ul. Wita Stwosza 55

80-952 Gdańsk

tel. (58) 523 28 99

tel./ fax (58) 523 20 53

http://fil.ug.edu.pl/

ul. Wita Stwosza 55

80-952 Gdańsk

tel. (58) 523 28 99

tel./ fax (58) 523 20 53

http://fil.ug.edu.pl/

 • AMERYKANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Amerykanistyka
  Atuty kierunku:
  • Nauczyciele akademiccy z USA;
  • Współpraca z programem Fulbrighta (studia magisterskie w USA);
  • Współpraca z American Corner;
  • Prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym;
  • Wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoszech);
  • Innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe, e-learning, tablice interaktywne; koło naukowe amerykanistów;
  • Publikacje studenckie;
  • Wykłady gościnne.
  Absolwent kierunku posiada następujące umiejętnosci: posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, znajomość historii, kultury i literatury amerykańskiej, relacyjność, komunikacja oraz umiejętności współpracy w grupie, posiada umiejętności skutecznego przeszukiwania zróżnicowanych źródeł informacji, ma wysokie kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Amerykanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, język polski lub inny urzędowy język UE z wyjątkiem języka angielskiego, język rosyjski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Amerykanistyka jest wynik testu pisemnego z języka angielskiego (na poziomie C1).

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CULTURAL COMMUNICATION Stopień: I REKRUTACJA

  Na kierunku Cultural Communication studenci rozwijają kompetencje językowe w języku angielskim i opanowują język polski na poziomie podstawowym. Uczęszczają na cykle zajęć z dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, na zajęcia, na których uczą się analizy skomplikowanych zjawisk i problemów rozmaitych kultur i społeczeństw, a także rozwijają umiejętności zarządzania projektami i instytucjami kultury. Ponadto studenci opanowują nowoczesne technologie informacyjne, a także rozwijają warsztat tworzenia profesjonalnych projektów i organizowania działalności artystycznej w zróżnicowanych społecznie i politycznie kulturach. Inne atuty kierunku: prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym; innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe; filologiczne koła naukowe; publikacje studenckie; wykłady gościnne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Cultural communication brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, język polski lub inny urzędowy język UE z wyjątkiem języka angielskiego, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

 • ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Etnofilologia kaszubska
  Atuty kierunku:
  Wzbogacając ofertę kształcenia na kierunku filologicznym o wiedzę z zakresu nauk społecznych, tworzy się unikatowy produkt edukacyjny. Biegła znajomość języka kaszubskiego (w mowie i w piśmie), swobodna wymiana poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości stworzą fundament kształcenia kompetencji profesjonalnych. Z uczelnią współpracują: Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radio Gdańsk, Media Kaszëbë. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych lub na kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii, filozofii.
  Obecnie mamy do czynienia z żywiołowym rozwojem kaszubskiej edukacji językowej, z rozwojem kaszubskich mediów oraz instytucji kultury. Związane jest to m.in. z tym, że Unia Europejska tak samo troszczy się o znajomość języków obcych najbardziej w świecie rozpowszechnionych, jak i zachowanie języków zagrożonych. Po ukończeniu studiów licencjackich można szukać zatrudnienia jako nauczyciel języka kaszubskiego w szkole podstawowej, dziennikarz w mediach lokalnych, działacz kultury (pracownik domu kultury, animator życia społecznego, specjalista w urzędach administracji publicznej), edytor, korektor w redakcjach prasowych i w wydawnictwach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnofilologia kaszubska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język kaszubski, historia, historia sztuki, WOS, filozofia, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Filologia angielska
  Atuty kierunku:
  Specjalność nauczycielska: praktyki nauczycielskie; prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym; wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus; nauka innych języków obcych; innowacyjne narzędzia dydaktyczne: Web 2.0, blended learning, planowanie zajęć z wykorzystaniem ICT; nauczyciele z Wielkiej Brytanii i USA; publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych.
  Specjalność translatoryczna: staże w firmach tłumaczeniowych; wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu; prowadzący z wieloletnim doświadczeniem praktycznym; nowocześnie wyposażone laboratoria; koła naukowe tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych; współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi; publikacje studenckie, konkursy translatoryczne.
  Perspektywy zatrudnienia:
  Specjalność nauczycielska: różne typy szkół (w zależności od stopnia ukończonych studiów), szkoły językowe i dwujęzyczne, wydawnictwa, media, instytucje kultury, organizacje międzynarodowe.
  Specjalność translatoryczna: wydawnictwa, agencje tłumaczeniowe, podmioty zatrudniające tłumaczy w trybie in-house, instytucje Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej), media, instytucje kultury, organizacje międzynarodowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka angielskiego, język rosyjski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest wynik testu pisemnego z języka angielskiego (na poziomie C1/C2).

