• GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Geodezja i kartografia
  Kierunek studiów geodezja i kartografia mieści się w obszarze nauk przyrodniczych. Ze względu na swoją specyfikę i charakter odnosi się również do obszaru nauk technicznych i wykorzystuje częściowo efekty kształcenia przypisane do tego obszaru nauk. Analizując udział efektów kształcenia z poszczególnych obszarów otrzymujemy, że dla kierunku studiów geodezja i kartografia: 65% efektów pochodzi z obszaru nauk przyrodniczych, 35 % efektów pochodzi z obszaru nauk technicznych. W związku z realizacją kierunku studiów geodezja i kartografia jako studiów prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera program kształcenia obejmuje wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich o profilu ogólnoakademickim w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Celem studiów inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia jest wykształcenie kompetentnych specjalistów, którzy będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę oraz konkretne umiejętności zawodowe i techniczne. Bardzo ważnym celem jest umożliwienie absolwentom startu zawodowego i pełnienie samodzielnych funkcji dotyczących pomiarów oraz opracowania map i innych wizualizacji kartograficznych. Cele te będą realizowane w trakcie zajęć przewidzianych w programie studiów w różnych formach: wykładów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów oraz ćwiczeń terenowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Geografia
  Kierunek geografia o profilu ogólnoakademickim jest zgodny z misją Uczelni. Geografia jako kierunek studiów mieści się w dwóch obszarach kształcenia: nauk przyrodniczych i nauk społecznych. W kierunkowych efektach kształcenia uwzględniono wszystkie efekty z obszaru nauk przyrodniczych, jak również wszystkie efekty z obszaru nauk społecznych, które stanowią 48% ogółu kierunkowych i odpowiadają profilowi absolwenta kierunku geografia. Przedmiotem badań geografii jako nauki jest środowisko geograficzne, które obejmuje zarówno komponenty środowiska przyrodniczego jak i człowieka, który z kolei wpływa na jego funkcjonowanie poprzez rożne formy oddziaływania. Współczesne nauki geograficzne dzielą się bowiem na dwie grupy dyscyplin: geografię fizyczną oraz geografię społecznoekonomiczną. Korzystają one z odrębnych wzorców metodologicznych, pierwsza - z nauk przyrodniczych, a druga z nauk społecznych. I choć dominującym obszarem wiedzy na kierunku geografia jest obszar nauk przyrodniczych, to pole badawcze takich subdyscyplin geografii jak: geografia polityczna, geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia społeczna, geografia usług, geografia rolnictwa czy geografia przemysłu i transportu w przeważającej mierze opierają się na założeniach metodologicznych nauk społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOINFORMACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Geoinformacja
  Geoinformacja jako kierunek studiów ma na celu wykształcenie absolwenta, który będzie posiadać wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego a także zdobędzie umiejętności gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych geograficznych za pomocą nowoczesnych technik i metod komputerowych. Kierunek studiów geoinformacja mieści się w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w ramach której Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia dr i dr hab. Celem studiów kierunku geoinformacja jest przygotowanie do pracy zawodowej  wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych, twórczych absolwentów, którzy będą mogli działać nakonkurencyjnym globalnym rynku. Powyższy cel realizuje jedną z misji UAM, dotyczącą Tworzenia elit życia społecznego i gospodarczego zawartą w Strategii rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009 – 2019. Geoinformacja jest młodą dyscypliną, która wyrosła na gruncie systemów informacji geograficznej, uprawianych od pół wieku. Geoinformacja wraz technologiami geoprzestrzennymi tworzą dziś niezbędny atrybut nowoczesnego rozwoju społeczeństwa, scalając systemy informacji geograficznej z światowymi systemami lokalizacyjnymi i zdalną rejestracją. Przedmiotem badań geoinformacji są między innymi geoekosystemy powierzchni Ziemi, ale również już powierzchnie innych ciał niebieskich jak Mars czy Księżyc. Studia licencjackie inżynierskie mają profil ogólnoakademicki zgodny z