ul. Dewajtis 5,

01 - 815 Warszawa

tel. (22) 561 88 56

e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

https://teologia.uksw.edu.pl/

ul. Dewajtis 5,

01 - 815 Warszawa

tel. (22) 561 88 56

e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

https://teologia.uksw.edu.pl/

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I i II stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” kształcą profesjonalistów w dziedzinie mass mediów i komunikacji społecznej. Kształcenie dziennikarzy dokonuje się na dwóch poziomach. Poziom pierwszy to szkolenie warsztatu, czyli odpowiedź na pytanie: Jak w sposób profesjonalny przekazywać informacje i opinie? Poziom drugi to poziom merytoryczny. Dotyczy on wiedzy, którą dziennikarz musi posiadać, aby nie stać się obiektem manipulacji. Dziennikarstwo na UKSW daje absolwentowi także podstawową wiedzę w obszarach ekonomii, politologii, socjologii, kulturoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także dobrą orientację w kwestiach religijno-moralnych. Ten szeroki zakres zainteresowań wraz z dobrym przygotowaniem osobowym to niejako „znak firmowy” naszych absolwentów, dzięki któremu są oni chętnie zatrudniani i doceniani w redakcjach mediów ogólnopolskich i lokalnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Jest także zaznajamiany z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Student jest przygotowywany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Student poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z umiejętnością posługiwania się słownictwem właściwym teologii.

  Nasze studia przygotowują studenta do pracy w różnych kierunkach zawodowych. Jest on zdolny do podjęcia pracy:

  • w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii, w parafii zaś jako katecheta – po uzyskaniu uprawnień do nauczania religii i po ukończeniu specjalności nauczycielsko-katechetycznej
  • w mediach oraz nauczania przedmiotu „edukacja medialna” (pod warunkiem uzyskania uprawnień pedagogicznych) – po ukończeniu specjalności „edukacja medialna i dziennikarstwo”
  • w instytucjach organizujących i animujących ruch pielgrzymkowy i turystyczny na terenie krajów biblijnych – po ukończeniu specjalności „turystyka krajów biblijnych”
  • w domach opieki, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-leczniczych, a także w ośrodkach pomocy rodzinie, imigrantom i repatriantom, jako osoba kompetentna w zakresie problemu bezdomności, uzależnień, socjoterapii, przygotowania i realizacji projektów dla organizacji zajmujących się pomocą społeczną, szkoleniem wolontariatu – po ukończeniu specjalności „integralna pomoc i promocja społeczna”
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia
  • Język obcy nowożytny

  Przeprowadzona zostanie również rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)