ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin

tel. (091) 444 28 26

fax. (091) 444 28 46

e-mail: wpia@mec.univ.szczecin.pl

http://wpiaus.pl/

ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin

tel. (091) 444 28 26

fax. (091) 444 28 46

e-mail: wpia@mec.univ.szczecin.pl

http://wpiaus.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Administracja
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, matematyka, filozofia, wiedza o społeczeństwie, geografia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: język polski, język mniejszości narodowej - język białoruski, język mniejszości narodowej - język litewski, język mniejszości narodowej - język ukraiński

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KIERUNEK EKONOMICZNO-PRAWNY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Ekonomiczno-prawny
  Celem kształcenia na kierunku Ekonomiczno-prawnym jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.  Kierunek Ekonomiczno-prawny jest unikalny w skali uczelni, ponieważ łączy w sobie elementy efektów kształcenia realizowanych dotychczas oddzielnie na kierunkach ekonomia, prawo i administracja. 
  W przeciwieństwie do typowych studiów ekonomicznych absolwent tego kierunku zyskuje poszerzoną wiedzę z zakresu prawa. W odróżnieniu od typowego absolwenta kierunku Administracja absolwent kierunku Ekonomiczno-prawnego uzyskuje dodatkowe kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomiczno-prawnym posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz ogólną wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomiczno-prawnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, matematyka, filozofia, wiedza o społeczeństwie, geografia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: język polski, język mniejszości narodowej - język białoruski, język mniejszości narodowej - język litewski, język mniejszości narodowej - język ukraiński

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomiczno-prawnym jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: III Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Prawo
  Koncepcja kształcenia przyjęta na kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ma charakter wielostronny i obejmuje kilkanaście bloków tematycznych. Większość z przedmiotów z zakresu podstawowego realizowana jest w wersji klasycznej: wykład i ćwiczenia. W programie kształcenia zaproponowano studentom dodatkową opcję: w przypadku dwóch przedmiotów można wybrać wersję „problem-based learning", zamiast wersji klasycznej. Dodatkowo każdy student po zakończeniu III roku zobowiązany jest do dokonania wyboru jednego z sześciu bloków tematycznych (każdy składa się z pięciu przedmiotów), poszerzających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie szczegółowych nauk prawnych. Bloki tematyczne profilują zarazem studenta w wybranym kierunku przyszłej działalności zawodowej. W programie kształcenia przewidziano moduły przedmiotów w zakresie: prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego oraz prawa finansowego. Typowo praktycznym elementem procesu dydaktycznego na kierunku Prawo są tzw. praktyczne programy edukacyjne. Studentowi pozostawia się wybór jednego z trzech programów: studencką poradnię prawną, rozprawę sądową albo warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych. Każdy z praktycznych programów edukacyjnych realizuje to samo zadanie: pozwala „zmierzyć" studentom umiejętności i wiedzę zdobytą podczas studiów z praktyką pracy.  Absolwent kierunku Prawo jest wyposażony w wiedzę niezbędną do prawidłowego i kreatywnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych w wymiarze sprawiedliwości, wolnych zawodach prawniczych, administracji rządowej i samorządowej, i innych instytucjach sektora publicznego, organizacjach i instytucjach międzynarodowych oraz działach prawnych przedsiębiorstw i innych jednostek spoza sektora publicznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia, geografia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: język polski, język mniejszości narodowej - język białoruski, język mniejszości narodowej - język litewski, język mniejszości narodowej - język ukraiński

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

Martyna Ocena

Nie polecam. Nie jestem rozżalonym studentem, ale osobą, której to kolejny skończony już kierunek, na kolejnej uczelni. Studenci traktowani przez kadrę jak g.... Brak kultury i traktowanie w sposób uwłaczający osobom inteligentnym. Biurokracja okrutna. Jak macie pieniądze i duuuużo samozaparcia, ok. Ale szkoda czasu. Kadra zadufana w sobie, większość to hipokryci. Garstka wykładowców prezentuje poziom akademicki, ale okazało się, że to wykładowcy z Poznania, więc jasne, że część szczecińska jest odpowiedzialna za stan tego wydziału. Mam nadzieję, że szybko padnie. Żałuję, że inwestowałam pieniądze w ten wydział. Duża uznaniowość w ocenianiu prac. Nie ważne są umiejętności, ale cwaniactwo. Jeśli ktoś ściąga i jest sprytny, podlizuje się, da sobie radę. Nie pozdrawiam.