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Filologia germańska
  Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego oraz angielskiego, poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Studia te wyposażają Cię również w uprawnienia nauczyciela (specjalność nauczycielska), kompetencje tłumacza (specjalność translatoryczna) czy umiejętność komunikacji w międzynarodowych korporacjach (specjalność ekonomiczno-administracyjna). Pogłębiać wiedzę możesz: podczas praktyk nauczycielskich, tłumaczeniowych lub biurowych, na zajęciach prowadzonych przez nasze firmy partnerskie z sektora usług biznesowych, na wykładach gościnnych, spotkaniach autorskich, warsztatach, w kołach naukowych (translatorskim, literacko-poetyckim, filmowym), na stypendiach zagranicznych, m.in. w Kolonii, Lipsku, Siegen, Getyndze, Weronie i Wiedniu.
  Nasi absolwenci pracują w jednostkach samorządowych i korporacjach, mediach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń i turystyce, organizacjach polsko-niemieckich, a także w strukturach Unii Europejskiej. Ponieważ Trójmiasto jest dużym ośrodkiem sektora usług biznesowych (BPO i SSC), nasi studenci i absolwenci są obecnie rozchwytywani przez firmy zajmujące się m.in. obsługą klienta i księgowością korporacyjną (np. Bayer Service Center Gdańsk). Ponadto absolwenci specjalności nauczycielskiej nauczają języka niemieckiego i angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (po I stopniu studiów) oraz języka niemieckiego we wszystkich typach szkół (po II stopniu). Niemcy to jeden z najbardziej chłonnych rynków, największy inwestor na rynku polskim i najczęstszy partner biznesowy polskich podmiotów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język niemiecki
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, WOS, matematyka, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka niemieckiego, język rosyjski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest konkurs ocen na dyplomie oraz w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA KLASYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Filologia klasyczna
  Przedmiotem filologii klasycznej jest nie tylko starożytność grecko-rzymska, ale cała kultura europejska – wszystkie duże biblioteki i archiwa pełne są napisanych po łacinie (i po grecku) książek i dokumentów, które powstawały od czasów najdawniejszych po współczesność, a literatury w językach narodowych, teatr i film, sztuka i architektura, filozofia i prawo korzystają nieustannie z tradycji antycznej. Jedynie ten kierunek studiów pozwala rozumieć Europę i widzieć ją jako całość. Zapewniamy naukę języka włoskiego (na studiach I stopnia – poziom B2, na studiach II stopnia – B2+). Na studiach II stopnia można – dodatkowo – zaliczyć specjalizację nauczycielską. Przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych UG oraz Studencki Teatr „Mimesis”.
  Studia filologii klasycznej rozwijają zdolności intelektualne i przygotowują do pełnego uczestnictwa w kulturze europejskiej. Filologia klasyczna to również najlepsze przygotowanie do pracy naukowej we wszystkich dziedzinach humanistyki (łącznie np. z historią nauk przyrodniczych, medycznych czy pedagogiki). Absolwenci łatwo przystosowują się do oczekiwań pracodawcy, podejmują pracę w najrozmaitszych zawodach i na różnorodnych stanowiskach. Absolwenci filologii klasycznej będą świetnymi pracownikami wszystkich instytucji związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury (jak np. biblioteki, archiwa, wydawnictwa, muzea, teatry, domy kultury), także w sferze turystyki krajowej i zagranicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna, historia, historia sztuki, matematyka, drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest konkurs ocen na dyplomie oraz w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Filologia polska
  W bogatej ofercie kształcenia studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach edukacyjnych i medialnych. Instytut współpracuje z trójmiejskimi teatrami i szkołami, redakcjami czasopism i wydawnictwami. Studenci mają szansę już podczas studiów na rozwijanie swoich możliwości w różnych instytucjach kultury. Uczestnictwo w kołach naukowych, np. językoznawczym, polonistów, teatrologów, filmoznawców, teoretyków literatury, młodych dydaktyków pozwala na rozwój, wymianę studencką, uczestnictwo w projektach w Polsce i w Europie. Inicjatywy kół naukowych cieszą się dużą popularnością, dają możliwość debiutu naukowego, w sferze kultury, mediów i na rynku pracy, stwarzają atmosferę dla projektowania własnej ścieżki rozwoju naukowego i kulturalnego.
