ul. Wita Stwosza 59,

80-308 Gdańsk

tel. 58 523 60 10

fax: 58 523 60 02

e-mail: dziekanat@biol.ug.edu.pl

http://biology.ug.edu.pl/

ul. Wita Stwosza 59,

80-308 Gdańsk

tel. 58 523 60 10

fax: 58 523 60 02

e-mail: dziekanat@biol.ug.edu.pl

http://biology.ug.edu.pl/

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Biologia

  ATUTY KIERUNKU

  Absolwent będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pogłębione o dodatkowe umiejętności praktyczne.

  • Na studiach I stopnia studenci odbywają 3-tygodniową praktykę zawodową.
  • Studenci mają szansę rozwijania swoich zainteresowań w 12 studenckich kołach naukowych różnych specjalności.
  • Mogą organizować konferencje naukowe oraz realizować ciekawe projekty w ramach Nocy Biologów, Dni Mózgu lub Dnia Otwartego Wydziału.
  • W ramach współpracy między uczelniami mogą realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwent będzie przygotowany do pracy:

  • w laboratoriach biologicznych, medycznych i przemysłowych w zakresie wykonywania podstawowej analityki
  • w firmach biotechnologicznych
  • w placówkach naukowych wykonujących prace badawcze z wykorzystaniem materiału biologicznego oraz prace środowiskowe
  • w instytucjach zajmujących się kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego
  • w centrach edukacji ekologicznej
  • w terenowych stacjach badawczych oraz w szkolnictwie

  Absolwent będzie mógł także kontynuować naukę w Szkołach Doktorskich oraz na studiach podyplomowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Biologia medyczna

  Biologia medyczna jest jedynym kierunkiem na polskich uczelniach realizowanym na dwóch poziomach studiów: licencjackim i magisterskim.

  Profil kształcenia na kierunku Biologia medyczna to profil ogólnoakademicki, co oznacza, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych, jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych wzmocnionych umiejętnościami praktycznymi.

  Jest to nowoczesny kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Głównym celem kształcenia na kierunku jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. Integralną częścią studiów są praktyki zawodowe realizowane poza uczelnią, tj. w instytucjach naukowo-badawczych, badawczych i diagnostycznych o profilu odpowiadającym programowi kształcenia na kierunku.

  Kierunek Biologia medyczna oferuje dwie specjalności: Neurobiologia i Diagnostyka molekularno-biochemiczna.

  Kształcenie w specjalności Neurobiologia pozwala uzyskać zintegrowaną, specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu takich metod badawczych jak: elektroencefalografia, techniki histologiczne, molekularne, immunologiczne, behawioralne oraz podstawy technik psychometrycznych. Studenci zdobywają również doświadczenie w stosowaniu metod eksperymentalnych z zakresu nauk biologicznych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego.

  Kształcenie w specjalności Diagnostyka molekularno-biochemiczna umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Studenci poznają także współczesne metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej i parazytologicznej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwent będzie przygotowany do pracy:

  • w laboratoriach biologicznych, medycznych i przemysłowych w zakresie wykonywania podstawowej analityki, diagnostyki genetycznej i molekularnej
  • w firmach biotechnologicznych
  • w placówkach naukowych do wykonywania prac badawczych z wykorzystaniem materiału biologicznego

  Absolwent będzie mógł także kontynuować naukę w Szkołach Doktorskich oraz na studiach podyplomowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia medyczna jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA Stopień: I REKRUTACJA

  ATUTY KIERUNKU

  Ogólnym celem kształcenia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i rolniczych. Absolwent: 

  • uzyska wiedzę z genetyki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, mikrobiologii medycznej i przemysłowej, nowoczesnych metod i narzędzi badawczych.
  • będzie rozumiał molekularne, biochemiczne i biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmów, a także interakcji między organizmami a środowiskiem. Dzięki tej wiedzy będzie umiał zastosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu rozwiązywania problemów badawczych i technologicznych oraz będzie potrafił je twórczo modyfikować i dostosowywać do konkretnych aplikacji.
  • będzie znał tendencje kierunków badań, w tym przede wszystkim problematyki chorób cywilizacyjnych i metodologii tworzenia nowych leków, a także zmniejszenia skutków rosnącej konkurencji o zasoby Ziemi, poprzez zastosowanie nowoczesnych zdobyczy genetyki i biologii molekularnej w gospodarce rolnej i ochronie środowiska.
  • uzyska wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii i zarządzania niezbędnych w komercjalizacji badań naukowych oraz tworzeniu i zarządzaniu inkubatorami nowych technologii biologicznych i biomedycznych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwent będzie przygotowany do pracy:

  • w laboratoriach biologicznych, medycznych i przemysłowych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz diagnostyki genetyczej i molekularnej
  • w firmach biotechnologicznych
  • w placówkach naukowych do wykonywania prac badawczych z wykorzystaniem materiału biologicznego

  Absolwent będzie mógł także kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach takich jak biologia, biologia medyczna i pokrewnych, a następnie w Szkołach Doktorskich oraz na studiach podyplomowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Stopień: I REKRUTACJA

  ATUTY KIERUNKU

  Na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych student zyska wiedzę interdyscyplinarną z:

  • zagrożeń zasobów przyrodniczych, jak i prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej
  • identyfikacji gatunków roślin, zwierząt, grzybów i ekosystemów
  • historii procesów w środowisku naturalnym
  • metod prowadzenia inwentaryzacji, waloryzacji i monitoringu przyrodniczego
  • tworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi gromadzenia i analizy danych przestrzennych (GIS)
  • zastosowania procedur ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ)
  • metod renaturalizacji i odtwarzania ekosystemów na obszarach zdegradowanych 
  • umiejętność pozyskiwania funduszy ze źródeł finansowania dla projektów środowiskowych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwent będzie przygotowany do pracy:

  • w laboratoriach biologicznych,
  • w placówkach naukowych prowadzących badania środowiskowe
  • w instytucjach zajmujących się kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego
  • w centrach edukacji ekologicznej
  • w terenowych stacjach badawczych

  Absolwent będzie mógł także kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach takich jak biologia, ochrona środowiska i pokrewnych, a następnie w Szkołach Doktorskich oraz na studiach podyplomowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Justyna Ocena

Studia na Uniwersytecie Gdańskim pozwalają pozyskać wiedzę na temat historii i współczesności, a także nabyć sporo bardzo ważnych umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania na dzisiejszym rynku.

Patrycja Ocena

Uniwersytet Gdański wyróżnia się kierunkami studiów, specjalnościami, praktykami, a także gronem wspaniałych wykładowców. Tutaj każdy odnajdzie swoje miejsce, otrzyma świetne warunki do rozwijania zainteresowań i umiejętności, a także przygotuje się do przyszłego życia zawodowego.

Marta Ocena

Uniwersytet Gdański jest jedną z najważniejszych uczelni w naszym kraju, zatem studia są powodem do dumy. Oczywiście, nauki jest dużo, ale nie sprawia ona trudności, a raczej sporą satysfakcję, ponieważ najważniejszym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności praktycznych.

Iza Ocena

Uniwersytet Gdański to uczelnia, która daje mnóstwo przestrzeni do nauki. Oferuje studentom świetne warunki do rozwoju i to nie tylko przez zajęcia, ale również system praktyk czy działalność kół naukowych.

Kamil Ocena

Znakomity wydział i przyjazna atmosfera

Student BM Ocena

Dobrze wyposażony i tyle; kadra słaba (są wyjątki), przedmioty również kiepsko prowadzone i nieogarnięte dziekanaty plus regulaminy