• E-GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek E-Gospodarka przestrzenna
  Kierunek „e-gospodarka przestrzenna” to nowa jakość na rynku polskim, wypracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych i naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz najlepszych wzorców międzynarodowych. Kierunek łączy pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej i kształtowania środowiska w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju z intensywnym kształceniem w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacji geograficznej (systemy informacji geograficznej, teledetekcja, analiza przestrzenna, geowizualizacja) w gospodarowaniu przestrzenią. Ważnym elementem jest też przygotowanie absolwenta do wejścia na rynek pracy. W ramach kształcenia duży nacisk zostanie położony na wykorzystanie e-learningu.
  Studia „e-gospodarka przestrzenna” są tworzone w ramach projektu „Technologie informacji geograficznej w gospodarce przestrzennej: innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku (E-GEO)”, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz ze środków krajowych w ramach działania „Rozwój Polskich Uczelni” Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji. Projekt jest realizowany od lutego 2014 do maja 2016 r.
  Studia na kierunku e-gospodarka przestrzenna trwają 2 lata i oferują zajęcia z zakresu: gospodarki przestrzennej, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, geoinformatyki, geografii fizycznej. Student bierze udział w wykładach, ćwiczeniach kameralnych i laboratoryjnych, konwersatoriach oraz ćwiczeniach terenowych o charakterze specjalizacyjnym lub regionalnym. Indywidualnie wybiera opiekuna naukowego/promotora i temat pracy magisterskiej.
  Student ma możliwość wyboru modułów fakultatywnych kierunku e-gospodarka przestrzenna, przedmiotów realizowanych na kierunku geografia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz kursów z oferty innych wydziałów UJ. Wybór dokonywany jest przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym i Dyrektorem do spraw studenckich IGiGP UJ
  Przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ działa Koło Naukowe, które powstało w 1881 r. i tym samym jest najstarszym polskim stowarzyszeniem skupiającym studentów geografii. KGUJ organizuje konferencje o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym, seminaria, odczyty oraz wycieczki i letnie obozy naukowe.
  W ramach niektórych zajęć na kierunku e-gospodarka przestrzenna studenci wykonują projekty, które będą częściowo wykorzystane w badaniach naukowych Instytutu. Studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów: ERASMUS+ (22 partnerów zagranicznych), CEEPUS (11 partnerów; IGiGP jest koordynatorem sieci Applied Geoinformatics), ERASMUS MUNDUS (8 partnerów; IGiGP jest jednostką koordynującą projekt ERANET-MUNDUS w ramach UJ), International Visegrad Fund. Znajomość język angielskiego na poziomie co najmniej B2. Absolwent zna i potrafi wykorzystać narzędzia geoinformatyczne do zarządzania przestrzenią. Potrafi analizować dane przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne niezbędne przy podejmowaniu decyzji przestrzennych w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i dbałością o ochronę przyrody. Zna przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, a także podstawowe dla tej dziedziny przepisy prawa. Z uwagi na swoje kompetencje, absolwent kierunku „e-gospodarka przestrzenna” może znaleźć zatrudnienie w instytucjach, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, decyzjami lokalizacyjnymi, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych.
  Absolwent kierunku e-gospodarka może podjąć dalsze kształcenie:
  • na studiach podyplomowych prowadzonych w IGiGP UJ
  • Studia podyplomowe UNIGIS,
  • Studia podyplomowe Rewitalizacja miast (organizacja i finansowanie),
  • na innych studiach podyplomowych z zakresu gospodarki przestrzennej i zarządzania lokalnego,
  • na studiach III stopnia (doktoranckie) prowadzonych m.in. w IGiGP UJ.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku E-Gospodarka przestrzenna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD Stopień: I REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie geografii i geologii, a także o przekształceniach antropogenicznych w środowisku i ich wpływie na życie społeczności lokalnych oraz zmiany w skali globalnej. Studenci doskonalą umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk oraz prowadzenia podstawowych prac analitycznych zarówno indywidualnie, jak i w ramach pracy grupowej. Rozwijają umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia społeczno-ekonomicznego, odpowiedzialności obywatelskiej i niezależności.

