ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

Tel.: 343 80 31 (wew. 214)

e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

Tel.: 343 80 31 (wew. 214)

e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

  Proces kształcenia studentów Katedry Architektury Wnętrz jest oparty na wieloletnich doświadczeniach, podlega jednakże ciągłej dyskusji i modyfikacjom pozwalającym na zapewnieniu absolwentom możliwości sprawnego poruszania się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Realizowany poprzez ćwiczenia i zadania semestralne program prowadzi poprzez coraz to bardziej złożone problemy projektowe aż do wieńczącej kształcenie pracy dyplomowej. Podczas realizacji procesu dydaktycznego studenci nie tylko rozwiązują podstawowe problemy projektowe związane z formą, funkcją i ergonomią, ale także, w miarę możliwości, zaznajamiają się z konstrukcją i technologią. Studenci Architektury Wnętrz po drugi roku studiów mają możliwość wyboru jednej spośród czterech kierunkowych pracowni projektowych. Na wzrost indywidualizacji kształcenia mają wpływ kontakty z innymi uczelniami oraz stypendia zagraniczne, dostępne zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. W szczególnych przypadkach studenci obu form studiów mogą ubiegać się o przyznanie indywidualnego toku studiów. Decyzja leży w gestii Rady Wydziału. W zależności od koncepcji prowadzącego zajęcia wzbogacone są o wykłady i spotkania za specjalistami z różnych dziedzin, pokazy nowych technologii, pokazy filmów, czy uczestnictwo w imprezach wystawienniczych i targowych. Studenci biorą udział w konkursach, warsztatach projektowych. Studenci zdobywają potrzebne informacje i zapoznają się z najnowszymi trendami poprzez korzystanie ze stałego dostępu do sieci internetowej. Do prezentacji prac wykorzystywane są zarówno najnowsze metody wizualizacji komputerowej 2D i 3D, jak i tradycyjne metody budowania modeli i makiet. Do tego celu do dyspozycji katedry jest stale rozbudowywana pracownia realizacyjna, wyposażona w narzędzia i elektronarzędzia ręczne oraz stolarnia i pracownia metalu z fachową obsługą. Duże znaczenie przywiązuje się do kształcenia ogólnoplastycznego. Jest ono czynnikiem wzbogacającym świadomość i kulturę artystyczną przyszłych projektantów. Program tych pracowni, wchodzących w skład struktury wydziału, jest podporządkowany ogólnym założeniom. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Archietktura wnętrz jest: 

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

  1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego  dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie;
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do  kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • SCENOGRAFIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent powinien dysponować wiedzą humanistyczną z zakresu historii i teorii sztuki oraz mieć świadomość estetyczną i etyczną. Powinien posiadać wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach twórczości scenograficznej. Powinien umieć korzystać z zasobów bibliotecznych i ikonograficznych. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do pracy pod kierunkiem zawodowego scenografa w: filmie, teatrze, telewizji oraz placówkach kultury. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Scenografia jest:

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

  Dowiedz się więcej

   

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studenci przygotowywani są do projektowania form przemysłowych w oparciu o szeroki zakres wiedzy o charakterze humanistycznym oraz zdobywanych umiejętności specjalistycznych, a także wykształcenia ogólnoplastycznego. Kształcenie kierunkowe realizowane jest według programów dydaktycznych w pracowniach projektowych Wzornictwa Przemysłowego. Podejmowane są tematy z zakresu projektowania produktów o zróżnicowanej konstrukcji i funkcji, projektowania środków transportu, projektowania kinetycznego, projektowania komunikatów wizualnych i złożonych struktur informacyjnych, projektowania opakowao, projektowania narzędzi i stanowisk pracy. Ponadto studenci nabywają umiejętności z zakresu grafiki użytkowej, technik poligraficznych, a także prezentacji projektów. Studia mają charakter fakultatywny, studiujący mogą zmieniad pracownie w ciągu studiów, projektując tym samym własna ścieżkę edukacyjną, dokonują indywidualnego wyboru specjalności dyplomowej. Na studiach licencjackich dominuje praktyczne podejście do projektowania, uzupełniane kreacją plastyczną, niezbędną wiedzą o projektowaniu i wiedzą ogólną.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawa kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo jest:

  • Egzamin z rysunku
  • Egzamin z malarstwa
  • Egzamin kierunkowy
  • Rozmowa z kandydatem

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

  1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie.
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)