ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 545; 22 826 21 30

fax. 22 55 24 537

e-mail: wh.dziekanat.sog(at)uw.edu.pl

http://www.wh.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 545; 22 826 21 30

fax. 22 55 24 537

e-mail: wh.dziekanat.sog(at)uw.edu.pl

http://www.wh.uw.edu.pl

 • ARCHAEOLOGY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Archaeology
  W zakresie wiedzy po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent ma szczegółową wiedzę o społecznościach pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych lub nowożytnych, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archeologii; rozumie związek pomiędzy osiągnięciami wybranej dziedziny nauki a możliwościami ich wykorzystania w archeologii; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii; ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu metod i technik dokumentacji źródeł archeologicznych; ma podstawowe wiadomości o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych; ma ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności.
  W zakresie umiejętności absolwent studiów licencjackich samodzielnie interpretuje źródła archeologiczne, dobierając właściwe metody analityczne oraz potrafi zaprezentować uzyskane wyniki; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie archeologii; potrafi się posługiwać podstawowymi pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi właściwymi dla archeologii; potrafi rozpoznawać różne wytwory kultury materialnej łącznie z kontekstem, jak tez właściwie je dokumentuje i przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację; potrafi zastosować odpowiednie metody i techniki archeologiczne; przytacza aktualne tezy badawcze, formułuje wnioski i dobiera strategie argumentacyjne na poziomie elementarnym oraz konstruuje argumenty i kontrargumenty; ma umiejętności językowe w zakresie archeologii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  W zakresie kompetencji społecznych absolwent po ukończeniu studiów licencjackich zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze; rozumie problematykę etyczną związaną z rzetelnością i uczciwością naukową oraz odpowiedzialnością za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych, w zgodzie z obowiązującym prawem państwa, na terenie którego prowadzone są badania; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych od czasów starożytnych do współczesności; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego; rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych, jest świadomy jej wieloaspektowości.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archaeology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, geografia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archaeology jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku angielskim, która ma na celu sprawdzenie zainteresowań kandydata oraz jego predyspozycji do studiowania na kierunku archeologia, oraz biegłość w języku angielskim.

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Archeologia
  W zakresie wiedzy po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent ma szczegółową wiedzę o społecznościach pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych lub nowożytnych, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archeologii; rozumie związek pomiędzy osiągnięciami wybranej dziedziny nauki a możliwościami ich wykorzystania w archeologii; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii; ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu metod i technik dokumentacji źródeł archeologicznych; ma podstawowe wiadomości o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych; ma ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności.
  W zakresie umiejętności absolwent studiów licencjackich samodzielnie interpretuje źródła archeologiczne, dobierając właściwe metody analityczne oraz potrafi zaprezentować uzyskane wyniki; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie archeologii; potrafi się posługiwać podstawowymi pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi właściwymi dla archeologii; potrafi rozpoznawać różne wytwory kultury materialnej łącznie z kontekstem, jak tez właściwie je dokumentuje i przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację; potrafi zastosować odpowiednie metody i techniki archeologiczne; przytacza aktualne tezy badawcze, formułuje wnioski i dobiera strategie argumentacyjne na poziomie elementarnym oraz konstruuje argumenty i kontrargumenty; ma umiejętności językowe w zakresie archeologii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  W zakresie kompetencji społecznych absolwent po ukończeniu studiów licencjackich zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze; rozumie problematykę etyczną związaną z rzetelnością i uczciwością naukową oraz odpowiedzialnością za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych, w zgodzie z obowiązującym prawem państwa, na terenie którego prowadzone są badania; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych od czasów starożytnych do współczesności; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego; rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych, jest świadomy jej wieloaspektowości.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, geografia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia średnia ocen z całego toku studiów, stopień z pracy licencjackiej oraz stopień z egzaminu licencjackiego.

