Położnictwo studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Położnictwo to jeden z tych zawodów, który ma bardzo długą historię i wspaniałą tradycję. Jednak praca w tym zawodzie wymaga współcześnie wielu specjalistycznych umiejętności medycznych, ale od osób zajmujących się położnictwem, oczekuje się także dużych pokładów empatii i zaangażowania, by wzbudzać jak największe zaufanie wśród pacjentek. Oznacza to, że praca w tym zawodzie nie jest stworzona dla każdego.

Położnictwo bowiem jest związane z tym działem medycyny, który zajmuje się – w najogólniejszym rozumieniu – fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Praca w tym zawodzie nie należy do najłatwiejszych, jednak jeżeli jest wykonywana z pasją, to może przynosić bardzo dużo radości i satysfakcji. Jeżeli od zawsze interesowały cię nauki ścisłe, marzysz o podjęciu studiów na jednym z kierunków medycznych, a do tego dostrzegasz w sobie umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktów (także w trudnych warunkach!), to te studia są stworzone dla ciebie!
 

Program studiów

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku położnictwo? Studia kształcą w zakresie przedmiotów podstawowych, które odnoszą się do ogólnej wiedzy medycznej z zakresu, między innymi: anatomii, fizjologii, embriologii, genetyki, badań fizykalnych, psychologii, socjologii czy pedagogiki. Jest to wiedza podstawowa, którą musi uzyskać każdy student położnictwa, tak by jego wykształcenie było jak najbardziej profesjonalne. Położnictwo należy do tej grupy zawodów, w których bardzo ważne jest zaufanie wytworzone pomiędzy dwiema stronami. A rozległa wiedza, zaangażowanie oraz doświadczenie sprawiają, że poziom zaufania znacznie wzrasta.

Ponadto w ramach studiów na kierunku położnictwo będziesz zdobywać kierunkowe i wysoko specjalistyczne wykształcenie. W trakcie całego toku nauki zetkniesz się z przedmiotami takimi jak: podstawy opieki położniczej, techniki położnicze i prowadzenie porodu, a także podstawy opieki zdrowotnej.

Czas nauki powinien być także poświęcony na rozwijanie tak zwanych umiejętności miękkie, które w tym zawodzie są niezwykle ważne, o ile nie niezbędne do tego, by przyszła położna mogła realizować się z sukcesami. Zawód ten wymaga niezwykłej koncentracji i skupienia, a także indywidualnego podejścia do każdej z pacjentek, dlatego każda osoba studiująca na tym kierunku będzie uczęszczała na zajęcia obejmujące zagadnienia humanistyczne i społeczne.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku położnictwo? Współcześnie polska kadra medyczna wciąż uboga jest w wykwalifikowanych specjalistów, dlatego kończąc te studia nie musisz się martwić o znalezienie stałego i stabilnego zatrudnienia – nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Na abiturientów położnictwa czeka praca w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, czy klinikach ginekologicznych.

Po ukończeniu studiów na kierunku położnictwo absolwenci przygotowani są do rozpoczęcia praktyki zawodowej w szkołach rodzeniach, poradniach, różnego rodzaju placówkach, zajmujących się edukacją okołoporodową. Osoby, wykonujące ten zawód, cieszą się dużym poziomem zaufania społecznego i pacjentki chętnie podejmują współpracę z położnymi, która jest także niezwykle ważna już po porodzie. Położna bowiem edukuje, pomaga, wskazuje drogę działania przyszłym i młodym mamą, stanowi dla nich pewnego rodzaju autorytet i wsparcie w trudnych, ale i pięknych początkach macierzyństwa.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo?

Studia na kierunku położnictwo mają w pełni medyczny charakter. Oznacza to, że nie są to studia łatwe, a już od kandydatów oczekuje się rozbudowanej wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Aby mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych, musisz zdawać na maturze przedmioty takie jak: biologia, chemia lub matematyka. Biologia w przypadku większości uczelni ma charakter obligatoryjny – oznacza to, że jest ona niezbędna, by w ogóle móc wziąć udział w procesie rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku położnictwo?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • położnictwa oraz innych nauk medycznych: anatomia, fizjologia, embriologia i genetyka, badanie fizykalne, psychologia, socjologia, pedagogika,
  • prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych,
  • wykonywania świadczeń zdrowotnych,
  • zasad etyki pracy położnej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo?

