ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel. +48 22 683-91-40

fax +48 22 683-73-66

http://www.wme.wat.edu.pl/

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel. +48 22 683-91-40

fax +48 22 683-73-66

http://www.wme.wat.edu.pl/

 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek międzywydziałowy „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna” (BiIB) stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w WAT.

  Jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów w gospodarce i sektorze obronności, w następującym zakresie: urządzenia i sprzęt medyczny, biomechatroniczny i rehabilitacyjny; bioprotezy, sztuczne narządy i implanty; aparatura medyczna i systemy pomiarowe w biomechanice, biomechatronice i rehabilitacji; pomiar wielkości medycznych i biologicznych; systemy informatyczne w medycynie; systemy automatycznego sterowania i robotyki w medycynie; oprogramowanie systemów i urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, bioprotez, sztucznych narządów i implantów oraz aparatury medycznej; systemy i urządzenia dla potrzeb sensoryki medycznej; urządzenia i systemy medyczne, biomechatroniczne i rehabilitacyjne; eksploatacja i serwis systemów IT do urządzeń medycznych i systemów medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych; obsługa aparatury medycznej i systemów pomiarowych w medycynie; spersonalizowane systemy monitorowania stanu zdrowia; projektowanie i programowanie dla telemedycyny i telemetrycznych systemów w medycynie; wytwarzanie, odbiór i przetwarzanie sygnałów biologicznych; mobilne urządzenia mikrokontrolerowe; elektroniczna aparatura diagnostyczna i terapeutyczna; medyczne bazy danych; systemy zdalnej diagnostyki medycznej i nawigacji personalnej; systemy akwizycji i przetwarzania danych medycznych; optoelektroniczne systemy diagnostyczne i terapeutyczne; materiały implantacyjne oraz instrumentarium medyczne; systemy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości wspierające działanie służb medycznych.

  Kierunek BiIB realizowany jest wspólnie przez 4 jednostki organizacyjne WAT, w ramach zawartego Porozumienia. Wydział Mechaniczny, jako wydział wiodący, koordynuje proces kształcenia i prowadzi dokumentację przebiegu studiów. Realizacja kształcenia na kierunku BiIB jest ściśle powiązana ze stałym uczestnictwem i bezpośrednim wpływem interesariuszy zewnętrznych na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

  Program kształcenia BiIB obejmuje efekty kształcenia właściwe dla obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych i dyscyplin naukowych: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, informatyka, elektronika, telekomunikacja, mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn, przy jednoczesnym uwzględnieniu wybranych efektów kształcenia z obszaru kształcenia nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedziny nauk medycznych i dyscyplin naukowych: biologia medyczna oraz medycyna.

  Program studiów obejmuje kształcenie ogólne, podstawowe i kierunkowe – wspólne dla wszystkich studentów (w semestrach 1-7) oraz kształcenie specjalistyczne i pracę dyplomową inżynierską (w semestrach 5-7).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny
  • Biocybernetyka
  • Elektronika biomedyczna
  • Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka - max 45 pkt.
  • Fizyka - max 30 pkt.
  • informatyka - max 30 pkt.
  • Język obcy nowożytny - max 20 pkt.
  • Język polski - max 5 pkt.

  Uwaga: * - podstawą do naliczania jest przedmiot dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych.

  Dowiedz się więcej

 • BIOGOSPODARKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek biogospodarka

  Kierunek interdyscyplinarny biogospodarka stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w WAT. Jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu nowych uregulowań i procesów zachodzących w gospodarce. Biogospodarka kształtuje nowy rynek pracy, produkcji i usług, który wymaga nowej zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych kadr dla tego rynku. Realizowany jest w partnerstwie, przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej. Realizacja kształcenia na kierunku biogospodarka jest ściśle powiązana ze stałym uczestnictwem i bezpośrednim wpływem interesariuszy zewnętrznych na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Biogospodarka jest w stanie pobudzić i utrzymać wzrost gospodarczy i utworzyć miejsca pracy na obszarach wiejskich, przybrzeżnych i przemysłowych; ograniczyć uzależnienie od paliw kopalnych oraz przyczynić się do poprawy równowagi ekonomicznej i środowiskowej produkcji podstawowej i przemysłu przetwórczego.

  Program kształcenia obejmuje wiedzę inżynierską z trzech dyscyplin naukowych (biotechnologia, inżynieria środowiska, budowa i eksploatacja maszyn) z uwzględnieniem nauki i nowoczesnych technologii, logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie
  w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych.

