• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Kierunek praktyczny edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to studia pierwszego stopnia z obszaru sztuki adresowane do wszystkich maturzystów, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje plastyczne i artystyczne, pozwalające na pracę w zawodzie plastyka. Bogata oferta praktyk zewnętrznych, oraz podstawy teoretyczne i warsztatowe zdobywane w technikach klasycznych i cyfrowych przygotowują absolwentów do aktywności zawodowej indywidualnej lub zespołowej.

  Studia są prowadzone od 2015 roku w dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych Pracowni Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach. Zajęcia praktyczne prowadzone przez doświadczonych artystów ze stopniami naukowymi w dyscyplinie sztuki, pozwalają studentom na realizację indywidualnych projektów rzeźbiarskich, graficznych, malarskich, rysunkowych, fotograficznych i multimedialnych - niezależnie od stopnia zaawansowania.

  Priorytetami naszej kadry jest artystyczny rozwój i samodzielność zawodowa absolwentów. Moduły fakultatywne pozwalają studentowi dokonać wyboru ścieżki zawodowego i artystycznego doskonalenia, zgodnej z jego indywidualnymi predyspozycjami i ambicjami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów filologia

  Filologia obca, zwana też neofilologią, zawsze była i w dalszym ciągu jest kierunkiem prestiżowym, gdyż znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów i funkcjonowaniu we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu czy nauki i edukacji. Absolwenci kierunku filologia zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie wybranych języków obcych w mowie i piśmie, w stopniu odpowiadającym aktualnym wymaganiom kwalifikacyjnym.

  Studia przygotowują absolwentów do wykonywania różnorodnych zawodów w administracji państwowej, systemie oświaty, gospodarce i usługach, a także środkach masowego przekazu i „public relations”, gdzie pożądana jest znajomość języków obcych. Ponadto absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i zagranicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język angielski w biznesie z translatoryką
  • Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
  • Lingwistyka stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Język angielski w biznesie z translatoryką
  • Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Język angielski w biznesie z translatoryką
  • Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Język angielski w biznesie z translatoryką
  • Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  drugi język obcy, język angielski, język obcy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów w zakresie języka angielskiego albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, obejmująca zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku filologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów filologia polska

  Filologia polska to kierunek, który umożliwia studentom wszechstronny dostęp do rozległej wiedzy humanistycznej (język i literatura), dając zarazem praktyczne kwalifikacje i sprawności poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student zyskuje gruntowną wiedzę filologiczną oraz zdobywa konkretne sprawności zawodowe: medialno-aktorskie, nauczycielskie i redakcyjno-edytorskie.

  Uzyskane kwalifikacje umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w nowoczesnej oświacie, sektorze administracji, biznesie, mediach, reklamie i PR oraz w wydawnictwach. Ponadto absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie „filologii polskiej”, jak też na pokrewnych kierunkach studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia dla aktorstwa i nowych mediów
  • Kreatywne pisanie i edycje cyfrowe
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Translatoryka i kreacja tekstu
  • Filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym
  • Język polski z logopedią

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów historia

  Studia pierwszego stopnia na kierunku historia trwają trzy lata (6 semestrów). Umożliwiają one zdobycie wszechstronnej wiedzy z historii Polski i historii powszechnej. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu warsztatu naukowego historyka oraz erudycji historycznej (poszczególne okresy dziejowe).

  Studia pozwalają nie tylko na rozwijanie własnych zainteresowań historycznych, ale również na zdobycie atrakcyjnego zawodu. Umiejętności analityczne nabyte w trakcie studiów historycznych pierwszego stopnia pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w różnych zawodach wymagających wiedzy ogólnohumanistycznej. Absolwent studiów historycznych pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku historia lub pokrewnych kierunkach humanistycznych i społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Archiwistyka i biurowość współczesna
  • Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku historia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów logopedia

  Kierunek jest adresowany do osób, które ukończyły studia licencjackie z logopedii, logopedii z audiologią lub kierunków pokrewnych, posiadają uprawnienia nauczycielskie i chcą zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe.

  Studia drugiego stopnia (magisterskie) są studiami stacjonarnymi o profilu praktycznym i trwają 4 semestry. Umożliwiają poszerzenie wiedzy z zakresu zachowań językowych, zaburzeń mowy, słuchu, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, metodologii badań logopedycznych oraz nabycie wielu umiejętności praktycznych.

  Realizowany jest także moduł psychologiczno-pedagogiczny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela. Proponujemy dwie specjalności: neurologopedyczną i gerontologopedyczną, które umożliwiają zdobycie specjalizacji najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność neurologopedyczna
  • Specjalność gerontologopedyczna

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z: dyplomów w przypadku absolwentów kierunku logopedia lub logopedia z audiologią albo rozmowy kwalifikacyjnej - w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów logopedia z audiologią

  Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych logopedią, językoznawstwem, kognitywistyką, audiofonologią. Przedmioty pozwalają zgromadzić wiedzę, która obejmuje zagadnienia związane z jednym z największych fenomenów ludzkiego umysłu - mowy i języka.

  Przedmioty praktyczne pozwalają nabyć umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy, słuchu i głosu oraz stosowania procedur programowania i prowadzenia terapii logopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń słuchu, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz uwarunkowanych nimi zaburzeń rozwoju mowy, trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej.

  Studia logopedia z audiologią na poziomie licencjackim trwają 3 lata (6 semestrów), są studiami stacjonarnymi o profilu praktycznym. Znakomita kadra naukowa, doświadczeni logopedzi praktycy, lekarze (audiolodzy, neurolodzy itp.) gwarantują doskonałe przygotowanie zawodowe.

  Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki studiowania - nowy budynek Wydziału Nauk Humanistycznych, w którym mieści się Ośrodek Logopedyczny, Studencka Poradnia Logopedyczna, a w sąsiednich budynkach Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej oraz świetnie wyposażona, nowoczesna Biblioteka Główna.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie:1) konkursu świadectw obejmującego wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego,2) rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poprawność wymowy kandydata (na podstawie rozmowy spontanicznej i czytania) oraz przydatności do zawodu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opinie (0)