Matura 2018. Jak wygląda egzamin i co nowego

Matura 2018. Jak wygląda egzamin i co nowego

matura 2017 zmiany

Matura 2018. Jak wygląda egzamin i co nowego w tym roku

Przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego warto dowiedzieć się, jak on tak naprawdę wygląda, aby nikt z Was nie był zaskoczony. Zwłaszcza gdy dostanie arkusz maturalny do ręki lub wynik jego egzaminu nie będzie go satysfakcjonujący.

 

I. Odwołanie się od wyniku egzaminu maturalnego Czy to możliwe?

Od zeszłego roku wszystkie osoby przystępujące do egzaminu maturalnego będą miały możliwość odwołać się od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie pisemnych wyników egzaminów maturalnych. Co to oznacza? Że każdy kto będzie niezadowolony ze swoich wyników na maturze lub wyliczył sobie, że powinien mieć więcej procent będzie miał szansę to sprawdzić. Niezadowolony absolwent z wyniku swojego egzaminu może złożyć wniosek o weryfikację liczby punktów z części pisemnej do szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Teraz istnieje także możliwość odwołania się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, które składa się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów zajmujących się daną dziedziną nauki. Osoba weryfikująca uzyskaną sumę punktów na egzaminie maturalnych będzie miała gwarancję, że sprawdzenia dokona inna osoba niż ta, która sprawdzała i oceniała jej pracę. Co ciekawe, podczas wglądu do pracy maturalnej macie możliwość sfotografowania jej. Do tej pory każdy kto wnioskował o wgląd do swojej pracy zmuszony był ją przepisać, co zajmowało wieki i było utrudnieniem dla niejednego zdającego. W 2017 proces ten został usprawniony, w wyniku czego uczeń posiadający sprzęt do robienia zdjęć może bez problem ,,cyknąć focie’’ swojego pisemnego egzaminu maturalnego.

 

II. O czym nie możesz zapomnieć idąc na maturę w tym roku?

Na egzaminie z każdego przedmiotu obowiązkowo musisz ze sobą zabrać:
- długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), aby móc zapisywać swoje rozwiązania na karcie odpowiedzi. Wszelkie rysunki należy wykonywać długopisem. Pamiętaj! Rysunków nie wykonujemy ołówkiem.

Jeżeli nie wiesz co należy przynieść ze sobą na poszczególne przedmioty egzaminacyjne, a co powinna zapewnić Ci Twoja szkoła, to poniższa tabelka powinna Ci w tym pomóc.
 

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo / fakultatywnie

Zapewnia*

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

fizyka

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia muzyki

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

obowiązkowo

zdający lub szkoła

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

informatyka

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

jezyk polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język białoruski

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język litewski

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język ukraiński

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język kaszubski

słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język łemkowski

słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko-łemkowski

i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język łaciński
i kultura antyczna

słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

cyrkiel

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

wiedza
o społeczeństwie

kalkulator prosty**

fakultatywnie

zdający lub szkoła


 

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.


** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Z innych, dodatkowych materiałów pomocniczych, podczas matury pisemnej, mogą korzystać zdający, którym zostały dostosowane warunki przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

 

Uprawnieni do dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo / fakultatywnie

Zapewnia*

osoby niesłyszące

słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

osoby słabosłyszące

odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami
w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego (jeżeli dostosowanie takie zostało przyznane)

obowiązkowo

zdający lub szkoła

osoby niewidome
i słabowidzące

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

obowiązkowo

szkoła

osoby słabowidzące

przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień

fakultatywnie

zdający

osoby, o których mowa w art. 94a ust. 1a ustawy (cudzoziemcy)

słownik dwujęzyczny (polsko-obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (z wyjątkiem egzaminu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego

i języków obcych nowożytnych)

fakultatywnie

zdający lub szkoła

wszyscy uprawnieni do dostosowania

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane

obowiązkowo

szkoła

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

Osoby chore lub czasowo niesprawne mogą̨ korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę̨.


 

III. Matura z języka polskiego 2018
 

Część pisemna :
W nowej formule pisemnego egzaminu z języka polskiego jest małe ułatwienie w kwestii pisania rozprawki, ponieważ nie ma już tzw. modelu, w który zdający ma trafić  ze swoją interpretacją podanego tekstu.

