Politechnika Wrocławska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

ul. Na Grobli 15

50-421 Wrocław

Tel. 71 320 68 42

e-mail.: Agnieszka.Harydowicz@pwr.wroc.pl

http://www.wggg.pwr.edu.pl/

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Politechnika Wrocławska

ul. Na Grobli 15

50-421 Wrocław

Tel. 71 320 68 42

e-mail.: Agnieszka.Harydowicz@pwr.wroc.pl

http://www.wggg.pwr.edu.pl/

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Geodezja i kartografia
  Studia I stopnia

  Podczas zajęć prowadzonych przez doświadczonych wykładowców (w tym z uczelni zagranicznych) oraz praktyków, studenci kierunku geodezja i kartografia zdobywają uniwersalną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Podczas ćwiczeń korzystają z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego oraz oprogramowania systemów informacji przestrzennej.

  Studenci kształcą się w zakresie:

  • zarządzania, pozyskiwania, standaryzowania, przetwarzania i wizualizowania danych przestrzennych
  • wykonywania i opracowania wyników pomiarów szczegółów z zastosowaniem nowoczesnych technologii pomiaru, przesyłania i przetwarzania informacji przestrzennych o terenie i obiektach inżynierskich
  • wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych związanych z przemysłem, m.in. z górnictwem i ochroną powierzchni terenów górniczych
  • obsługi projektów (m.in. budowlanych, górniczych)
  • kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi

  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci kierunku Górnictwo i Geologia znajdują pracę w wielu branżach i obszarach przemysłu oraz gospodarki; między innymi w

  • zakładach górniczych
  • przedsiębiorstwach i biurach geodezyjnych i kartograficznych
  • urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych – w jednostkach zajmujących się gospodarką terenami
  • w instytucjach naukowo - badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych

  Potencjalne miejsca zatrudnienia

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  • Amazon
  • WTB Telecom
  • Metlab

   

  Studia II stopnia

  Studia drugiego stopnia na kierunku Geodezja i kartografia w specjalności Geomatyka umożliwiają późniejsze ubieganie się o uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii.

  Studia na kierunku Gedezja i Karografa na specjalności Geomatyka

  Geomatyka (ang. Geomatics) to dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się pozyskiwaniem, analizowaniem, interpretowaniem, upowszechnianiem i praktycznym zastosowaniem geoinformacji. Geomatyka analizuje i syntetyzuje informacje o procesach i zjawiskach przestrzennych i ich zmianach. Geodane są wykorzystywane do tworzenia precyzyjnych modeli komputerowych, które pomagają nam lepiej zrozumieć procesy związane z przestrzenią i kształtować przyszłe działania.

  Geodane są elementem niemal każdego inteligentnego systemu informatycznego. Stymulowanie zapotrzebowania na geoinformację, może wpłynąć na innowacyjność polskiej gospodarki i pozwolić na odegranie istotnej, zauważalnej roli polskich przedsiębiorców i polskiej nauki na rynku globalnym.

   

  Perspektywy zawodowe

  Powszechność geoinformacji i perspektywa dalszego wzrostu jej wykorzystania (przetwarzanie i analizowanie dużych zbiorów geodanych) generuje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie budowy i zarządzania wiedzą geoinformatyczną.

  Absolwent specjalności Geomatyka potrafi: projektować, wdrażać i wykorzystywać systemy geoinformacyjne obejmujące pozyskiwanie, przetwarzanie, analizowanie i udostępnianie informacji przestrzennej; wykorzystywać wiedzę z zakresu geodezji i kartografii, fotogrametrii i teledetekcji, nauk o Ziemi, nauk matematyczno-technicznych, górnictwa i geologii, ekonomii; posługiwać się wybranymi narzędziami automatyzacji projektowania i wykorzystania systemów wspomagania decyzji w wymienionych obszarach zastosowań, formułować i rozwiązywać zadania przestrzenne w środowisku GIS

  Rekrutacja na studia inżynierskie na kierunku Geodezja i Kartografia

  Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Geodezja i Kartografia

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geomatyka (w języku polskim lub angielskim)

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka lub informatyka lub geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • GÓRNICTWO I GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Górnictwo i geologia

  Absolwenci Górnictwa są wśród ośmiu najbardziej poszukiwanych specjalności inżynierskich na świecie! 

