• ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent ma wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; zna i rozumie terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, historii sztuki, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, geologii i geografii na poziomie rozszerzonym; ma wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię nauk historycznych i społecznych; ma uporządkowaną pogłębioną, prowadząca do specjalizacji, wiedzę szczegółową z zakresu wybranych obszarów archeologii Europy i basenu M. Śródziemnego; ma wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami nauki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych; ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary archeologii; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródeł archeologicznych; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; ma wiedzę o kompleksowej naturze kultury oraz jej złożoności i historycznej zmienność jej znaczeń; ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym; ma pogłębioną wiedzę na temat zjawisk społecznych zachodzących w społecznościach różnego typu, rodzajów więzi społecznej oraz relacji pomiędzy strukturami społecznymi; ma wiedzę na temat prawnych i administracyjnych ram ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce; ma pogłębioną wiedzę na temat teoretycznych podstaw zarządzania dziedzictwem kulturowym, sposobów jego interpretowania i popularyzowania; ma pogłębioną wiedzę na temat surowców i materiałów wykorzystywanych przez dawne społeczności oraz sposobów ich obróbki i zastosowania; ma wiedzę na temat terenowych metod pozyskiwania źródeł archeologicznych i ich dokumentowania oraz planowania badań.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archiwistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia cywilizacji śródziemnomorskiej), historia sztuki, archeologia, praca socjalna uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archiwistyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją posiada niezbędne umiejętności do pracy w archiwach historycznych, archiwach i instytucjach kościelnych oraz archiwach państwowych. W toku studiów absolwent zdobywa szeroką wiedzę z zakresu historii Polski przydatną w pracy archiwisty. Podczas 3-letnich studiów licencjackich absolwent zdobędzie wiedzę z obszaru organizacji oraz ustroju państwa i Kościoła w Polsce, dziejów archiwów, historii oraz funkcjonowania archiwów i bibliotek w Polsce. Profil kształcenia absolwenta pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru prawodawstwa archiwalnego świeckiego, a także kościelnego. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania archiwum państwowego oraz kościelnego, znacząco rozszerzy absolwentowi kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją możliwe ścieżki kariery zawodowej. W trakcie studiów absolwent uzyska również wiedzę z zakresu rozwoju form kancelaryjnych, kancelarii współczesnej, a także z obszaru zarządzania dokumentacją. Absolwent kierunku będzie posiadał teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą kształtowania zasobu archiwalnego, w tym także gromadzenia, rozmieszczania oraz przechowywania materiałów archiwalnych. Absolwent zostanie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności. Będzie potrafił przeprowadzić merytoryczną ocenę pracy archiwum w zakresie stosowanych normatywów prawnych, a także w zakresie oceny możliwości rozwoju podległych sobie pracowników. Po ukończeniu studiów absolwent będzie postępował zgodnie z zasadami etyki i według określonych regulacji prawnych. Absolwent zdobędzie umiejętności pozwalające mu rozwiązywać problemy zawodowe, a także komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy. Będzie posiadał umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I REKRUTACJA

  • Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie z zakresu zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o bezpieczeństwie w systemie nauk oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  • Ma wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych , psychologicznych i kulturowych uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną
  • Ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych
  • Ma wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, zasad funkcjonowania instytucji państwa oraz zakresu zadań administracji publicznej w ujęciu porównawczym
  • Posiada wiedzę na temat uwarunkowań oraz zasad współpracy międzynarodowej, procesów integracji i dezintegracji
  • Posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych
  • Ma wiedzę na temat procesów komunikowania społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
  • Posiada wiedzę o roli człowieka w życiu społecznym oraz o koncepcjach ochrony praw człowieka
  • Ma wiedzę o zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz o systemach bezpieczeństwa, w tym szczególnie o systemach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrzego państwa
  • Posiada wiedzę na temat zagrożeń międzynarodowych oraz form ich zwalczania ze szczególnym uwzględnieniem systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej
  • Posiada podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości
