Co sprawia uczniom najwięcej kłopotów na egzaminie ósmoklasisty, a z czym radzą sobie dobrze? Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty 2022

Co sprawia uczniom najwięcej kłopotów na egzaminie ósmoklasisty, a z czym radzą sobie dobrze? Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty 2022

Co sprawia uczniom najwięcej kłopotów na egzaminie ósmoklasisty, a z czym radzą sobie dobrze? Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty 2022

27.11.2022

Co sprawia uczniom najwięcej kłopotów na egzaminie ósmoklasisty, a z czym radzą sobie dobrze - podsumowanie egzaminu ósmoklasisty 2022

W 2022 roku uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, którym w większości szkół był język angielski.

Ostatnio Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku. W tym dokumencie zostały podane dane na temat średnich wyników uczniów z danego przedmiotu, ale także informacje, co ósmoklasistom sprawiło najwięcej trudności.

Takie informacje mogą być przydatne dla nauczycieli. Dzięki temu wiadomo, z czym część uczniów ma problemy, a w konsekwencji – jakie zagadnienia należy bardziej szczegółowo omówić z kolejnymi rocznikami.

Na podstawie sprawozdania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku wyjaśniamy, co było najtrudniejsze dla uczniów klasy ósmej, a z czym poradzili sobie doskonale.

Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku

Na wstępie należy zaznaczyć, że egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.

Arkusz standardowy zawierał 19 zadań. Uczniowie, którzy poprawnie rozwiązali wszystkie zadania, mogli uzyskać maksymalnie 45 punktów.

Arkusz egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 18 zadań i pojawiły się w niej dwa teksty: tekst literacki – fragment "Zemsty" Aleksandra Fredry oraz tekst nieliteracki – "Pochwała przyjaźni" Andrzeja Kojdera.

Zobacz także

kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 - oficjalne rezultaty

 

Zadania otwarte sprawdzały znajomość treści i problematyki wybranych lektur obowiązkowych, a także umiejętność interpretacji tekstu kultury – grafiki Pawła Kuczyńskiego. Uczeń musiał zmierzyć się również z napisaniem zaproszenia. W kolejnej części egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczeń musiał wybrać jeden z dwóch tematów wypracowania: rozprawkę albo opowiadanie.

Zobacz Arkusz egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2022

 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku rozwiązywało 478 110 uczniów (w arkuszu standardowym). Z egzaminu zwolniono 765 uczniów − laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku sprawdzał, na ile skutecznie uczniowie opanowali umiejętność czytania tekstów literackich, a także odbioru tekstów kultury, jak dobrze przyswoili wiedzę wyniesioną z lekcji języka polskiego w szkole podstawowej oraz, czy potrafią wykorzystywać środki retoryczne, wyrażać swoje stanowisko, umiejętnie wykorzystywać wiedzę z zakresu kultury i języka.

 

Co było najłatwiejsze

Ósmoklasiści na egzaminie z języka polskiego w 2022 roku, podobnie jak w roku ubiegłym najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego i kulturowego (poziom wykonania – 69%). Ósmoklasiści wykazali się również umiejętnością wyszukiwania potrzebnych informacji wyrażonych wprost i pośrednio, odróżniania informacji ważnych od drugorzędnych, wyciągania wniosków z przesłanek zawartych w tekście, a także znajomością lektur obowiązkowych.

Łatwe dla uczniów było także posługiwania się stylem adekwatnym do wybranej formy i tworzenia logicznej kompozycyjnie wypowiedzi (83% uczniów otrzymało punkty w tym kryterium)

 

Co było najtrudniejsze

Co z kolei było trudne dla uczniów podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty? Były to zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia językowego (poziom wykonania – 44%). Mieli oni trudności z określeniem funkcji składniowych wyrazów, poprawnym stosowaniem znaków interpunkcyjnych.

Kłopot uczniom sprawiło też zadanie wymagające umiejętności tworzenia rodziny wyrazów. Z informacji zawartych w haśle słownikowym przytoczonym ze słownika języka polskiego nie potrafiło skorzystać ok. 32% uczniów. Uczniom problemy przysporzyło także umiejętne stosowanie interpunkcji w wypowiedziach pisemnych oraz posługiwanie się poprawną polszczyzną.