  Nasi absolwenci pracują m.in. jako dziennikarze, krytycy, nauczyciele, wydawcy, edytorzy, redaktorzy, operatorzy stron internetowych, menadżerowie placówek kulturalnych, bibliotekarze i naukowcy. Mają umiejętność interpretowania przeróżnych tekstów, szybkiego docierania do informacji i syntetycznego ich przekazywania, a także są świetnymi pracownikami tam, gdzie potrzebna jest kreatywność i praca z ludźmi - mają bowiem zdolność do przyjmowania różnych punktów widzenia, do wielostronnego rozpatrywania problemów i w związku z tym skutecznej mediacji. Dzięki tego rodzaju umiejętnościom nawet ci, którzy decydują się na karierę korporacyjną, dobrze sobie radzą na rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Filologia romańska
  Studia w Instytucie Filologii Romańskiej pozwalają opanować język francuski na poziomie C1 (I stopień) i C2 (II stopień), a także opanować drugi język romański w stopniu komunikatywnym dzięki rozszerzonemu programowi nauczania. Studenci poznają również kulturę krajów francuskojęzycznych oraz zdobywają kompetencje zawodowe, które rozwijają w ramach praktyk studenckich w szkołach, biurach tłumaczeń, wydawnictwach i firmach międzynarodowych. Podczas studiów każdy student może skorzystać z programu Socrates-Erasmus i spędzić semestr lub rok we Francji, w Belgii, w Hiszpanii lub w Turcji. W ramach kół naukowych studenci mogą między innymi wziąć udział w projektach teatralnych i filmowych lub doskonalić warsztat tłumacza kabinowego w profesjonalnym laboratorium.
  Francja jest drugim po Niemczech inwestorem w Polsce. Absolwenci filologii romańskiej mogą zatem znaleźć zatrudnienie w jednej z wielu francuskich firm działających na rynku polskim. Ponadto, absolwenci specjalności translatorycznej mogą podjąć pracę w biurach tłumaczeń, wydawnictwach lub jako samodzielni tłumacze. Po studiach mogą również zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego. Absolwenci specjalności nauczycielskiej zdobywają uprawnienia do nauczania języka francuskiego w szkołach. Absolwenci specjalności „Kultura i media” mogą podjąć pracę w polskich i francuskich instytucjach kultury, agencjach reklamowych oraz branży turystycznej i usługowej. Studia magisterskie pozwalają pogłębić wiedzę filologiczną i rozwijać kompetencje zawodowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język francuski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, geografia, drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia romańska jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Filologia rosyjska
  Atuty kierunku:
  Nauczanie języka rosyjskiego (również od podstaw) prowadzące do opanowania umiejętności swobodnego porozumiewania się w codziennych i zawodowych kontaktach z nosicielami języka rosyjskiego; kształcenie wykwalifikowanego specjalisty - filologa; uzyskanie uprawnień zawodowych (specjalność nauczycielska); zdobycie wiedzy i praktyki z obszaru zarządzania kulturą; praktyki w firmach, instytucjach kultury oraz szkołach; wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej (Kaliningrad, Moskwa), program ERASMUS; udział w cyklicznych konkursach: Dyktando Języka Rosyjskiego, Międzynarodowa Olimpiada z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Konkurs Translatoryczny i inne; rozwój w studenckich kołach naukowych: „ŁOMONOSOW”, RUSYCYSTÓW TRANSLATORYKÓW I LEKSYKOGRAFÓW „TRANSLATIONIS”, Wiedzy o Dyplomacji Rosji.
  Dzięki opanowaniu współczesnego języka rosyjskiego w przyszłości można podjąć pracę w turystyce, przedsiębiorstwach, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism współpracujących z partnerami z terenu Federacji Rosyjskiej. Mając uprawnienia zawodowe do nauczania języka rosyjskiego można podjąć pracę w szkolnictwie. Kompetencje językowe oraz opanowanie wiedzy z dziedziny translatoryki pozwalają absolwentom wykonywać w przyszłości zawód tłumacza.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, WOS, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGICZNE STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

 • IBERYSTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Iberystyka
  Biegła znajomość języka hiszpańskiego wydaje się obecnie tak samo ważna, jak znajomość angielskiego. Hiszpański to drugi język na świecie pod względem liczby użytkowników. Posługuje się nim ok. 500 mln ludzi w Hiszpanii, prawie wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej i wielu stanach USA, gdzie w niektórych wypadkach ma status języka oficjalnego na równi z angielskim. Oprócz zajęć obowiązkowych studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trzech Kołach Naukowych (literaturoznawczym, językoznawczym, teatralnym), mogą brać udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus (Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia), uczestniczyć w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut Filologii Romańskiej, mają okazje uczestniczyć w gościnnych wykładach wybitnych humanistów z całego świata.
  Specjalność translatoryczna daje konkretny zawód tłumacza w firmach z krajów hiszpańskojęzycznych czy tłumacza literatury. Specjalność międzykulturowa również tego nie wyklucza, a znajomość realiów krajów postkolonialnych zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. Firmy polskie coraz częściej decydują się na inwestycje w Ameryce Łacińskiej czy Afryce. Pomorskie spółki już dziś poszukują osób mówiących po portugalsku do pracy zarówno w Polsce, jak i w Angoli czy Brazylii. Absolwent iberystyki może także pracować jako nauczyciel hiszpańskiego w szkole podstawowej (po ukończeniu kursu pedagogicznego) lub jako przewodnik lub pilot wycieczek (też po ukończeniu odpowiedniego kursu).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Iberystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język hiszpański
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Kulturoznawstwo
  Kulturoznawstwo jest kierunkiem dla ludzi tolerancyjnych i ciekawych świata, pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające pełniejsze uczestnictwo w kulturze i rozumienie składających się na nią zjawisk. Kadra dydaktyczna jest otwarta, wesoła i interdyscyplinarna: w naszej drużynie są badacze komiksu, kultur tubylczych, obozów koncentracyjnych, graffiti, rocka, popkultury i filmów. Współpracujemy z uczelniami w Preston (Wielka Brytania), Rydze i Poczdamie, a nasi studenci biorą aktywny udział w badaniach naukowych i animowaniu kultury w ramach działających przy kierunku kół „Mozaika”, „Paradygmat” i „LeMonada”.
  Studia I stopnia mają charakter zawodowy. Zapoznają Cię z podstawami kulturoznawstwa – dowiesz się, czym jest kultura, jak powstaje i funkcjonuje. Zdobędziesz też konkretny zawód, wybierając jedną z trzech specjalności. Studia II stopnia mają charakter akademicki. Nauczą Cię wnikliwie interpretować zjawiska kultury współczesnej – w szerokim kontekście społecznym, historycznym, politycznym i artystycznym. Jako kulturoznawca możesz pracować w instytucjach kultury, mediach, organizacjach zajmujących się kreowaniem kultury czy prowadzić działalność kulturową poprzez Internet. Możesz być animatorem kultury, krytykiem, muzealnikiem, dziennikarzem, specjalistą od promocji i public relations.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Lingwistyka stosowana
  Lingwistyka stosowana to kierunek, który umożliwia uzyskanie zaawansowanych kompetencji w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz niemieckiego, a także w zakresie przekładu w ramach trzech języków: polskiego, angielskiego oraz niemieckiego. Zajęcia z praktycznej nauki języka prowadzone są równolegle w języku angielskim i niemieckim. Na drugim roku studiów studenci rozpoczynają naukę trzeciego języka obcego, francuskiego lub hiszpańskiego. Program Erasmus daje naszym studentom możliwość studiowania na uniwersytetach w Niemczech, Hiszpanii i Słowacji. Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą uzyskać także uprawnienia do nauczania języka angielskiego i niemieckiego na studiach podyplomowych prowadzonych przez pracowników naszej katedry.
  Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w mediach, w sektorze usług edukacyjnych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w instytucjach Unii Europejskiej, w przedsiębiorstwach z zagranicznymi partnerami handlowymi, a także w branży turystycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język niemiecki
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Logopedia
  Atuty kierunku:
  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez cenionych specjalistów, m. in. logopedów, językoznawców, historyków literatury, lekarzy różnych specjalności, psychologów, pedagogów, muzyków. Studia przygotowują do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w nabywaniu języka, uczeniu się czytania i pisania. Odbyte praktyki logopedyczne umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie diagnozowania oraz terapii różnych zaburzeń mowy. Zapewnione są nowoczesne warunki studiowania (m. in. sala do ćwiczeń ortofonicznych/logorytmicznych, gabinety logopedyczne, w tym z lustrem weneckim, sala komputerowa).
  Miejsce pracy logopedy to przede wszystkim: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne i foniatryczne, ośrodki wczesnej interwencji, przychodnie lekarskie, szpitale (szczególnie na oddziałach neurologicznych i neonatologicznych), specjalistyczne gabinety prywatne, a w zakresie logopedii medialnej również radio, telewizja, teatry, seminaria duchowne. Absolwent studiów logopedycznych pierwszego stopnia może pracować również jako polonista w szkole podstawowej. Absolwent studiów logopedycznych drugiego stopnia przygotowany jest do samodzielnego kierowania zespołem oraz zarządzania placówką, w której odbywa się diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia jest konkurs ocen na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ROSJOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Rosjoznawstwo
  Atuty kierunku:
  Uzyskanie wysokich kompetencji w zakresie języka rosyjskiego, języka ukraińskiego i języka zachodniego; zdobycie wiedzy o kulturze, mediach i historii Rosji, rosyjskim prawie i ekonomii oraz współpracy międzynarodowej; praktyki zawodowe i projekty pozwalające zdobyć umiejętności praktyczne, uzupełniające i pogłębiające wiedzę; w ramach modułu INTEGRACJA KULTUR realizacja autorskich projektów studenckich popularyzujących integrację kultur krajów słowiańskich (wystawy, koncerty, prelekcje, pokazy multimedialne itd.); możliwość odbywania części studiów na uniwersytetach w Rosji.
  Rosjoznawstwo przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w polsko-rosyjskich relacjach gospodarczych, kulturowych, medialnych i naukowych; daje absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, w biurach tłumaczeń, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, instytucjach politycznych, kancelariach prawniczych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka rosyjskiego, ukraińskiego oraz języka zachodniego, lecz także mających wiedzę i umiejętności realizacji zadań gospodarczych, marketingowych, kancelaryjnych, ponadto posiadających orientację w regulacjach prawa rosyjskiego i rożnych aspektach kultury rosyjskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rosjoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, WOS, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • SINOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Sinologia
  Głównym celem kształcenia na kierunku Sinologia jest uzyskanie kompetencji językowych, kulturoznawczych, biznesowych związanych z obszarem językowym Chin oraz doskonalenie wybranego języka obcego (np. języka angielskiego) na akademickim poziomie. Dla studentów przewidziano praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z Chinami.
  Najlepsi studenci gdańskiej Sinologii będą mogli ubiegać się o wyjazdy semestralne do uniwersytetów w Chinach.
  Kierunek przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w polsko-chińskich i europejsko-chińskich relacjach gospodarczych, kulturowych, medialnych i naukowych. Daje absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, w biurach tłumaczeń, we własnych firmach, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i zapleczu instytucji politycznych, kancelariach prawniczych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka chińskiego oraz dodatkowego języka obcego, lecz także mających wiedzę i praktyczne umiejętności realizacji zadań gospodarczych, marketingowych, ponadto posiadających orientację w regulacjach prawnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sinologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, drugi język obcy, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • SKANDYNAWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Skandynawistyka
  Gdańska skandynawistyka to unikatowe studia w Polsce. Na studentów czekają stypendia zagraniczne w prestiżowych uczelniach Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii oraz praktyki zawodowe w firmach Pomorza (Fagbokforlaget, Flügger, Metsä Group Polska, Volvo Truck, Vista Holding, Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza, Stena Line). Atrakcją są zajęcia z lektorami z krajów skandynawskich, wykłady gościnne w językach Północy, Naukowe Koło Tłumaczy, obchody świąt narodowych, współpraca z instytucjami Trójmiasta, szwedzkojęzyczny teatr studencki SKAND-AL. Absolwent jest tłumaczem w zakresie jednego języka: szwedzkiego, norweskiego albo duńskiego, znawcą realiów, literatury, kultury, mediów oraz historii regionu Europy Północnej, ekspertem od komunikacji publicznej i dialogu międzykulturowego.
