ul. Żołnierska 14 C

10-561 Olsztyn

Tel. (089) 524 61 01

Fax (089) 524 61 14

e-mail: wnm@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wnm/

ul. Żołnierska 14 C

10-561 Olsztyn

Tel. (089) 524 61 01

Fax (089) 524 61 14

e-mail: wnm@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wnm/

 • DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Dietetyka
  Podczas studiów studenci opanowują podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.
  Są przygotowani do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; rozpoznania czynników ryzyka chorób dieto-zależnych; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP); oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów; prowadzenia edukacji żywieniowej.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego; zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering); placówkach poradnictwa żywieniowego; organizacjach konsumenckich; domach pomocy społecznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Pielęgniarstwo
  Kierunek pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu jako dyscypliny wiodącej. Obejmuje zagadnienia dotyczące opieki medycznej jak również pielęgnowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i inwalidztwu, opiece nad obłożnie i przewlekle chorymi, opieki nad niemowlęciem, kobietą w ciąży, matką karmiącą, człowiekiem starym i niedołężnym.
  Pielęgniarka współdziała w poprawianiu warunków zdrowotnych, w których żyje  człowiek. W toku studiów Student uzyskuje umiejętności teoretyczne i praktyczne umożliwiające wykonywanie zawodu pielęgniarki w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki hospicyjnej, jednostkach systemu Ratownictwa medycznego i Sanatoriach.
  Absolwenci studiów licencjackich zdobywają wykształcenie umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy klinicznej w jednostkach ochrony zdrowia, promocji i edukacji zdrowotnej, nabywają umiejętności w zakresie: współdziałania z zespołami opieki zdrowotnej, dobierania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wystawiania na nie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich oraz udzielania informacji na temat ich stosowania. Kończąc studia uzyskują tytuł licencjata pielęgniarstwa.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka z astronomią, matematyka, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Dowiedz się więcej

   

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studenci kierunku położnictwo zdobywają wiedzę z zakresu świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety ciężarnej, rodzącej i jej rodziny oraz noworodka.

  Zdobywają wiedzę o: rozpoznawaniu ciąży i sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzaniu badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej; prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej; przyjmowaniu porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza; podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska; sprawowaniu opieki nad matką i monitorowaniem przebiegu okresu poporodowego; badaniu noworodków i opiekę nad nimi; realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;  wykrywaniu stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

  Absolwenci kierunku położnictwo są przygotowani do pracy m.in. w: szpitalach i klinikach; w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Ratownictwo medyczne
  Ratownik medyczny to osoba z wykształceniem medycznym udzielająca szybkiej i sprawnej pomocy poszkodowanym o charakterze ratowniczym w stanach nagłych i zagrożeniach życia oraz dla osób uczestniczących w wypadkach i katastrofach.
  Absolwent studiów licencjackich ratownictwa medycznego poza tytułem zawodowym posiada teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie: medycyny ratunkowej, medycznych czynności ratunkowych, ratunkowego leczenia obrażeń ciała, procedur ratunkowych szpitalnych i wewnątrzszpitalnych, podstawowych zabiegów medycznych w zakresie opieki nad pacjentem neurologii, chorób wewnętrznych, kardiologii, pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa.
  Absolwent nabywa również umiejętności w zakresie komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz w zespołach interdyscyplinarnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)