  Program studiów jest jednakowy dla wszystkich studentów. Pierwsze trzy semestry realizowane będą w macierzystej uczelni, powinny tworzyć podbudowę do następnego etapu realizacji studiów (siatka godzin jednakowa), trzy następne semestry rotacyjne w uczelniach tworzących UT-3. Semestr IV, V i VI odpowiednio realizowane będą przez Politechnikę Łódzką, Politechnikę Warszawską i Wojskową Akademię Techniczną. Semestr ostatni dyplomowy w macierzystej uczelni, dopuszcza się wybór realizacji dyplomu na uczelni partnerskiej. Dyplom wspólny trzech uczelni.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • biologia* – max. 30 pkt. rankingowych
  • chemia* - max 30 pkt. rankingowych
  • fizyka/fizyka z astronomią* - max 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych

  Uwaga: * - podstawą do naliczania jest przedmiot dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych.

  Dowiedz się więcej
   
   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Logistyka to planowanie, racjonalizowanie transportu różnego rodzaju dóbr, ich szybka, ekonomicznie efektywna dystrybucja a także kontrola jakości usług logistycznych. W świecie który skurczył się do globalnej wioski logistyka jest podstawą wszelkiej egzystencji ludzkiej.

  Wojskowa Akademia Techniczna z kierunkiem  „Logistyka” o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Wydziale Mechanicznym, zajęła drugie miejsce i została wyróżniona w pionierskim Rankingu Studiów Inżynierskich 2018, zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

  Na kierunku logistyka studenci posiądą wiedzę z zakresu:

  1. Wiedza ogólna z: podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz umiejętności menedż

  2. Wiedza podstawowa z: matematyki i statystyki inżynierskiej, fizyki, wytrzymałości materiałów i mechaniki, podstaw zarządzania, towaroznawstwa bezpieczeństwa ruchu drogowego, grafiki inżynierskiej, podstaw badań operacyjnych, prawa, finansów i bankowości, inżynierii systemów i analizy systemowej i maszynoznawstwa.

  3. Wiedza kierunkowa z: zarządzania produkcją i usługami, podstaw logistyki, infrastruktury logistycznej, funkcjonowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwach, normalizacji i systemów jakości, ekonomiki transportu, ekologistyki, projektowania procesów, automatyki i robotyki, elektrotechniki i elektroniki

  Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie:

  1. Umiejętności ogólne: posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

  2. Umiejętności podstawowe: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień i procesów logistycznych, pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, analiz zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień logistycznych w oparciu o prawa fizyki, rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitał

  3. Umiejętności kierunkowe: umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, doboru personelu i jego szkolenia.

  Studia na kierunku logistyka przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwent kierunku logistyka maszyn jest również przygotowany do pracy w jednostkach wojskowych oraz przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo - rozwojowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego personelu technicznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka w motoryzacji
  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka w motoryzacji
  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka - max 45 pkt. rankingowych
  • Fizyka/fizyka z astronomią - max 30 pkt. rankingowych
  • Język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych
  • Język polski - max 5 pkt. rankingowych

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek mechanika i budowa maszyn

  Kierunek wojskowy mechanika i budowa maszyn prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich, natomiast studia cywilne w formie  studiów I i II stopnia. Kierunek „Mechanika i Budowa Maszyn” należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: Automatyka i Robotyka, Edukacja Techniczno - Informatyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa, Logistyka, Mechatronika, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

  Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn” przygotowują do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

  Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn jest również przygotowany do pracy w jednostkach wojskowych oraz przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo - rozwojowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego personelu technicznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
  • Mechatronika i diagnostyka samochodowa
  • Pojazdy samochodowe i specjalne
  • Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
  • Urządzenia i zastosowania produktów naftowych

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Korpus wojskowy „logistyki
  • Czołgowo-samochodowa
  • Materiały pędne i smary
  • Organizacja transportu i ruchu wojsk
  • Korpus wojskowy „inżynieria wojskowa”
  • Maszyny inżynieryjne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
  • Mechatronika i diagnostyka samochodowa
  • Pojazdy samochodowe i specjalne
  • Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
  • Urządzenia i zastosowania produktów naftowych

   


  Studia jednolite magisterskie - wojskowe
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka/fizyka z astronomią – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   
   

  Studia I stopnia - cywilne
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka/fizyka i astronomia – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn jest konkurs dyplomów.
   

   

Opinie (1)

Kasia Ocena

Dużo praktyki co najbardziej sobie cenię :)