   

  Dowiedz się więcej

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Etnologia i antropologia kulturowa
  Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa umieszczone są na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie teoretycznej student zdobywa wiedzę pozwalającą na rozumienie i krytyczną analizę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie. Ważnym i nieodłącznym elementem procesu kształcenia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa są etnograficzne badania terenowe realizowane w ramach grupy laboratoryjnej prowadzonej od I do III roku. Badania opierają się one na bezpośrednim doświadczeniu studenta zdobytym w kontakcie z innymi ludźmi. Pozwalają na rozwinięcie wrażliwości i otwartości na odmienność.
  Absolwenci etnologii i antropologii kulturowej w trakcie studiów nabywają:
  • wiedzę dotyczącą specyfiki kulturowo-społecznej wybranych grup i regionów w Polsce, Europie i na Świecie;
  • umiejętność prowadzenia i projektowania badań jakościowych, stanowiących podstawę nauk humanistycznych i społecznych;
  • umiejętność przygotowania i realizacji projektów wykorzystywanych w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz w biznesie;
  • rozumieją mechanizmy powstawania zjawisk wykluczenia i dyskryminacji oraz potrafią opracowywać i realizować programy zapobiegające uprzedzeniom i marginalizacji;
  • umiejętność przygotowania i opracowania tekstów naukowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden lub dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, języki mniejszości narodowych, języki mniejszości etnicznych, język regionalny (kaszubski), biologia, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, wos, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, filozofia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz projekt badawczy pracy magisterskiej.

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Historia
  W kształceniu na studiach I stopnia Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dąży przede wszystkim do wyposażenia studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielną pracę badawczą oraz do wykształcenia wśród przyszłych historyków postawy otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne i gotowości do samodzielnego podejmowania i rozwiązywania problemów badawczych. Stąd tak wiele miejsca w programie studiów zajmują ćwiczenia z poszczególnych epok historycznych (od starożytności do współczesności) pozwalające na poznanie różnorodnych źródeł historycznych oraz metod ich krytycznej analizy i interpretacji. Potencjał naukowy Instytutu Historycznego (blisko 50 seminariów dyplomowych) zapewnia studentom możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań badawczych oraz wymiany poglądów naukowych z doświadczonymi i uznanymi w kraju i na świecie historykami. Dużo czasu i uwagi poświęca się w Instytucie Historycznym na kształcenie umiejętności pisania tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych). Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym i bogatej wiedzy z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej Polski i powszechnej absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych, ale także do podjęcia pracy w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej, w mediach i wydawnictwach oraz w szeroko pojętej administracji. Niezależnie od wiedzy i kompetencji badawczych związanych z nauką historyczną, nasze studia wyposażają studentów w umiejętności, które są przydatne w różnych innych karierach zawodowych:
  • umiejętność sprawnego zdobywania danych i ich weryfikacji,
  • umiejętność sprawnego pisania,
  • umiejętność pracy w grupie, merytorycznej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów,
  • umiejętność samodzielnej pracy.
  • Cztery fakultatywne specjalizacje zawodowe: nauczycielska – przygotowująca do pracy w szkole podstawowej, archiwistyczna - przybliżająca zasady zarządzania dokumentacją, prowadzenia kancelarii i archiwum zakładowego, edytorska – kształcąca umiejętności przydatne w redakcjach i wydawnictwach różnego typu oraz popularyzatorska – zaznajamiająca z podstawowymi zasadami upowszechniania wiedzy historycznej - oferują dodatkowe kompetencje zawodowe, cenione na współczesnym rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Historia i kultura Żydów
  Studia licencjackie na kierunku historia i kultura Żydów oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznawanie, badanie i opisywanie dziejów i kultury polskich Żydów. Studenci zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną oraz podstawowe umiejętności interdyscyplinarnego warsztatu badawczego, powiązanego z różnymi dyscyplinami nauki, takimi jak historia, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo. Zdobywają kompetencje w zakresie znajomości języka jidysz lub/i hebrajskiego.
  Potencjał naukowy Instytutu Historycznego – minimum kadrowe oraz dostępne dla studentów zbiory biblioteki – zapewniają realizację efektów kształcenia przypisanych do profilu ogólnoakademickiego. Studia judaistyczne, zgodnie z zaplanowanymi efektami kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia na kierunku historia i kultura Żydów, na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz do pracy w obszarze edukacji, kultury, organizacji pozarządowych i administracji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia i kultura Żydów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  W postępowaniu rekrutacyjnym na studia II stopnia na kierunku Historia i kultura Żydów brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Historia sztuki