Umiarkowanie trudne z kolei były dla uczniów zadania z zakresu tworzenia dłuższych form wypowiedzi (poziom wykonania – 56%).

Zobacz

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku

Do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku przystąpiło 484 174 uczniów (w arkuszu standardowym). Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.

Na egzaminie z matematyki pojawił się szeroki zakres zagadnień – uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami na liczbach wymiernych, naturalnych, musieli także wykonywać działania na potęgach oraz szacować wielkość danego pierwiastka.

Ósmoklasiści musieli także interpretować dane przedstawione w różnej postaci, dokonywać przekształceń wyrażeń algebraicznych oraz obliczać ich wartości. Uczniowie podczas egzaminu z matematyki musieli także wykazać się znajomością własności figur geometrycznych, poprawnością rachunkową oraz zastosowaniem wzorów na pola i obwody figur.

Zobacz Arkusz egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022

 

Co było najtrudniejsze

Jak czytamy w sprawozdaniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku: analiza wyników uzyskanych na egzaminie pokazuje, że w pracy dydaktycznej nad rozwiązywaniem problemów matematycznych należy doskonalić:

 • umiejętność analizy treści zadań i poleceń
 • sprawność obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych
 • biegłość w operowaniu wyrażeniami algebraicznymi
 • umiejętność przetwarzania informacji przedstawionych w różnej formie i wyciągania z nich konstruktywnych wniosków
 • umiejętność dostrzegania zależności, analogii, regularności
 • umiejętność budowania strategii rozwiązania problemu, w szczególności na przykładach zadań, które można rozwiązać różnymi metodami
 • umiejętność analizy stosowanych form graficznych w celu wizualizacji problemu (np. rysunek pomocniczy, tabela, graf, wykres itp.)
 • umiejętność trafnego dobierania stosowanych metod.

 

Co było najłatwiejsze

Co jednak poszło uczniom dobrze? Przytoczone poprawne rozwiązania zadań niejednokrotnie były różnorodne i nieszablonowe, co świadczy o dużej wiedzy i umiejętnościach uczniów, co z pewnością zaprocentuje w szkole średniej.

Zobacz

egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023

Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2022 roku

Ten egzamin również odbył się na podstawie wymagań egzaminacyjnych (podobnie jak egzamin ósmoklasisty z innych języków obcych nowożytnych). Do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2022 roku przystąpiło 471 063 uczniów (w arkuszu standardowym). Uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uzyskali średnio 67% punktów możliwych do zdobycia.

Zobacz Arkusz egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w 2022

 

Co było najłatwiejsze

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość funkcji językowych (73 procent), a także z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych (średni wynik – odpowiednio 71% oraz 70%).

Najłatwiejsze dla ósmoklasistów było z kolei zadanie sprawdzające znajomość funkcji językowych, w którym uczniowie musieli wybrać właściwą reakcję do sytuacji opisanych w języku polskim (średni wynik – 80% punktów).

 

Co było najtrudniejsze

Ósmoklasistom gorzej poszło z zadaniami sprawdzającymi umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej oraz znajomość środków językowych (średni wynik – odpowiednio 59% oraz 57% punktów możliwych do uzyskania).

Również zadania otwarte stanowiły dla uczniów dość spore wyzwanie. Uczniowie uzyskali średnio 53% punktów możliwych do zdobycia za zadania otwarte. Najtrudniejsze okazało się jednak zadanie sprawdzające znajomość środków językowych, które wymagało przekształcenia zdania wyjściowego na zdanie o jak najbardziej zbliżonym sensie.

W sprawozdaniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pojawiła się także analiza egzaminu ósmoklasisty z 2022 roku z innych języków obcych nowożytnych: języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

Zobacz

egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego 2023

Kiedy będzie egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony od 23 do 25 maja 2023 roku zgodnie z harmonogramem:

 • 23 maja 2023 (wtorek) - język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • 24 maja 2023 (środa) - matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język angielski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język francuski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język hiszpański, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język niemiecki, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język rosyjski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język włoski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Zobacz harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia