Politechnika Wrocławska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

ul. Na Grobli 15

50-421 Wrocław

Tel. 71 320 68 42

e-mail.: Agnieszka.Harydowicz@pwr.wroc.pl

http://www.wggg.pwr.edu.pl/

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Politechnika Wrocławska

ul. Na Grobli 15

50-421 Wrocław

Tel. 71 320 68 42

e-mail.: Agnieszka.Harydowicz@pwr.wroc.pl

http://www.wggg.pwr.edu.pl/

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Geodezja i kartografia
  Oferta studiów na kierunku Geodezja i Kartografia jest skierowana do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności w zakresie nowoczesnych metod pozyskiwania danych geoprzestrzennych, ich przetwarzania lub analizy. Absolwent studiów pierwszego stopnia zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną i umiejętności techniczne, potrzebne w realizacji wysoko wyspecjalizowanych zadań, powszechnie stawianych przez innowacyjną gospodarkę w odniesieniu do systemów informacji przestrzennej (SIP/GIS). Uzyska także podstawy wiedzy menedżerskiej, niezbędnej do funkcjonowania w zmiennym środowisku biznesowym, ze świadomością celów i ograniczeń. Będzie przygotowany do efektywnego pełnienia ról w ramach zespołów zadaniowych. Ponadto absolwent zostanie przygotowany do studiów magisterskich, w ramach których uzyska dodatkową wiedzę oraz umiejętności techniczne, zwiększające jego kreatywność i możliwości projektowania systemów SIP/GIS. Będzie mógł nabyć uzupełniające kwalifikacje niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych, w tym mierniczego górniczego oraz uzyska kompetencje menedżerskie, wymagane na stanowiskach kierowniczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka lub informatyka lub geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • GÓRNICTWO I GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Górnictwo i geologia
  Kierunek studiów Górnictwo i Geologia bazuje na bardzo ważnych, z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia, dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia naszego absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce).
  Absolwent potrafi:
  • ƒƒOrganizować, kierować i projektować elementy robót górniczych i geotechnicznych, w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji oraz oceny wpływu przemysłu na środowisko.
  • Kierować procesami wydobywczymi, eksploatować i nadzorować urządzenia oraz układy technologiczne.
  • Posługiwać się nowoczesnymi technikami i technologiami, metodami organizacji produkcji, sposobami ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z zastosowania środków technicznych na potrzeby eksploatacji oraz gospodarką maszynami górniczymi.
  • Racjonalnie gospodarować zasobami kopalin i surowców wtórnych, jak również odtwarzać naturalne środowiska na terenach poeksploatacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka, chemia lub geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)