  Studia prowadzone w IHS UW dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, w mniejszym stopniu – teatru i filmu oraz szeroko pojętej historii kultury.
  Program trzyletnich studiów I stopnia zapewnia uzyskanie podstaw wykształcenia humanistycznego i solidnej, przekrojowej wiedzy z zakresu historii sztuki i jej metod. Ważnym elementem programu studiów są praktyki terenowe, inwentaryzacyjne i muzealne. Dzięki nim studenci mają możliwość poznania specyfiki sztuki danego regionu, zyskują umiejętność pracy z zabytkami, zwiedzają obiekty niedostępne dla osób postronnych. Objazdy i obozy naukowe IHS UW w ciągu ostatnich lat odbywały się na terenie całej Polski, a także w takich krajach, jak: Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja i Szwajcaria. Studentom zainteresowanym pogłębianiem wiedzy IHS UW oferuje możliwość uczestniczenia w wykładach i zajęciach seminaryjnych prowadzonych przez zagranicznych gości. Studia I stopnia kończy otrzymanie tytułu licencjata historii sztuki, który uzyskuje się po przedstawieniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu dyplomowego.
  Ukończenie studiów w IHS UW umożliwia uzyskanie bardzo szerokiego wykształcenia humanistycznego o profilu historyczno-artystycznym. Absolwenci IHS UW podejmują pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Współczesnej i Centrum Sztuki Współczesnej, jak również Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Badań Literackich PAN, a często także w muzeach oraz galeriach francuskich i brytyjskich. Studia w IHS UW ma za sobą również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym, pracujących w mediach – od dziennikarzy telewizji i prasy, po pracowników agencji reklamowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  Absolwent studiów pierwszego stopnia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa powinien umieć poruszać się w społeczeństwie informacyjnym. Ma też pełnić w nim rolę sprawnego pośrednika pomiędzy zasobami informacji (oraz wiedzy, technologii) a podmiotami je tworzącymi. Nasz absolwent ma uporządkowaną podstawową wiedzę z bibliologii i informatologii. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informację pochodzącą z różnych źródeł, zarówno dla potrzeb własnych jak i innych odbiorców. Potrafi rozpoznać różne typy obiektów i instytucji informacyjnych, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla studiowanej dyscypliny metod badawczych. Posiada umiejętności przygotowania prac pisemnych w języku polskim i obcym. Jest przygotowany do pracy w szeroko pojętych instytucjach kultury i edukacji, w bibliotekach, biznesie, administracji, ochronie zdrowia, placówkach naukowych i badawczo- rozwojowych. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i odpowiedzialności za zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego oraz kulturowego zjednoczonej Europy.Studia kończą się egzaminem dyplomowym po wcześniejszym przedstawieniu i zaakceptowaniu przez promotora i sprawdzeniu w systemie plagiat pracy licencjackiej. Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden lub dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki), matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekarstwo jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Muzykologia
  Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia zna relacje łączące muzykologię z innymi naukami. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię muzykologii. Ma wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w muzykologii. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury muzycznej. Ma świadomość kompleksowej natury języka muzycznego oraz historycznej zmienności jego znaczeń. Ma wiedzę o instytucjach kultury muzycznej i orientację we współczesnym życiu muzycznym. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie społeczno-kulturowym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzykologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Paulina Ocena

Muzykologia to cudowna, ciekawa dziedzina. Warto poznawać ją z uznanymi profesorami. Warto poznawać ją na Uniwersytecie Warszawskim.

robert Ocena

Historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim to studia, na których nie można się nudzić. Oprócz tradycyjnych zajęć, mamy wiele praktyk terenowych, wyjeżdżamy na obozy naukowe; naprawdę dużo się dzieje. Polecam każdemu, kto chce zostać historykiem sztuki.

adam Ocena

Uniwersytet Warszawski jest uczelnią prestiżową i studiowanie jest dużym powodem do dumy

konrad Ocena

Jest takie powiedzenie, że nie znać historii to być zawsze dzieckiem. Ten, kto tym dzieckiem nie chce być, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Dominika Ocena

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, na której studia wymagają aktywności, zaangażowania i poważnego podejścia. Warto się uczyć, warto zdobywać wiedzę; zwłaszcza na takiej uczelni.

bartek Ocena

Nie ma wątpliwości co do tego, że Uniwersytet Warszawski to jedna z najlepszych polskich uczelni, której dyplom ukończenia otwiera wiele drzwi i jest biletem wstępu do ciekawej kariery zawodowej