Jednakże najwięcej niepokoju budzi nowy ustny egzamin z języka polskiego, na którym losujesz pytanie – jak za dawnych czasów jeszcze sprzed prezentacji. Celem tego jest zrezygnowanie z czasochłonnego zakuwania, a postawienie na kształtowanie umiejętności z analizy i interpretacji tekstów, obrazów, rzeźb. Niezależnie, czy są one wam znane, czy widzicie je po raz pierwszy


Część ustna:
Do 4 marca 2018 r.
, każda szkoła ma obowiązek ogłosić Wam plan z kolejnością osób, godzinami i datami przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka polskiego.
Naturalnie możecie przystąpić do tego egzaminu w innym terminie. Można tego dokonać z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.


Do 6 kwietnia 2018 r. należy złożyć gotową już bibliografię (wykorzystaną do opracowania tematu waszej pracy) dyrektorowi szkoły oraz informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierzacie się posłużyć podczas swojej prezentacji. Następnie informujecie o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, aby szkoła mogła przygotować dla Was środki techniczne, którymi dysponuje.


Pamiętaj, że bibliografia musi być́ podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie jej jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego.

Każdego dnia egzamin może rozpocząć́ się̨ nie wcześniej niż̇ o godzinie 9:00 i nie później niż̇ ok. godziny 18:00.


Ogłoszenie liczby punktów przyznanych zdającym może się odbyć publicznie pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie. Przed przekazaniem zdającym liczby uzyskanych punktów należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie punktacji.

W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie:
- zdający
- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
- osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy.


 

Jak wyglądał i wygląda teraz ustny egzamin maturalny z języka polskiego?
 

STARA FORMUŁA


NOWA FORMUŁA
 

 • W trakcie trwania egzaminu można było korzystać z ramowego planu prezentacji, którego nie musiał wcześniej nigdzie składać (objętość planu nie powinna przekraczać jednej strony A4).

 • W sali przebywał jeden zdający

 • Egzamin trwał ok. 25 minut i składa się z dwóch części:
  Część pierwsza: trwała ok. 15 minut.
  - Zdający prezentował przygotowany temat.
  - Podczas prezentacji można było wykorzystać materiały pomocnicze.
  - Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki mozgła trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu.
  - W trakcie prezentacji członkowie zespołu przedmiotowego nie mogli przerywać wypowiedzi zdającego, chyba że został przekroczony limit czasu.

  Część druga, trwała ok. 10 minut
  - Polegała na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym.
  - Pytania egzaminujących mogły dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii.

  - Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentował temat inny, niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadzał z nim rozmowy.

 

 • W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.

 • Zdający może wylosować zadania lub bilety

 • Zdający losuje jedno zadanie/bilet spośród zadań wyłożonych na stole (liczba zadań : 32) Informację o numerze wylosowanego zadania/biletu przekazuje członkom zespołu przedmiotowego. Zdający losuje bilet z numerem zadania
  i hasłem spośród biletów wyłożonych na stole. Informację o wylosowanym numerze zadania przekazuje członkom zespołu przedmiotowego.

 • Zdający przygotowuje się do egzaminu i ma na to 15 minut.

 • W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

 • egzamin trwa ok. 15 minut

 • egzamin składa się z :

Wypowiedzi monologowej zdającego:
- trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut)
- wypowiedź ta nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony).

Rozmowy z zespołem przedmiotowym:
-  trwa ok. 5 minut
-  może dotyczyć zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury dołączonego do polecenia oraz treści i tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi
- rozmowa nie może być przedłużana z powodu krótszej wypowiedzi monologowej zdającego.

 • Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających zespół przedmiotowy ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu z tej grupy oraz przekazuje zdającym informację o przyznanej punktacji

 

 

Nie zapomnij przynieść ze sobą swojego dokumentu tożsamości! Inaczej nie wejdziesz do sali egzaminacyjnej i nie przystąpisz do egzaminu!


 

IV. Matura z języka obcego nowożytnego 2018

Język obcy nowożytny jest przedmiotem obowiązkowym na poziomie podstawowym w części pisemnej oraz bez określenia poziomu w części ustnej. Język obcy nowożytny jest także przedmiotem dodatkowym na poziomach: rozszerzonym lub dwujęzycznym.