misją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Kierunek geoinformacja obejmuje wszystkie efekty kształcenia z zakresu kompetencji inżynierskich, co umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera i daje większe szanse zatrudnienia absolwentów na rynku pracy. Absolwent proponowanych studiów dzięki wykształceniu licznych umiejętności będzie mógł sprostać wyzwaniom szybkiego postępu w dziedzinie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych do gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych geograficznych, zarówno dotyczących środowiska przyrodniczego, jak i społecznoekonomicznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformacja jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Geologia
  W opisie efektów kształcenia dla kierunku geologia uwzględniono wszystkie efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, jak również wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich w profilu ogólnoakademickim. Główne zagadnienia dotyczą szeroko pojętych nauk o Ziemi. Kształcenie na tym kierunku wymaga podstawowej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz ścisłych, pozwalającej na zrozumienie podstawowych procesów i zjawisk przyrodniczych. Cele, efekty i treści kształcenia na kierunku są zdeterminowane przez dynamiczny rozwój nauk o Ziemi zarówno w aspektach badań podstawowych, jak i ich praktycznego zastosowania. Absolwent kierunku wykazuje znajomość kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz rozumie związki pomiędzy osiągnięciami nauk o Ziemi, jako dziedziny nauk przyrodniczych, a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym. Ogólnoakademicki profil kształcenia jest poszerzony o zagadnienia praktyczne (w tym także o charakterze inżynierskim), mające zastosowanie w przemyśle i gospodarce. Wybór z treści programowych modułów specjalizacyjnych daje możliwości zawodowego ukierunkowania się przyszłego absolwenta kierunku geologia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Gospodarka przestrzenna jako kierunek interdyscyplinarny łączy wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno - gospodarczego z perspektywy ekonomicznej, społecznej i przyrodniczej. Ważnym celem gospodarki przestrzennej jako nauki jest dostarczenie metod i narzędzi badawczych dla rozwiązywania zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni oraz zadań związanych z planowaniem przestrzennym, przez co również wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk technicznych takich jak urbanistyka i architektura oraz kartografia i geodezja, czy budownictwo i infrastruktura techniczna. Interdyscyplinarność kierunku wychodzi naprzeciw interdyscyplinarności praktyki gospodarki przestrzennej. Polityka przestrzenna i wynikające z niej zadania podmiotów publicznych wymagają rozległej wiedzy i umiejętności od planistów, projektantów oraz przedstawicieli zawodów zajmujących się urządzaniem terenów i zarządzaniem rozwojem. Zakres wiedzy i umiejętności nawiązuje do wielu dyscyplin naukowych takich, jak: ekonomia, geografia, socjologia, ekologia, kształtowanie środowiska, inżynieria środowiska, a także prawo, historia sztuki, nauki o zarządzaniu, informatyka. W ogólnym ujęciu gospodarka przestrzenna łączy więc kilka różnych dziedzin nauk z trzech obszarów wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk społecznych i nauk technicznych. W opisie efektów kształcenia odniesiono się więc do efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych (40%), z obszaru nauk społecznych (37%) i z obszaru nauk technicznych (23%).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest ranking ocen uzyskanych na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KARTOGRAFIA I GEOMATYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kartografia i geomatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Turystyka i rekreacja
