• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Administracja
  Program studiów ukierunkowany jest na kształcenie kadry nowoczesnych specjalistów administracji. Program nauczania łączy elementy wiedzy i ogólnej kultury prawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi z dziedziny administracji.
  Studenci zdobywają umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą w zakresie prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Zdobywają wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Student kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” zostanie przygotowany do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną o czynnikach wpływających na jego stan. Pozna rodzaje zagrożeń, a także metody i środki zapobiegania tym zagrożeniom lub przynajmniej ich minimalizacji.

  Zdobędzie wiedzę o prawnych regulacjach w tym zakresie, o państwowych i samorządowych organach oraz innych podmiotach zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa.
   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Oferta edukacyjna skierowana jest do osób, które są zainteresowane gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

  Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: filologia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS

   

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące opieki medycznej jak również pielęgnowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i inwalidztwu, opiece nad obłożnie i przewlekle chorymi, opieki nad niemowlęciem, kobietą w ciąży, matką karmiącą, człowiekiem starym i niedołężnym.
  Pielęgniarka współdziała w poprawianiu warunków zdrowotnych, w których żyje  człowiek. W toku studiów student uzyskuje umiejętności teoretyczne i praktyczne umożliwiające wykonywanie zawodu pielęgniarki w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego i sanatoriach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka z astronomią, matematyka, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)