  Studia I stopnia

  Studia kierunkowe i specjalistyczne na kierunku Górnictwo i Geologia to interdyscyplinarny system wiedzy matematycznej, fizycznej, chemicznej, geologicznej, ekologicznej, zarządzania, ekonomicznej, informatycznej, socjologicznej. Osoby z wykształceniem geoinżynierskim doskonale radzą sobie we wszystkich dziedzinach aktywności gospodarczej, społecznej i naukowej. Nauki górnicze, tj. technologie rozpoznawania, wydobywania i przeróbki kopalin, u swoich podstaw mają nauki geologiczne, a w szczególności mineralogię, geologię poszukiwawczą, inżynierską, gospodarczą oraz hydrogeologię.

  Z drugiej strony, w ścisłym związku z naukami górniczymi pozostają nauki o środowisku i BHP, geodezja i kartografia, geochemia, geotechnika, budownictwo podziemne i wodne, inżynieria środowiska, inżynieria mineralna, geoinformatyka, mechanizacja, organizacja i zarządzanie - czyli nauki, które ogólnie określone mogą być jako geoinżynieria. Interdyscyplinarny charakter profilu wykształcenia rozwija wyobraźnię, uczy systemowego ujmowania rzeczy i zjawisk.

  Absolwent będzie przygotowany do pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, geotechnicznych, a także w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii. Otrzyma przygotowanie do organizacji, kierowania i projektowania elementów robót górniczych i geotechnicznych w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji oraz oceny wpływu przemysłu na środowisko.

  Studia II stopnia

  Kierunek studiów Górnictwo i Geologia bazuje na bardzo ważnych, z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia, dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia naszego absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce).


  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci kierunku Górnictwo i Geologia znajdują pracę w wielu branżach i obszarach przemysłu oraz gospodarki; między innymi w:

  • podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych
  • organach nadzoru górniczego i geologicznego
  • przedsiębiorstwach i biurach projektowych
  • przedsiębiorstwach prowadzących rozpoznanie złóż kopalin
  • przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego
  • w instytucjach naukowo - badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych

  Potencjalne miejsca zatrudnienia

  • KGHM
  • SRK
  • Polska Grupa Górnicza
  • Tauron Wydobycie
  • PGE Polska Grupa Energetyczna
  • McKinsey
  • Epiroc

  Rekrutacja na studia inżynierskie na kierunku Górnictwo i Geologia 

  Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Górnictwo i Geologia

  Rekrutacja na niestacjonarne studia inżynierskie na kierunku Górnictwo i Geologia

  Rekrutacja na niestacjonarne studia magisterskie na kierunku Górnictwo i Geologia

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
  • Górnictwo podziemne
  • Górnictwo odkrywkowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
  • Geoinżynieria i ochrona środowiska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka, chemia lub geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MINING AND GEOLOGY Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Mining and geology
  Mining Engineering (field of study Mining and Geology) II level studies (MSc program) fully taught in English, 3-semesters (90 ECTS) starting in mid-February 2021, ending in July 2022

  Graduate profile

  The graduate will possess most current and deepened knowledge as well as practical skills in general subjects, like geostatistics and geochemistry and also in specialization issues like geomechanics, open pit and underground excavation design, geological modelling and computer aided design, mining machinery and automation, mineral processing, environmental management, circular economy issues and industrial safety problems.

  Beside these, the graduate will possess managerial skills, will be trained in project management, decision making, risk mitigation, will know the legal and economic environment of the mining industry. Alongside with faculty staff, several industrial experts will be involved in teaching. Therefore students will be well informed and aware of the current industry challenges and expectations. Graduates will be prepared to design technological processes, manage these processes in an industrial scale as well as to solve research and development type of problems using entrepreneurial skills.

   

  Employment options – worldwide:

  • underground and surface mining companies
  • geotechnical engineering enterprises
  • geological survey and prospecting companies
  • companies related to the mining industry, suppliers, service companies
  • mining authorities and regulators, governmental and local institutions dealing with natural resource management and mining
  • research institutes, development centers dealing with energy and raw materials problems.

