ul. Wita Stwosza 55

80-952 Gdańsk

tel. (58) 523 28 99

tel./ fax (58) 523 20 53

http://fil.ug.edu.pl/

ul. Wita Stwosza 55

80-952 Gdańsk

tel. (58) 523 28 99

tel./ fax (58) 523 20 53

http://fil.ug.edu.pl/

 • DWUJĘZYCZNOŚĆ - METODY NAUKI I TERAPII DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Podyplomowych Studiów „Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka” jest doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola i edukacji początkowej. Na studiach dowiecie się, jak przygotować dziecko do osiągnięcia sukcesu w nauce języka polskiego i angielskiego. Staniecie się zaangażowanymi nauczycielami, posiadającymi odpowiednie umiejętności w zakresie wymowy, czytania i pisania w języku polskim i angielskim. Poznacie tajniki pracy logopedy. Absolwent studiów podyplomowych „Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka” zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje określone programem kształcenia, w szczególności ukierunkowane na doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela edukacji początkowej i logopedy.  Absolwent tych studiów będzie metodoznawcą dwujęzyczności, rozumiejącym zagadnienia lingwistyczne, jakie występują w procesie edukacji dzieci.

  Dowiedz się więcej

 • EMISJA I HIGIENA GŁOSU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie logopedii. Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów przewidywanych od piątku do niedzieli (10 zjazdów) w trakcie roku akademickiego.

   

 • INFORMACJA I KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego i selektywnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł i baz danych, a także umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju komunikatów biznesowych i urzędowych.

   

 • LOGOPEDIA MEDIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe Studia Logopedii Medialnej realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów przewidywanych od piątku do niedzieli (11 zjazdów) w trakcie roku akademickiego. Absolwent Studiów Podyplomowych Logopedii Medialnej uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia, wymaganej liczby punktów ECTS. Absolwent Podyplomowych Studiów Logopedii Medialnej jest specjalistą w zakresie logopedycznej pracy z dziennikarzami, pracownikami mediów i innymi osobami, które ze względów zawodowych występują publicznie (rzecznicy prasowi, pracownicy PR, menedżerowie). Głównym celem kształcenia na Podyplomowych Studiach Logopedii Medialnej jest uzyskanie zaawansowanych kompetencji logopedycznych w zakresie diagnozy, terapii i/lub doskonalenia artykulacji, wypowiedzi i głosu osób występujących publicznie. Absolwent Podyplomowych Studiów Logopedii Medialnej, który zdobywa pogłębione, profesjonalne kompetencje w zakresie estetyki żywego słowa, interpretacji tekstów, pracy nad głosem, pracy przy mikrofonie, przygotowania wystąpienia przed kamerą ma możliwość zatrudnienia w rozgłośniach radiowo-telewizyjnych, w szkolnictwie artystycznym (szkoły teatralne, akademie muzyczne), w poradniach specjalistycznych oraz w sektorze prywatnym (gabinety logopedyczne).

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE JĘZYKA KASZUBSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla realizacji modułu 4 Rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych) i nabycie uprawnień do nauczania języka kaszubskiego w szkole.

   

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego jest przygotowanie (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów):
  1. do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania,
  2. do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym imigrantów). 

  Dowiedz się więcej

 • PRZEKŁAD SPECJALISTYCZNY DLA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu przekładu tekstów specjalistycznych z języka niemieckiego na polski i odwrotnie. Program przewiduje intensywny trening tłumaczenia różnorodnych tekstów odpowiadających wymogom rynku tłumaczeń specjalistycznych i uwierzytelnionych. Studia obejmują też doskonalenie warsztatu tłumacza ustnego oraz opanowanie podstaw specjalistycznej terminologii z zakresu prawa i administracji, handlu i ekonomii.

  Ćwiczenia praktyczne obejmują między innymi:

  • tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych z zakresu gospodarki, biznesu, prawa i administracji najczęściej spotykanych w praktyce tłumacza przysięgłego;
  • tłumaczenie pisemne szerokiego spektrum tekstów użytkowych (reklamowych, turystycznych, technicznych, popularnonaukowych, opisów produktów dla konsumenta);
  • tłumaczenie ustne symultaniczne, konsekutywne i a vista;
  • tłumaczenie ustne tzw. środowiskowe: sytuacje komunikacji międzyjęzykowej w urzędach, instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach, m.in. w sądzie, na policji, w kancelariach notarialnych, służbie zdrowia, podczas negocjacji biznesowych;
  • tłumaczenie pisemne z wykorzystaniem technologii wspomagających pracę tłumacza (tzw. narzędzi CAT).

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA GERONTOLOGOPEDYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent Podyplomowych Studiów Gerontologopedycznych podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie logopedii, oznacza to osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla tychże  studiów podyplomowych.

   

 • STUDIA ITALIANISTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zdobycie solidnej znajomości języka włoskiego, pogłębienie wiedzy o kulturze i cywilizacji Włoch. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów student zdaje egzamin końcowy w języku włoskim z wybranych zagadnień związanych z kulturą, sztuką i historią Włoch. Nie jest wymagana praca dyplomowa.

   

 • STUDIA LOGOPEDYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. W celu ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedycznych słuchacz zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, zdania egzaminu praktycznego (praca z pacjentem) oraz obrony pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem wybranego przez siebie promotora.
   

 • STUDIA NIDERLANDZKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nabycie przez słuchaczy umiejętności posługiwania się językiem niderlandzkim w stopniu komunikatywnym (A2), a także wiedzy o kulturze krajów niderlandzkojęzycznych oraz polsko-holenderskiej współpracy międzynarodowej.

