• FILOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet w Siedlcach- kierunek studiów filologia

  Filologia obca, zwana też neofilologią, zawsze była i w dalszym ciągu jest kierunkiem prestiżowym, gdyż znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów i funkcjonowaniu we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu czy nauki i edukacji. Absolwenci kierunku filologia zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie wybranych języków obcych w mowie i piśmie, w stopniu odpowiadającym aktualnym wymaganiom kwalifikacyjnym.

  Studia przygotowują absolwentów do wykonywania różnorodnych zawodów w administracji państwowej, systemie oświaty, gospodarce i usługach, a także środkach masowego przekazu i „public relations”, gdzie pożądana jest znajomość języków obcych. Ponadto absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i zagranicą.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język angielski w biznesie z translatoryką
  • Nauczycielska
  • Języki obce w zarządzaniu i logistyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Język angielski w biznesie z translatoryką
  • Nauczycielska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Język angielski w biznesie z translatoryką
  • Nauczycielska
  • Języki obce w zarządzaniu i logistyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Język angielski w biznesie z translatoryką
  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język angielski oraz język obcy nowożytny lub język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet w Siedlcach

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów w zakresie języka angielskiego albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, obejmująca zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku filologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet w Siedlcach- kierunek studiów filologia polska

  Filologia polska to kierunek, który umożliwia studentom wszechstronny dostęp do rozległej wiedzy humanistycznej (język i literatura), dając zarazem praktyczne kwalifikacje i sprawności poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student zyskuje gruntowną wiedzę filologiczną oraz zdobywa konkretne sprawności zawodowe: medialno-aktorskie, nauczycielskie i redakcyjno-edytorskie.

  Uzyskane kwalifikacje umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w nowoczesnej oświacie, sektorze administracji, biznesie, mediach, reklamie i PR oraz w wydawnictwach. Ponadto absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie „filologii polskiej”, jak też na pokrewnych kierunkach studiów.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kreatywne pisanie i edycje cyfrowe
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Kreatywne pisanie i copywriting

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski oraz historia lub język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet w Siedlcach

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów; albo - ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet w Siedlcach- kierunek studiów historia

  Studia pierwszego stopnia na kierunku historia trwają trzy lata (6 semestrów). Umożliwiają one zdobycie wszechstronnej wiedzy z historii Polski i historii powszechnej. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu warsztatu naukowego historyka oraz erudycji historycznej (poszczególne okresy dziejowe).

  Studia pozwalają nie tylko na rozwijanie własnych zainteresowań historycznych, ale również na zdobycie atrakcyjnego zawodu. Umiejętności analityczne nabyte w trakcie studiów historycznych pierwszego stopnia pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w różnych zawodach wymagających wiedzy ogólnohumanistycznej. Absolwent studiów historycznych pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku historia lub pokrewnych kierunkach humanistycznych i społecznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kancelaryjno-archiwalna
  • Nauczycielska
  • Archiwalno-muzealna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  2 przedmioty do wyboru z: geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet w Siedlcach

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów; albo - ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku historia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFOBROKERSTWO I NOWOCZESNA BIUROWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet w Siedlcach- kierunek studiów infobrokerstwo i nowczesna biurowość

  Infobrokerstwo to dziedzina wiedzy, na którą składają się teoretyczne i praktyczne działania związane z autoryzacją, pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji w warunkach gwałtownego rozwoju technologii teleinformatycznych i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyskuje umiejętności brokera informacji.

  Nowoczesna biurowość to techniki składające się na obsługę organizacji biurokratycznych, nadzór nad produkcją, obiegiem i przetwarzaniem zapisów informacji. Absolwent uzyskuje umiejętności obsługi biur wszelakiego typu i zarządcy dokumentacji (records manager).

  Studia przygotowują do pracy jako broker informacji, researcher w mediach tradycyjnych i online, urzędnik biur wszelakiego typu. zarządca dokumentacji (records manager), specjalista w zakresie systemów kancelaryjnych i koordynator czynności kancelaryjnych, dokumentalista w administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach drugiego i trzeciego sektora, opiekun bieżących repozytoriów zapisów informacji, analityk serwisów internetowych, prowadzący działalność usługową w zakresie poszukiwania, przetwarzania i udostępniania zapisów informacji.

  Studia przygotowują również do podjęcia studiów II stopnia na kierunku historia, na specjalności archiwalnej lub na kierunku archiwistyka.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  2 przedmioty do wyboru z: geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet w Siedlcach

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet w Siedlcach- kierunek studiów logopedia

  Kierunek jest adresowany do osób, które ukończyły studia licencjackie z logopedii, logopedii z audiologią lub kierunków pokrewnych, posiadają uprawnienia nauczycielskie i chcą zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe.

