Geologia

18.06.2021

Geologia

Dziś w branży inżynieryjnej wciąż otwierają się nowe, atrakcyjne miejsca pracy. To zatem także szansa dla studentów budownictwa! Jeśli chcesz być jednym z nich, uczelnie w Krakowie czekają. Pamiętaj jednak, by przed przystąpieniem do rekrutacji zorientować się, jakie przedmioty odnajdziesz w programie kształcenia.

Geologia to jeden z ważniejszych przedmiotów na kierunku budownictwo. Każdy student dzięki niemu potrafi opisać podstawowe procesy kształtujące powierzchnię Ziemi oraz zachodzące w jej wnętrzu. Zna i rozumie pojęcie czasu geologicznego oraz potrafi poprawnie operować pojęciami z geologii historycznej nazywając w kolejności chronologicznej ery i epoki geologiczne. Potrafi wyciągać poprawne wnioski dotyczące genezy skał na podstawie procesów skałotwórczych zachodzących w różnych środowiskach.

Oprócz tego każdy student posiada umiejętność rozpoznawania podstawowych minerałów skałotwórczych w oparciu o ich cechy fizyczne i chemiczne oraz posługiwać się prostymi narzędziami pomocnymi w ich makroskopowej identyfikacji. Posiada umiejętność rozpoznawania makroskopowego skał na podstawie ich cech fizycznych, struktury i tekstury.

idź do kierunku BUDOWNICTWO STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)