   

 • STUDIA SKANDYNAWISTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów:

  • systematyczne pogłębianie wiedzy o regionie skandynawskim
  • nauczenie się od podstaw jednego z języków skandynawskich: szwedzkiego, norweskiego lub duńskiego

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów przewidywanych od piątku do niedzieli (11 zjazdów) w trakcie roku akademickiego. Przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA WIEDZY O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego korzystania z zasobów kultury audiowizualnej, rozumienia procesów związanych z historią i ewolucją przekazów filmowych i audiowizualnych, a także umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju tekstów kultury.

   

 • SURDOLOGOPEDYCZNE STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent Studiów Podyplomowych Surdologopedycznych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia, wymaganej liczby punktów ECTS. Absolwent Podyplomowych Studiów Surdologopedycznych jest specjalistą w zakresie logopedycznej pracy z pacjentami z uszkodzeniami słuchu różnego stopnia i o różnej etiologii, bądź pacjentami niesłyszącymi. Głównym celem kształcenia na Podyplomowych Studiach Surdologopedycznych jest uzyskanie zaawansowanych kompetencji logopedycznych w zakresie diagnozy i terapii osób z wadą słuchu lub niesłyszących. Absolwent Podyplomowych Studiów Surdologopedycznych, który zdobywa pogłębione, profesjonalne kompetencje w zakresie fizjologii i patologii narządu słuchu, audiologii klinicznej, komunikacji pacjentów z uszkodzonym słuchem, audiogennych zaburzeń mowy, rehabilitacji pacjentów z implantem ślimakowym, audioprotetyki, zaburzeń głosu u pacjentów z wadą słuchu, fonetyki akustycznej, audytywnej i wizualnej, wychowania słuchowego, surdopsychologii, terapii środowiskowej, logorytmiki w terapii dzieci z wadą słuchu, ma możliwość zatrudnienia w szkolnictwie masowym (szkoły z klasami integracyjnymi), szkolnictwie specjalnym (szkoły i ośrodki dla dzieci niesłyszących), w poradniach specjalistycznych oraz w sektorze prywatnym (gabinety logopedyczne).

  Dowiedz się więcej

 • TŁUMACZENIA USTNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczeń ustnych w parze językowej EN-PL oraz pogłębienie znajomości języka niemieckiego lub francuskiego poprzez tłumaczenie ustne. Słuchacz uczy się:

  • taktyk i strategii stosowanych w poszczególnych rodzajach tłumaczenia ustnego konferencyjnego i środowiskowego (w tym system notacji)\
  • etyki zawodu tłumacza ustnego
  • podstaw dyplomacji i etykiety w odniesieniu do zawodu tłumacza ustnego
  • prawidłowego posługiwania się głosem
  • terminologii UE, medycznej, prawniczej i ekonomicznej
  • komunikacji interpersonalnej i psychologii społecznej (w tym zarządzanie stresem)
  • narzędzi doskonalenia zawodowego i zasad rządzących krajowym i międzynarodowym rynkiem przekładu ustnego

  Dowiedz się więcej

 • TRANSLATORYKA - PRZEKŁAD SPECJALISTYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia tekstów specjalistycznych w parze językowej EN-PL poprzez intensywny trening tłumaczenia typów tekstów odpowiadających wymogom rynku. Studia obejmują też doskonalenie warsztatu tłumacza oraz opanowanie specjalistycznej terminologii technicznej, medycznej, prawniczej i ekonomicznej.
   
  Szczególny nacisk położono na opanowanie strategii pomocnych w pracy nad poszczególnymi rodzajami tekstów, ćwiczenia obejmą między innymi:
  - tłumaczenie umów
  - tłumaczenie instrukcji obsługi 
  - tłumaczenie referatów i artykułów naukowych
  - tłumaczenie ulotek produktów kosmetycznych i suplementów diety
  W programie studiów uwzględniono także opanowanie obsługi programów wspomagających pracę tłumacza (CAT).

  Dowiedz się więcej

 • TRANSLATORYKA - PRZEKŁAD LITERACKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie  umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i angielskiego, oraz współpracy z oficynami wydawniczymi działającymi w tym sektorze rynku. Słuchacze wyposażani są także w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa. Szczególny nacisk położono na:

  •  przekład współczesnej i dawnej literatury pięknej
  • przekład eseju i literatury faktu
  • przekład literatury dla dzieci
  • środowisko pracy tłumacza (zasady współpracy z wydawnictwem i redaktorem, nauka składu)

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

P O T Ę Ż N Y HRABONSZCZ Ocena

LOL. Gdański wydział filologiczny to kpina, szczególnie w porównaniu z poznańskimi lub warszawskimi uczelniami. Poziom jest niski, mnóstwo nieprzydatnych przedmiotów, na wielu kierunkach brak nawet przedmiotów o teorii języka czy teorii literatury, natomiast jest mnóstwo zapychaczy, których jedyną funkcją jest zapewnienie etatu podstarzałym profesorom, którym brakuje kilku lat do emerytury. Można pójść na licencjat - nie zaprzeczam, nauczysz się nowego języka całkiem nieźle. Ale magisterka to strata czasu, przynajmniej na UG. Zero przygotowania zawodowego - zajęcia w kabinach, z oprogramowaniem dla tłumaczy itp, można policzyć na palcach jednej ręki. I to nie jest specyfika jednego kierunku. Sytuacja ma miejsce na pewno na romanistyce, skandynawistyce, rosyjskim, angielskim i fil.pol. Serio, idźcie tylko na licencjat, albo na inną uczelnię.