Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole, tel. +48 77 449 86 99

tel. +48 77 449 86 75

fax: +48 77 449 86 99

e-mail: weia@po.opole.pl

http://we.po.opole.pl/

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole, tel. +48 77 449 86 99

tel. +48 77 449 86 75

fax: +48 77 449 86 99

e-mail: weia@po.opole.pl

http://we.po.opole.pl/

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Automatyka i robotyka
  Kształcenie na kierunku Automatyka i robotyka pozwala absolwentowi na opanowanie obszernego zasobu wiedzy z zakresu przedmiotów kierunkowych ogólnotechnicznych na przykład: elektrotechnika, elektronika, energoelektronika, technika cyfrowa i mikroprocesorowa, układy elektromechaniczne, automatyka, metrologia oraz informatyka. W ramach przedmiotów specjalnościowych przekazywana jest wiedza z zakresu układów automatyki, regulacji ciągłej, dyskretnych układów automatyki, procesów wytwórczych i obsługi systemów komputerowego sterowania procesami produkcyjnymi oraz systemami obsługi, z szerokim wykorzystaniem metod inteligentnego sterowania. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej związanej z eksploatacją, uruchamianiem i projektowaniem systemów automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych, systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Posiada umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania komputerów oraz sterowników cyfrowych, jak również wykorzystania sieci komputerowych oraz urządzeń zewnętrznych. Absolwent jest przygotowany do projektowania i eksploatacji komputerowych systemów automatyki, a w szczególności rozproszonych systemów sterowania SCADA, a także systemów sterowania stosowanych w robotyce. Ponadto absolwent posiada wiedzę z zakresu analizy sygnałów, regulacji automatycznej, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Absolwent może być zatrudniony jako projektant układów i systemów sterowania bazujących na technice mikroprocesorowej i komputerowej dla procesów i ciągów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu i działach gospodarki, a także jako specjalista eksploatacji układów i systemów sterowania, systemów pomiarowych oraz systemów informatycznych w różnych działach gospodarki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Elektronika przemysłowa
  Absolwent otrzymuje gruntowne przygotowanie z zakresu przedmiotów kierunkowych, jak: teoria obwodów, teoria sygnałów, metrologia elektryczna i elektroniczna, podstawy programowania i użytkowania komputerów, sieci telekomunikacyjne, elementy i układy elektroniczne, technika cyfrowa i mikroprocesorowa, podstawy automatyki, języki programowania, systemy operacyjne komputerów, grafika inżynierska, a także zarządzanie przedsiębiorstwem. Absolwent posiada niezbędną wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz umiejętności w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów, technologii i narzędzi oraz technik komputerowych. Absolwent jest przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji mikroprocesorowych i mikrokomputerowych systemów pomiarowych, diagnostycznych i sterujących, a także do efektywnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi dla celów optymalizacji, symulacji oraz projektowania szeroko rozumianych systemów elektronicznych.  Absolwent zna podstawowe zasady ekonomii produkcji oraz organizacji i zarządzania w zakresie umożliwiającym mu kierowanie zespołami ludzkimi, zarządzanie małą firmą i podejmowanie działalności gospodarczej. Jest przygotowany do pracy w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także w różnego rodzaju firmach przy wprowadzaniu na rynek oraz do eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów zarówno elektronicznych, jak i telekomunikacyjnych. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Elektrotechnika
  Studia I stopnia
  Absolwent otrzymuje gruntowne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, jak: teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia elektryczna i elektroniczna, maszyny elektryczne, elektronika i energoelektronika, podstawy elektroenergetyki, technika mikroprocesorowa, urządzenia elektryczne, podstawy napędu elektrycznego, a także komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych.  Absolwent posiada niezbędną wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych dla elektrotechniki oraz umiejętności w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji różnego rodzaju układów elektrycznych. Jest przygotowany do projektowania i eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczeń i ochrony urządzeń elektrycznych, a także prowadzenia eksploatacji urządzeń technologicznych zasilanych energią elektryczną, urządzeń łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych. Absolwent jest przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji mikroprocesorowych i mikrokomputerowych systemów pomiarowych, diagnostycznych i sterujących, a także do efektywnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi dla celów optymalizacji, symulacji oraz projektowania szeroko rozumianych systemów elektrycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku ELEKTROTECHNIKA.
  Studia II stopnia
  Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera. Absolwent posiada w stopniu zaawansowanym ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada również umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Odznacza się także zdolnością do pracy twórczej oraz zdolnością do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Informatyka
  Studia I stopnia
  Program dydaktyczny umożliwia nabycie ogólnej wiedzy z zakresu informatyki, poznania zasad funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także projektowania systemów informatycznych i baz danych. Absolwent poznaje przy tym środowisko wielu systemów informatycznych oraz zdobywa umiejętność posługiwania się wieloma językami programowania wysokiego poziomu i poziomu maszynowego. Absolwent zapoznaje się także ze środowiskami programowymi systemów wielozadaniowych oraz wielodostępnych, a także problemami współpracy komputerów z urządzeniami zewnętrznymi i sterowania procesami przemysłowymi.  Absolwent nabywa wiedzę z zakresu konfigurowania systemów cyfrowych wieloprocesorowych i sieci komputerowych, diagnostyki i eksploatacji systemów komputerowych oraz bezpieczeństwa danych i prawa komputerowego. Posiada umiejętność tworzenia oprogramowania w wielu językach programowania wysokiego poziomu (programowanie strukturalne, obiektowe, komponentowe), jak również niskiego poziomu (języki assemblerowe).  Absolwent jest przygotowany do projektowania i realizacji systemów informatycznych z wykorzystaniem współczesnych metod inżynierii oprogramowania, w środowiskach wielodostępnych oraz rozproszonych, z wykorzystaniem komputerów wieloprocesorowych oraz klastrowych. Posiada też wiedzę z zakresu konfigurowania systemów cyfrowych wieloprocesorowych i sieci komputerowych, diagnostyki i eksploatacji systemów komputerowych oraz bezpieczeństwa danych i prawa komputerowego. Nabyta podczas studiów wiedza, umiejętności i rozumienie zagadnień z zakresu informatyki, pozwalają na podjęcie pracy zawodowej związanej z eksploatacją sprzętu komputerowego, a także projektowaniem, realizacją i eksploatacją szeroko rozumianych systemów informatycznych, w tym sieci komputerowych i systemów baz danych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Inżynieria Biomedyczna 
  Umiejętności z zakresu problematyki inżynierii biomedycznej w zastosowaniu w rehabilitacji, w szczególności:
  • tworzenia grafiki 3D na potrzeby budowy prototypów produktów stosowanych w rehabilitacji
  • technik obrazowania medycznego oraz pomiaru wielkości medycznych
  • projektowania konstrukcji mechanicznych oraz wykorzystania biomateriałów
  • modelowania i symulacji układów biologicznych oraz biocybernetyki
  • praktycznego wykorzystania technologii mózg-komputer
  • przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych
  • projektowania medycznych systemów doradczych oraz programowania inteligentnych modułów sterowania
  Absolwent posiada:
  • obszerną wiedzę z zakresu m.in. biofizyki, biochemii, biomateriałów, informatyki, przetwarzania i analizy sygnałów, protetyki, aparatury medycznej,
  • praktyczną wiedzę do efektywnego wykorzystania aparatury medycznej, urządzeń pomiarowych stosowanych w medycynie, sprzętu komputerowego, oprogramowania inżynierskiego, projektowania oraz programowania sprzętu wspomagającego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
  • Pozyskaną wiedzę teoretyczną i praktyczną absolwent weryfikuje w trakcie 4-tygodniowych obowiązkowych praktyk zawodowych, odbywających się w jednostkach medycznych oraz firmach zajmujących się produkcją sprzętu medycznego, które są cenioną przez studentów formą wstępnego przygotowania do podjęcia pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia, język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Technologie energetyki odnawialnej
  Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy. Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Piotrek Ocena