  • Ma wiedzę o metodyce prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do badań nad bezpieczeństwem
  • Posiada wiedzę w zakresie prawa autorskiego oraz zasad redagowania tekstów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, informatyka, WOS
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym. Rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów gospodarki, instytucji ekonomicznych, różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych oraz ma podstawową wiedzę o relacjach między nimi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej w odniesieniu do nauk społecznych. Zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do teorii ekonomii oraz wybranych zagadnień z zakresu ekonomii stosowanej. Zna narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą. Zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych mających wpływ na gospodarkę. Ma podstawową wiedzę na temat wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych i informacyjnych w ekonomii w tym metody i techniki pozyskiwania danych. Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych. Ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz gospodarczych, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Rozumie zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, WOS, geografia, fizyka z astronomią, historia, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA MENEDŻERSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Ekonomia menedżerska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnouniwersyteckim stanowią kontynuację kształcenia na kierunku Ekonomia pierwszego stopnia. Absolwent tego kierunku będzie posiadać wiedzę i umiejętności do funkcjonowania w praktyce gospodarczej na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji lub organizacjach pozarządowych. Absolwenci kończący 2-letni okres studiów magisterskich otrzymają wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz będą przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, który posiada zdolności do praktycznego wykorzystania narzędzi ekonomicznych w procesie zarządzania. Kształcenie odbywa się przez 4 semestry. Specjalności na kierunku: Menedżer biznesu oraz Menedżer podmiotów publicznych i pozarządowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia menedżerska jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Wiedza

  • Po ukończeniu studiów  absolwent posiada podstawową orientację w problematyce i charakterze nauk społecznych i humanistycznych oraz posiada podstawową wiedzę o specyfice europeistyki w systemie nauk i jej relacjach do innych nauk
  • Ma wiedzę na temat kulturowych, religijnych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań życia społecznego i politycznego w Europie w wymiarze historycznym i współczesnym.
  • Ma podstawową wiedzę o charakterystycznych dla Europy strukturach społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych i ich ewolucji, jak również jej tradycjach ideowych.
  • Ma podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych w wymiarze politycznym, prawnym, gospodarczym i kulturalnym, jak również organizacjach międzynarodowych.
  • Posiada podstawową wiedzę o państwie i prawie, polityce, administracji (w tym administracji unijnej), a także o zasadach funkcjonowania europejskich systemów politycznych.
  • Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych, form ich organizacji oraz ich relacji z wspólnotami wyższego rzędu, w tym państwem i Unią Europejską.
  • Posiada wiedzę na temat zachodzących w Europie naróżnych poziomach (politycznym, społecznym,gospodarczym) procesów integracji, jak również dezintegracji, w ujęciu historycznym i współczesnym.
  • Posiada wiedzę i rozumie specyfikę prawa Unii Europejskiej, jak również jej systemu decyzyjnego i instytucjonalnego.
  • Posiada wiedzę o kulturowym wymiarze integracji europejskiej, jej źródłach, w tym o istocie kulturowej „jedności w różnorodności”, europejskim systemie ochrony praw człowieka, aksjologii i prawach podstawowych Unii Europejskiej.
  • Zna główne siły polityczne, organizacje lobbistyczne i inne grupy interesu oddziałujące na przebieg i charakter integracji europejskiej.
  • Posiada wiedzę o kompetencjach i sposobie zaangażowania Unii w poszczególnych obszarach polityk, jak również roli państw członkowskich w ich kreowaniu i wdrażaniu.
  • Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w ramach badań europeistycznych; rozumie główne paradygmaty i teorie integracji europejskiej; zna reguły ochrony własności intelektualnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie:

  • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu historii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej;
  • Zna na poziomie rozszerzonym fachową terminologię z zakresu nauk historycznych oraz innych nauk humanistycznych.
  • Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu historii. Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej.
  • Posiada na poziomie operacyjnym pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o warsztacie naukowym historyka. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metodologii historii.
  • Ma szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach.
  • Posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym.
  • Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o ogólnej diachronicznej strukturze dziejów. Ma pogłębioną wiedzę o związkach historii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych.
  • Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii.
  • Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, właściwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii.
  • Zna obowiązujące zasady korzystania z dorobku naukowego innych badaczy i ich przywoływania. Zna aktualnie obowiązujące prawo własności intelektualnej oraz zasady etyki pracy naukowej. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
  • Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i nauki oraz orientację we współczesnym życiu naukowym i kulturalnym. Zna uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z historią i kulturą (muzeów, archiwów, bibliotek, wydawnictw).
  • Zna słowniki językowe stosowane w analizie tekstów źródłowych, Zna, w sposób pogłębiony, abrewiacje występujące w źródłach innych epok. W zakresie prowadzącym do specjalizacji zna zasady tworzenia narracji w tekstach naukowych o tematyce historycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród:historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Orientuje się w praktycznym zastosowaniu wiedzy. Zna zaawansowaną terminologię z historii sztuki oraz podstawową terminologię nauk humanistycznych, którą umie stosować w praktyce zawodowej. Ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju sztuki, obejmującą zaawansowaną terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne. Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofii i literatury, o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii sztuki. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego. Ma świadomość kompleksowych przemian kultury, złożoności i historycznej zmienności jej znaczeń.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

   Wiedza

  • Zna elementarną terminologię używaną w, ochronie dóbr kultury, w tym w konserwacji zabytków i w ochronie przyrody oraz zna jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
  • Ma podstawową wiedzę o roli i miejscu ochrony dóbr kultury i środowiska w rozwoju kultury i nauki społeczeństw dawnych i współczesnych.
  • Ma podstawową wiedzę o rozwoju sztuki i metodach badawczych stosowanych w naukach historycznych, przyrodniczych i w archeologii.
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju ochrony dóbr kultury i środowiska oraz w poszczególnych specjalizacjach tych dziedzin.
  • Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym sztuki, filozofii, antropologii i socjologii na rozwój i kształtowanie instytucji związanych z ochroną zabytków i środowiska.
  • Ma elementarną wiedzę o zasadach prawnych i administracyjnych w zarządzaniu instytucjami związanymi z ochroną dóbr kultury i środowiska.
  • Ma podstawową wiedzą o sposobie projektowania i tworzenia systemów baz danych w instytucjach związanych z ochroną zabytków i środowiska oraz o metodach komunikacji sieciowej i standardach wymiany informacji.
  • Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w dziedzinie ochrony zabytków i przyrody.
  • Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w ochronie zabytków i środowiska.
  • Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach inwentaryzacji i digitalizacji w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i środowiska i powiązanych z nimi bibliotekach i archiwach.
  • Zna i rozumie przepisy i dobre praktyki w zakresie prawa autorskiego i domeny publicznej w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i środowiska.
  • Ma podstawową wiedzę w zakresie konserwatorstwa, historii sztuki, archeologii, podstaw biologii i zastosowań nowych technologii w ochronie dóbr kultury i środowiska.
  • Student ma podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych nurtów i koncepcji filozofii europejskiej od czasów starożytnych po współczesność oraz ich wzajemnych zależności. Ma świadomość ich powiązania z modelami życia (współczesnymi i historycznymi) przede wszystkim w wymiarach: światopoglądowym, społecznym, politycznym, historycznym, artystycznym, naukowym i innymi.
  • Student ma podstawową wiedzę o znaczeniu terminów stosowanych w filozofii.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia.
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent ma elementarna orientacje w charakterze nauk społecznych oraz posiada podstawowa wiedze o istocie nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

  • Ma wiedze na temat uwarunkowań życia politycznego (w wymiarze historycznym i współczesnym) tj. uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, kulturowych i innych.
  • Ma podstawowa wiedze o strukturach społecznych (politycznych oraz ekonomicznych i kulturowych).
  • Posiada wiedze o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, tak[1]e o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych. Jest to wiedza odnosząca się zarówno do Polski, jak i Europy oraz świata.
  • Posiada wiedze na temat wspólnot lokalnych, form ich organizacji oraz znaczenia dla kultury demokracji.