  Studia na kierunku skandynawistyka pozwalają zdobyć różne i bardzo pożądane przez pracodawców umiejętności komunikacyjne i translatorskie, oferują narzędzia konieczne do publicznego występowania, także w społeczeństwach wielokulturowych. Absolwent ma językowe, translatorskie, edytorskie i kulturowe kompetencje do współpracy z biznesem, mediami, czasopismami, organizacjami pozarządowymi, organizatorami imprez, firmami reklamowymi, instytucjami kultury i edukacji oraz placówkami dyplomatycznymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Skandynawistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Skandynawistyka jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SLAWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Slawistyka
  Na kierunku Slawistyka działają koła naukowe: Slawistów, Serbistów, Kroatystów i koło Karantania. Studenci i pracownicy organizują co roku Festiwal Slawistyki. Mają wtedy miejsce organizowane przez studentów i wykładowców warsztaty, imprezy kulturalne, spotkania z postaciami nauki, sztuki i kultury krajów słowiańskich. Corocznie, 27 stycznia, organizowane jest Święto Slawistów – Slava, artystyczno-naukowy uroczysty wieczór patrona – św. Sawy Serbskiego. Umiejętności pozafilologiczne zdobywane podczas studiów na kierunku Slawistyka, to podstawy ruchu turystycznego na Bałkanach, podstawy informacji naukowej, zajęcia z podstaw przedsiębiorczości. Studenci Slawistyki odbywają praktyki zawodowe w Instytucie Sztuki, biurach podróży, ośrodkach kultury, żegludze, bibliotekach. Studenci uczestniczą w programie Erasmus z Chorwacją i Erasmus+ z Serbią.
  Absolwenci Slawistyki są często zatrudniani w podmiotach gospodarczych działających na rynkach krajów południowosłowiańskich a także w placówkach kultury oraz placówkach dyplomatycznych. Znajdują też zatrudnienie w turystyce jako pracownicy biur podróży oraz rezydenci w krajach bałkańskich. Pracują też jako tłumacze oraz redaktorzy w środkach masowego przekazu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Slawistyka jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA BAŁKAŃSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Studia bałkańskie
  Studenci poznają jeden język słowiański z regionu Bałkanów (serbski lub chorwacki) oraz jeden język niesłowiański z obszaru Europy Południowej (włoski lub turecki) oraz zdobędą umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu tłumacza. Ponadto rozwiną także swoje kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim w biznesie i dyplomacji.
  Absolwenci Studiów bałkańskich mogą znaleźć zatrudnienie w wielu dziedzinach gospodarki i kultury, zarówno w kraju, jak i w instytucjach UE m. in. jako: konsultanci ds. regionu przy instytucjach europejskich, pracownicy służb dyplomatycznych, specjaliści w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych działających lub inwestujących w regionie, jako eksperci i negocjatorzy ds. mniejszości narodowych regionu, animatorzy kultury, redaktorzy portali internetowych, przedstawiciele handlowi, pracownicy sektora turystycznego, specjaliści ds. wymiany zagranicznej w regionie. Absolwenci Studiów bałkańskich mogą także kontynuować kształcenie na II stopniu na kierunkach związanych z filologią, prawem, ekonomią, politologią, socjologią.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia bałkańskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA WSCHODNIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Studia wschodnie
  Atuty kierunku:
  Uzyskanie wysokich kompetencji w zakresie języka rosyjskiego; zdobycie kompetencji w zakresie języka chińskiego na poziomie komunikacyjnym; zdobycie wiedzy o kulturze, historii, gospodarce i realiach społeczno-politycznych Rosji i Chin, a także ekonomii oraz współpracy międzynarodowej; praktyki zawodowe i projekty pozwalające zdobyć umiejętności praktyczne, uzupełniające i pogłębiające wiedzę; możliwość wyjazdów naukowych i odbywania części studiów na uniwersytetach w Rosji i Chinach.
  Przygotowanie do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu. Możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, na lotniskach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, we własnych firmach biznesowych, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i zapleczu instytucji politycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia wschodnie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, geografia, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   

 • TEATROLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Teatrologia
  Studia stanowią specyficznie sprofilowane dopełnienie i rozwinięcie studiów I stopnia na kierunku Wiedza o teatrze. Program Teatrologii poszerza wiedzę historyczną i teoretyczną w zakresie teatru i dramatu, oferując w pełni oryginalny i przekrojowy kurs poświęcony rozmaitym formom i tradycjom widowiskowo-dramaturgicznym, połączony z obszernym blokiem specjalnościowych zajęć warsztatowych, prowadzonych przez uznanych specjalistów i artystów piszących o teatrze i dla teatru. Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności umożliwiających zawodowe zajmowanie się teatrem na polu dramaturgii, krytyki teatralnej, dokumentacji teatralnej, promocji i animacji życia teatralnego.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w teatrach i instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, archiwach artystycznych, a także wydawnictwach zajmujących się wydawaniem publikacji z dziedziny humanistyki. Ukończenie kierunku umożliwia zajęcie się krytyką artystyczną i szeroko pojętą popularyzacją kultury teatralnej w charakterze krytyka/recenzenta komentującego spektakle i zdarzenia teatralne. Umożliwia także podjęcie pracy dramaturga jako głównego partnera reżysera lub sekretarza/kierownika literackiego, do którego obowiązków należy pozyskiwanie licencji autorskich, redagowanie wydawnictw, promocja teatru w mediach, a także dokumentowanie spektakli.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Teatrologia jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WIEDZA O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
  Proponowane studia to teoria i praktyka w jednym. Kilkaset godzin warsztatów pozwoli poznać podstawy tworzenia i produkcji filmów oraz innych form audiowizualnych a także upowszechniania wiedzy o filmie. Wszystkie działania praktyczne odbywać się będą pod nadzorem profesjonalistów, z wiodącą rolą wykładowców Gdyńskiej Szkoły Filmowej. W trakcie praktyk studenci przygotowują scenariusze filmowe, piszą teksty krytyczne z przeznaczeniem do publikacji, uczestniczą w przygotowaniu etiud filmowych, festiwalu filmowego, głoszeniu prelekcji. To także optymalne studia dla tych, którzy planują studiować w uczelniach artystycznych (np. teatralnych czy filmowych). Warsztaty oraz praktyki mogą być wykorzystane do przygotowywania własnej teczki osiągnięć (portfolio).
  Ukończenie studiów daje absolwentom możliwość podjęcia pracy w firmach i instytucjach zajmujących się organizacją i ekonomiką produkcji filmowej i telewizyjnej, animacją i upowszechnianiem kultury filmowej, a także promocją filmu w mediach (telewizji, portalach internetowych, wydawnictwach). Absolwent jest również przygotowany do tego, by zająć się dziennikarstwem filmowym lub ogólniej – kulturalnym, może ponadto trudnić się archiwistyką filmową oraz badaniami naukowymi w dziedzinie historii i teorii kina. Liczne warsztaty przygotowują z kolei do realizacji indywidualnych projektów artystycznych w dziedzinie filmu, reportażu telewizyjnego lub sztuki nowych mediów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • WIEDZA O TEATRZE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Wiedza o teatrze
  Studia na Wiedzy o teatrze zogniskowane są wokół problematyki teatrologicznej, filmoznawczej, medioznawczej oraz związanej z antropologią widowisk. Na praktyczny wymiar programu studiów składa się wiedza o zarządzaniu kulturą i jej finansowaniu, o zróżnicowaniu obiegów kulturowych, o perswazji językowej i wizualnej. Program obejmuje także praktyki zawodowe realizowane w instytucjach teatralnych, filmowych, medialnych. Studia koncentrują się na wykształceniu ludzi dobrze zorientowanych w specyfice i trendach współczesnej kultury widowisk, w jej uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Ułatwiają również debiut na półprofesjonalnych i niezależnych scenach Trójmiasta.
