ul. Dewajtis 5,

01 - 815 Warszawa

tel. (22) 561 88 56

e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

https://teologia.uksw.edu.pl/

ul. Dewajtis 5,

01 - 815 Warszawa

tel. (22) 561 88 56

e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

https://teologia.uksw.edu.pl/

 • ETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Etyka
  Studia podyplomowe są przeznaczone dla nauczycieli, osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest umożliwienie uzyskania przez nauczycieli kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu. Program studiów podyplomowych rozłożony został na 3 semestry. Studenci będą mogli zapoznać się z historią oraz współczesnymi założeniami doktryn etycznych, zagadnieniami bioetyki, metaetyki, filozofii społecznej, antropologii filozoficznej a także wychowania moralnego.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Etyka decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • FORMACJA BIBLIJNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Formacja biblijna
  Celem Podyplomowych Studiów Formacji Biblijnej jest przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego. To zamierzenie będzie realizowane poprzez:
  • przekaz podstawowych wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz o wpływie kulturowym samej Biblii;
  • propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina;
  • przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa;
  • propagowanie katechezy biblijnej.

  Studia przeznaczone są przede wszystkim dla:

  • liderów parafialnych grup biblijnych, którzy mieliby się zająć w parafiach jakąś formą przekazu biblijnego;
  • animatorów ruchów kościelnych, chcących z większą łatwością wykorzystywać w swej posłudze Pismo Święte;
  • moderatorów grup parafialnych i modlitewnych;
  • lektorów i innych ministrów Słowa Bożego;
  • odpowiedzialnych za formację i animację życia wspólnego w domach zakonnych;
  • księży, którzy chcą organizować w swoich parafiach konferencje biblijne, kręgi biblijne i inne formy duszpasterstwa biblijnego;
  • nauczycieli oraz katechetów chcący pogłębić swoją wiedzę biblijną. 

  Dowiedz się więcej

 • KATECHEZA PRZEDSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Katecheza przedszkolna
  Studia nadają dodatkowe kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach. Adresowany jest do nauczycieli przedszkola, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolu. 

 • KIEROWNICTWO DUCHOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Kierownictwo duchowe
  W swoich zaleceniach co do sposobu wyboru kierownika duchowego św. Teresa z Avila, w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę, jako najistotniejsze przymioty kandydata wymieniała wiedzę, doświadczenie i roztropność. Celem Studiów jest dostarczenie osobom podejmującym się posługi kierownictwa, lub pełniącym funkcje, które są z tą posługą w jakiś sposób związane, a także innym zainteresowanym, zwłaszcza pragnącym z tej posługi owocnie korzystać, odpowiedniej, fundamentalnej wiedzy tak teoretycznej, jak i płynącej z doświadczenia, aby zbliżyć się do spełnienia wspomnianych warunków. Oferta Studiów skierowana jest do osób duchownych i świeckich posiadających ukończone studia wyższe. W sposób szczególny do przełożonych i formatorów zakonnych, formatorów i ojców duchownych seminariów duchownych, duszpasterzy zaangażowanych w posługę wobec różnego rodzaju ruchów i wspólnot życia chrześcijańskiego, wszystkich duszpasterzy i innych osób, które mogą stanąć wobec wyzwania, jakim jest towarzyszenie na drodze do zjednoczenia z Bogiem, wreszcie do tych wszystkich, którzy na tej drodze pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu życia duchowego. W ramach Studiów prowadzone są następujące wykłady: - Podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego.

 • MARIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dokumentem, który przewiduje możliwość specjalizacji z mariologii w ramach studiów teologicznych jest Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Sapientia Christiana (15 kwietnia 1979), która w Dodatku II do art. 64 «Ordinationum», nr 12 [AAS 71(1979) 520] mówi o możliwości uzyskiwania licencjatu i doktoratu z teologii ze specjalizacją z mariologii na Wydziałach Teologicznych, tam gdzie istnieje sekcja specjalizacji z mariologii. Wagę odpowiedniego przygotowania studentów teologii i kandydatów do kapłaństwa w dziedzinie mariologii podkreśliła Kongregacja Wychowania Katolickiego w swoim Liście z dnia 25 marca 1988 roku, zatytułowanym Maryja Dziewica w formacji intelektualnej i duchowej. List ten został skierowany do Wydziałów Teologicznych, Seminariów i Ośrodków Studiów Kościelnych. W tym dokumencie Kongregacja przypomina, że wykład mariologii powinien stanowić integralną część wykładu teologii, a wykładowcy mariologii powinni zdobyć odpowiednie przygotowanie, czyli licencjat lub doktorat z teologii ze specjalizacją z mariologii. W sposób najbardziej wyraźny o konieczności specjalistycznej formacji mariologicznej mówi Nota Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej z dnia 8 grudnia 2001 roku, która precyzuje, że mariologii powinni nauczać wykładowcy odpowiednio przygotowani, posiadający minimum licencjat lub doktorat z teologii ze specjalizacją w mariologii (w zakresie mariologii). Odpowiadając na te wskazania Stolicy Świętej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczął w roku akademickim 2010/2011 prowadzenie studiów podyplomowych z mariologii. Są to dwuletnie studia podyplomowe /4 semestry/. W ramach studiów odbędzie się 288 godzin zajęć dydaktycznych.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA RELIGIOZNAWCZE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Religioznawstwo kieruje uwagę na złożoność problematyki związanej z religią jako zjawiskiem społecznym oraz wielością religijną; w odróżnieniu od teologii, która skupia się tylko na jednej religii. Kształci specjalistów w zakresie różnych religii, którzy posiadając także wiedzę z nauk humanistycznych i społecznych, są przygotowani do pracy w edukacji wielokulturowej i wieloreligijnej.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIUM MISJOLOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Aby zostać przyjętym na Podyplomowe Studia Misjologiczne należy zarejestrować się oraz złożyć w dziekanacie (p.48) n/w dokumenty: Podanie wydrukowane z systemu; dowód osobisty ( oryginał do wglądu); 1 zdjęcie; odpis i kserokopia dyplomu magisterskiego. Dokumenty przyjmowane są od dnia od dnia 20 czerwca 2018 r.do 15 września 2018 r. Komplet dokumentów należy składać w Sekretariacie Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie ul. Dewajtis 5,01-815 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 13.00.

  Dowiedz się więcej

 • TEOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Teologia
  Studium umożliwia pogłębienie wiedzy teologicznej. W przypadku osób legitymujących się tytułem magistra z innego kierunku niż teologia, posiadających już kwalifikacje pedagogiczne Studium przygotowuje do prowadzenia nauczania religii w szkole. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje ok. 280 godzin wykładów oraz ok. 240 godzin ćwiczeń.

 • TEOLOGIA APOSTOLSTWA I TEOLOGIA ŻYCIA KONSEKROWANEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Teologia apostolstwa i teologia życia konsekrowanego
  Dwuletnie niestacjonarne studia podyplomowe z Teologii Apostolstwa i Teologii Życia Konsekrowanego odbywają się w Centrum Teologii Apostolstwa "Pallottianum" w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki), które funkcjonuje jako Jednostka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Kandydatami na studia podyplomowe mogą być osoby mające magisterium lub licencjat zawodowy nie tylko z teologii, ale z każdego innego kierunku (np. z zakresu nauk humanistycznych i tzw. nauk ścisłych). Instytut realizuje program studiów oficjalnie zatwierdzony przez Watykańską Kongregację Wychowania Katolickiego, w piśmie z 9 maja 2009 roku, skierowanym przez prefekta tejże Kongregacji Zenona Kard. Grocholewskiego, do Metropolity Warszawskiego Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW.
  Celem podyplomowych studiów Teologii apostolstwa oraz Teologii Życia Konsekrowanego jest pogłębiona refleksja nad naturą apostolatu Kościoła oraz przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań związanych z różnymi apostolskimi funkcjami, jak np.: promotora powołań życiowych osób świeckich i duchownych, liderów ruchów apostolskich i wspólnot eklezjalnych, czy też katechetów dla nauczania religii w szkołach.
  Celem studiów w ramach życia konsekrowanego jest pogłębienie formacji oraz przygotowanie do prowadzenia formacji zakonnej jako mistrzynie i mistrzowie nowicjatu oraz opiekunowie w ramach dalszych etapów formacji.

Opinie (0)