Pielęgniarstwo - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Pielęgniarstwo studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata pielęgniarstwa lub magistra pielęgniarstwa).

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu UMP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
W czasie studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci rozwiną wiedzę biologiczną, medyczną, chemiczną oraz psychologiczną. Ponadto nauczą diagnostyki różnego rodzaju schorzeń oraz wdrażania odpowiedniej terapii i konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji. Dowiedzą się także więcej na temat pielęgnacji pacjentów oraz poznają zasady odpowiedniego podejścia psychologicznego do chorego oraz jego bliskich.
Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 10 tys. kandydatów (o 948 mniej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych pielęgniarstwo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (ponad 300 zgłoszeń).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia. Ponadto mogą podjąć pracę w szpitalnych oddziałach ratunkowych, sanatoriach, domach opieki społecznej czy w hospicjach.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia

 

Kierunki studiów w Poznaniu, w tym także Pielęgniarstwo, posiadają odgórnie ustalane procedury rekrutacyjne, którym trzeba sprostać, aby móc myśleć o rozpoczęciu danego kierunku w przyszłości.

W związku z tym, że Pielęgniarstwo należy do kanonu nauk medycznych, wiodącymi przedmiotami w procesie rekrutacji będą dziedziny przyrodnicze. Dlatego każdy z kandydatów powinien zmierzyć się z rozszerzoną maturą z biologii, chemii lub fizyki. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu

Pielęgniarstwo to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów medycznych. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie wzrasta, zwłaszcza że pielęgniarki i pielęgniarze zdobywają wykształcenie medyczne i kierunkowe w zakresie pielęgniarstwa.

Studenci zgłębiają gruntowną wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka oraz przekroju przedmiotów klinicznych. Nabywają także potrzebne do pracy umiejętności zarówno w trakcie realizowanych zajęć, jak i praktyk zawodowych.

Są przygotowywani do aktywnego działania w ochronie zdrowia, a ich zawodowym obowiązkiem jest sprawowanie opieki medycznej nad pacjentem oraz asystowanie lekarzowi w zabiegach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Odznaczają się cierpliwością, wyrozumiałością oraz gotowością służenia potrzebującym.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni program kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo może się różnić, zwłaszcza w zakresie oferowanych przedmiotów. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach, wiedzę zdobędziesz również w trakcie zajęć klinicznych i praktyk zawodowych odbywających się w oddziałach szpitalnych.

Interdyscyplinarny kierunek łączy ogólną wiedzę medyczną ze szczegółową wiedzą pielęgniarską. Program składa się z nauk podstawowych, społecznych, nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej oraz nauk w zakresie opieki specjalistycznej. Zapoznają się z regulacjami prawnymi i normami etycznymi, które odnoszą się do zawodu pielęgniarki bądź pielęgniarza.

 

W programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia w Poznaniu w zakresie pielęgniarstwa są idealne dla osób, które w życiu zawodowym chcą zajmować się ratowaniem życia i zdrowia oraz czują powołanie do świadczenia usług sprowadzających się do opiekowania się osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Studenci muszą być nastawieni na nieustanne dokształcanie, pracę w stresie, działanie w chaosie. Są to studia dla osób o silnych nerwach, które potrafią racjonalnie działać w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Musisz odznaczać się odpowiedzialnością, zorganizowaniem, silną psychiką i odpornością na stres. Powinieneś/powinnaś lubić pracę z ludźmi. Studia medyczne w tym zakresie będą idealne dla osób, które chcą zgłębiać tajniki ludzkiego ciała oraz pragną nauczyć się odpowiadać na jego potrzeby.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

W trakcie realizowanych zajęć na kierunku pielęgniarstwo studenci mają okazję poznać budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym, które obejmuje kończynę górną i dolną, klatkę piersiową, brzuch, miednicę, grzbiet, szyję, głowę, oraz czynnościowym, to znaczy układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów.

Studenci zgłębiają podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych, a także prawa fizyczne, które wpływają na przepływ cieczy. Zdobywają wiedzę odnoszącą się do diagnostyki radiologicznej. Studenci potrafią zróżnicować epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami. Omawiają wybrane zagadnienia odnoszące się do patologii narządowej układu krążenia, układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego i nerwowego.

