Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Politechnika Świętokrzyska ×

al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7

25-541 Kielce

centrala tel.: 41 34 24 444; 34 24 445

fax 41 34 42 997

http://www.tu.kielce.pl/

Kierunki studiów - Politechnika Świętokrzyska: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Politechnika Świętokrzyska: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Politechnika Świętokrzyska: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych kandydatów, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:
- kserokopię świadectwa dojrzałości
- kserokopię dowodu osobistego
- ankietę osobową (wypełnioną według ustalonego wzoru – dostępna do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – po wykonaniu opłaty rejestracyjnej i wgraniu fotografii cyfrowej)
- dowód opłaty za legitymację (17PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na indywidualne konto bankowe (informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów) Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dokumentów w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej PŚk. Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:
- dowód osobisty
- świadectwo dojrzałości

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji do siedziby komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku, na który kandydat został zakwalifikowany.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie, dokumenty mogą być również dostarczone do Komisji Rekrutacyjnych przez upoważnioną osobę.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie ma wymogu notarialnego poświadczania dokumentów. Może to być jedynie pomocne w przypadku, gdy któryś z dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia (dowód osobisty, świadectwo maturalne) nie będzie aktualnie dostępny.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak. Kandydaci, którzy nie będą mogli osobiście dostarczyć dokumentów, muszą odpowiednio wcześniej złożyć stosowne pełnomocnictwo wraz z kserokopią dowodu osobistego na ręce sekretarza odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Na Politechnice Świętokrzyskiej nie występują listy rezerwowe.
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani mogą być przyjęci na studia.
Warunkiem jest złożenie wymaganych dokumentów.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Na Politechnice Świętokrzyskiej nie występują listy rezerwowe.
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani mogą być przyjęci na studia.
Warunkiem jest złożenie wymaganych dokumentów.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie, w konkursie świadectw maturalnych pod uwagę brane są pod uwagę wyłącznie oceny z części pisemnych.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się na studia i są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego lub laureatami konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe ustalane są corocznie po zakończeniu rejestracji internetowej kandydatów. Na poszczególne kierunki studiów, do wyczerpania limitów przyjęć, kwalifikowane są osoby z najwyższą punktacją

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Listy osób zakwalifikowanych na studia są publikowane na tablicach ogłoszeń wydziałów, stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej.
Informacje o zakwalifikowaniu i przyjęciu na studia są również na indywidualnym koncie kandydata.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie, kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na kwalifikację na studia. Ważne jest tylko, aby kandydat spełnił w wyznaczonym terminie wszystkie wymagania formalne oraz uzyskał odpowiednią liczbę punktów kwalifikacyjnych.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie, warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak, w kolejnych etapach rekrutacji biorą udział wyłącznie te osoby, które prawidłowo wykonały zgłoszenie oraz uiściły opłatę rekrutacyjną.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Kandydaci wykonują opłatę rekrutacyjną na wskazany, indywidualny numer konta bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. Kandydaci, którzy chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej mogą zgłosić się dowodem wpłaty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym

Co wpisać w tytule przelewu?+

Informacje o tytule przelewu są dostępne na indywidualnym koncie zainteresowanego. Ze względu na fakt, że opłaty są wykonywane na indywidualne numery kont, mają one jedynie znaczenie pomocnicze.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym. Musi być ona wykonana przed ogłoszeniem list zakwalifikowanych na studia, termin jest dostępny w harmonogramie rekrutacji

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

W przypadku braku opłaty kandydat nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może być wykonany z dowolnego rachunku bankowego, również poprzez wpłatę pocztową.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W konkursie świadectw brane są pod uwagę: język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden z przedmiotów wybranych z grupy:
fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, historia sztuki (architektura), wiedza o społeczeństwie. W zależności od kierunku, są one pod uwagę ze stosownymi wagami.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie, przy kwalifikacji na studia w konkursie świadectw brana jest pod uwagę łączna liczba punktów z poszczególnych przedmiotów.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

W zasadzie nie ma żadnych ograniczeń odnośnie liczby kierunków. Może to być jednak związane z koniecznością wykonania dodatkowych opłat.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

W trakcie rekrutacji, po ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz przyjętych na studia, nie ma możliwości przeniesienia kandydata na inny kierunek.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie w formie elektronicznej musi być zamieszczone przed złożeniem dokumentów na studia, jego brak uniemożliwia wydrukowanie ankiety osobowej.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Zasady rekrutacji

  • Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (14)

jd Ocena odpowiedz

xd

Jan Ocena odpowiedz

Odkąd skończyłem żłobek wiedziałem, że KUoT to idealne miejsce dla mnie, dlatego jak tylko mogłem wybrać studia, to nie wahałem się ani przez chwile i udałem się na tę prestiżową uczelnie.

