ul. Dewajtis 5,

01 - 815 Warszawa

tel. (22) 561 88 56

e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

https://teologia.uksw.edu.pl/

ul. Dewajtis 5,

01 - 815 Warszawa

tel. (22) 561 88 56

e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

https://teologia.uksw.edu.pl/

 • CHRZEŚCIJAŃSKA TURYSTYKA RELIGIJNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Chrześcijańska turystyka religijna to jedyne tego typu studia w Polsce, które, oprócz tytułu licencjata, pozwalają uzyskać certyfikat pilota wycieczek oraz wyspecjalizować się w obszarze pielgrzymowania. 

  Studia są połączeniem wiedzy teologicznej i biblijnej  z praktyką zawodową w zakresie organizacji ruchu turystycznego i pielgrzymkowego w wymiarze chrześcijańskim. Kierunek daje możliwość zdobycia umiejętności językowych (język hebrajski, biblijny, arabski, greka biblijna). Studenci mogą uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowych, wykładach oraz praktykach, np. w centrach pielgrzymkowych, biurach podróży czy na lotniskach.

  Kształcenie na kierunku chrześcijańska turystyka religijna dostarcza umiejętności do stawiania czoła wyzwaniom, jakie niesie współczesny świat i jego pytania o chrześcijaństwo, Kościół oraz społeczną mobilność. Przygotuje studentów do roli społecznych liderów, wyposażonych w kluczowe kompetencje przedsiębiorczości, dialogu i samorealizacji.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UKSW dają gwarancję zdobycia solidnych podstaw warsztatu dziennikarskiego. Kierunek ten wyróżniają liczne zajęcia praktyczne, a także indywidualne podejście do studenta i troska o jego rozwój. Wykładowcy to zarówno teoretycy mediów i nauk o komunikowaniu, jak i specjaliści z branży – dziennikarze ogólnopolskich stacji telewizyjnych i radiowych, czołowi eksperci ds. PR, marketingu i reklamy.

  Ćwiczenia odbywają się m.in. w Pracowni Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych. Studio zostało stworzone z myślą o praktycznym przygotowaniu studentów do realizacji materiałów filmowych i radiowych. Nowoczesny sprzęt daje możliwości m.in. nagrania programu z udziałem kilku osób, a także montażu materiału dźwiękowego lub filmowego. 

  Studenci mogą rozwijać swoje pasje pod okiem praktyków w kołach naukowych, działających na wydziale, m.in. kole naukowym Public Relations w Social Media lub w Radio UKSW – tu  oficjalnej stacji internetowej, którą tworzy grupa studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz innych pokrewnych kierunków.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo ogólne
  • Komunikacja medialno-kulturowa

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna oraz wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się podstawie średniej ocen z toku studiów oraz egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SPECJALISTYCZNE STUDIA TEOLOGICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Specjalistyczne studia teologiczne na UKSW pozwalają pogłębić wiedzę z zakresu teologii w wybranej specjalizacji i uzyskać stopień licencjata kanonicznego. Studenci mogą rozwinąć zainteresowania teologiczne oraz nauczyć się postrzegania rzeczywistości w perspektywie duchowego wymiaru człowieka. Atutem kierunku jest współpraca z wieloma instytucjami kościelnymi, m.in. wyższymi seminariami duchownymi, wydawnictwami katolickimi czy Konferencją Episkopatu Polski. 

  Zajęcia, prowadzone przez doświadczonych naukowców i dydaktyków, sprzyjają rozwojowi umiejętności praktycznych, które można z powodzeniem wykorzystać w karierze zawodowej. Pogłębiona wiedza teologiczna pozwala na rzeczowe formułowanie opinii krytycznych o wytworach kultury oraz nawiązywać współpracę z różnymi instytucjami edukacyjno-wychowawczymi, kulturalnymi, społecznymi i charytatywnymi. 

  Specjalistyczne studia teologiczne przygotowują studentów do kontynuowaniu kariery naukowej w Szkole Doktorskiej UKSW, pozwalają także nabyć kompetencje do nauczania religii i teologii. Są prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Teologia biblijna
  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia moralna
  • Teologia duchowości
  • Teologia fundamentalna
  • Misjologia
  • Teologia pastoralna
  • Katechetyka
  • Liturgika
  • Teologia kultury
  • Teologia religii i ekumeniczna
  • Teologia środków społecznego przekazu
  • Homiletyka
  • Patrologia

  STUDIA II STOPNIA

  Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych: punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego), punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat • 6 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 6 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Na kierunku teologia prowadzone są jednolite studia magisterskie, dzięki którym student zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Jest także zaznajamiany z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego.

  Student jest przygotowywany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Student poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z umiejętnością posługiwania się słownictwem właściwym teologii.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Teologia ogólna

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Teologia ogólna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna oraz wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język obcy, geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)