ul. Dewajtis 5,

01 - 815 Warszawa

tel. (22) 561 88 56

e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

https://teologia.uksw.edu.pl/

ul. Dewajtis 5,

01 - 815 Warszawa

tel. (22) 561 88 56

e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

https://teologia.uksw.edu.pl/

 • FORMACJA BIBLIJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Podyplomowych Studiów Formacji Biblijnej jest przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego.

  To zamierzenie będzie realizowane poprzez: - przekaz podstawowych wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz o wpływie kulturowym samej Biblii; - propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina; - przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa; - propagowanie katechezy biblijnej. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla: - liderów parafialnych grup biblijnych, którzy mieliby się zająć w parafiach jakąś formą przekazu biblijnego; - animatorów ruchów kościelnych, chcących z większą łatwością wykorzystywać w swej posłudze Pismo Święte; - moderatorów grup parafialnych i modlitewnych; - lektorów i innych ministrów Słowa Bożego; - odpowiedzialnych za formację i animację życia wspólnego w domach zakonnych; - księży, którzy chcą organizować w swoich parafiach konferencje biblijne, kręgi biblijne i inne formy duszpasterstwa biblijnego; - nauczycieli oraz katechetów chcący pogłębić swoją wiedzę biblijną. Przewidywany program zajęć obejmuje następujące zagadnienia: Rok pierwszy: Teologia Pisma Świętego i historia kanonu; Geografia biblijna; Historia biblijnego Izraela; Pięcioksiąg (Ksiegi Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt); Historyczne księgi ST; Prorocy i ich nauczanie; Kultura Bliskiego Wschodu; Historia czasów Jezusa i pierwotnego Kościoła; Biblia w katechezie; Biblia w liturgi. Rok drugi: psalmy i księgi mądrościowe, ewangelie synoptyczne (Mt, MK ,Łk); Kultura hellenistyczna i rzymska, Pisma Pawłowe, Pisma Janowe, Listy katolickie i Dzieje Apostolskie; Lectio Divina, Historia egzegezy, metody pracy duszpasterskiej z Biblią, Biblia w kulturze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KIEROWNICTWO DUCHOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta Studiów skierowana jest do osób duchownych i świeckich posiadających ukończone studia wyższe. W sposób szczególny do przełożonych i formatorów zakonnych, formatorów i ojców duchownych seminariów duchownych, duszpasterzy zaangażowanych w posługę wobec różnego rodzaju ruchów i wspólnot życia chrześcijańskiego, wszystkich duszpasterzy i innych osób, które mogą stanąć wobec wyzwania, jakim jest towarzyszenie na drodze do zjednoczenia z Bogiem, wreszcie do tych wszystkich, którzy na tej drodze pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu życia duchowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA MARIOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY). Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. Są to 3-letnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym, kończące się kanonicznym egzaminem licencjackim z teologii w zakresie mariologii. W ramach studiów odbywają się wykłady i seminaria, przygotowujące także do pisania pracy doktorskiej. Po zakończeniu tych studiów absolwent będzie mógł podjąć dwusemestralny kurs teologiczny „ad lauream”, który upoważnia do otwarcia przewodu doktorskiego z tzw. „wolnej stopy”. Po napisaniu dysertacji doktorskiej i jej obronie absolwent uzyskuje stopień doktora teologii w zakresie mariologii.

  PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII. Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia - licencjat) z jakiejkolwiek dziedziny. Są to trzyletnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA TEOLOGII APOSTOLSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem podyplomowych studiów z teologii apostolstwa  jest:

  - pogłębiona refleksja teologiczna na nad naturą szeroko rozumianego apostolstwa, czyli zbawczego posłannictwa Kościoła. Refleksja ta obejmuje wszystkie traktaty teologiczne.

  - przygotowanie do podjęcia we współczesnym świecie przez wszystkich członków ludu Bożego: duchownych i świeckich zadań ewangelizacyjnych, których celem jest kompetentne włączenie się w „głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa” i wprowadzenie wszystkich ludów i narodów w doświadczenie chrześcijańskie na miarę wyzwań trzeciego tysiąclecia.

  - przygotowanie biblijne, teologiczne i duszpasterskie liderów (moderatorów, animatorów, a także członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz wspólnot parafialnych

  - przygotowanie nauczycieli i wychowawców w szkołach: dotyczy to zdobycia wiedzy niezbędnej do awansu zawodowego nauczycieli religii/katechetów dzięki pogłębieniu ich wiedzy apostolsko-ewangelizacyjnej, a także przygotowanie kompetentnych wykładowców dla Seminariów, instytutów i innych wyższych Uczelni

  - uzupełnienie apostolskiego aspektu wiedzy religijnej wykładowców w uczelniach kościelnych, zwłaszcza w seminariach duchownych i w ramach przygotowania diakonów stałych, a także w formacji osób konsekrowanych, w szczególności sióstr zakonnych

  - pogłębienie społecznego nauczania Kościoła, z uwzględnieniem istotnych aspektów polityki, ekonomii, pracy, prawa i kultury, w tym wykorzystania środków społecznego przekazu

  - pogłębienie wiedzy i duchowości, niezbędnej dla odnowy religijnej i budowania cywilizacji miłości w kontekście życia społeczno-politycznego, które jest integralną częścią posługi całego ludu Bożego na rzecz współczesnego świata

  - przygotowanie do ewangelizacji rodzin, młodzieży, świata mediów i grup zawodowych

  - pogłębienie wiedzy i duchowości apostolskiej osób duchownych, posługującym zwłaszcza osobom zagubionym na drogach życia i tworzącym kategorię osób poszukujących Boga.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TEOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TEOLOGIA PRAKTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)