Politechnika Świętokrzyska

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 850

fax. 41 34 24 860

e-mail: wisge@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-inzynierii-srodowiska-geomatyki-i-energetyki/

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Politechnika Świętokrzyska

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 850

fax. 41 34 24 860

e-mail: wisge@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-inzynierii-srodowiska-geomatyki-i-energetyki/

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Geodezja i kartografia

  Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia

  Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu geodezji i kartografii i jej dziedzin, takich jak: geodezja inżynieryjna, pozycjonowanie satelitarne, nawigacja, fotogrametria i teledetekcja, systemy geoinformacyjne, kataster i gospodarka nieruchomościami. Posiadają umiejętności wykonywania typowych pomiarów geodezyjnych oraz obliczeń, posługiwania się nowoczesnym sprzętem geodezyjnym (GPS, tachimetry elektroniczne), a także znajomość technik komputerowych z typowym oprogramowaniem geodezyjnym.

  Przygotowani są do prac w zakresie projektowania i realizacji projektów budowlanych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz typowych pomiarów i obliczeń z zakresu geodezji gospodarczej. Potrafią wykonywać pomiary katastralne i regulacje stanów prawnych nieruchomości. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i po odbyciu stosownej praktyki mogą ubiegać się o uprawnienia zawodowe w określonym zakresie, jak również o tytuł rzeczoznawcy majątkowego bez konieczności uczestnictwa w studiach podyplomowych z tego zakresu. Są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia

  Absolwenci uzyskują rozszerzoną i pogłębioną wiedzę specjalistyczną z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami, posiadają umiejętności kierowania zespołami, wykazują inicjatywę twórczą, mają umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze złożonymi zadaniami i problemami technicznymi, prawnymi i administracyjnymi.

  Dysponują również wiedzą z nauk pokrewnych, co umożliwia im współdziałanie z przedstawicielami innych zawodów w realizacji złożonych zadań inwestycyjnych lub informatycznych. Posiadają wiedzę w zakresie podstaw prawnych i technologicznych dotyczących geodezji i kartografii, a także wytycznych dyrektyw UE dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej. Mają pogłębioną i poszerzoną wiedzę z pomiarów geodezyjnych, umożliwiającą uzyskiwanie uprawnień geodezyjnych w poszczególnych zakresach.

  Dysponują umiejętnościami i wiedzą w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz ich wyceny. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych i przedsiębiorstwach prowadzących działalność inwestycyjną oraz wymagającą wykonywania pomiarów, w jednostkach administracyjnych i samorządowych, a także w innych instytucjach wykorzystujących zarówno umiejętności pomiarowe, jak i informatyczne pracowników. Są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja inżynieryjna
  • Geomatyka, kataster i nieruchomości

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geodezja inżynieryjna
  • Geomatyka, kataster i nieruchomości

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja inżynieryjna
  • Geomatyka, kataster i nieruchomości

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Geodezja inżynieryjna
  • Geomatyka, kataster i nieruchomości

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizykę z astronomią, chemię, informatykę, historię, geografię, biologię, wiedzę o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Inżynieria środowiska

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci posiadają wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem, przekształceniem i ochroną zasobów środowiska. Absolwenci są przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i technologii: ujmowania i dystrybucji wody, neutralizacji i unieszkodliwiania ścieków i osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów, ochrony środowiska przed degradacją, projektowania i wykonawstwa wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania i wykonawstwa w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

  Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji lokalnej i centralnej, biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii komunalnej, zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz ochrony środowiska. Absolwenci posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, organizowania i kierowania pracą zespołów.

  Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sieci i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Sieci i instalacje sanitarne
  • Ogrzewnictwo i wentylacja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Sieci i instalacje sanitarne
  • Ogrzewnictwo i wentylacja

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizykę z astronomią, chemię, informatykę, historię, geografię, biologię, wiedzę o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest bycie absolwentem z tytułem inżyniera inżynierii środowiska lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych; różnice programowe wyznacza Dziekan na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć 30 pkt ECTS.

  Dowiedz się więcej

   

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Odnawialne źródła energii

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci posiadają umiejętności w projektowaniu i wykonawstwie systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności fotowoltaicznych i słonecznych, turbin i urządzeń wiatrowych oraz wodnych, związanych z technologiami geotermalnymi, biomasowymi i biogazowymi.

  Posiadają ugruntowaną wiedzę w zakresie stosowania pomp ciepła, możliwości akumulacji energii cieplnej oraz wykonywania konstrukcji energooszczędnych, pasywnych i aktywnych energetycznie. Przygotowani są do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji sterowanych automatyką poprzez systemy informatyczne, w tym BMS.

  Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, jednostkach administracji lokalnej i centralnej, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych, a także jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w instytucjach specjalizujących się w upowszechnianiu zaawansowanych technologii, racjonalnego wdrażania OZE, problematyki energetycznej. Mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na pozyskiwaniu energii elektrycznej ze słońca, wody i wiatru oraz energii cieplnej z biomasy, pomp ciepła i geotermii, rozszerzonych o systemy ciepłownicze, chłodnicze, gazowe, przesyłowe, sanitarne, bezpieczeństwa pożarowego. Posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wykonywania instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, wykonywania i koordynowania zadań projektowych, wykonawczych, prac badawczych, organizowania i kierowania pracą zespołów.

  Są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, biurach projektowych i przedsiębiorstwach wykonawczych zajmujących się projektowaniem, przygotowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów i instalacji  nergetycznych, sanitarnych, ciepłowniczych, montażem urządzeń i zespołów wytwarzających energię elektryczną i cieplną oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Ukończenie studiów na kierunku geodezja i kartografia, inżynieria środowiska oraz odnawialne źródła energii daje absolwentom możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe określone w odrębnych przepisach prawnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizykę z astronomią, chemię, informatykę, historię, geografię, biologię, wiedzę o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Paweł Ocena

Wybierając kierunek studiów kierowałem się tym, czy przed dyscypliną kształcenia rysuje się przyszłość. W przypadku odnawialnych źródeł energii odpowiedź może być tylko jedna. A dlaczego wybrałem studia na Politechnice Świętokrzyskiej? Dlatego, że należy do czołówki polskiego kształcenia i uzyskany dyplom bardzo wiele znaczy na rynku pracy

Patrycja Ocena

Politechnika Świętokrzyska to miejsce, w którym każdy nastawiony na wiedzę i umiejętności otrzyma wszystkie narzędzia, aby je zdobyć i rozwijać.

roman Ocena

studiowałem geodezję, jeśli szukasz studiów lekkich i przyjemnych to polecam śmiało. Obecnie pracuję w znanej sieci dyskontów.