• GEOINFORMATYKA I GEOSTATYSTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w:

  • umiejętność doboru i zastosowania współczesnych technik pomiarowych przy projektowaniu i realizacji projektów GIS;
  • umiejętność zastosowania oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych z systemów pomiarowych oraz tworzenia kompleksowych systemów GIS;
  • umiejętność tworzenia internetowych aplikacji typu WebGIS;
  • umiejętność statystycznej analizy i przetwarzania danych.

  Adresaci:

  Osoby, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku i które chcą nauczyć się efektywnie wykorzystywać System Informacji Geograficznej (GIS) do zbierania i analizowania danych przestrzennych, ale także takie, które chcą usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie. Ofertę studiów w szczególności kierujemy do pracowników administracji publicznej, którzy na co dzień pracują z oprogramowaniem typu GIS i chcieliby powiększyć wachlarz narzędzi wykorzystywanych przy realizacji swoich projektów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HISTORIA WOJSKOWOŚCI POLSKIEJ W XIX I XX W. - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do pasjonatów dziejów militarnych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę oraz posiąść znajomość warsztatu historyka wojskowości w stopniu umożliwiającym prowadzenie własnych badań naukowych. Treści zawarte w programie koncentrują uwagę na wojskowości polskiej - przedstawianej na szerokim tle historii militarnej XIX i XX wieku, geografii wojennej, zagadnieniach muzealnictwa wojskowego, kartografii, barwy i broni itp.

  Studia trwają dwa semestry, obejmują 254 godziny zajęć z przedmiotów:

  • Wstęp do badań nad historią wojskowości
  • Źródła do historii wojen i wojskowości polskiej XIX i XX wieku
  • Geografia wojenna Polski
  • Historia architektury militarnej w Polsce
  • Historia techniki wojskowej
  • Terenoznawstwo i topografia
  • Archeologia pól bitewnych
  • Muzealnictwo wojskowe
  • Wykłady monograficzne
  • Seminaria dyplomowe

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER KOORDYNOWANEJ OCHRONY ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Menedżer Koordynowanej Ochrony Zdrowia (MKOZ) to pierwsze tego typu studia w Polsce. Ich przygotowanie i wdrożenie są wynikiem śledzenia nie tylko trendów, doświadczeń europejskich i światowych, ale również odpowiedzią na konsekwencje zmian społecznych, demograficznych, ekonomicznych i kulturowych. Koordynowana ochrona zdrowia (KOZ) według Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ) to zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej jakości opieki medycznej, ciągłości obsługi pacjenta oraz efektywności kosztowej świadczeń. Do tych właśnie zadań potrzebni są profesjonaliści, którzy w szpitalach, poradniach, podstawowej opiece zdrowotnej skoordynują działania i jednocześnie zmniejszą administracyjne obciążenie lekarzy i pielęgniarek oraz pozostałych profesjonalistów medycznych. W czasie, kiedy system ochrony zdrowia mierzy się z problemem zmniejszającej liczby pracujących pielęgniarek, brakiem lekarzy, nieodzowne wydaje się, aby wykonywane przez nich czynności administracyjne zostały przejęte przez Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia. W ostatecznym rezultacie beneficjentami zmian będą osoby, dla których system opieki zdrowotnej funkcjonuje, czyli pacjenci.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA WYSTAW I WYDAWNICTW W MUZEACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współczesne muzeum jest nie tylko przestrzenią dziedzictwa kulturowego i przestrzenią dziedziczonych wartości, staje się także elementem gry społecznej i politycznej, miejscem terapii, zasobem cyfrowym, mediateką, obszarem wielowymiarowego kształcenia. Muzeologia współczesna ma za zadanie badać istniejący i wspierać dalszy rozwój muzeów, zadaniem tej nauki jest interdyscyplinarne podejście do wiedzy, sztuki, rozrywki. Specjalistyczne studia podyplomowe skierowane są zarówno do muzealników, osób pracujących w różnego rodzaju instytucjach kultury jak i studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli inne kierunki studiów zarówno humanistycznych jak ścisłych i zamierzają pracować w muzeach lub współpracować z tymi instytucjami. Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy i jest kształcenie ludzi otwartych na dialog różnych specjalności, którzy będą potrafili samodzielnie prowadzić projekty badawcze i organizacyjne z szczególnym uwzględnieniem organizacji wystaw i organizacji wydawnictw muzealnych z wykorzystaniem nowych mediów. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WSPÓŁCZESNE MIGRACJE. TOŻSAMOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO EUROPY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest stworzenie możliwości zdobycia pogłębionej wiedzy nt. procesów migracyjnych na świecie, w tym szczególnie w Europie, zapoznanie się z sytuacją społeczeństw wysyłających i zrozumienie obaw występujących po stronie społeczeństw przyjmujących. Studia umożliwiają poznanie zasad polityki migracyjnej UE i oceny jej funkcjonowania w czasie kryzysu migracyjnego. Słuchacze nabędą umiejętności obiektywnego spojrzenia na współczesne migracje, oceniając je zarówno od strony korzyści, jak i zagrożeń dla społeczeństw Europy. Studia zapewnią także zdobycie podstawowych kompetencji wymaganych do pracy z różnymi podmiotami realizującymi programy integracyjne polityki azylowej i migracyjnej. Absolwenci studiów - zgodnie z założeniem, że integracja jest procesem dwustronnym - będą zdolni zarówno do prowadzenia pracy na rzecz integracji imigrantów, jak i przygotowywania społeczeństwa na spotkanie z nimi. Ze względu na coraz większą obecność migracji z Ukrainy, akcent w dużej mierze położony będzie na ten rodzaj migracji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE I POLITYKA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelni Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i polityka publiczna
  Adresaci studiów
  Adresatami studiów są osoby pracujące w sektorze publicznym na stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie polityki publicznej (urzędnicy, radni, osoby pracujące w instytucjach publicznych), a także inne osoby zainteresowane powyższą tematyka, posiadające już podstawową wiedzę z zakresu polityki, ekonomii i prawa, uzyskaną na odpowiednich przedmiotach wykładanych w ramach studiów licencjackich lub magisterskich.
  Opis zakładanych efektów kształcenia
  Słuchacz, który ukończy studia będzie znał główne idee państwa i jego funkcji, współczesne modele polityki publicznej, współczesne modele administracji publicznej, będzie posiadał wiedzę o zjawiskach ekonomicznych, a także będzie potrafił stosować instrumenty zarządzania w polityce publicznej, dobrać środki polityki publicznej do oczekiwanego rezultatu, przewidzieć skutki polityk publicznych oraz odróżnić ideologię i interesy od obiektywnego i empirycznego opisu zjawisk politycznych, mając też świadomość własnej pozycji (interesów) w tym zakresie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZBIORAMI I INSTYTUCJĄ MUZEALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zbiorami i instytucją muzealną
  Specjalistyczne studia podyplomowe skierowane są zarówno do muzealników, osób pracujących w różnego rodzaju instytucjach kultury jak i studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli inne kierunki studiów zarówno humanistycznych jak ścisłych i zamierzają pracować w muzeach lub współpracować z tymi instytucjami. Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy i jest kształcenie ludzi otwartych na dialog różnych specjalności, którzy będą potrafili samodzielnie prowadzić projekty badawcze i organizacyjne z szczególnym uwzględnieniem organizacji wystaw i organizacji wydawnictw muzealnych z wykorzystaniem nowych mediów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (0)