• EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE OBSZAREM TURYSTYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tudia są skierowane do pracowników administracji samorządowej, a także do tych absolwentów, którzy zamierzają podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego administracji pubicznej i zarządzać usługami publicznymi o charakterze turystycznym. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki związanej z możliwościami rozwoju gospodarczego regionu, w szczególności rozwoju turystyki. Absolwent Studiów Podyplomowych Efektywne Zarządzanie Obszarem Turystycznym podniesie swoje kwalifikacje w zakresie: planowania rozwoju turystycznego, pozyskiwania funduszy europejskich, kreowania marki lokalnej i współpracy z mediami jak również posługiwania się przepisami prawa w turystyce. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał umiejętności istotne dla prawidłowego wykonywania zawodu związanego z realizacją zadań samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju turystyki, jak również umiejętność rozwiązywania problemów, które wymagają zastosowania szczegółowej wiedzy łączącej wiele aspektów o charakterze: organizacyjnym, społeczno - gospodarczym i prawnym.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • GEOGRAFIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zgodnie z polityką Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych od roku akademickiego 2006/2007 Studia Podyplomowe Geografia organizowane będę tylko dla absolwentów studiów geograficznych. Proponowane studia będą miały charakter studiów doskonalących a nie kwalifikacyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

 • GEOINFORMACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest podniesienie i poszerzenie kwalifikacji związanych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych geoprzestrzennych). Studia podyplomowe przygotowują słuchacza do planowania i realizacji zadań w zakresie wdrażania i zarządzania systemami informacji geograficznej w kontekście implementacji Dyrektywy 2007/2/WE Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) oraz ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Studia są również przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich po wprowadzeniu nowych podstaw programowych w tych szkołach. Uczestnicy Studiów Podyplomowych Geoinformacja realizować będą zarówno ogólne, jak i specjalistyczne przedmioty kierunkowe, a każdy z uczestników będzie miał możliwość poszerzenia swoich umiejętności niezależnie od ich stopnia zaawansowania.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • GEOLOGIA W PRAKTYCE I ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Adresatem naszej oferty są przede wszystkim:

  • pracownicy firm i przedsiębiorstw zajmujących się problematyką geologiczną, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia, a zamierzają ubiegać się o uprawnienia geologiczne (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii);
  • osoby zatrudnione w administracji samorządowej i rządowej, w których kompetencji znajdują się zagadnienia dotyczące środowiska geologicznego i jego ochrony;
  • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie geologii stosowanej.

  Absolwent podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji”, zdobywa podstawy wiedzy geologicznej w ujęciu praktycznym. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywna ocena z pisemnego egzaminu dyplomowego. Świadectwo ukończenia podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji” umożliwia staranie się o uprawnienia geologiczne osobom, które spełniają wymogi zawarte w ustawie Prawo geologiczne i górnicze orazRozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TURYSTYKA - SYSTEM MODUŁOWEJ AKTYWIZACJI RYNKU TURYSTYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy i niezbędnych umiejętności do pracy oraz prowadzenia własnej działalności w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej. Studia umożliwiają także rozwój indywidualnych zainteresowań, związanych z przewodnictwem turystycznym, prowadzeniem wypraw turystycznych, turystyką aktywną, kulturową oraz geoturystyką.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (2)

Kasia Ocena

Profesjonalne podejście do studenta dające możliwość rozwoju

geograf Ocena

najlepszy Wydział Geografii w Polsce ;) możliwości rozwijania swoich zainteresowań oraz szansa na zdobycie praktycznych umiejetności