  Studia drugiego stopnia (magisterskie) są studiami stacjonarnymi o profilu praktycznym i trwają 4 semestry. Umożliwiają poszerzenie wiedzy z zakresu zachowań językowych, zaburzeń mowy, słuchu, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, metodologii badań logopedycznych oraz nabycie wielu umiejętności praktycznych.

  Realizowany jest także moduł psychologiczno-pedagogiczny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela. Proponujemy dwie specjalności: neurologopedyczną i gerontologopedyczną, które umożliwiają zdobycie specjalizacji najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność neurologopedyczna
  • Specjalność gerontologopedyczna

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z: dyplomów - w przypadku absolwentów kierunku logopedia lub logopedia z audiologią, albo rozmowy kwalifikacyjnej - w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet w Siedlcach- kierunek studiów logopedia z audiologią

  Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych logopedią, językoznawstwem, kognitywistyką, audiofonologią. Przedmioty pozwalają zgromadzić wiedzę, która obejmuje zagadnienia związane z jednym z największych fenomenów ludzkiego umysłu - mowy i języka.

  Przedmioty praktyczne pozwalają nabyć umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy, słuchu i głosu oraz stosowania procedur programowania i prowadzenia terapii logopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń słuchu, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz uwarunkowanych nimi zaburzeń rozwoju mowy, trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej.

  Studia logopedia z audiologią na poziomie licencjackim trwają 3 lata (6 semestrów), są studiami stacjonarnymi o profilu praktycznym. Znakomita kadra naukowa, doświadczeni logopedzi praktycy, lekarze (audiolodzy, neurolodzy itp.) gwarantują doskonałe przygotowanie zawodowe.

  Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki studiowania - nowy budynek Wydziału Nauk Humanistycznych, w którym mieści się Ośrodek Logopedyczny, Studencka Poradnia Logopedyczna, a w sąsiednich budynkach Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej oraz świetnie wyposażona, nowoczesna Biblioteka Główna.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie:1) konkursu świadectw obejmującego wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego,2) rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poprawność wymowy kandydata (na podstawie rozmowy spontanicznej i czytania) oraz przydatności do zawodu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet w Siedlcach

 • SZTUKI PLASTYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet w Siedlcach- kierunek studiów sztuki plastyczne

  DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

  Jeśli masz duszę artystyczną, to my mamy coś dla Ciebie!
  Po ukończeniu tego kierunku:

  • będziesz znał techniki plastyczne, medialne i projektowania graficznego,
  • Twoją codziennością będzie teoria i historia sztuki,
  • doskonale odnajdziesz się w instytucjach kultury i sztuki, galeriach, muzeach, w firmach wydawniczych, agencjach reklamowych i promocyjnych,
  • będziesz realizować własne koncepcje artystyczne oraz tworzyć wizualne projekty artystyczne,
  • a może zostaniesz krytykiem sztuki lub marszandem?

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  2 przedmioty do wyboru z: biologia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet w Siedlcach

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Siedlcach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

Weronika Ocena odpowiedz

Na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym mogę rozwijać pasje i zainteresowania oraz przygotowywać się do podjęcia wymarzonego zawodu.

Klaudia Ocena odpowiedz

Nauka na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym ma wymiar praktyczny. Nie dość, że program studiów wypełniony jest ciekawymi zajęciami, to studenci mogą jeszcze rozwijać umiejętności działając w studenckiej poradni logopedycznej. Polecam.

Hubert Ocena odpowiedz

Historia to kierunek dla pasjonatów. To kierunek, który trzeba studiować w dobrej uczelni, aby mieć jak najlepsze warunki do rozwijania swoich zainteresowań. Takim miejscem jest Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny.

Iga Ocena odpowiedz

Cieszę się, że mogę studiować właśnie tutaj, na UPH. Nie musiałam wyjeżdżać na studia do innego miasta, bo niemal pod ręką jest świetna uczelnia. Studia filologiczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym dają wiele możliwości rozwoju i szansę na praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej.

Kamila Ocena odpowiedz

Cieszę się, że nie musiałam wyjeżdżać z rodzinnego miasta, aby realizować swoje plany. W Siedlcach znalazłam uczelnię, która odpowiada moim potrzebom i zainteresowaniom. Naprawdę, nie trzeba daleko szukać. Wystarczy wybrać UPH.

Martyna Ocena odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to uczelnia, która każdemu będzie odpowiadać i to nie tylko ze względu na ciekawe kierunki, ale również przyjazną atmosferę.