ul. Broniewskiego 48

01-771 Warszaw

telefon: +48 22 831-95-97

telefon kom.: *+48 506-002-321 *lub +48 506-002-321

email: pedagogika@chat.edu.pl

http://chat.edu.pl/pedagogika/start/

ul. Broniewskiego 48

01-771 Warszaw

telefon: +48 22 831-95-97

telefon kom.: *+48 506-002-321 *lub +48 506-002-321

email: pedagogika@chat.edu.pl

http://chat.edu.pl/pedagogika/start/

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika
  STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) 

  Studia I stopnia (6 semestrów) na kierunku PEDAGOGIKA:

  ZAKRESY:

  Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową 

  Studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie „Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej” przygotowują specjalistów do pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wielokulturowości; oraz do wykonywania zawodu pedagoga środowiskowego. 

  Andragogika z doradztwem zawodowym

  Studia I stopnia  na kierunku Pedagogika w zakresie „Andragogiki z doradztwem zawodowym” pozwalają zdobyć wiedzę  dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, determinujących go czynników oraz rozwiązań edukacyjnych. W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem człowieka na współczesnym rynku pracy, zasadami  doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi.  Celem studiów jest wyposażenie  uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu andragogiki i doradztwa zawodowego, które umożliwiają profesjonalną organizację przedsięwzięć edukacyjnych i doradczych dla osób dorosłych.

  Absolwent studiów  znajduje zatrudnienie m.in. w działach szkoleniowych różnych organizacji, firmach szkoleniowych, w instytucjach rynku pracy, agencjach zatrudnienia, w redakcjach portali edukacyjnych, w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych, a także w szeroko rozumianych instytucjach kultury, które swoją ofertę opierają na modelu aranżacji uczenia się dorosłych w różnym wieku.

  Studia II stopnia (4 semestry) na kierunku PEDAGOGIKA:

  Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki. Celem studiów jest przekazanie wiedzy akademickiej z pedagogiki z uwzględnieniem szerszego kontekstu nauk humanistycznych i społecznych.

  ZAKRESY:

  Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna 

  Absolwent „Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej” wyposażony jest w kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym.

  Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

  Zakres „Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną” jest związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego. Studia dają rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowane na konkretne działania z zakresu pedagogiki szkolnej, diagnozy i terapii pedagogicznej.

  Studia przygotowują do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu.  Program uwzględnia nowatorskie metody przekazywania wiedzy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej

  Pedagogika szkolna i nowe media 

  Zakres „Pedagogika szkolna i nowe media w edukacji” jest związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod pracy edukacyjnej, w tym metod alternatywnych, na etapie szkoły podstawowej i średniej.

  Pozwalają też na zapoznanie się z nowatorskimi zagadnieniami roli oraz znaczenia nowych technologii i mediów w edukacji dzieci i młodzieży, a także z wykorzystaniem technologii cyfrowych w procesie edukacyjnym. Program studiów ukierunkowany jest na wyposażenie studentów w umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy wychowawczej oraz w  nowatorskim wykorzystywaniu mediów i nowoczesnych technologii w edukacji.

  Pedagogika społeczno-kulturowa

  Wybór zakresu "Pedagogika społeczno - kulturowa" daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp. Absolwent uzyskuje przygotowanie i kwalifikacje pedagoga-animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kreatora działań edukacyjnych i kulturalnych. Może również podejmować działania w zakresie promocji edukacji całożyciowej, promocji zdrowia, integracji społecznej środowisk i upowszechniania kultury. Plan studiów dostosowany do potrzeb osób pracujących.

   
  Informacje bieżące na FB: kliknij tutaj 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa 
  • Andragogika z doradztwem zawodowym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną 
  • Pedagogika szkolna i nowe media
  • Pedagogika społeczno-kulturowa 

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESZNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  ZAKRESY:

  Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą 

  Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie „Wczesnej edukacji i pedagogiką opiekuńczą” jest wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowany do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

  Posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Specjalność przygotowuje również do pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach etc.

  Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III 

  Studia kwalifikacyjne do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie „Wczesna edukacja dziecka z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III" zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zakres ten przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej oraz do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach i-iii
  • Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Warszawa - kierunek Praca socjalna
  STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) 

  Kierunek praca socjalna z rozszerzonym językiem angielskim to trzyletnie studia, które przygotowują do podjęcia pracy w charakterze pracownika socjalnego w placówkach pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych. Studia pozwalają na rzetelne zapoznanie się z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami prowadzenia działalności pomocowej skierowanej do osób, grup oraz społeczności wymagających różnorakiego wsparcia. Rozszerzony zakres zajęć z języka angielskiego, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu na poziomie B2, pozwala m.in. zaangażowanie w międzynarodowe projekty pomocowe, które prowadzi np. wiele organizacji pozarządowych.

  Informacje bieżące na FB: kliknij tutaj  

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Praca socjalna z językiem angielskim

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Opinie (0)