 

Umiejętności

Studenci pielęgniarstwa zdobywają szereg potrzebnych w pracy umiejętności. Potrafią wykazać różnice w budowie i charakterystyczne funkcje życiowe człowieka dorosłego i dziecka. Umiejętnie prognozują kierunek procesów biochemicznych w poszczególnych stanach klinicznych. Potrafią określić ryzyko ujawnienia się danej choroby na podstawie zasad dziedziczenia i wpływu czynników środowiskowych.

Wykorzystują zdobytą wiedzę w celach zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki. Udzielają różnego rodzaju świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Kompetentnie sprawują całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Studenci uczą się organizować własną pracę oraz nawiązywać współpracę z innymi członkami zespołu, którego priorytetem jest ratowanie życia i zdrowia.

 

Kompetencje społeczne

Studenci pielęgniarstwa potrafią skutecznie i z pełną empatią porozumiewać się z pacjentem. Są świadomi wszelkiego rodzaju czynników, które wpływają na reakcje własne i pacjenta. Rozumieją potrzebę nieustannego dokształcania się.

Absolwenci szanują godność i autonomię osób, które są powierzone opiece medycznej. Wykazują się odpowiedzialnością moralną za człowieka w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Przestrzegają praw pacjenta. W kompetentny sposób wykonują powierzane obowiązki zawodowe. Przestrzegają tajemnicy zawodowej, a także rozwiązują różnego rodzaju dylematy etyczne przy zachowaniu zasad kodeksu etyki zawodowej.

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia medyczne w Poznaniu na kierunku Pielęgniarstwo można podzielić na dwa komplementarne etapy, kończące się uzyskaniem różnych tytułów, a co za tym idzie i kompetencji.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, na większośći uczelni, będą trwały sześć semestrów, a więc trzy lata oraz zostaną zwieńczone uzyskaniem przez każdego z absolwentów dyplomu licencjata.

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo będą wymagały od studentów zagospodarowania kolejnych dwóch lat na zgłębienie specjalistycznych treści programowych, które zaprocentują możliwością znalezienia lepszych perspektyw zawodowych oraz wzbogacenia posiadanych już kompetencji i wiedzy.

Pielęgniarstwo w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa

Jaka praca po studiach na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu?

Kierunek pielęgniarstwo w Poznaniu daje absolwentom bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Są oni przygotowani do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach opieki społecznej, a także w ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej.

Zawodowo będziesz wykonywał/a świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne w zgodzie z obowiązującymi przepisami, będziesz w stanie rozpoznać potrzeby zdrowotne jednostki, grupy lub zbiorowości, a także będziesz wspierał/a jednostki, rodziny i grupy społeczne w prowadzeniu zdrowego stylu życia.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pielęgniarstwo:

 • publiczne placówki służby zdrowia
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety, rehabilitacyjne
 • domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • żłobki, szkoły
 • hospicja
 • zakłady penitencjarne
 • poradnie ogólne i przemysłowa opieka zdrowotna
 • stacje pogotowia ratunkowego
 • ośrodki naukowo-badawcze

 

Obejmowane stanowisko pracy po studiach medycznych w zakresie pielęgniarstwa uzależnione jest bardzo często od realizowanej specjalności i ukończonych kursów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Pielęgniarstwo:

 • pielęgniarka
 • pielęgniarz
 • menedżer
 • organizator opieki medycznej
 • specjalista ds. promocji zdrowia

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Pielęgniarstwo?

Absolwenci Pielęgniarstwa mogą znaleźć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej takich jak: szpitale, zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, hospicjach, domach opieki społecznej oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Jednak poza najczęściej wybieranym zawodem pielęgniarki, absolwenci decydują się na pracę jako specjalista ds. promocji zdrowia. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

 

Pielęgniarka

Pielęgniarka może podjąć pracę w szpitalach, klinikach, sanatoriach lub laboratoriach. Na co dzień zajmuje się udzielaniem pomocy chorym pacjentom. Dba o ich samopoczucie oraz higienę. Odpowiada za pobieranie krwi, mierzenie ciśnienia, podłączanie i zmiany kroplówek oraz monitorowanie stanu zdrowia. Asystuje również lekarzom podczas zabiegów. Prowadzi także niezbędną dokumentację i informuje o wszelkich zmianach lekarza. Jak sam widzisz zawód pielęgniarki jest niezwykle odpowiedzialny, a w ostatnim czasie możemy zauważyć brak wykwalifikowanej kadry więc zapotrzebowanie na osoby wykonujące ten zawód wzrasta. Mediana zarobków pielęgniarki to około 5820 zł brutto.

