rekrutacyjnego.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia skierowane są̨ do osób zainteresowanych dziennikarstwem, zapleczem organizacyjnym i technologicznym Mediów. Mają przygotować specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, potrafiących rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem Nowych Mediów, a w nich internetu, wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych. W szczególności chodzi o wiedzę w zakresie ekonomiki mediów, zarządzania mediami, reklamy i marketingu oraz zastosowań technologii informacyjnych w mediach.

  Kierunek Logistyka i administrowanie w mediach przygotowuje studentów do zarządzania mediami za pomocą metod i technik inżynierskich. W szczególności uczymy posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzaniem: koszty, finanse, kapitał, kadry.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka i marketing w mediach
  • Zarządzanie i technologie mediów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka i marketing w mediach
  • Zarządzanie i technologie mediów

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka, filozofia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów, wynik egzaminu pisemnego.

  Dowiedz się więcej

 • PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku „Publikowanie współczesne” są odpowiedzią na wyzwania stojące przed pracownikami systemu wydawniczego. Wynikają one z dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii cyfrowych. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów pod względem merytorycznym i organizacyjnym do wykonywania cenionych na nowoczesnym rynku pracy profesji związanych z gwałtownie rozwijającym się rynkiem wydawniczym oraz - w szerszym ujęciu - tworzeniem i upowszechnianiem informacji. Współczesna praktyka edytorska wymaga nowych umiejętności i specjalizacji związanych z funkcjonowaniem i kreowaniem rynku książki, od tworzenia publikacji różnego typu tradycyjnych i cyfrowych, przez ich dystrybucję i przechowywanie, po propagowanie i kształtowanie czytelnictwa.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Publikowanie współczesne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka

  Dodatkowo zostanie przeprowadzony egzamin wstępny.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE BIG DATĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Studia stacjonarne II stopnia Zarządzanie Big Data mają charakter praktyczny, spełniający oczekiwania świata nauki i biznesu. Kierunek łączy nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe, przekazując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii.

  Zajęcia na kierunku prowadzone będą w trzech modułach:

  • identyfikacji oraz gromadzenia źródeł informacji i ich klasyfikacji;
  • przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych;
  • ekonomii i statystyki.

  Walorem studiów jest przekazywana studentom wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie zagadnień informatycznych i ekonomicznych, a także identyfikacji źródeł, ich klasyfikacji i typologii oraz sposobów wyszukiwania, gromadzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi, w tym służących do monitoringu i automatycznego tworzenia archiwów treści pochodzących z mediów społecznościowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie big datą jest wynik egzaminu pisemnego.

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

Kazik Ocena

Uniwersytet Warszawski to furtka do pracy w Mcdonalds

karolina Ocena

Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia w kraju i nauka tutaj sprawia bardzo wiele satysfakcji

szymon Ocena

Uniwersytet Warszawski to nowoczesna uczelnia, oferująca nowoczesne kierunki i specjalności. Dlatego chciałem tutaj studiować.

oliwia Ocena

Sprawdzona, pewna informacja to skarb, cenniejszy niż złoto. Uczę się badać, sprawdzać, analizować. To bardzo ciekawy temat. A mogę się tego uczyć za sprawą studiów na Uniwersytecie Warszawskim, najlepszej polskiej szkole wyższej.

Damian Ocena

Jeśli interesuje kogoś świat mediów i wszystkiego, co się z nimi wiąże, to studia na Uniwersytecie Warszawskim będą spełnieniem marzeń i najlepszą drogą to osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych

Dagna Ocena

Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym każdy zainteresowany wiedzą, otrzyma ją w szerokim zakresie. Wystarczy spojrzeć na ilość proponowanych kierunków. Na tej uczelni poznasz każdą dziedzinę.

studentka Ocena

Specjalność public relations i marketing medialny jak najbardziej godny polecenia. Zajęcia praktyczne zarówno z praktykami, jak i pracownikami akademickimi. Na plus!

stude Ocena

Nudne zajęcia, metody nauczania kiepskie, malo praktyki sama teoria, wykładowcy starzy i bez werwy (z wyjątkami)