Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania PO

ul. Luboszycka 7

45-036 Opole

tel. (+48) 77 449 88 00

fax (+48) 77 449 88 16

e-mail:  weiz@po.opole.pl

http://weiz.po.opole.pl/

Wydział Ekonomii i Zarządzania PO

Politechnika Opolska

ul. Luboszycka 7

45-036 Opole

tel. (+48) 77 449 88 00

fax (+48) 77 449 88 16

e-mail:  weiz@po.opole.pl

http://weiz.po.opole.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Administracja
  Absolwent kierunku administracja dysponuje wiedzą w zakresie nauk społecznych, w szczególności nauk o prawie i administracji. Posiada wiedzę na temat instytucji publicznych, systemu organów władzy, ich struktury oraz wzajemnych relacji tak w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Zna normy i reguły prawne organizujące struktury i instytucje społeczne, potrafiąc jednocześnie dokonać ich interpretacji. W toku studiów nabywa wiedzę na temat organizacji, powoływania i funkcjonowania instytucji prawnych, o rządzących nimi prawidłowościach oraz zna zasady ich działania. Absolwent administracji posiada również wiedzę ekonomiczną oraz znajomość procesów społeczno-gospodarczych, a także zasad organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Absolwent posiada umiejętność prawidłowego rozpoznawania, diagnozowania, czy interpretowania podstawowych problemów prawnych. Potrafi pozyskiwać dane i dokonywać analizy procesów i zjawisk, ze wskazaniem ich przyczyn oraz przebiegu. Na tej podstawie potrafi prognozować zjawiska społeczne i prawne z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu dziedziny prawa. Prawidłowo posługuje się zasadami systemu prawnego, rozumie ich znaczenie, zna hierarchiczną strukturę tego systemu oraz wzajemne relacje i zależności zachodzące między aktami normatywnymi. Potrafi dokonywać wykładni norm prawnych na podstawie metod interpretacji w celu rozwiązania konkretnego zadania w ramach określonej dziedziny prawa. Absolwent ma zdolność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołem i skutecznego porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji posługując się językiem specjalistycznym. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz w prywatnych przedsiębiorstwach. Potrafi stosować prawo z wykorzystaniem reguł wykładni i interpretacji tekstu prawnego w instytucjach publicznych oraz niepublicznych.
  Posiada ponadto umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy, dzięki czemu skutecznie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia oraz kompetencji. Wreszcie potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach, organizacjach gospodarczych i zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO's), organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośródfizyka, geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Ekonomia
  Studia na kierunku Ekonomią kształtują ciekawą sylwetkę Absolwenta posiadającego wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą mu wykonywanie zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zarówno zasobami finansowymi, materialnymi, jak i kapitałem ludzkim. W trakcie studiów Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwenci kierunku ekonomia wyposażeni są w podstawy najnowszej wiedzy ekonomicznej a także wiedzy z zakresu nauk społecznych i ścisłych. Zaproponowana ścieżka kształcenia umożliwia im nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Zatrudnienie znajdują ponadto w przedsiębiorstwach, instytucjach zajmujących się życiem publicznym, czy organizacjach pozarządowych. Program studiów magisterskich umożliwia pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami matematyczno–statystycznymi (wnioskowanie statystyczne, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych, ekonomia matematyczna, ekonomia menadżerska). Studenci, w toku studiów, nabywają umiejętności wykorzystywania EKONOMIA zaawansowanych metod analitycznych do badania i prognozowania zjawisk oraz procesów gospodarczych, a także modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy w otwartej konkurencji międzynarodowej. Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych oraz eksperckich. Z uwagi na nabycie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, cechuje ich znaczna elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. Absolwenci posiadają umiejętność zarządzania i pracy w zespole, a także współpracy z przedstawicielami różnych grup zawodowych ze środowiska lokalnego i globalnego. Studia magisterskie II stopnia dają również podstawę do dalszej edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich (III stopnia), umożliwiają podejmowanie pracy naukowej czy edukacyjnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka (z astronomią), geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Zarządzanie
  To właśnie spośród Absolwentów zarządzania rekrutuje się pracowników na stanowiska menedżerskie w rozmaitych przedsiębiorstwach, bez względu na ich formę własności, czy status organizacyjno-prawny. W dobie współczesnej gospodarki rynkowej, każda firma bowiem — od zakładu oczyszczania miasta, przez bank i przedszkole, po wydawnictwo i elektrownie — potrzebuje sprawnego i skutecznego zarzadzania. Studenci kierunku zarządzanie w czasie studiów poznają szczegółowo zagadnienia związane ze współczesną gospodarką rynkową, metodami jakościowymi i ilościowymi zarządzania, rynkiem pieniężno–kapitałowym, prawem gospodarczym, itp. Dodatkowo, otrzymują gruntowne wykształcenie w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjnej i jej zastosowań w nowoczesnych organizacjach. Zdobytą wiedzę ekonomiczną uzupełniają szeroką gamą przedmiotów obieralnych, wyposażających ich w wiedzę z zakresu m.in.: organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, handlu i inwestycji zagranicznych, e-biznesu, socjologii i psychologii zarządzania oraz ergonomii. Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a przedsiębiorstwami Opolszczyzny m.in.: ECO Energetyka Cieplna Opolszczyzny, ESAB , Nutricia, Pro Media Sp. z o.o. i wieloma innymi, daje Studentom kierunku zarządzanie możliwość realizacji ciekawych praktyk i obiecujących staży studenckich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

