Uczelnie techniczne w Olsztynie

Uczelnie techniczne w Olsztynie

uczelnie techniczne olsztyn

Uczelnie techniczne w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie nie jest uczelnią techniczną w stricte tego słowa znaczeniu. Jednak wśród licznych wydziałów humanistycznych, znajdziemy kilka wydziałów w ramach których kształcą się specjaliści odpowiedzialni za techniczne zaplecze.

Pierwszym z nich jest Wydział Bioinżynierii Zwierząt. Kierunki na tym Wydziale łączą wiedzę z zakresu biologii, weterynarii oraz inżynierii i nowoczesnych technologii. W tracie studiów Student zapoznaje się z organizacją produkcji, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, poznaje zasady funkcjonowania rynku produktów spożywczych. Ponadto kształci się w zakresie zagadnień z organizacji oraz ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej, a także ochrony środowiska.

Drugim Wydziałem Technicznym jest Biologii i Biotechnologii. Wydział pozwala na poszerzenie wiedzy z zakresu biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Student Wydziału ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w biologii. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii. Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich – symulacyjnych i eksperymentalnych. Zna zasady projektowania i przeprowadzania podstawowych procesów biotechnologicznych. Dokonuje identyfikacji i formułuje specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie biotechnologii.

Kolejnym Wydziałem Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego, umożliwiającym poszerzanie wiedzy technicznej jest Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. W ramach tej jednostki funkcjonują cztery kierunki: Inżynieria Kosmiczne, która skupia się na projektowaniu, testowaniu i użytkowaniu urządzeń stosowanych w sztucznych satelitach i astronomicznych obserwatoriach naziemnych. Budownictwo, gdzie podczas nauki student zapoznaje się z najnowszą technologią i organizacją budownictwa, technik komputerowych i ich zastosowań w praktyce inżynierskiej. Gospodarka Przestrzenna która umożliwia uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu interdyscyplinarnej wiedzy technicznej, przyrodniczej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią oraz wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego. Ostatnim kierunkiem realizowanym na Wydziale jest Geodezja i Kartografia. W planie studiów przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym, kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geodety (geodezja, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami) oraz kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości.

Wydział Nauk o Środowisku to miejsce poszerzania wiedzy z zakresu mechaniki gruntów, mechaniki i wytrzymałości materiałów, podstawowych procesów przekazywania energii i ciepła, termodynamiki, praw rządzących przepływem płynów i potrafi zastosować tę wiedzę przy definiowaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych i biotechnologicznych w projektowaniu obiektów i urządzeń. Wszystko to za sprawą Inżynierii Akwwakultury, Inżynierii Środowiska czy Gospodarowania Zasobami Wodnymi, czyli kierunkó oferowanych na Wydziale.

Wydział Matematyki i Informatyki to szansa dla osób którym nie straszne są logarytmy czy interfejsy. Kierunki realizowane na Wydziale pozwalają na poszerzenie wiedzy o inżynierii oprogramowania, robotyce i automatyce, bezpieczeństwie systemów komputerowych oraz finansach i ubezpieczeniach w przedsiębiorstwie.

Kolejnym Wydziałem Technicznym na Uniwersytecie w Olsztynie jest Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, który kształci ludzi w zakresie nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Na Wydziale prowadzone są kierunki takie jak: Leśnictwa czy Odnawialne źródła energii, gdzie student poznaje zagadnienia związane z przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze energetyki, w tym związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Są także przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych jako eksperci i specjaliści w zakresie programowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju energetycznego oraz rozwiązywania lokalnych problemów energetyki.

Ostatnim Wydziałem Technicznym, jaki działa w ramach Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego jest Wydział Nauk Technicznych. Oferuje on naukę na kierunkach: Technika Rolnicza i Leśna, Technologia Drewna, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Bezpieczeństwa oraz Energetyka. Wszystkie kierunki umożliwiają naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Uniwersytet w Olsztynie oprócz jednostek technicznych działających na terenie miasta, oferuje również jednostki zamiejscowe. Jedną z nich jest Wydział Studiów Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Ełku. Wydział ten funkcjonuje na tych samych zasadach co wszystkie inne Wydziały Uniwersytetu.

 

Rekrutacja na uczelnie techniczne w Olsztynie

Rekrutacja rozpoczyna się wraz z końcem maja, a kończy się w obrębie ostatnich dni lipca. Każdy z kandydatów zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów, którego spis odnaleźć można na stronie Uniwersytetu. Podczas rekrutacji najważniejszą rolę odgrywają wyniki egzaminu maturalnego. Pod uwagę brane są wyniki z matematyki, fizyki, informatyki, geografii, biologi, chemii oraz języka polskiego i języka obcego.

 

Praca po studiach na uczelniach technicznych w Olsztynie

Studenci i absolwenci Wydziałów Technicznych znajdą zatrudnienie w firmach takich jak: AWBUD SA, świadcząca zintegrowaną usługę realizacji inwestycji dla klientów sektora przemysłu oraz sektorów użyteczności publicznej, budownictwa ogólnego i infrastruktury ochrony środowiska. W ramach pełnego pakietu usług oferuje klientom zarządzanie planowanymi inwestycjami, realizację projektowania i generalnego wykonawstwa obiektów.

Lacroix Electronics to kolejne przedsiębiorstwo, które chętnie zatrudni osoby z wykształceniem technicznym. Firma zajmuje się produkcją podzespołów elektronicznych dla branży motoryzacyjnej i przemysłowej. Accenture, czyli największe na świecie przedsiębiorstwo outsourcingowe i konsultingowe w dziedzinie zarządzania i wysokich technologii daje możliwość podjęcia współpracy, która rozwija umiejętności implementacji, dokumentacji oraz testowania wybranych funkcjonalności złożonych systemów informatycznych oraz diagnostyki i usuwania usterek. Firmy współpracujące z Uniwersytetem w Olsztynie oferują również szereg praktyk oraz staży. Taki rodzaj pracy pozwala na pogodzeni zdobywania wiedzy na studiach i praktycznego jej wykorzystywania w obrębie wykonywania powierzonych przez pracodawcę obowiązków. W otaczającym Nas świcie doświadczenie zdobyte podczas studiów może okazać się decydujące podczas procesów rekrutacyjnych. Praktyki oraz staże oferowane przez przedsiębiorstwa to szansa na zapoznanie się z charakterystyką branży. Pozwalają one również na nawiązanie znajomości branżowych z najlepszymi.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie kierunki studiów

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie rekrutacja

 

w Olsztynie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)