Politechnika Opolska idzie z duchem czasu i to zdecydowanie najbardziej podoba mi się w tej uczelni. Wybrałem kierunek technologie energetyki odnawialnej i zupełnie tego nie żałuję. Moje wykształcenie dostosowane jest do najnowszych standardów,a to przekłada się na znalezienie dobrego zatrudnienia! Bardzo wszystkim polecam PO!!

Monika Ocena

Inżyniera biomedyczna to kierunek przyszłości! Kiedy zobaczyłam możliwość podjęcia nauki na tym kierunku, to od razu wiedziałam, że właśnie na nim chcę się kształcić!

Adam Ocena

Do podjęcia studiów na kierunku informatyki namówili mnie rodzice. Na początku nie byłem do nich przekonany. Miałem uraz z lekcji informatyki, które odbywały się w szkole. Ich poziom był bardzo niski. Jednak już po pierwszych zajęciach na tym kierunku kompletnie zmieniłem zdanie! Nauczyłem się naprawdę wielu przydatnych rzeczy. Ogromnym plusem jest to, że wykładowcy nie uczą nas tylko suchej teorii, a przede wszystkim rozwijają nasze umiejętności praktyczne. Już teraz wiem, że wybór tych studiów był bardzo dobrą decyzją!

Krzysiek Ocena

Informatyka to chyba najpopularniejszy kierunek studiów. I nie ma się czemu dziwić. Świat stoi na informatyce. Każdy korzysta z jej dokonań, ale żeby tak się stało, muszą być wykształceni specjaliści w tym zakresie. Można ich znaleźć tutaj, na Politechnice Opolskiej, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Grzesiek Ocena

Na układy nie ma rady- w taki żartobliwy sposób tłumaczę sobie dlaczego wybrałem Automatykę i robotykę. Po prostu nie mogłem inaczej. Nie potrafię wyobrazić sobie, że robię coś innego i gdzie indziej. Studia na Politechnice Opolskiej to początek, mam nadzieję, długiej i fascynującej drogi

grafik Ocena

sprzęt jakim tu dysponują to kosmos! kasa z UE popłynęła szerokim strumieniem.