MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) lub 3,5 roku (studia I stopnia) i 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inzyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 9 września 2024 r. | mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe - uczelnie >

Opis kierunku

Co wiemy na temat studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn? Jest to kierunek, który dostarcza wiedzy i umiejętności koniecznych do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn, a w toku zajęć studenci zaznajamiają się z zasadami mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. A co wiemy na temat Mechaniki i budowy maszyn, ale w ramach studiów wojskowych? Otóż, jest to zagadnienie znacznie szersze i bardziej złożone, skupione nie tylko wokół samego kierunku kształcenia.

Zastanawiając się nad aplikowaniem na studia wojskowe należy wiedzieć w jakiej formie są one prowadzone. Podjęcie kształcenia to coś znacznie więcej niż przyjęcie w poczet studentów i realizowanie oraz zaliczanie zajęć aż do obrony pracy dyplomowej. Studia wojskowe to studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy realizują obszerny program nauczania. Proces kształcenia, trwający dziesięć semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika, a także skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Co zrozumiałe, w porównaniu ze studiami cywilnymi inaczej wygląda proces rekrutacji. Zasadnicza część postępowania kwalifikacyjnego oprócz dobrze znanego konkursu świadectw obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej, test znajomości języka angielskiego obejmujący kandydatów, którzy nie zdawali tego języka na maturze oraz rozmowę kwalifikacyjną. Ponadto, rozpoczęcie nauki poprzedzone jest podstawowym szkoleniem zakończonym uroczystą przysięgą wojskową.

 

Specjalności

Współczesne studia z mechaniki i budowy maszyn charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe: eksploatacja siłowni okrętowych, czołgowo-samochodowa, maszyny inżynieryjne, materiały pędne i smary.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, język polski, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Tak, jak w przypadku Mechaniki i budowy maszyn na studiach cywilnych, w ramach studiów wojskowych studenci zdobywają wiedzę niezbędną do zrozumienia zagadnień budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Jednak oprócz tego pozyskują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Obecnie, studia techniczne cieszą się dużą popularnością, dlatego też kandydaci na kierunek mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na konkretnej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe to:

 • matematyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język polski
 • język obcy nowożytny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAKIE PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA SĄ WAŻNE?

Kiedy zastanawiamy się nad podjęciem studiów cywilnych zadajemy sobie pytanie, który kierunek kształcenia interesuje nas najbardziej i z jakim rodzajem wykształcenia wiążemy plany zawodowe. W przypadku studiów wojskowych jest trochę inaczej, co oznacza, że musimy zadać sobie więcej pytań. Dlaczego? Ponieważ studia te posiadają specyficzny charakter, a nauka realizowana jest w równie specyficznych warunkach. Należy zdawać sobie sprawę z tego, iż nie są to studia dla każdego. Nie są to studia, które można obrać bez namysłu, bez wiedzy na temat tego jak wyglądają, czy też z powodu braku innych pomysłów na siebie i drogę edukacyjną. Trudno wyobrazić sobie, aby kandydatem na studia wojskowe była osoba, która nie przejawia najmniejszego zainteresowania wojskiem. Równie trudno wyobrazić sobie, aby na studia te aplikowała osoba nie wiedząc, z czym wiążą się nie tylko same studia, ale i przyszła kariera w mundurze.

Kandydaci na studia wojskowe powinni charakteryzować się nie tylko chęcią zdobycia wykształcenia w zakresie obranego kierunku. Przystępując do rekrutacji powinni wiedzieć, że będą realizować kształcenie wedle konkretnych zasad, w ramach dyscypliny, w przestrzeni, w której wszystko ma swoje miejsce i czas, nie mówiąc o regulaminach. Oprócz wspomnianej chęci pozyskania wykształcenia istotna jest odporność psychiczna, dobra kondycja fizyczna, umiejętność dostosowania się do nowych warunków oraz konkretnych zasad, na podstawie których toczyć się będzie studenckie życie.

