al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 420,

fax: 41 34 48 698

e-mail: wmibm@tu.kielce.pl; 

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-mechatroniki-i-budowy-maszyn/

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 420,

fax: 41 34 48 698

e-mail: wmibm@tu.kielce.pl; 

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-mechatroniki-i-budowy-maszyn/

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Automatyka i robotyka
  Absolwenci inżynierowie automatycy są przygotowani do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i innych, ze szczególnym naciskiem na układy elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne; są również przygotowani do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe. Posiadają umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi. Inżynierowie automatycy posiadają wiedzę z zakresu algorytmów regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych. Nabyte umiejętności umożliwiają im podjęcie pracy w różnych gałęziach przemysłu, a także w nieprodukcyjnych jednostkach gospodarczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest bycie absolwentem z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci z tytułem zawodowym magistra inżyniera, posiadający kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku; postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe; w pierwszym etapie kompetencje kandydata ocenia Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów; drugi etap może być uruchomiony w przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych przekroczy ustalony limit; komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną; w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych, kwalifikacje i kompetencje kandydata, wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku ocenia - na podstawie złożonych dokumentów - powołana przez Dziekana Komisja Kwalifikacyjna; szczegółowe zasady przyjęć zamieszczane są dla kandydatów na stronie internetowej Uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Absolwenci studiów kierunku inżynieria bezpieczeństwa będą specjalistami w zakresie bezpieczeństwa prac transportowych, bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, a także bezpieczeństwa wewnętrznego. Po ukończeniu studiów będą posiadać umiejętności obejmujące organizowanie bezpiecznej pracy, natomiast w przypadku wystąpienia zagrożeń i awarii – prawidłowego i odpowiedzialnego organizowania oraz prowadzenia wszelkich działań ratowniczych. Ponadto absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa będą dysponować wiedzą obejmującą projektowanie i monitorowanie stanu i warunków bezpieczeństwa, a także umiejętnością oceny zagrożenia i ryzyka zawodowego oraz przygotowania instrukcji BHP. Absolwenci studiów zawodowych będą przygotowani do wykonywania zadań w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach przemysłowych oraz służbach mundurowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA Stopień: I REKRUTACJA

 • INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU Stopień: I REKRUTACJA

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Ukończenie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn daje absolwentom bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz systemów technicznych i procesów technologicznych, jak również w zakresie ich optymalnej eksploatacji oraz sterowania i automatyzacji procesów produkcyjnych. Absolwenci otrzymują również wiedzę potrzebną przy rozwiązywaniu zagadnień menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i transportowych oraz wiedzę potrzebną specjalistom pracującym w dziedzinie zastosowań technik informatycznych i metod cyfrowego przetwarzania danych przy projektowaniu, eksploatacji i sterowaniu systemami produkcyjnymi. Absolwenci Wydziału mają duże możliwości otrzymania pracy w dynamicznie obecnie rozwijających się podmiotach gospodarczych zajmujących się wytwarzaniem maszyn i urządzeń mechanicznych, a zdobyta ogólna wiedza i doświadczenia zawodowe umożliwiają pełnienie wielu odpowiedzialnych funkcji w polityce, administracji i samorządach lokalnych. Absolwenci inżynierowie mechanicy posiadają wiedzę w zakresie przedmiotów podstawowych ogólnych i podstawowych technicznych, potrzebną dla prawidłowej eksploatacji, utrzymania i odtwarzania oraz modernizacji istniejącego potencjału wytwórczego. Potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz posiadają umiejętność posługiwania się programami w zakresie projektowania i technologii wytwarzania, a także organizacji i zarządzania. Nabywają również wiedzę w zakresie ogólnie rozumianego zarządzania, ekonomii i marketingu, która pozwoli na śledzenie ze zrozumieniem sytuacji rynkowej oraz zachodzących tam procesów, a także na przewidywanie i dostosowanie swoich działań do zachodzących zmian.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn  jest bycie absolwentem z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci z tytułem zawodowym magistra inżyniera, posiadający kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku; postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe; w pierwszym etapie kompetencje kandydata ocenia Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów; drugi etap może być uruchomiony w przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych przekroczy ustalony limit; komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną; w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych, kwalifikacje i kompetencje kandydata, wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku ocenia - na podstawie złożonych dokumentów - powołana przez Dziekana Komisja Kwalifikacyjna; szczegółowe zasady przyjęć zamieszczane są dla kandydatów na stronie internetowej Uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Transport
  Absolwenci inżynierowie, którzy ukończyli studia na kierunku transport, mają bardzo dobre przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do pracy jako specjaliści w dziedzinie nowoczesnego transportu. Posiadają niezbędną wiedzę z zakresu analizy systemów transportowych, ekonomiki transportu, prawa transportowego, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami transportowo-spedycyjnymi oraz zaplecza motoryzacji. Kształcenie ukierunkowane jest głównie na transport samochodowy, który ma ok. 90% udziału w transporcie towarów w Polsce. Dlatego w zakresie inżynierii środków transportu szczególny nacisk położony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu budowy samochodów i silników spalinowych, a także ich eksploatacji i diagnostyki. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa transportu i inżynierii ruchu transportowego. Są przygotowani do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu logistyki i spedycji. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych, spedycyjnych oraz serwisów diagnostyczno-obsługowych i naprawczych samochodów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest bycie absolwentem z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci z tytułem zawodowym magistra inżyniera, posiadający kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku; postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe; w pierwszym etapie kompetencje kandydata ocenia Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów; drugi etap może być uruchomiony w przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych przekroczy ustalony limit; komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną; w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych, kwalifikacje i kompetencje kandydata, wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku ocenia - na podstawie złożonych dokumentów - powołana przez Dziekana Komisja Kwalifikacyjna; szczegółowe zasady przyjęć zamieszczane są dla kandydatów na stronie internetowej Uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Wzornictwo przemysłowe
  Ukończenie studiów na kierunku wzornictwo przemysłowe daje absolwentom bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie pracy w charakterze projektanta wzornictwa przemysłowego. Absolwent kierunku wzornictwo przemysłowe po ukończeniu studiów gotowy będzie do podejmowania inżynierskich problemów z zakresu tworzenia nowych wzorów przemysłowych, opracowywania prototypów, projektowania produktu czy form przemysłowych, z uwzględnieniem elementów inżynierskich, sztuk projektowych oraz nauk ekonomicznych. W trakcie studiów absolwent nabędzie kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie w biurach i działach projektowych dużych i średnich przedsiębiorstw w różnej ogólnej branży przemysłowej, a także w małych i mikroprzedsiębiorstwach o profilu projektowym i wytwórczym lub w prowadzonej przez siebie firmie w związku z działalnością gospodarczą, świadcząc usługi indywidualne lub dla średnich i dużych koncernów. Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz programami w zakresie projektowania, prototypowania, komunikacji wizualnej, technologii wytwarzania, prezentacji, obróbki i tworzenia grafiki, a także organizacji i zarządzania. Nabywają również wiedzę w zakresie ogólnie rozumianego zarządzania, ekonomii i marketingu, która pozwoli na śledzenie ze zrozumieniem sytuacji rynkowej oraz zachodzących tam procesów, a także na przewidywanie i dostosowanie swoich działań do zachodzących zmian. Nieodzownym elementem wiedzy są elementy sztuk projektowych, które kształtują artystyczne przygotowanie przyszłego inżyniera wzornictwa przemysłowego do podjęcia pracy w zawodzie projektanta.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo przemysłowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)