  Turystyka i rekreacja jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, zgodnym z misją Uczelni, której przewodnim mottem jest: patrząc w przyszłość nie zapominamy o przeszłości. Badania z zakresu turystyki i rekreacji mają na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM tradycje sięgające połowy XX w. Związane są z geograficznymi (tj. przyrodniczymi i społeczno-ekonomicznymi) uwarunkowaniami, jak i skutkami rozwoju ruchu turystycznego oraz funkcjonowania towarzyszącej mu infrastruktury. Obecnie turystyka i rekreacja jako kierunek studiów obejmuje kształcenie w obszarze nauk przyrodniczych, oraz społecznych, uzupełnione o efekty z obszaru nauk humanistycznych. Kompleksowość kształcenia jest odpowiedzią na interdyscyplinarność praktyki gospodarki turystycznej. Stanowi także odzwierciedlenie koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki, której celem jest zintegrowanie działalności turystycznej (gospodarczej) z celami ochrony przyrody, a także kształtowaniem korzystnych etycznie i społecznie dla lokalnej ludności zachowań turystów oraz organizatorów ruchu turystycznego. Studia na kierunku turystyka i rekreacja łączą zatem wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju turystyki z perspektywy ekonomicznej, społecznej, przyrodniczej, jak i humanistycznej. Przekazywana wiedza i kształtowane umiejętności czerpią z wielu dyscyplin naukowych takich jak: socjologia, psychologia, ekonomia, geografia, ekologia, a także nauki prawne, historia sztuki, informatyka, organizacja i zarządzanie. W efektach kształcenia odniesiono się głównie do obszaru nauk przyrodniczych (40%) oraz nauk społecznych (30%) i humanistycznych (30%).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest kolejność składania dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie środowiskiem
  Kierunek studiów zarządzanie środowiskiem mieści się w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w ramach której Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Głównym celem zarządzania środowiskiem jako nauki jest dostarczanie wiedzy oraz umiejętności badawczych służących rozwiązywaniu problemów dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz skutecznej ochrony tych zasobów. Kierunek studiów zarządzanie środowiskiem przygotowuje absolwentów do realizowania zadań organizacyjnych i planistycznych w tym zakresie. W programie kształcenia duży nacisk jest położony na rozumienie przyczyn oraz sposoby rozwiązywania problemów ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody. Równie ważnym elementem jest prognozowanie, modelowanie i kształtowanie stanów środowiska, wykonywanie ocen strategicznych, a także analizowanie i optymalizowanie systemów zarządzania środowiskiem oraz gospodarką odpadami zarówno w sferze kompetencji administracji, jak i w przedsiębiorstwach (organizacjach). W programie studiów uwzględniono ponadto treści związane z zarządzaniem danymi o środowisku, technikami ich eksploracji oraz narzędziami statystycznymi i informatycznymi stosowanymi w ochronie środowiska. Realizowane cele, efekty i treści kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie środowiskiem umożliwią absolwentom dobry start zawodowy oraz pełnienie samodzielnych funkcji w instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, w biurach projektowych i firmach konsultingowych przygotowujących dokumentacje środowiskowe dla potrzeb planowania przestrzennego i strategicznego, a także w placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach masowego komunikowania oraz społecznych organizacjach ekologicznych. Studia na kierunku zarządzanie środowiskiem mają profil ogólnoakademicki zgodny z misją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułu zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych (studia pierwszego stopnia), jak i pogłębionych (studia drugiego stopnia) umiejętności teoretycznych i praktycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU Stopień: I REKRUTACJA

  Zintegrowane planowanie rozwoju to pierwszy tego typu kierunek w Polsce, stanowiący odpowiedź na zmiany społeczno-gospodarcze, przestrzenne i prawne, jakie zaszły w ostatnich latach (transformacja, postęp technologiczny, globalizacja, zmiany klimatyczne i demograficzne). Pozwala przygotować absolwentów do pracy w instytucjach sterujących procesami rozwoju w różnych skalach przestrzennych. Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu znaczenia zintegrowanego planowania rozwoju dla optymalizacji procesów rozwoju społeczno-gospodarczego zmierzających do obniżenia różnic rozwojowych i tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju. Odbywa się to m.in. dzięki współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych np. poprzez zajęcia i staże w tych podmiotach.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Kasia Ocena

Profesjonalne podejście do studenta dające możliwość rozwoju

geograf Ocena

najlepszy Wydział Geografii w Polsce ;) możliwości rozwijania swoich zainteresowań oraz szansa na zdobycie praktycznych umiejetności