• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek praktyczny edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to studia pierwszego stopnia z obszaru sztuki adresowane do wszystkich maturzystów, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje plastyczne i artystyczne, pozwalające na pracę w zawodzie plastyka.

  Bogata oferta praktyk zewnętrznych, oraz podstawy teoretyczne i warsztatowe zdobywane w technikach klasycznych i cyfrowych przygotowują absolwentów do aktywności zawodowej indywidualnej lub zespołowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Filologia obca, zwana też neofilologią, zawsze była i w dalszym ciągu jest kierunkiem prestiżowym, gdyż znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów i funkcjonowaniu we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu czy nauki i edukacji.

  Absolwenci kierunku Filologia zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie wybranych języków obcych w mowie i piśmie, w stopniu odpowiadającym aktualnym wymaganiom kwalifikacyjnym.

  Studia przygotowują absolwentów do wykonywania różnorodnych zawodów w administracji państwowej, systemie oświaty, gospodarce i usługach, a także środkach masowego przekazu i „public relations”, gdzie pożądana jest znajomość języków obcych. Ponadto absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i zagranicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język angielski w biznesie z translatoryką
  • Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
  • Lingwistyka stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  drugi język obcy, język angielski, język obcy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Filologia polska to prestiżowy i nowoczesny kierunek, który umożliwia studentom wszechstronny dostęp do rozległej wiedzy humanistycznej (język i literatura), dając zarazem praktyczne kwalifikacje i sprawności poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

  Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student zyskuje gruntowną wiedzę filologiczną oraz zdobywa konkretne sprawności zawodowe: medialno-aktorskie, nauczycielskie i redakcyjno-edytorskie. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w nowoczesnej oświacie, sektorze administracji, biznesie, mediach, reklamie i PR oraz w wydawnictwach. Ponadto absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie „filologii polskiej”, jak też na pokrewnych kierunkach studiów

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia dla aktorstwa i nowych mediów
  • Kreatywne pisanie i edycje cyfrowe
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Translatoryka i kreacja tekstu
  • Filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym
  • Język polski z logopedią

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia pierwszego stopnia na kierunku historia trwają trzy lata (6 semestrów). Umożliwiają one zdobycie wszechstronnej wiedzy z historii Polski i historii powszechnej. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu warsztatu naukowego historyka oraz erudycji historycznej (poszczególne okresy dziejowe).

  Studia pozwalają nie tylko na rozwijanie własnych zainteresowań historycznych, ale również na zdobycie atrakcyjnego zawodu. Umiejętności analityczne nabyte w trakcie studiów historycznych pierwszego stopnia pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w różnych zawodach wymagających wiedzy ogólnohumanistycznej. Absolwent studiów historycznych pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku historia lub pokrewnych kierunkach humanistycznych i społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Archiwistyka i biurowość współczesna
  • Turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Współczesne stosunki międzynarodowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia drugiego stopnia (magisterskie) są studiami stacjonarnymi o profilu praktycznym i trwają 4 semestry. Umożliwiają poszerzenie wiedzy z zakresu zachowań językowych, zaburzeń mowy, słuchu, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, metodologii badań logopedycznych oraz nabycie wielu umiejętności praktycznych.

   Realizowany jest także moduł psychologiczno-pedagogiczny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela. Proponujemy dwie specjalności: neurologopedyczną i gerontologopedyczną, które umożliwiają zdobycie specjalizacji najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z: dyplomów - w przypadku absolwentów kierunku logopedia lub logopedia z audiologią, lub rozmowy kwalifikacyjnej - w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych logopedią, językoznawstwem, kognitywistyką, audiofonologią. Przedmioty teoretyczne pozwolą na zdobywanie wiedzy obejmującej zagadnienia związane  z jednym z największych fenomenów ludzkiego umysłu - mowy i języka.

  Przedmioty praktyczne pozwolą na zdobycie umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy,  słuchu i głosu oraz stosowania procedur programowania i prowadzenia terapii logopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń słuchu, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz uwarunkowanych nimi  zaburzeń rozwoju mowy, trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie: 1) konkursu świadectw obejmującego wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego, 2) rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poprawność wymowy kandydata (na podstawie rozmowy spontanicznej i czytania) oraz przydatności do zawodu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opinie (0)