   

  Geotechnical and Environmental Management

  Geotechnical and Environmental Management (field of study Mining and Geology) II level studies (MSc program) fully taught in English, 3-semesters (90 ECTS) - starting in mid-February 2021, ending in July 2022. Second semester is a mobility period when the students will follow a structured exchange program at the University of Miskolc (Hungary). Erasmus Plus mobility grants will support the students during their stay in Hungary

  The international program is based on two master programs: Environmental engineering MSc with Remediation and geotechnics specialization at the University of Miskolc and the Mining and Geology MSc with Mining Engineering specialization at the TU Wroclaw. Students registered at Wroclaw University of Science and Technology, after earning credits for all courses in the curriculum and defending the thesis, will receive the diploma of our university.

  The program was designed as a response to the growing need for specialists qualified in geotechnics and rock mechanics who, on the other hand are able to deal with environmental risk assessment, remediation across all stages of the mining value chain. In Europe this need was caused by the implementation of the Extractive Waste Directive of the EU.Nevertheless environmental and geotechnical issues remain important for the whole global extractive industry. Beside problems caused by newly developed deposits and currently operating mines, legacy of the extensive ore mining activities in the past needssite remediation and safety measures all over the Globe.

   

  Graduate profile

  The graduate will possess most current and deepened knowledge as well as practical skills in general subjects, like geostatistics and geochemistry and also in specialization issues like geomechanics, open pit excavation design, geological modelling, integrated analysis of deformations, environmental management, waste remediation methods, environmental geotechnics and industrial safety problems.

  Beside these, the graduate will possess managerial skills, will be trained in project management, decision making, risk mitigation, will know the legal and economic environment of the mining industry. Alongside with faculty staff, several industrial experts will be involved in teaching. Therefore students will be well informed and aware of the current industry challenges and expectations.

  Graduates will be prepared to design technological processes, manage these processes in an industrial scale as well as to solve research and development type of problems using entrepreneurial skills. Studying in the international environment will enhance their inter-cultural competence and inter-personal skills. Graduates will be prepared to work in global business environment.

   

  Employment options -worldwide:

  • underground and surface mining companies
  • geotechnical and civil engineering enterprises
  • companies and institutions specialized in monitoring and environmental protection
  • companies specialized in waste remediation and post-mining site reclamation
  • mining authorities and regulators, governmental and local institutions dealing with environmental protection and geotechnical engineering
  • research institutes, development centers dealing with geotechnical or environmental problems
  • in companies related to the mining industry, civil engineering or environmental engineering.

   

  Geomatics for Mineral Resource Management

  Geomatics for Mineral Resource Management (field of Study Mining and Geology)II level studies (MSc program) fully taught in English, 4-semesters (120 ECTS) - starting in mid-February 2021, ending in January 2023. This is a joint – double degree program offered by TUBergakademie Freiberg (Germany) or Montanuniversitaet Leoben (Austria) and Wroclaw University of Science and Technology.

  The program is meant for bachelors in mining and geology as well as BSc-s in geodesy and cartography or related engineering disciplines.

  The first semester will be taught at Wroclaw University of Science and Technology, while in the second and third semesters the students will follow the curriculum courses at TU Bergakademie Freiberg. Erasmus Plus mobility grants will support the students during their stay in Germany or in Austria.

  Students registered at Wroclaw University of Science and Technology, after the two-semesters mobility period -in the fourth semester will write the master thesis in Wroclaw under the supervision of two professors representing both universities. After defending the thesis they will receive the diplomas of both partner universities.

  More information on this master program can be found at:

  https://study-geomatics.eu/#why-geomatics

  https://www.youtube.com/watch?v=r_eZ8JgR-VE

   

  Graduate profile

  Geomatics is an interdisciplinary field of research that combines aspects of surveying, sensor technology with data processing, geoinformatics and geomodelling. The main focus of Geomatics lies on the regulation and control of the interplay between resource extraction and its environmental impact. Having excellently trained experts in the field of Geomatics is nowadays more important than ever.

  The reason for that is the continuously rising global demand for raw materials, which leads to the extraction of mineral resources in areas of the geosphere that are more difficult to access. Simultaneously, the highest levels of safety, as well as environmental and social regulations need to be fulfilled, and the optimal use of natural resources by maximizing recovery is desired. This requires engineers to be able to develop new innovative solutions, making the best use of most modern technology to acquire, manage and analyze geodata.

  The graduate will also gain managerial skills, will be trained in project management, decision making, risk mitigation, will know the legal and economic environment of the mining industry. In addition to the standard courses taught by staff from both partner universities and industry experts, massive open online courses (MOOC’s) are offered for the students. The MOOC’s consist of a series of web-videos, which cover the content of an individual course.