 • GEOGRAFIA Stopień: II REKRUTACJA

  
  	

  Stacjonarne studia na kierunku GEOGRAFIA uzupełniające studia magisterskie (II stopnia). W toku studiów licencjackich student wybiera jedną ze specjalności: 

  1. geografia fizyczna
  
  2. geografia społeczno-ekonomiczna, 
  
  3. gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny,
  
  4. turystyka,
  
  W toku studiów magisterskich student wybiera jedną ze specjalności:
  
  1. funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
  
  2. hydrologia, meteorologia i klimatologia
  
  3. geografia społeczno-ekonomiczna, 
  
  4. rozwój lokalny i regionalny,
  
  5. turystyka,
  
  6. systemy informacji geograficznej.
  
  Program studiów przewiduje trzy rodzaje kursów:
  
  - kursy obligatoryjne dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych na kierunku
  geografia,
  
  - kursy obligatoryjne na poszczególnych specjalnościach,
  
  - kursy do wyboru (zgodnie z istniejącą ofertą katalogu kursów IGiGP UJ).
  
  Sylwetka absolwenta
  
  Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością geografia fizyczna jest
  kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego zarówno w przestrzeni jak i czasie. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji oraz skutków zmian, jak również prowadzenia działalności edukacyjnej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, osłoną hydrometeorologiczną, działalnością w administracji lokalnej i państwowej zajmujących się fizjografią oraz instytucjach oświatowych i naukowych. Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych, absolwent studiów magisterskich uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i przyrody. 
  
  Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością geografia społeczno-ekonomiczna dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących w środowisku geograficznym, łącząc w sposób kompleksowy wiedzę o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej. Wiedza i umiejętności nabyte w toku studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach, których profil działalności jest związany z zarządzaniem i kształtowaniem środowiska, wykorzystaniem informacji przestrzennych, promocją, badaniami rynkowymi. Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych, absolwent studiów magisterskich uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii. 
  
  Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością rozwój lokalny i regionalny, dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących w środowisku geograficznym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej. Wiedza i umiejętności nabyte w toku studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w służbach planistyczno-zarządzających organów administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli, agencjach rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, administracją, rozwojem regionalnym, a także pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych absolwent studiów magisterskich uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii. 
  
  Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością turystyka, dysponuje wiedzą geograficzną oraz umiejętnościami organizacji turystyki i wypoczynku, a także zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi. Posiada wiedzę humanistyczną, pozwalającą na rozpoznanie potrzeb człowieka w zakresie turystyki i rekreacji oraz wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą mu podejmowanie działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki. Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych absolwent studiów magisterskich uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów turystycznych i geografii. 
  
  Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością systemy informacji geograficznej (GIS) będzie dysponować wiedzą teoretyczną z geografii i GIS oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie zastosowań. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać programy GIS do rozwiązywania problemów badawczych z dziedziny geografii, jak również zarządzać danymi o charakterze geograficznym (przestrzennym)z zastosowaniem oprogramowania GIS i znajomością wytycznych obowiązujących w Unii Europejskiej (SDI, INSPIRE). To otwiera mu możliwości zatrudnienia w instytucjach państwowych, samorządowych i w sektorze firm prywatnych - wszędzie tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na obsługę aplikacji komputerowych przeznaczonych do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych. Dzięki wiedzy geograficznej absolwent specjalności GIS może być bardziej kompetentnym w posługiwaniu się narzędziem, jakim są systemy informacji geograficznej, niż absolwenci kierunków technicznych: geodezji i informatyki. Już obecnie nasi absolwenci, specjalizujący się w systemach informacji geograficznej, skutecznie konkurują na rynku pracy z absolwentami kierunków technicznych.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia geograficzne I stopnia trwają 3 lata i oferują następujące specjalności: (1) geografia fizyczna, (2) geografia społeczno-ekonomiczna, (3) gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, oraz (4) turystyka. Kończą się one uzyskaniem stopnia licencjata. Każdemu studentowi I roku przydzielony zostaje opiekun naukowy, który jest przewodnikiem i doradcą studenta. Na starszych latach student wybiera opiekuna samodzielnie.

  Podział na specjalności następuje pod koniec I roku studiów. Na podstawie oświadczeń studentów, którzy deklarują się podając ranking specjalności, na które aspirują (kolejno : pierwszy, drugi, trzeci, czwarty wybór), dokonywana jest kwalifikacja na podstawie średniej ocen z I semestru I roku. Po wypełnieniu limitu na daną specjalność, studenci zapisywani są na kolejną specjalność z rankingu.