 

Specjalista ds. promocji zdrowia

Absolwenci kierunku studiów pielęgniarstwo mogą również pracować jako specjaliści do spraw promocji zdrowia. Prowadzą działania, które mają na celu szerzenie świadomości z zakresu zdrowego trybu życia. Mogą również odpowiadać za pozyskiwanie funduszy, które zostaną przeznaczone na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej. Mediana zarobków specjalisty do spraw promocji zdrowia wynosi około 5250 zł brutto.

Źródła: wynagrodzenia.pl/ liderpacy.pl (luty 2023)

 

*Pamiętaj, że zarobki mogą się różnić pomiędzy sobą, na co wpływ ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami mogą zależeć m.in. od wykształcenia, stażu pracy, ukończonych kursów, doświadczenia, wielkości firmy lub nawet miejsca pracy – wynagrodzenia często różnią się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oferuje 127 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMP.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne - uczelnie w 

 

Pielęgniarstwo studia niestacjonarne - uczelnie w 
 
Pielęgniarstwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w 
 

Limity miejsc

O tym, czy kandydaci dostaną się na wybrane studia, decydują wyniki uzyskane przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc – na wybrane kierunki zakwalifikowani zostają ci, którzy zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 127

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Możliwość studiowania w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej jest bezpłatna – nie dotyczy to studiów w prywatnych szkołach wyższych, a także niestacjonarnej nauki w publicznych uczelniach.

Pielęgniarstwo w Poznaniu można studiować tylko w trybie stacjonarnym na jednej uczelni publicznej. Oznacza to, że nauka na tym kierunku jest w tym mieście bezpłatna.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunki kandydaci mogą poznać dzięki informacjom publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych oraz liczby punktów uzyskanych przez kandydatów publikowane są w prywatnych profilach w określonym przez uczelnię terminie.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne dostarczać można niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zakwalifikowani kandydaci najczęściej dokonują tego osobiście. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają jednak pośrednią formę przekazania plików – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji, powinni złożyć kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Należy pamiętać o tym, że spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować dla kandydata skreśleniem go z listy osób zakwalifikowanych na dane studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Poznaniu

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studia na kierunku pielęgniarstwo, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu i trybu kształcenia.

Wymagane dokumenty

W przypadku kierunku pielęgniarstwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo studia online

studia medyczne w Poznaniu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu?

Nastoletni wiek przyszłych studentów i maturzystów nie sprzyja podejmowaniu rozsądnych, mądrych i odpowiedzialnych decyzji życiowych. A jedną z nich jest niewątpliwie kwestia zdecydowania się na dany kierunek studiów. Jakimi opiniami cieszą się studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu?

Małgorzata, studentka pierwszego roku Pielęgniarstwa w Poznaniu, mówi:

„Od dziecka największą przyjemność sprawiała mi zabawa w leczenie zabawek. Stąd prosta decyzja – chciałam iść na Pielęgniarstwo. To niezwykle potrzebna i rozwijająca ścieżka kształcenia. A dlaczego Poznań? Jest nie tylko moim rodzinnym miastem, ale jednocześnie ulubionym miejscem w Polsce. Nie wyobrażam sobie studiowania gdziekolwiek indziej.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Poznań studia i stopnia

Pielęgniarstwo Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Poznań studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Poznań studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Poznaniu

Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • al. 29 listopada 46, Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJs1jZtnxZFkcRIL31oU9pRng https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d5c56-ur-krakow.jpg Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • ul. Sucharskiego 2,, 35-225 Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wsiz+rzeszow https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dadcc-wsiz-rzeszow.jpg Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9b9a6-politechnika-gdanska.jpg Politechnika Gdańska
 • Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/09650-akademia-sztuk-pieknych-w-L.jpg Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie