Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania PO

ul. Luboszycka 7

45-036 Opole

tel. (+48) 77 449 88 00

fax (+48) 77 449 88 16

e-mail:  weiz@po.opole.pl

http://weiz.po.opole.pl/

Wydział Ekonomii i Zarządzania PO

Politechnika Opolska

ul. Luboszycka 7

45-036 Opole

tel. (+48) 77 449 88 00

fax (+48) 77 449 88 16

e-mail:  weiz@po.opole.pl

http://weiz.po.opole.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Administracja
  Absolwent kierunku administracja dysponuje wiedzą w zakresie nauk społecznych, w szczególności nauk o prawie i administracji. Posiada wiedzę na temat instytucji publicznych, systemu organów władzy, ich struktury oraz wzajemnych relacji tak w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Zna normy i reguły prawne organizujące struktury i instytucje społeczne, potrafiąc jednocześnie dokonać ich interpretacji. W toku studiów nabywa wiedzę na temat organizacji, powoływania i funkcjonowania instytucji prawnych, o rządzących nimi prawidłowościach oraz zna zasady ich działania. Absolwent administracji posiada również wiedzę ekonomiczną oraz znajomość procesów społeczno-gospodarczych, a także zasad organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Absolwent posiada umiejętność prawidłowego rozpoznawania, diagnozowania, czy interpretowania podstawowych problemów prawnych. Potrafi pozyskiwać dane i dokonywać analizy procesów i zjawisk, ze wskazaniem ich przyczyn oraz przebiegu. Na tej podstawie potrafi prognozować zjawiska społeczne i prawne z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu dziedziny prawa. Prawidłowo posługuje się zasadami systemu prawnego, rozumie ich znaczenie, zna hierarchiczną strukturę tego systemu oraz wzajemne relacje i zależności zachodzące między aktami normatywnymi. Potrafi dokonywać wykładni norm prawnych na podstawie metod interpretacji w celu rozwiązania konkretnego zadania w ramach określonej dziedziny prawa. Absolwent ma zdolność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołem i skutecznego porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji posługując się językiem specjalistycznym. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz w prywatnych przedsiębiorstwach. Potrafi stosować prawo z wykorzystaniem reguł wykładni i interpretacji tekstu prawnego w instytucjach publicznych oraz niepublicznych.
  Posiada ponadto umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy, dzięki czemu skutecznie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia oraz kompetencji. Wreszcie potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach, organizacjach gospodarczych i zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO's), organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośródfizyka (z astronomią), geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Ekonomia
  Studia na kierunku Ekonomią kształtują ciekawą sylwetkę Absolwenta posiadającego wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą mu wykonywanie zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zarówno zasobami finansowymi, materialnymi, jak i kapitałem ludzkim. W trakcie studiów Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwenci kierunku ekonomia wyposażeni są w podstawy najnowszej wiedzy ekonomicznej a także wiedzy z zakresu nauk społecznych i ścisłych. Zaproponowana ścieżka kształcenia umożliwia im nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Zatrudnienie znajdują ponadto w przedsiębiorstwach, instytucjach zajmujących się życiem publicznym, czy organizacjach pozarządowych. Program studiów magisterskich umożliwia pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami matematyczno–statystycznymi (wnioskowanie statystyczne, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych, ekonomia matematyczna, ekonomia menadżerska). Studenci, w toku studiów, nabywają umiejętności wykorzystywania EKONOMIA zaawansowanych metod analitycznych do badania i prognozowania zjawisk oraz procesów gospodarczych, a także modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy w otwartej konkurencji międzynarodowej. Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych oraz eksperckich. Z uwagi na nabycie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, cechuje ich znaczna elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. Absolwenci posiadają umiejętność zarządzania i pracy w zespole, a także współpracy z przedstawicielami różnych grup zawodowych ze środowiska lokalnego i globalnego. Studia magisterskie II stopnia dają również podstawę do dalszej edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich (III stopnia), umożliwiają podejmowanie pracy naukowej czy edukacyjnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka (z astronomią), geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Absolwent kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia dysponuje interdyscyplinarną wiedzą w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk społecznych, nauk ekonomicznych oraz nauk o prawie i polityce, która ukierunkowuje go na zrozumienie złożonych mechanizmów funkcjonowania międzynarodowych stosunków gospodarczych. Charakteryzuje także zagadnienia dotyczące integracji i funkcjonowania rynków, zarówno krajowego jak i międzynarodowego, również w wymiarze nowoczesnego rynku jakim jest przestrzeń wirtualna. Absolwenta cechuje również świadomość przestrzeni międzykulturowej w relacjach międzynarodowych oraz wiedza o charakterze ogólnym, definiująca jego postawę jako aktywnego obywatela „globalnej wioski” w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym oraz społecznym. Absolwenta kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze cechuje posiadanie wiedzy dotyczącej powiązań między przedsiębiorstwami, krajami i grupami krajów występujących w skali międzynarodowej z punktu widzenia praw ekonomicznych rządzących zachowaniami podmiotów gospodarki światowej oraz z punktu widzenia polityki ekonomicznej, którą prowadzą podmioty gospodarcze, rozwijając powiązania międzynarodowe. Absolwent posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych jako odrębnej dyscypliny naukowej opierającej się na zbliżonych do pozostałych dziedzin ekonomii podstawach metodologicznych. Potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w międzynarodowej gospodarce oraz wykorzystywać wyniki obserwacji i analiz w praktyce gospodarczej państwa, podmiotów gospodarczych, korporacji transnarodowych oraz organizacji międzynarodowych dla procesów podejmowania decyzji. Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze I stopnia potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy, umie uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji projektów społeczno-gospodarczych uwzględniając kwestie prawne, społeczne i ekonomiczne. Absolwent kierunku przygotowany jest do swobodnego funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy w: organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z podmiotami, firmami, korporacjami transnarodowymi, strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej, związanych z nimi agendach, a także w strukturach związanych z funkcjonowaniem UE, przedsiębiorstwach prowadzących wymianę międzynarodową, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (Non-governmental organisations NGO’s),
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka (z astronomią), geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Zarządzanie
  To właśnie spośród Absolwentów zarządzania rekrutuje się pracowników na stanowiska menedżerskie w rozmaitych przedsiębiorstwach, bez względu na ich formę własności, czy status organizacyjno-prawny. W dobie współczesnej gospodarki rynkowej, każda firma bowiem — od zakładu oczyszczania miasta, przez bank i przedszkole, po wydawnictwo i elektrownie — potrzebuje sprawnego i skutecznego zarzadzania. Studenci kierunku zarządzanie w czasie studiów poznają szczegółowo zagadnienia związane ze współczesną gospodarką rynkową, metodami jakościowymi i ilościowymi zarządzania, rynkiem pieniężno–kapitałowym, prawem gospodarczym, itp. Dodatkowo, otrzymują gruntowne wykształcenie w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjnej i jej zastosowań w nowoczesnych organizacjach. Zdobytą wiedzę ekonomiczną uzupełniają szeroką gamą przedmiotów obieralnych, wyposażających ich w wiedzę z zakresu m.in.: organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, handlu i inwestycji zagranicznych, e-biznesu, socjologii i psychologii zarządzania oraz ergonomii. Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a przedsiębiorstwami Opolszczyzny m.in.: ECO Energetyka Cieplna Opolszczyzny, ESAB , Nutricia, Pro Media Sp. z o.o. i wieloma innymi, daje Studentom kierunku zarządzanie możliwość realizacji ciekawych praktyk i obiecujących staży studenckich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka (z astronomią), geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)