• EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE OBSZAREM TURYSTYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tudia są skierowane do pracowników administracji samorządowej, a także do tych absolwentów, którzy zamierzają podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego administracji pubicznej i zarządzać usługami publicznymi o charakterze turystycznym. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki związanej z możliwościami rozwoju gospodarczego regionu, w szczególności rozwoju turystyki. Absolwent Studiów Podyplomowych Efektywne Zarządzanie Obszarem Turystycznym podniesie swoje kwalifikacje w zakresie: planowania rozwoju turystycznego, pozyskiwania funduszy europejskich, kreowania marki lokalnej i współpracy z mediami jak również posługiwania się przepisami prawa w turystyce. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał umiejętności istotne dla prawidłowego wykonywania zawodu związanego z realizacją zadań samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju turystyki, jak również umiejętność rozwiązywania problemów, które wymagają zastosowania szczegółowej wiedzy łączącej wiele aspektów o charakterze: organizacyjnym, społeczno - gospodarczym i prawnym.

  Dowiedz się więcej

 • GEOGRAFIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zgodnie z polityką Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych od roku akademickiego 2006/2007 Studia Podyplomowe Geografia organizowane będę tylko dla absolwentów studiów geograficznych. Proponowane studia będą miały charakter studiów doskonalących a nie kwalifikacyjnych.

 • GEOINFORMACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest podniesienie i poszerzenie kwalifikacji związanych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych geoprzestrzennych). Studia podyplomowe przygotowują słuchacza do planowania i realizacji zadań w zakresie wdrażania i zarządzania systemami informacji geograficznej w kontekście implementacji Dyrektywy 2007/2/WE Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) oraz ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Studia są również przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich po wprowadzeniu nowych podstaw programowych w tych szkołach. Uczestnicy Studiów Podyplomowych Geoinformacja realizować będą zarówno ogólne, jak i specjalistyczne przedmioty kierunkowe, a każdy z uczestników będzie miał możliwość poszerzenia swoich umiejętności niezależnie od ich stopnia zaawansowania.

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA W PRAKTYCE I ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Adresatem naszej oferty są przede wszystkim:

  • pracownicy firm i przedsiębiorstw zajmujących się problematyką geologiczną, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia, a zamierzają ubiegać się o uprawnienia geologiczne (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii);
  • osoby zatrudnione w administracji samorządowej i rządowej, w których kompetencji znajdują się zagadnienia dotyczące środowiska geologicznego i jego ochrony;
  • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie geologii stosowanej.

  Absolwent podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji”, zdobywa podstawy wiedzy geologicznej w ujęciu praktycznym. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywna ocena z pisemnego egzaminu dyplomowego. Świadectwo ukończenia podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji” umożliwia staranie się o uprawnienia geologiczne osobom, które spełniają wymogi zawarte w ustawie Prawo geologiczne i górnicze orazRozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA - SYSTEM MODUŁOWEJ AKTYWIZACJI RYNKU TURYSTYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy i niezbędnych umiejętności do pracy oraz prowadzenia własnej działalności w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej. Studia umożliwiają także rozwój indywidualnych zainteresowań, związanych z przewodnictwem turystycznym, prowadzeniem wypraw turystycznych, turystyką aktywną, kulturową oraz geoturystyką.

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Kasia Ocena

Profesjonalne podejście do studenta dające możliwość rozwoju

geograf Ocena

najlepszy Wydział Geografii w Polsce ;) możliwości rozwijania swoich zainteresowań oraz szansa na zdobycie praktycznych umiejetności