Studia medyczne na kierunku położnictwo możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia zaoczne wymagają od studentów dużo więcej zaangażowania, jeśli chodzi o przyswajanie wiedzy we własnym zakresie – program kształcenia nie może się różnić od studiów dziennych, a zjazdy odbywają się na ogół w weekendy i podczas nich studenci na ogół odbywają zajęcia praktyczne. Studia stacjonarne mają charakter regularnych spotkań, podczas których studenci będą systematycznie zgłębiać wszystkie zagadnienia.

Program studiów na kierunku położnictwo obejmuje wiele specjalistycznych przedmiotów, które kształcą najwyżej klasy profesjonalistów. Dobry położnik musi posiadać rozległą wiedzę z zakresu zagadnień medycznych – doskonała znajomość anatomii oraz fizjologii człowieka to podstawa wiedzy, która będzie wykorzystywana w już specjalistycznym kształceniu kierunkowym.

Studenci położnictwa będą poznawać także podstawy pielęgniarstwa, które jest niezbędne podczas wykonywania tego zawodu. Oprócz tych najbardziej podstawowych i oczywistych zagadnień, które są obligatoryjne podczas kształcenia na każdym kierunku medycznym, studenci będą rozwijać swoją wiedzę przede wszystkim z obszaru położnictwa. Co to oznacza w praktyce? Mnóstwo godzin zajęciowych poświęconych na naukę podstaw opieki położniczej, różnorodnych technik porodu. Studenci będą się kształcić z zakresu ginekologii, neonatologii, a także pediatrii.

Wiedza położnych musi mieć wyjątkowo rozległy charakter, ponieważ jest to zawód szczególnego zaufania społecznego. Każde działanie, które jest podejmowane przez położną, musi mieć swoje oparcie w kwalifikacjach – to one świadczą o jej profesjonalizmie, który w pacjentkach wzbudzi spokój oraz poczucie bezpieczeństwa, co jest wyjątkowo ważne w okresie okołoporodowym. Zatem wiedza położnej obejmuje szeroki zakres zagadnień medycznych.

Oprócz wielu kwalifikacji położna musi dysponować szerokim aparatem umiejętności, które uczynią ją profesjonalistką w swoim zawodzie. Położne powinny być nie tylko spostrzegawcze, odpowiedzialne, czy sumienne. W przypadku tego zawodu bardzo ważne jest szybkie podejmowanie decyzji oraz umiejętność precyzyjnego działania pod presją. Położna towarzyszy kobietom w jednym z najważniejszych momentów w ich życiu, więc empatia, życzliwość, cierpliwość i opiekuńczość są fundamentem relacji zawodowych położnych.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POŁOŻNICTWO STUDIA STACJONARNE

POŁOŻNICTWO STUDIA ZAOCZNE

Ile trwają studia na kierunku położnictwo?

Ile trwają studia na kierunku położnictwo?

Studia na kierunku położnictwo podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i ich finalizacją jest obrona pracy licencjackiej. Po jej pomyślnej obronie abiturienci mogą rozpocząć pracę zawodową nie tylko w Polsce, ale także w państwach Unii Europejskiej.

Uzupełnieniem studiów licencjackich jest rozpoczęcie kształcenia drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich, które trwają dwa lata. Po ich zakończeniu abiturienci otrzymują tytuł magistra i ich wykształcenie pozwala już nie tylko na pracę w zawodzie, ale także na obejmowanie stanowisk kierowniczych w placówkach klinicznych, których zakres usług obejmuje także położnictwo.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo?

Każda osoba, która decyduje się rozpocząć studia na kierunku położnictwo musi mieć świadomość, że są to studia, które wymagają przede wszystkim poświęcenia i zaangażowania. Jeżeli nie będzie w nich pasji, to położna nie będzie miała szansy, by spełniać się w swojej zawodowej. Zatem zanim rozpoczniesz studia na tym kierunku warto, abyś zadał sobie kilka podstawowych pytań. Czy nie masz problemu z nawiązywaniem relacji interpersonalnych? Czy jesteś otwartą osobą, która potrafi zaangażować się w problemy innych i zawsze służysz pomocą? I czy wreszcie nauka przedmiotów ścisłych nie stanowiła nigdy dla ciebie żadnego wyzwania? Jeżeli na wszystkie te pytania odpowiadasz twierdząco, to znaczy, że studia na kierunku położnictwo są dla ciebie stworzone.

