Uniwersytet Gdański

Wydział Biologii UG

ul. Wita Stwosza 59,

80-308 Gdańsk

tel. 58 523 60 10

fax: 58 523 60 02

e-mail: dziekanat@biol.ug.edu.pl

http://biology.ug.edu.pl/

Wydział Biologii UG

Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 59,

80-308 Gdańsk

tel. 58 523 60 10

fax: 58 523 60 02

e-mail: dziekanat@biol.ug.edu.pl

http://biology.ug.edu.pl/

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów biologia
  ATUTY KIERUNKU
  Absolwent będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pogłębione o dodatkowe umiejętności praktyczne.
  • Na studiach I stopnia studenci odbywają 3-tygodniową praktykę zawodową.
  • Studenci mają szansę rozwijania swoich zainteresowań w 12 studenckich kołach naukowych różnych specjalności.
  • Mogą organizować konferencje naukowe oraz realizować ciekawe projekty w ramach Nocy Biologów, Dni Mózgu lub Dnia Otwartego Wydziału.
  • W ramach współpracy między uczelniami mogą realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwent będzie przygotowany do pracy:

  • w laboratoriach biologicznych, medycznych i przemysłowych w zakresie wykonywania podstawowej analityki
  • w firmach biotechnologicznych
  • w placówkach naukowych wykonujących prace badawcze z wykorzystaniem materiału biologicznego oraz prace środowiskowe
  • w instytucjach zajmujących się kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego
  • w centrach edukacji ekologicznej
  • w terenowych stacjach badawczych oraz w szkolnictwie

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów biologia medyczna
  Biologia medyczna jest jedynym kierunkiem na polskich uczelniach realizowanym na dwóch poziomach studiów: licencjackim i magisterskim.

  Profil kształcenia na kierunku Biologia medyczna to profil ogólnoakademicki, co oznacza, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych, jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych wzmocnionych umiejętnościami praktycznymi.

  Jest to nowoczesny kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Głównym celem kształcenia na kierunku jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. Integralną częścią studiów są praktyki zawodowe realizowane poza uczelnią, tj. w instytucjach naukowo-badawczych, badawczych i diagnostycznych o profilu odpowiadającym programowi kształcenia na kierunku.

  Kierunek Biologia medyczna oferuje dwie specjalności: Neurobiologia i Diagnostyka molekularno-biochemiczna.

  Kształcenie w specjalności Neurobiologia pozwala uzyskać zintegrowaną, specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu takich metod badawczych jak: elektroencefalografia, techniki histologiczne, molekularne, immunologiczne, behawioralne oraz podstawy technik psychometrycznych. Studenci zdobywają również doświadczenie w stosowaniu metod eksperymentalnych z zakresu nauk biologicznych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego.

  Kształcenie w specjalności Diagnostyka molekularno-biochemiczna umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Studenci poznają także współczesne metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej i parazytologicznej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwent będzie przygotowany do pracy:

  • w laboratoriach biologicznych, medycznych i przemysłowych w zakresie wykonywania podstawowej analityki, diagnostyki genetycznej i molekularnej
  • w firmach biotechnologicznych
  • w placówkach naukowych do wykonywania prac badawczych z wykorzystaniem materiału biologicznego

  Absolwent będzie mógł także kontynuować naukę w Szkołach Doktorskich oraz na studiach podyplomowych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Neurobiologia
  • Diagnostyka molekularno-biochemiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów genetyka i biologia eksperymentalna

  ATUTY KIERUNKU

  Ogólnym celem kształcenia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w działalności badawczo-rozwojowej. Absolwent: 
  • uzyska wiedzę z genetyki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, mikrobiologii medycznej i przemysłowej, nowoczesnych metod i narzędzi badawczych.
  • będzie rozumiał molekularne, biochemiczne i biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmów, a także interakcji między organizmami a środowiskiem. Dzięki tej wiedzy będzie umiał zastosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu rozwiązywania problemów badawczych i technologicznych oraz będzie potrafił je twórczo modyfikować i dostosowywać do konkretnych aplikacji.
  • będzie znał tendencje kierunków badań, w tym przede wszystkim problematyki chorób cywilizacyjnych i metodologii tworzenia nowych leków, a także zmniejszenia skutków rosnącej konkurencji o zasoby Ziemi, poprzez zastosowanie nowoczesnych zdobyczy genetyki i biologii molekularnej w gospodarce rolnej i ochronie środowiska.
  • uzyska wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii i zarządzania niezbędnych w komercjalizacji badań naukowych oraz tworzeniu i zarządzaniu inkubatorami nowych technologii biologicznych i biomedycznych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w:
  • biomedycznych firmach badawczo-rozwojowych,
  • firmach farmaceutycznych, kosmetycznych i biotechnologicznych,
  • w firmach zajmujących się diagnostyką genetyczną i medycyną spersonalizowaną,
  • w placówkach naukowo-badawczych, 
  • absolwenci będą przygotowani do tworzenia nowych inicjatyw biznesowych, opracowujących i wdrażających bioinnowacje.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów ochrona zasobów przyrodniczych

  ATUTY KIERUNKU

  Na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych student zyska wiedzę interdyscyplinarną z:

  • zagrożeń zasobów przyrodniczych, jak i prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej
  • identyfikacji gatunków roślin, zwierząt, grzybów i ekosystemów
  • historii procesów w środowisku naturalnym
  • metod prowadzenia inwentaryzacji, waloryzacji i monitoringu przyrodniczego
  • tworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi gromadzenia i analizy danych przestrzennych (GIS)
  • zastosowania procedur ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ)
  • metod renaturalizacji i odtwarzania ekosystemów na obszarach zdegradowanych 
  • umiejętność pozyskiwania funduszy ze źródeł finansowania dla projektów środowiskowych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwent będzie przygotowany do pracy:

  • w laboratoriach biologicznych,
  • w placówkach naukowych prowadzących badania środowiskowe
  • w instytucjach zajmujących się kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego
  • w centrach edukacji ekologicznej
  • w terenowych stacjach badawczych

  Absolwent będzie mógł także kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach takich jak biologia, ochrona środowiska i pokrewnych, a następnie w Szkołach Doktorskich oraz na studiach podyplomowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

Justyna Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Gdańskim pozwalają pozyskać wiedzę na temat historii i współczesności, a także nabyć sporo bardzo ważnych umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania na dzisiejszym rynku.

Patrycja Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański wyróżnia się kierunkami studiów, specjalnościami, praktykami, a także gronem wspaniałych wykładowców. Tutaj każdy odnajdzie swoje miejsce, otrzyma świetne warunki do rozwijania zainteresowań i umiejętności, a także przygotuje się do przyszłego życia zawodowego.

Marta Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański jest jedną z najważniejszych uczelni w naszym kraju, zatem studia są powodem do dumy. Oczywiście, nauki jest dużo, ale nie sprawia ona trudności, a raczej sporą satysfakcję, ponieważ najważniejszym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności praktycznych.

Iza Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to uczelnia, która daje mnóstwo przestrzeni do nauki. Oferuje studentom świetne warunki do rozwoju i to nie tylko przez zajęcia, ale również system praktyk czy działalność kół naukowych.

Kamil Ocena odpowiedz

Znakomity wydział i przyjazna atmosfera

Student BM Ocena odpowiedz

Dobrze wyposażony i tyle; kadra słaba (są wyjątki), przedmioty również kiepsko prowadzone i nieogarnięte dziekanaty plus regulaminy