Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

tel./fax 42 631 33 01

e-mail:w-4@adm.p.lodz.pl

www.style.p.lodz.pl

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

tel./fax 42 631 33 01

e-mail:w-4@adm.p.lodz.pl

www.style.p.lodz.pl

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy
  Program kształcenia służy przygotowaniu wysokokwalifikowanych kadr bhp dla potrzeb firm i instytucji państwowych. Został laureatem "konkursu na milion" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy dostosowujące studia do potrzeb rynku pracy, ze względu na unikalne walory wynikające ze współpracy czterech wydziałów PŁ: Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; Organizacji i Zarządzania; Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki. W ramach programu studiów studenci realizują takie przedmioty jak: prawo ochrony pracy, nauka o bezpieczeństwie, metodyka prac służb BHP, czynniki zagrożeń elektrycznych, ergonomia, bezpieczeństwo pracy w budownictwie, środki bezpieczeństwa i ochrony, ocena ryzyka, badanie wypadków i awarii, ratownictwo techniczne i medyczne, itp. Zajęcia prowadzone są przez przyjazną i wykwalifikowaną kadrę naukową, ale także przez specjalistów z przemysłu, przedstawicieli państwowych organów nadzoru warunków pracy (np. Państwowa Inspekcja Pracy) oraz instytutów naukowych (np. Instytut Medycyny Pracy).
  Absolwent:
  Po ukończeniu studiów każdy absolwent od razu może pełnić funkcję starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie innych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych (uprawnienia SEP, audytora systemów bhp) potwierdzonych świadectwami i certyfikatami. Absolwent kierunku IBP jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:
  • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego;
  • projektowanie i monitorowanie technicznych warunków pracy;
  • prowadzenie badań i określenie okoliczności awarii i wypadków przy pracy;
  • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa;
  • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i dużych zakładach przemysłowych;
  • prowadzenie szkoleń BHP;
  • prowadzenie dokumentacji BHP.
  Może on znaleźć zatrudnienie w państwowych instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym, placówkach badawczych, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia do wyboru

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria materiałowa
  Są to studia dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem innowacyjne­go przemysłu, projektowaniem materiałów kompozytowych, polimerowych i biomedycznych (implantów). W ramach studiów na tym kierunku można wybrać jedną z dwóch specjalności.
  Specjalności:
  • inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów –  kształci specjalistów z zakresu wykorzystania tworzyw sztucznych, włóknotwórczych i kompozytów, które posiadają założoną i zdefiniowaną budowę i właściwości, w nowoczesnych wyrobach technicznych. Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwenci są przygotowani do pracy na stanowisku inżyniera materiałów polimerowych, tworzyw sztucznych i kompozytów.
  • inżynieria biomateriałów włókienniczych - kształci specjalistów z zakresu nowoczesnych materiałów włókienniczych stosowanych na potrzeby medycyny. W trakcie studiów, studenci uczą się rozwiazywania problemów dotyczących doboru materiałów i struktury oraz ich wykorzystanie w budowie implantów, materiałów opatrunkowych i higienicznych. Zdobyta wiedza umożliwi podejmowanie zadań związanymi z pracami naukowo-badawczymi, projektowaniem implantów tekstylnych, wszczepów, wyrobów opatrunkowych i higienicznych, modyfikacją ich powierzchni oraz technologią ich wytwarzania.
  Absolwent:
  Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych i kompozytów, obrotu materiałami polimerowymi i kompozytowymi oraz ich recyklingu.  Mogą także pracować w firmach produkujących medyczne wyroby włókiennicze, w zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria wzronictwa przemysłowego

  Osoby studiujące na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego zdobywają wiedzę w zakresie:
  • innowacyjnego materiałoznawstwa,
  • optymalizacji konstrukcji,
  • przemysłowych technik wytwarzania.
  Poznają metody analizy:
  • zachowań konsumentów,
  • działań konkurencji,
  • kosztów produkcji.
  Rozwijają umiejętności warsztatowe z zakresu:
  • rysunku prezentacyjnego,
  • fotografii promocyjnej,
  • budowy makiet, modeli i prototypów.
  Uczą się jak zarządzać:
  • zespołem projektowym,
  • własnością intelektualną,
  • finansami firmy projektowej.
  Studiując na studiach inżynierskich pierwszego stopnia, o profilu praktycznym, na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego zdobywa się praktyczne kompetencje pozwalające realizować zadania stawiane projektantom wzornictwa przemysłowego.
  Kształcenie na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego skoncentrowane jest w szczególności na ćwiczeniu praktycznych umiejętności całościowego i wieloaspektowego opracowywania wzorów przemysłowych i użytkowych z obszaru przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu lekkiego oraz przemysłu opakowań.
  ABSOLWENT
  Absolwentki i absolwenci kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego posiadają wymaganą we wzornictwie przemysłowym wiedzę oraz umiejętności, w tym umiejętności o charakterze praktycznym, z obszaru:
  • metodologii projektowania oraz wiedzy o wzornictwie,
  • plastycznego warsztatu kształtowania formy produktu,
  • materiałoznawstwa i technik wytwarzania,
  • ekonomiki produkcji oraz rynkowych zasad działania,
  • ergonomii projektowej oraz innych humanocentrycznych podejść projektowych.
  Absolwentki i absolwenci kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego gotowi są:
  • do podjęcia zatrudnienia w strukturach przedsiębiorstw działających w szczególności w branżach: przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu lekkiego oraz przemysłu opakowań;
  • pełnić rolę projektanta wzornictwa specjalizującego się w projektowaniu form przemysłowych, działając zarówno w wydzielonych strukturach odpowiedzialnych za rozwój nowego produktu, jak i w charakterze samodzielnego projektanta;
  • prowadzić niezależną praktykę projektową, świadcząc usługi z zakresu wzornictwa przemysłowego, w szczególności opracowując projekty form przemysłowych. 