  • Ma wiedze na temat roli mediów w życiu publicznym, w szczególności politycznym.
  • Ma podstawowa wiedze na temat zachodzących Europie i na świecie procesów integracji i dezintegracji, stosunków międzynarodowych w wymiarze politycznym, kulturalnym oraz relacji międzykulturowych.
  • Posiada wiedze o roli człowieka w społeczeństwie, zna warunki i formy uczestnictwa w życiu politycznym.
  • Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla nauk o polityce.
  • Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji politycznych.
  • Ma wiedzę o normach etycznych, politycznych i prawnych.
  • Zna główne nurty w myśli politycznej.
  • Ma podstawowa wiedzę o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu kierunku oraz specjalności i ich otoczeniu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent zna podstawy filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii). Ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego. Zna typowe struktury instytucje społeczne (kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne), w szczególności te, które składają się na system pomocy społecznej i są z nim powiązane; wyróżnia ich podstawowe elementy. Zna wybrane systemy i instytucje pomocy społecznej w krajach europejskich. Wie jak w perspektywie historycznej ukształtował się obecny system pomocy społecznej w Polsce i jak rozwijała się praca socjalna. Zna modele pomocy społecznej; zna i rozumie koncepcję wielosektorowości pomocy społecznej. Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna),o ich strukturze, dynamice i warunkach optymalnego rozwoju. Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie koncepcję zmiany i wzmocnienia w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu jednostek, grup i środowisk. Zna i rozumie koncepcję bio-socjo-kulturową rozwoju człowieka; posiada wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka (sytuacje trudne, kryzysowe, krytyczne). Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych. Zna metody diagnozowania i ewaluowania stosowane w pracy socjalnej. Zna normy i reguły życia społecznego; wie, jakie podstawowe normy i reguły organizują struktury społeczne i instytucje, w szczególności w ramach systemu polityki społecznej pomocy i społecznej; wie, jakie prawa posiada klient pomocy społecznej. Ma podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i kulturalnych. Ma podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i kulturalnych. Zna podstawowe zasady ochrony własności, w tym również w zakresie własności intelektualnej i prawa autorskiego (w kontekście zadań studenta, jako twórcy tekstów, projektów, itp., w szczególności w odniesieniu do środowiska nowych mediów. Zna podstawowe zasady ochrony własności, w tym również w zakresie własności intelektualnej i prawa autorskiego (w kontekście zadań studenta, jako twórcy tekstów, projektów, itp., w szczególności w odniesieniu do środowiska nowych mediów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczegól-ności ich istotnych elementach. Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości. Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako przedmiocie konstytuują-cym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych struk-turach. Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące. Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu socjologii.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM Stopień: I REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent ma wiedzę o miejscu i znaczeniu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w systemie nauk o społeczno-kulturowej przeszłości człowieka oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Zna i rozumie podstawową terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, historii sztuki, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, geografii i kulturoznawstwa, posiada uporządkowaną podstawową wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię nauk historycznych i społecznych, ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu archeologii i historii sztuki Europy oraz basenu Morza Śródziemnego, posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, ma podstawową wiedzę o współczesnym muzealnictwie i instytucjach kultury oraz orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, ma podstawową wiedzę na temat teoretycznych podstaw zarządzania dziedzictwem kulturowym, sposobów jego interpretowania i popularyzacji, ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury, posiada wiedzę z zakresu historii techniki oraz reliktów materialnych z różnych okresów chronologicznych, posiada wiedzę w zakresie metod konserwacji i udostępniania zabytkowych reliktów, zna podstawowe techniki prezentacji danych przestrzennych w formie map cyfrowych z różnymi warstwami tematycznymi i ma wiedzę potrzebną do odpowiedniego wykorzystywania oprogramowania narzędziowego GIS. Posiada wiedzę na temat bezpośrednich i pośrednich uwarunkowań i determinantów współczesnych stosunków międzynarodowych oraz znaczenia czynnika kulturowego w tych stosunkach.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)