ul. Wita Stwosza 59,

80-308 Gdańsk

tel. 58 523 60 10

fax: 58 523 60 02

e-mail: dziekanat@biol.ug.edu.pl

http://biology.ug.edu.pl/

ul. Wita Stwosza 59,

80-308 Gdańsk

tel. 58 523 60 10

fax: 58 523 60 02

e-mail: dziekanat@biol.ug.edu.pl

http://biology.ug.edu.pl/

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Biologia

  Sztandarowym kierunkiem kształcenia studentów I i II stopnia jest Biologia.

  Profil kształcenia na kierunku Biologia  to profil ogólnoakademicki. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych, jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych. Zdobyta wiedza z zakresu ogólnych zagadnień biologii jest wzmocniona umiejętnościami praktycznymi. W czasie nauki student ma także szanse na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami współczesnej biologii.

  Na studiach I stopnia studenci odbywają 3-tygodniową praktykę zawodową, a na studiach II stopnia mają możliwość wyboru jednej z poniższych specjalności: Biologia medyczna; Biologia molekularna; Biotechnologia roślin, grzybów i porostów; Ekologia roślin i ochrona przyrody; Ekologia zwierząt; Embriologia i cytologia roślin; Genetyka ewolucyjna; Hydrobiologia; Mikrobiologia; Neurofizjologia; Paleoekologia i archeobotanika; Parazytologia; Taksonomia i filogeografia; Toksykologia środowiska wodnego.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co jest związane z posiadaniem wiadomości i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra biologii. Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii oraz biegłość w wybranej specjalności. W obu przypadkach absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach naukowo-badawczych, a także w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Będzie mógł podjąć pracę w firmach biotechnologicznych, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego, centrach edukacji ekologicznej oraz terenowych stacjach badawczych. Absolwenci studiów II stopnia po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje i uprawnienia do nauczania biologii w gimnazjum oraz w liceum.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Biologia medyczna

  Biologia medyczna jest jedynym kierunkiem na polskich uczelniach realizowanym na dwóch poziomach studiów: licencjackim i magisterskim.

  Profil kształcenia na kierunku Biologia medyczna to profil ogólnoakademicki, co oznacza że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych wzmocnionych umiejętnościami praktycznymi.

  Jest to nowoczesny kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Głównym celem kształcenia na kierunku jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. Integralną częścią studiów są praktyki zawodowe realizowane poza uczelnią, tj. w instytucjach naukowo-badawczych, badawczych i diagnostycznych o profilu odpowiadającym programowi kształcenia na kierunku.

  Kierunek Biologia medyczna oferuje dwie specjalności: Neurobiologia i Diagnostyka molekularno-biochemiczna.

  Kształcenie w specjalności Neurobiologia pozwala uzyskać zintegrowaną, specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu takich metod badawczych jak: elektroencefalografia, techniki histologiczne, molekularne, immunologiczne, behawioralne oraz podstawy technik psychometrycznych. Studenci zdobywają również doświadczenie w stosowaniu metod eksperymentalnych z zakresu nauk biologicznych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego.

  Kształcenie w specjalności Diagnostyka molekularno-biochemiczna umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Studenci poznają także współczesne metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej i parazytologicznej.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia medyczna uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co jest związane z posiadaniem podstawowej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra biologii medycznej. Posiada pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności związane z wykorzystaniem i stosowaniem technik biochemicznych, biologii molekularnej, biologii komórki lub fizjologicznych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym. Absolwent będzie mógł zostać zatrudniony w placówkach służby zdrowia, laboratoriach diagnostycznych, placówkach naukowo-badawczych, przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji. Absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie w ramach studiów podyplomowych, po których może starać się o uprawnienia diagnosty laboratoryjnego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia medyczna jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Ogólnym celem kształcenia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w działalności badawczo-rozwojowej. Absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z genetyki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, a także mikrobiologii medycznej i przemysłowej oraz nowoczesnych metod i narzędzi badawczych stosowanych w tych dziedzinach nauki. Absolwent będzie rozumiał molekularne, biochemiczne i biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmów a także interakcji między organizmami a środowiskiem. Dzięki tej wiedzy absolwent będzie umiał zastosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu rozwiązywania problemów badawczych i technologicznych oraz będzie potrafił je twórczo modyfikować i dostosowywać do konkretnych aplikacji. W szczególności, absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia dotyczące kierunków badań, określonych jako kluczowe w Krajowym Programie Badań, w tym przede wszystkim problematyki chorób cywilizacyjnych i metodologii tworzenia nowych leków, a także zmniejszenia skutków rosnącej konkurencji o zasoby Ziemi poprzez zastosowanie nowoczesnych zdobyczy genetyki i biologii molekularnej w gospodarce rolnej i ochronie środowiska naturalnego. Absolwent będzie znał podstawy ekonomii i zarządzania niezbędne w komercjalizacji badań naukowych oraz tworzeniu i zarządzaniu inkubatorami nowych technologii biologicznych i biomedycznych. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci studiów I stopnia kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów lub na studiach podyplomowych. Będą również przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych student zyska wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych, która pozwala zrozumieć zjawiska, procesy i zależności zachodzące w przeszłości i współcześnie w środowisku naturalnym. Wiedza ta dotyczy zarówno oceny zagrożeń zasobów przyrodniczych, jak i prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej. Wiedzę tę absolwent kierunku będzie w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, posiadając jednocześnie umiejętności z zakresu identyfikacji gatunków roślin, zwierząt, grzybów i ekosystemów, metod prowadzenia inwentaryzacji, waloryzacji i monitoringu przyrodniczego, tworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi gromadzenia i analizy danych przestrzennych (GIS), zastosowania procedur ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ), metod renaturalizacji i odtwarzania ekosystemów na obszarach zdegradowanych. Dodatkowo zdobędzie umiejętność pozyskiwania funduszy ze źródeł finansowania dla projektów środowiskowych. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci I stopnia kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów lub na studiach podyplomowych. Będą również przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Kamil Ocena

Znakomity wydział i przyjazna atmosfera

Student BM Ocena

Dobrze wyposażony i tyle; kadra słaba (są wyjątki), przedmioty również kiepsko prowadzone i nieogarnięte dziekanaty plus regulaminy