  Pierwszy rok studiów przebiega według ujednoliconego programu dla wszystkich studentów. Pod koniec pierwszego roku studenci wybierają specjalność. Na roku drugim i trzecim studenci studiują według indywidualnych programów, na które składają się: przed­mioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku, przed­mioty obligatoryjne dla danej specjalności oraz przed­mioty do wyboru, które student wybiera zgodnie z zainteresowaniami. Przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku obejmują swoim zakresem wiedzę stanowiącą główne działy geografii, natomiast przed­mioty obligatoryjne dla danej specjalności służą poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu tej specjalności. Student bierze udział w wykładach, ćwiczeniach kameralnych i laboratoryjnych, konwersatoriach oraz ćwiczeniach terenowych o charakterze przed­miotowym lub regionalnym. Każde zajęcia posiadają swoją liczbę punktów ECTS. Obowiązkiem studenta jest zgromadzenie określonej liczby punktów ECTS po każdym roku studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia i gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Geologia

  Dlaczego geologia na UJ?

  Instytut Nauk Geologicznych UJ zapewnia atrakcyjne studia I, II i III stopnia na kierunku geologia, w tym kursy terenowe w kraju i zagranicą, wykorzystujące najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-dydaktyczną ze specjalnymi laboratoriami. Od lutego 2017 roku zajęcia dla studentów odbywają się w nowoczesnej siedzibie na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Geologia na UJ to studia dla ambitnych osób, pragnących poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i horyzonty poprzez bezpośredni kontakt z wykładowcami, wybitnymi specjalistami i pasjonatami w swoich dziedzinach. Studenci mają możliwość korzystania ze stypendiów i wyjazdów w ramach m.in. programów ERASMUS+ CEEPUS, MOST.

  Nasz Instytut przy współpracy z przedsiębiorstwami komercyjnymi oraz z jednostkami naukowo-badawczymi m.in. branży wydobywczej i ochrony środowiska, prowadzi program POWER, umożliwiający odbycie w trakcie studiów płatnych staży zawodowych. Ponadto w ofercie dydaktycznej Instytutu znajdują się kursy specjalistyczne prowadzone przez pracowników krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw takich jak Orlen Upstream czy Georesources.

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku geologia Instytutu Nauk Geologicznych UJ posiadają bardzo szeroką wiedzę geologiczną pozwalającą im odnajdywać się zarówno na rynku pracy przedsiębiorstw komercyjnych, jak również w świecie akademickim oraz ambitnych projektów badawczych. Swobodnie poruszają się także w tematyce geologii stosowanej, hydrogeologii oraz ochrony i kształtowania środowiska, co umożliwia im zatrudnienie w instytucjach zajmujących się nie tylko bogactwami naturalnymi ale także gospodarką cyrkularną i monitoringiem środowiska, w tym zanieczyszczeniem atmosfery. Po ukończeniu studiów posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie m.in. w Państwowej Służbie Geologicznej, przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, działach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych, geologicznej obsłudze kopalń, administracji państwowej (komórki ochrony środowiska i geologii różnych szczebli) oraz placówkach akademickich i naukowych.

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Odwiedź stronę Instytutu Nauk Geologicznych: www.ing.uj.edu.pl/kandydat. Informacje na temat kryteriów kwalifikacji, terminów i limitów przyjęć znajdziesz również na stronach systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl, gdzie będziesz mógł się zarejestrować.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (7)

Damian Ocena

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to okres, w którym nikt się nie nudzi. Zajęcia, ćwiczenia, zajęcia terenowe ? studenci Geologii swoje grafiki mają wypełnione po brzegi. To intensywne studia; fajne, ciekawe. Zapraszam każdego na UJ

Krzysiek Ocena

Geografia to kierunek dla każdego, kto jest ciekawy świata. A Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim to kierunek dla każdego, kto chce zostać specjalistą w swojej dziedzinie.

Paulina Ocena

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, która w fantastyczny sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Nauka tutaj to spełnienie marzeń.

Maciek Ocena

Kierunek, który studiuję najlepiej świadczy o tym, że Uniwersytet Jagielloński to nowoczesna uczelnia. Jeśli chcecie zdobyć innowacyjny wykształcenie, dostosowane do potrzeb współczesności ? wybierzcie właśnie tę uczelnię.

Kamil Ocena

świetny wydział i super wykładowcy

świeży absolwent Ocena

plusy: dobre zaplecze dydaktyczne, praca w małych grupach, nowoczesny budynek, dobrze wyposażona biblioteka, strefy relaksu, dużo wyjazdów terenowych. minusy: mało użyteczne tematy prac magisterskich na geologii, w moim temacie raczej nie znajdę zatrudnienia

student Ocena

polecam