Każdy przystępujący do egzaminu maturalnego w danej sesji wybiera jeden język obcy nowożytny z 6 języków : język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Wybór języka nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów nauczanych w jego szkole. 

Egzamin maturalny w części ustnej i pisemnej zdawany jest z tego samego języka.


Kiedyś na poziomie rozszerzonym egzamin trwał 150 minut, w arkuszu standardowym. Teraz poziom rozszerzony składa się z dwóch część, w których część I trwa 120 minut, a część II 70 minut, w arkuszu standardowym.


Nie później niż̇ do 6 kwietnia 2017 roku przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przyjmie od Was bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu oraz informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierzacie posłużyć́ się podczas prezentacji, a następnie ustalacie z nim sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych.
 

Część pisemna (poziom podstawowy i rozszerzony)

Najważniejsze zmiany:

Egzamin pisemny - poziom podstawowy

 • wprowadzenie nowych typów zadań sprawdzających znajomość środków językowych (dwa lub trzy zadania zamknięte typu wybór wielokrotny i na dobieranie)
 • modyfikacja dotychczasowych zadań, np. wypowiedzi pisemnej (jedno zadanie zamiast dwóch
 • formy wypowiedzi to np. list, e-mail, wiadomość na blogu lub forum internetowym
 • zmiana długości wypowiedzi na 80-130 słów


Egzamin pisemny - poziom rozszerzony

 • zmiana w układzie egzaminu (jeden arkusz na poziomie rozszerzonym zamiast dwóch. Czas trwania skrócony do 150 minut
 • modyfikacja dotychczasowych zadań, np. zmiana nazwy z „Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych”  i „Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych”  na „Znajomość środków językowych” (typy zadań pozostają bez zmian)
 • modyfikacja wypowiedzi pisemnej. Nowe formy wypowiedzi to list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny
 • dwa tematy do wyboru zamiast trzech. Każdy temat zawierać będzie dwa elementy do omówienia.

 

Część ustna (bez określania poziomu)

Ta część ocenia Waszą sprawności mówienia.

Należy posiadać:

 • Znajomość środków językowych.
 • Umiejętność tworzenia wypowiedzi.
 • Umiejętność reagowania na wypowiedzi.
 • Umiejętność przetwarzania wypowiedzi.

Egzamin ustny zdawany jako przedmiot obowiązkowy pozostanie praktycznie bez zmian. Jedyna różnica dotyczy maksymalnego czasu przeznaczonego na realizację zadania 1 i 2 (wydłużą się o minutę).

Wprowadzona zostanie możliwość zdawania egzaminu z języka angielskiego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym dla wszystkich chętnych, nie tylko dla uczniów, którzy ukończyli tego typu klasy.

 

V. Matura z matematyki 2018

Linijka, cyrkiel i kalkulator prosty - to przybory, które możesz ze sobą wnieść na maturę 2018 z matematyki. Oprócz ołówka! Egzamin z matematyki nie uległ wielkim zmianom. W nowej formule materiał został delikatnie okrojony i wypadło jedno z zadań, które dotychczas sprawiało sporo trudności uczniom. Było to zadanie związane z obliczaniem prędkości.
 

Jak wygląda matura z matematyki?

a) Arkusz podstawowy składa się z trzech grup zadań i trwa 170 min.


I. grupa zawiera od 20 do 30 zadań zamkniętych. Do każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.
Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0 - 1.
Zdający udziela odpowiedzi, zaznaczając je na karcie odpowiedzi.

II. grupa zawiera od 5 do 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0-2.

III. grupa zawiera od 3 do 5 zadań́ otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali 0-4, 0-5, 0-6.

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

b) Arkusz rozszerzony składa się z tych samych części co podstawowy, ale trwa 180 min.

 


opracowała Anna Ruta

Komentarze (5)

Daniela odpowiedz

Nie do końca rozumiem. Za równo na egzamin ustny z języka polskiego jak i angielskiego musi być przygotowana prezentacja na konkretny temat czy nie? Pozdrawiam

Maturzysta odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Czy muszę mieć ze sobą dowód osobisty? Czy wystarczy mi legitymacja szkolna??

jan W odpowiedzi do: Maturzysta odpowiedz

musisz mieć dowód

xz W odpowiedzi do: jan odpowiedz

Przecież jest napisane czarno na białym...

Xxx odpowiedz

Cyrkiel powinien być z ołówkiem