Dominika Ocena odpowiedz

Politechnika Świętokrzyska to prestiżowa uczelnia, w której uczą doświadczeni praktycy. Studiować tutaj to powód do dumy i duża satysfakcja.

Kamil Ocena odpowiedz

Nie będę oryginalny mówiąc, że samochody interesowały mnie od dziecka i tak naprawdę wybór transportu na kierunek studiów to po prostu kolejny krok w tych zainteresowaniach. A dlaczego Politechnika Świętokrzyska? Bo to najlepsza uczelnia.

Seweryn Ocena odpowiedz

Studia na kierunku Mechanika i budowy maszyn to nie rurka z kremem. Nauki jest bardzo dużo i jeśli ktoś nie jest przygotowany na intelektualny wysiłek, to lepiej niech na te studia nie startuje. Dlatego jest tak dużo nauki, aby każdy z nas stał się wykwalifikowanym specjalistą.

Ewelina Ocena odpowiedz

Nieprawdą jest, że logistyka to wyłącznie męska dziedzina. Po swoich studiach widzę, że coraz więcej dziewczyn decyduje się na ten kierunek i bardzo mnie to cieszy. A dlaczego wybrałam Politechnikę Świętokrzyską? To najlepsza uczelnia w regionie. Posiada prestiż, grono znakomitych wykładowców, świetne zaplecze. Czego chcieć więcej od szkoły wyższej?

Kuba Ocena odpowiedz

Myśląc o studiach poszukiwałem uczelni, która zaoferuje mi możliwość kształcenia w dziedzinie, którą lubię, którą chcę dokładnie poznać, a potem działać zawodowo w jej zakresie. Nie interesowały mnie inne kierunki ? tylko inżynieria danych. Znalazłem ją na Politechnice Świętokrzyskiej. Najlepszej uczelni dla ludzi z pomysłem na siebie

Łukasz Ocena odpowiedz

Studiuję na Politechnice Świętokrzyskiej i wiem, że gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję związaną ze swoim kształceniem, to ponownie wybór padłby na tę właśnie uczelnię. Dlaczego? To bardzo dobra uczelnia. Idealne miejsce do rozwijania zainteresowań i zdobycia wysokiej jakości wykształcenia

Piotrek Ocena odpowiedz

Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie, w której się kształcę jest duże. Poza tym studiuję na prestiżowej uczelni, a taką jest Politechnika Świętokrzyska, zatem nie martwię o przyszłość zawodową

Karol Ocena odpowiedz

Studia na Politechnice Świętokrzyskiej to w moim przypadku rodzinna tradycja. I dumny jestem z tego, że ją kontynuuję. To bardzo dobra uczelnia, w której uczą się prawdziwi pasjonaci, zafascynowani swoimi kierunkami. To świetne miejsce. Najlepsze do rozwijania zainteresowań

Leszek Ocena odpowiedz

Studia na Politechnice Świętokrzyska dają mnóstwo satysfakcji, a przede wszystkim wiedzę, którą można potem wykorzystać w praktycznym zakresie.

Daria Ocena odpowiedz

Ekonomia na Politechnice Świętokrzyskiej to nauka myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Takie umiejętności są w cenie, zatem nie martwię się o swoją sytuację na rynku pracy. Wiem, że wiedza, którą zdobywam na uczelni przygotuje mnie do rywalizacji o dobre stanowisko.

Mateusz Ocena odpowiedz

Politechnika Świętokrzyska to najlepsza opcja dla tych, którzy chcą rozwijać się w szeroko pojętych naukach ścisłych. Każdy student otrzyma do tego odpowiednie narzędzia, a także przestrzeń do nabywania umiejętności

Agnieszka Ocena odpowiedz

Od dziecka interesował mnie świat budowli, budynków, miast, ulic. Patrząc nawet na blok, w którym mieszkałam widziałam coś więcej niż tylko betonowe płyty. Architektura to był naturalny wybór studiów. Nie mogłabym robić nic innego.