 

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Mechanika techniczna
 • Budowa pojazdów
 • Technologia montażu maszyn
 • Mechanika płynów
 • Systemy i procesy logistyczne
 • Podstawy teorii sprężystości
 • Maszynoznawstwo
 • Geometria wykreślna
 • Inżynieria ruchu drogowego
 • Matematyka
 

Predyspozycje kandydata na studia wojskowe na kierunku Mechanika i budowa maszyn:

 • zainteresowanie wybraną dziedziną, zwłaszcza w odniesieniu do wojska,
 • zainteresowanie wojskiem i jego historią,
 • sprawność fizyczna,
 • umiejętność nawiązywania relacji,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętność dostosowania się do panujących warunków i zasad.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE?

Studia wojskowe na kierunku Mechanika i budowa maszyn to studia realizowane w ramach jednolitych studiów magisterskich. Trwają one dziesięć semestrów i nastawione są na pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi, a także pozyskanie specjalistycznego przygotowania technicznego, umożliwiającego zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP. Wybierając się na studia można liczyć na szeroki wybór specjalności, z których płynie wiedza oraz liczne umiejętności umożliwiające kontynuowanie służby wojskowej w odpowiednim korpusie wojskowym.

W trakcie trwania studiów kandydaci na żołnierzy zawodowych realizują określaną specjalnym rozporządzaniem Ministra Obrony Narodowej liczbę godzin wychowania fizycznego oraz zwiększoną liczbę godzin zajęć języka angielskiego. Promocja na pierwszy stopień oficerski odbywa się po odbyciu praktyki w jednostce wojskowej na stanowisku dowódcy plutonu, zdaniu egzaminu na oficera oraz, co oczywiste, po zakończeniu studiów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Kształcenie na studiach wojskowych polega na realizowaniu programu nauczania, który podzielony jest na poszczególne bloki. Bloki te to grupa zajęć wojskowych, grupa zajęć sportowo- językowych oraz grupa zajęć politechnicznych. W bloku wojskowym występują  grupy przedmiotów ze szkolenia: ogólnego i kierunkowego, w bloku sportowo- językowego występują przedmioty z języka obcego i wychowania fizycznego, a w grupie bloku kierunku politechnicznego występują przedmioty kształcenia politechnicznego ujęte w czterech grupach treści kształcenia: ogólnego, podstawowego, kierunkowego i specjalistycznego.

Studenci studiów wojskowych, realizując standard kształcenia wojskowego, zdobywają wiedzę interdyscyplinarną z dziedziny nauk humanistycznych i nauk społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania oficera w jednostce wojskowej w warunkach pokoju, kryzysu i wojny. Pozyskują wiedzę z zakresu systemu dowodzenia i realizacji procesu dowodzenia, wiedzę na temat zasad organizowania i utrzymania gotowości bojowej w pododdziale, wiedzę o organizacji, strukturach, rodzajach i podstawowym wyposażeniu pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz armii innych państw, jak również wiedzę na temat prowadzenia działań taktycznych na współczesnym polu walki na szczeblu plutonu i kompanii.

Jakie zagadnienia znajdują się w bloku politechnicznym? Między innymi zagadnienia dotyczące matematyki i statystyki inżynierskiej, fizyki, wytrzymałości materiałów i mechaniki płynów z hydrauliką, podstaw zarządzania i dynamiki maszyn, bezpieczeństwa ruchu drogowego, geometrii wykreślnej i maszynoznawstwa. Oprócz tego, studenci zaznajamiają się z materiałami konstrukcyjnymi w budowie maszyn, metrologią i systemami pomiarowymi, automatyką i robotyką, elektrotechniką i elektroniką, konstrukcją maszyn, technikami wytwarzania, zarządzaniem środowiskiem, czy budową pojazdów.

Reasumując, studenci Mechaniki i budowy maszyn na studiach wojskowych zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji sprzętu wojskowego oraz umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich, a także kierowania zespołami ludzkimi. Ponadto, nabywają umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz służby w zwartym zespole wojskowym.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie), 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE?

Dyplom ukończenia studiów technicznych otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe znajdą zatrudnienie w przemyśle maszynowym oraz w jednostkach obioru technicznego. Równie ciekawą opcją będzie podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i produkcją różnego typu maszyn. Studenci mogą także podjąć zawodową służbę wojskową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe:

 • wojsko
 • jednostki odbioru technicznego
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją maszyn
 • firmy konsultingowe i doradcze
 • przemysł maszynowy.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)