Najważniejszym elementem jest jak najlepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Z racji tego, że jest to kierunek wyjątkowo wymagający, to już od kandydatów oczekuje się dużej wiedzy – chętnych na studia na tym kierunku jest bardzo dużo, a limit miejsc ogranicza się do około 100. Wniosek jest prosty – na studia na kierunku położnictwo dostają się tylko najlepsi kandydaci. Aby znaleźć się na listach osób przyjętych, musisz zdawać jak największą liczbę przedmiotów ścisłych na poziomie rozszerzonym. Jednak w przypadku nauk medycznych królową nauk jest biologia. Oznacza to, że wynik egzaminu maturalnego z biologii stanowi podstawę, by móc dostać się na ten kierunek.Jeżeli jesteś wybitnie uzdolniony, to możesz rozważyć wzięcie udziału w Olimpiadzie Matematycznej, Biologicznej lub Chemicznej, ponieważ bycie jej laureatem sprawia, że na studia na kierunek położnictwo dostaniesz się poza kolejnością i otrzymasz w procesie rekrutacji maksymalną liczbę punktów.

Ostatnim etapem, który ma bardzo duże znaczenie, jest terminowe dostarczenie wszystkich dokumentów do władz danego wydziału. Zaniedbanie tego elementu może sprawić, że mimo wcześniejszego przyjęcia na studia, zostaniesz skreślony z listy osób zakwalifikowanych. Na ogół wszelkie informacje odnośnie do terminów i dokumentów znajdziesz na stronie internetowej uczelni. W przypadku studiów medycznych ważne jest także terminowe wykonanie badań lekarskich, które potwierdzą twoje fizyczne i zdrowotne zdolności, niezbędne do wykonywania tego zawodu.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku położnictwo?

Jaka praca po studiach na kierunku położnictwo?

W Polsce nieustannie rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę medyczną. Osoby, kończące studia na kierunku położnictwo nie powinny się martwić o zatrudnienie, ponieważ wciąż otwierają się dla nich nowe i atrakcyjne miejsca pracy, nie tylko na arenie lokalnej, ale także i międzynarodowej. Abiturienci położnictwa – dzięki swojej szerokiej wiedzy i umiejętnościom – gotowi są do podjęcia różnego rodzaju aktywności zawodowych, które związane są z czasem okołoporodowym pacjentek.

Oznacza to, że kwalifikacje położnej pozwalają na pracę w państwowych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, klinkach ginekologicznych i położniczych oraz specjalistycznych przychodniach. Położna znajdzie zatrudnienie na oddziałach położniczych, oddziałach ginekologicznych i zajmujących się patologiami ciąży, oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Położnictwo to jeden z tych nielicznych zawodów, które cieszą się wyjątkowym zaufaniem społecznym. Przyszłe i młode mamy chcą chętnie podejmować współpracę z położnymi, a to wpływa na elitarność tego zawodu. Położna zatem odnajdzie się idealnie w bezpośredniej pracy w różnego rodzaju szkołach rodzenia, poradniach laktacyjnych, czy nawet seksuologicznych. Rozbudowana wiedza położnej czyni ją doskonałą edukatorką, która udziela wskazówek, rad oraz służy pomocą na każdym etapie ciąży oraz w okresie połogu.

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo?

Studia na kierunku położnictwo wymagają zaangażowania i pasji. Rozbudowana wiedza w przypadku tego kierunku to zdecydowanie nie wszystko.

Karolina, studentka trzeciego roku położnictwa, mówi:

Uwielbiam swoje studia, a czas trwania praktyk zawodowych to najpiękniejszy czas w moim życiu. Wiem, że moja pomoc i zaangażowanie są doceniane. Praca z przyszłymi i młodymi mamami dodaje mi skrzydeł, wspólnie cieszę się z ich szczęścia, związanego z cudem macierzyństwa!

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO

Komentarze (1)

Ala odpowiedz

Czy ktoś słyszał o Mazowieckiej Uczelni Medycznej? Czy jest tam położnictwo?