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dodatkowo zostanie przeprowadzony egzamin uzdolnień plastyczno-konstrukcyjnych.

  Dowiedz się więcej

 • WŁÓKIENNICTWO Stopień: II REKRUTACJA

  Obejmuje zagadnienia takie jak: inżynieria tek­styliów, zarówno tych klasycznych, jak i innowa­cyjnych, podstawowe przygotowanie z dziedziny zarządzania i zagadnień związanych z integracją europejską, tworzenie innowacyjnych tekstyliów wykorzystywanych w medycynie, sporcie oraz transporcie. Studenci na tym kierunku zdobędą umiejętności pozwalające na prowadzenie wła­snego biznesu.

  wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wzornictwo jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • WŁÓKIENNICTWO I PRZEMYSŁ MODY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Włókiennictwo i przemysł mody
  To kierunek dla osób zainteresowanych rozwojem swoich pasji i zainteresowań. Prowadzony na studiach stacjonarnych, inżynierskich kształci specjalistów w branży o wysokim potencjale innowacyjnym. Program nauczania umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie wzorniczego i technologicznego projektowania tekstyliów w oparciu o nowoczesne technologie materiałowe oraz tworzenie specjalistycznych aplikacji włókienniczych do zastosowań w różnych dziedzinach życia.
  Specjalności: 
  • chemiczne projektowanie materiałów tekstylnych
  • konstrukcja i technologia odzieży
  • projektowanie i technologia tekstyliów
  Absolwent:
  Absolwenci poszczególnych specjalności po­trafią ro­z­wiązać pro­ble­my tech­nicz­ne do­tyczące odzieży, zi­den­ty­fi­ko­wać wyrób lub kom­po­zyt włókien­niczy oraz do­ko­nać jego oceny, ro­z­wiązać pro­ble­my tech­nicz­ne do­tyczące za­sto­so­wań chemii we włókien­nic­twie oraz pro­ble­my tech­nologicz­ne do­tyczące wy­ro­bu, ma­szyn i urządzeń oraz pro­cesów włókien­niczych. Absolwenci przygotowani są do pracy w zakładach włókienniczych, jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych, w służbach celnych i biur ochronny konsumenta oraz jednostkach obrotu handlowego obiektami włókienniczymi. w zakładach tekstylnych a w szczególności w zakładach konfekcjonujących tekstylia. zakładach wytwarzania włókien chemicznych, barwiarniach i zakładach wykończalniczych przemysłu włókienniczego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Włókiennictwo i przemysł mody brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Wzornictwo
  Cechą studiów na kierunku wzornictwo jest interdyscyplinarność – studenci rozwijają wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki oraz projektowania, podejmują własną działalność twórczą, a także, w zależności od specjalności, zapoznają się ze stosowanymi w przemyśle technikami, technologiami i rozwiązaniami materiałowymi. Władze wydziału prowadzącego studia na kierunku wzornictwo podpisały umowy o współpracy z MONNARI TRADE w Łódź, REDAN S.A w Łódź. Uczelnia współpracuje z licznymi studiami graficznymi, drukarniami, zakładami przemysłowymi takimi jak fabryka dywanów Dywilan Łódź S.A, zakłady tekstylno-konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi, IKEA w Łodzi, CAMELA S.A. w Wałbrzychu.
  Absolwent:
  Absolwent kierunku przygotowany jest do samodzielnej i zespołowej praktyki zawodowej projektanta w tym: projektanta tkanin, tekstylnych artykułów wyposażenia wnętrz, odzieży i bielizny oraz systemów komunikacji wizualnej i medialnej. Absolwenci wzornictwa zatrudniani są, często już w trakcie studiów, w zawodach takich jak: projektant tkanin i dzianin, projektant odzieży i bielizny, stylista ubioru, konsultant ds. wzornictwa, projektant komunikacji wizualnej, projektant grafiki użytkowej. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia uzyskując dyplom magistra sztuki. Mogą skorzystać również z bogatej oferty studiów II stopnia na innych kierunkach tego Wydziału.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy

  Zostanie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego i dwóch kompozycji: czarnobiałej i barwnej.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wzornictwo jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (13)

Rozczarowana Ocena

Nie idźcie na Wzornictwo ze specjalizacją komunikacja wizualna i techniki druku. Na całe studia jest może 2 prowadzących, którzy coś o tym wiedzą. Reszta kadry jest kompletnie niekompetentna. Nie ma sprzętu ani oprogramowania. Zajęcia to w większości albo "wypełniacze" albo zajęcia o materiałach, niteczkach i splotach. Plan jest przez to strasznie przeładowany choć w konsekwencji uczysz się nic albo bardzo mało. Drugi stopień jest jeszcze gorszy. Nie ma na nim ŻADNYCH zajęć z technik druku. Przedmioty, które mają fajne nazwy tak na prawdę są o czymś kompletnie innym. zgadzam się w 100% z poprzednimi komentarzami. 06.2019

Igor Ocena

Studiowałem Inżynierie Bezpieczeństwa Pracy i to co było według mnie największym plusem to możliwość odbycia praktyk np. w Państwowej Inspekcji Pracy. Polecam

Daria Ocena

Polecam Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy. Szczerze był to wybór przypadkowy, ale kierunek spodobał mi się już na samym początku. Teraz już pracuje w kilku firmach jako pracownik BHP oraz sama przeprowadzam kursy z BHP

Ewela studentka Budownictwa Ocena

Na Politechnikę Łatwo się dostać, ale trudniej utrzymać. Dlatego są to studia dla cierpliwych- dla wielu się wydłużają :D Ja jestem na Budownictwie i mimo, że już trwają dłużej niż powinny nie zamieniłabym je na inne.

Eliza Ocena

Obecnie studiuje na Politechnice Łódzkiej na kierunku Włókiennictwo i Przemysł Mody, wybrałam specjalizację konstrukcja i technologia odzieży. Na chwilę obecną jestem zadowolona z wyboru, robię to co lubię :)))

Majka Ocena

Byłam studentką Inżynierii Materiałowej, bardzo fajnie wspominam okres studiów. Po ich zakończeniu prace znalazłam w miarę szybko- a to bardzo ważny aspekt. Także polecam tym, którzy interesują się tematem wzornictwa studia na PŁ

dagmara Ocena

Wzornictwo to jeden z bardziej sztandarowych kierunków Politechniki Łódzkiej, więc studiowanie na nim to duża radość, prestiż, ale i spora odpowiedzialność

adriana Ocena

Wiadomo, że w mieście włókienniczym kierunek Włókiennictwo musi stać na bardzo wysokim poziomie. Myśląc o studiach, nawet nie sprawdzałam, czy ten kierunek realizowany jest na innych uczelniach. Od razu postawiłam na Politechnikę Łódzką

monika Ocena

Studia na Politechnice Łódzkiej świetnie przygotują mnie do wejścia w świat branży odzieżowej. Uczę się po to, aby poznać go, dosłownie, od podszewki

Absolwentka Ocena

WZORNICTWO, tragedia, zerowe wymagania, zerowy prestiż, sprzęt i aparatura przedpotopowe, wykładowcy w większości niedoedukowani, poziom kształcenia poniżej zera, oceny wystawiane na podstawie "podoba mi się/nie podoba". Dla osób bez ambicji za to z zapasem grubej gotówki na wszelkie materiały, zwłaszcza te na raz, polecam. Ale dla całej reszty radzę omijać szerokim łukiem.

"zadowolony" student Ocena

WZORNICTWO. Jeżli ktoś wybiera się na te studia, to odradzam. Szczególnie w przypadku, kiedy ktoś planuje iść na specjalizację Komunikacja wizulana i techniki druku. Ten kierunek zapewnia kilka lat zmarnowanego życia, frustrację, odpnieodpowiednie przygotowanie do zawodu, kilkadziesiąt godzin czekania na uczelni na coś. Dodatkowo można uczęszczać na zajęcia, które nikogo nie interesują i nigdy w życiu nie będą przydatne. Jest kilka zalet uczęszczania na ten kierunek, jednak zdecydowanie mało w porównaniu z wadami. Uważam, że można wybrać znacznie lepsze uczelnie, jeżeli ktoś wybiera się na ten kierunek.

nie jestem robotem Ocena

studia na tym wydziale dają wiele wiedzy teoretycznej ale co najważniejsze praktycznej. polecam

andrzej Ocena

polecam