   

  Employment options -worldwide:

  Thus graduate of this master program will be prepared to work in an international and multicultural environment in mining and exploration companies, technical supervision authorities, public administration offices, research and development institutions, everywhere advanced and state of the art interdisciplinary knowledge spanning mining and geology, computer aided design, geomatics

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geotechnical and environmental engineering
  • Mining engineering
  • Geomatics for mineral resource management

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mining and geology jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, średnia ważona z przebiegu studiów oraz wynik oceny dorobku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Marcin Ocena

Wszystko zaczęło się w K-3, dawno, dawn , temu - ale muszę powiedzieć, że studiowanie na wydziale było niezwykłym przeżyciem do tego stopnia, że ciągle nasze drogi się przecinają. Udało się zaliczyć I stopień, potem po przerwie i wielu zachęcających rozmowach również drugi. Nauka na wydziale, daje naprawdę duże możliwości pracy w górnictwie i nie tylko. Gdzież to się moi znajomi znajdują pracują pod ziemią, na powierzchni i nawet w powietrzu. Gorąco polecam.

Darek Ocena

5 lat studiów na kierunku Geodezja i Kartografia na Politechnice Wrocławskiej będę wspominał jako jeden z najlepszych okresów w swoim życiu. Ciekawe zajęcia prowadzone przez doświadczonych ludzi z pasją, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i oprogramowania. Po studiach nie było najmniejszego problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie, wielu znajomych z roku może się już pochwalić uprawnieniami geodezyjnymi. Do tego możliwość zapisania się do kół naukowych, co nie tylko poszerza horyzonty, ale przede wszystkim owocuje nowymi przyjaźniami. Idąc drugi raz na studia dokonałbym tego samego wyboru, gorąco polecam!

Górnik Ocena

Łza wzruszenia kręci mi się w oku, kiedy mijam swój wydział. Bywało ciężko, bywało, że chciałem to wszystko rzucić, ale w ostatecznym rozrachunku nie podjąłbym innej decyzji gdyby cofnąć czas. Ciekawe zajęcia (nie mówię, że łatwe), rzeczowi prowadzący i co może dla kogoś będzie równie ważne, dobre wydziałowe imprezy.

Krzysztof Ocena

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej daje możliwość studiowania zarówno w języku Polskim jak i Angielskim. Zajęcia na wydziale obejmują szeroką skale zagadnień, od kursów matematycznych i informatycznych, przez kursy stricte górnicze, po zajęcia związane np. z ochroną środowiska czy modelowaniem numerycznym. Jako absolwent, wydziału z roku 2015, zdecydowanie stwierdzam, że uzyskany dyplom i wiedza dają bardzo duże pole manewru. Mianowice, ukończenie studiów na wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wiąże się nie tylko z możliwością pracy w kopalniach podziemnych, ale również w firmach i laboratoriach geotechnicznych, kopalniach odkrywkowych, zakładach przeróbczych, firmach zajmujących się robotami strzałowymi czy biurach projektowych. Część moich koleżanek i kolegów z roku znalazło pracę za granicą w RPA, Australii czy Finlandii. Generalnie możliwości jest wiele. Trzeba tylko chcieć i mieć pomysł na siebie. Tak więc, jako absolwent górnictwa, z 5 letnim doświadczeniem w zawodzie najmocniej polecam studiowanie na wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

Absolwentka Ocena

Studia mgr w języku angielskim na Wydziale wspominam bardzo dobrze. Największe plusy: przedmioty prowadzone przez osoby z przemysłu i z Wydziału, szeroko omawiane zagadnienia górnicze ze świata i wszystkie laboratoria i projekty realizowane w specjalistycznym oprogramowaniu np. Datamine. Polecam!

Martyna Ocena

Jestem absolwentką Górnictwa i Geologi (I i II stopień) na wydziale GGiG Politechniki Wrocławskiej i szczerze polecam te studia. Jest wiele zajęć laboratoryjnych i projektów, które pozwalają zdobyć rzetelną wiedzę i umiejętności. Co najważniejsze -zarówno ja jak i wielu moich znajomych znaleźliśmy pracę w zawodzie jeszcze w roku ukończenia studiów.