Damian Ocena

Ekonomia to ciężki i trudny kierunek, jednakże sposób przekazywanej wiedzy na tej uczelni bardzo ułatwił zdobycie cennej wiedzy, która pozwoliła mi rozwinąć swoje zainteresowania i karierę zawodową

Andrzej Ocena

Od dziecka wiedziałem co chce robić w życiu. Własna firma była moim największym marzeniem. Nigdy nie chciałem mieć szefa, wolałem sam nim być. Wybór studiów ekonomicznych był w tym przypadku oczywisty. W ciągu tych kilku lat nauczyłem się naprawdę wiele, a kompetencje w zakresie prowadzenia własnej działalności mam w małym palcu. Jeżeli tak jak ja nie chcesz być tylko kolejnym anonimowym pracownikiem wielkiej korporacji to wybierz ten kierunek. ..

Zuzia Ocena

Wybierając międzynarodowe stosunki gospodarcze nie byłam zbyt przekonana co do tego kierunku. Ale już po pierwszym roku wiedziałam, że to jest to! Wiedza o świecie jest przedstawiana tutaj bardzo atrakcyjnie i wykladowcy zarażają swoją pasją.

Ola Ocena

Jestem na 2 roku zarządzania i mogę polecić z całego serca! Wykładowcy super, atmosfera przyjazna, wszyscy są pomocni. Szczerze polecam

Marianna Ocena

Wybór studiów na kierunku zarządzanie to najlepsza decyzja w moim życiu! Widać, że wykładowcy to ludzie z ogromną pasją i doświadczeniem, z którym chętnie dzielą się ze studentami. Te kilka lat studiowania to naprawdę jeden z lepszych okresów w moim życiu. Zdobyłam ogromną wiedzę i umiejętności, a dodatkowo robiłam to co kocham! Teraz mam pracę o jakiej zawsze marzyłam. Naprawdę, warto iść na te studia.

Malwina Ocena

Zarządzanie to bardzo złożona dziedzina. Składa się na nią prawo, rachunkowość, umiejętności organizacji i planowania. Studiowanie Zarządzania na Politechnice Opolskiej to ciekawa sprawa, zwłaszcza że można dołączyć do fajnego koła naukowego, a także podjąć naukę języka chińskiego.

Michał Ocena

Ekonomia to bardzo ciekawy świat, złożony z wielu elementów. Żeby dobrze ją zrozumieć trzeba poznać fundament prawny, gospodarczy, społeczny. To nie są studia dla ludzi, którzy nie lubią szukać, sprawdzać czy porównywać. Ekonomia to kierunek interesujący właśnie dlatego, że mówiąc o niej, należy brać pod uwagę różne czynniki.

Paulina Ocena

Administracja to studia o dwóch płaszczyznach. Na jednej zdobywasz szeroką wiedzę, na drugiej rozwijasz swój charakter i niektóre cechy osobowości. Studia na tym kierunku na Uniwersytecie Opolskim to praktyczna strona studiowania, bo wydział współpracuje z różnymi instytucjami samorządowymi, więc studenci mogą odbyć ciekawe staże, praktyki czy warsztaty.