  Absolwenci Wiedzy o teatrze przygotowani są do pracy w zawodach związanych z szeroko rozumianą domeną współczesnej kultury audiowizualnej - teatrem i filmem, a także radiem, telewizją, mediami elektronicznymi i sferą organizacji widowisk. Dysponują pogłębioną wiedzą nie tylko z zakresu dramatu, teatru i filmu, ale także z wielu dyscyplin humanistycznych, których refleksja ogniskuje się wokół współczesnej kultury i społeczeństwa spektaklu. Ukończenie kierunku umożliwia podjęcie pracy w szerokim spektrum zawodów - od krytyki teatralnej i filmowej, poprzez dziennikarstwo i publicystykę kulturalną, logopedię medialną, reklamę aż po impresariat, management, zarządzanie kulturą, obsługę stron internetowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wiedza o teatrze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Zarządzanie instytucjami artystycznymi
  Kierunkiem opiekują się łącznie trzy silne instytucje. Uniwersytet dba o wartość merytoryczną przedmiotów. Kierownikiem Katedry jest Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego: prof. Jerzy Limon. Specjalność sceniczno-menedżerską wspiera zaś Teatr Muzyczny w Gdyni. Wykorzystujemy nasze doświadczenie, by stworzyć studentom najlepsze warunki rozwoju. Współpracujemy ze słynnymi artystami, dyrektorami instytucji, specjalistami z kraju i zagranicy. Organizujemy spotkania z potencjalnymi pracodawcami, pomagamy dostać się na praktyki i staże w najbardziej prestiżowych instytucjach. Nasi studenci mają też wpływ na program studiów - zgłaszają swoje propozycje warsztatów, spotkań i fakultetów. Pomagają w ich organizacji i poznają „od kuchni” świat działań i instytucji artystycznych.
  Absolwenci będą wszechstronnie wykształconymi humanistami, posiadającymi bardzo praktyczne umiejętności (np. pozyskiwanie funduszy na sztukę i zarządzanie nią), a równocześnie zbiorą liczne doświadczenia artystyczne. Specjalność sceniczno-menedżerska szkoli profesjonalnych aktorów z dyplomem menedżera. Mogą oni grać na scenie lub zarządzać nią. Specjalność menedżerska przygotowuje do pracy w różnego typu instytucjach (teatrach, galeriach, przy festiwalach, happeningach, eventach artystycznych). Doskonała znajomość angielskiego pomoże studentom przy pracy z zagranicznymi ekspertami i artystami oraz w zdobywaniu doświadczeń międzynarodowych. Przygotowujemy do pracy na różnych stanowiskach (m.in. promocja i reklama, edukacja, organizacja i zarządzanie działaniami artystycznymi). 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

P O T Ę Ż N Y HRABONSZCZ Ocena

LOL. Gdański wydział filologiczny to kpina, szczególnie w porównaniu z poznańskimi lub warszawskimi uczelniami. Poziom jest niski, mnóstwo nieprzydatnych przedmiotów, na wielu kierunkach brak nawet przedmiotów o teorii języka czy teorii literatury, natomiast jest mnóstwo zapychaczy, których jedyną funkcją jest zapewnienie etatu podstarzałym profesorom, którym brakuje kilku lat do emerytury. Można pójść na licencjat - nie zaprzeczam, nauczysz się nowego języka całkiem nieźle. Ale magisterka to strata czasu, przynajmniej na UG. Zero przygotowania zawodowego - zajęcia w kabinach, z oprogramowaniem dla tłumaczy itp, można policzyć na palcach jednej ręki. I to nie jest specyfika jednego kierunku. Sytuacja ma miejsce na pewno na romanistyce, skandynawistyce, rosyjskim, angielskim i fil.pol. Serio, idźcie tylko na licencjat, albo na inną uczelnię.